Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  ESA 2010

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za drugo tromjesečje 2014. - prva procjena:
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za drugo tromjesečje 2014., prema prvoj procjeni, realno je manji za 0,8%
  u odnosu na isto tromjesečje 2013.

Prema rashodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju 2014. ostvaren je većim izvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom bruto investicija u fiksni kapital.

Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju 2014. ostvaren je u djelatnosti prerađivačke industrije (C), dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti građevinarstva (F).

Napominjemo da je u ovoj procjeni stopa izračunata primjenom nove metodologije, i kao takva nije metodološki usporediva sa dosad objavljenim stopama. Cijelu seriju podataka tromjesečnog BDP-a prema ESA 2010 metodologiji Državni zavod za statistiku objaviti će u priopćenju „Procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda od prvog tromjesečja 2000. do drugog tromjesečja 2014.(ESA 2010)“ te prezentirati na konferenciji za tisak, 10. rujna 2014. Istovremeno podaci o godišnjem BDP-u prema ESA 2010 metodologiji biti će objavljeni u priopćenju „Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995 – 2012. (ESA 2010)“.

 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za srpanj 2014. iznosila je 5 530 kune.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za srpanj 2014. iznosila je 7 967 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u rujnu 2014. u odnosu na kolovoz 2014. u prosjeku su više za 0,7%.
- u odnosu na rujan 2013. niže su za 0,2%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za kolovoz 2014. iznosi 17,5%.
 

TURIZAM


Ovom objavom prikazuju se Prvi rezultati o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) ostvarenom u komercijalnim smještajnim objektima koji se prati redovitim statističkim istraživanjem. Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista. Istraživanjem su obuhvaćene sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja smještajne objekte iznajmljuju turistima.

Detaljni i konačni rezultati o dolascima i noćenjima turista u komercijalnim smještajnim objektima u 2014. bit će objavljeni u redovitim priopćenjima u 2014. prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2014.

Prvi rezultati obuhvaćaju indeks dolazaka i noćenja turista, strukturu dolazaka i noćenja turista u 2014. te strukturu noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2014. u komercijalnim smještajnim objektima.
 

U kolovozu 2014.

Indeks
VIII. 2014.
VIII. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

108,0

100,0

Domaći

105,2

    6,5

Strani

108,2

  93,5

Noćenja

Ukupno

105,3

100,0

Domaći

102,6

   5,9

Strani

105,4

  94,1


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

Struktura noćenja
stranih turista u %, VIII. 2014.

Njemačka

26,8

Italija

11,4

Slovenija

  9,2

Austrija

  7,5

Češka

  7,4

Poljska

  7,2

Slovačka

  4,7

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do kolovoza 2014.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do kolovoza 2014.“, koje će biti objavljeno 7. studenog 2014. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- VIII. 2013. I.- VIII. 2014.

 Izvoz2)

45 848 565

50 538 395

       Zemlje članice EU-a2)

28 457 069

32 323 311

       Zemlje nečlanice EU-a

17 391 496

18 215 084

 Uvoz2)

83 008 821

85 997 793

       Zemlje članice EU-a2)

60 705 973

64 046 232

       Zemlje nečlanice EU-a

22 302 848

21 951 561

 Saldo robne razmjene

-37 160 256

-35 495 398

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

55,2

58,8
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od srpnja 2013. do srpnja 2014. Procjena
    vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za kolovoz 2014. bit će uključena u podatke za razdoblje od siječnja do
    kolovoza 2014. koji će biti objavljeni 7. studenog 2014. u Priopćenju 4.2.1/8.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U KOLOVOZU 2014.


U prvom dijelu tablice iskazani su indeksi za ukupan promet poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u odjeljku 47 NKD-a 2007. (trgovci na malo).

U drugom dijelu tablice iskazani su indeksi za promet ostvaren od djelatnosti trgovine na malo svih poslovnih subjekata koji obavljaju tu djelatnost bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

Prezentacija i interpretacija indeksa prometa usklađena je s onima koje su propisane Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98. Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba) prezentiraju se i tumače u desezoniranom obliku indeksa. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba) prezentiraju se i tumače u kalendarski prilagođenom obliku indeksa.

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s ranije objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju i u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa.

Od siječnja 2013. promijenjena je stalna bazna godina u odnosu na koju se bazično izračunavaju indeksi prometa i to sa 2005. na 2010.

       VIII. 2014. 1)
  VII. 2014.
   VIII. 2014. 2)
VIII. 2013.
     VIII. 2014. 3)
  VII. 2014.
   VIII. 2014. 3)
VIII. 2013.

TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

101,4

  98,4 100,6

  96,1

- realno

101,9

  99,6 101,0

  97,2

PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

101,2

  98,5 102,3

  97,4

- realno

101,8

100,3 102,6

  98,6

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

I. – III.
2013.
IV. – VI.
2013.
VII. – IX.
2013.
X. – XII.
2013.
I. – III.
2014.1)
IV. – VI.
2014.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 625

3 624

3 622

3 619

3 617

3 616

  Aktivno stanovništvo

1 794

1 853

1 869

1 851

1 856

1 878

    Zaposleni

1 471

1 542

1 557

1 525

1 509

1 567

    Nezaposleni

322

310

312

326

347

311

  Neaktivno stanovništvo

1 831

1 771

1 753

1 768

1 762

1 738

%

Stopa aktivnosti

49,5

51,1

51,6

51,2

51,3

51,9
Stopa zaposlenosti

40,6

42,6

43,0

42,1

41,7

43,3
Stopa nezaposlenosti

18,0

16,8

16,7

17,6

18,7

16,6
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,2

17,0

17,0

17,9

18,8

16,7

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 728

1 729

1 728

1 727

1 726

1 726
  Aktivno stanovništvo

981

996

1 016

995

994

1 005
    Zaposleni

802

820

841

821

823

852
    Nezaposleni

179

176

175

174

171

153
  Neaktivno stanovništvo

747

733

712

732

733

721

%

Stopa aktivnosti

56,8

57,6

58,8

57,6

57,6

58,2
Stopa zaposlenosti

46,4

47,4

48,7

47,5

47,7

49,4
Stopa nezaposlenosti

18,3

17,7

17,2

17,5

17,2

15,2
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,5

18,0

17,5

17,9

17,4

15,4

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 897

1 895

1 894

1 892

1 891

1 890
  Aktivno stanovništvo

812

857

853

856

862

873
    Zaposleni

669

723

716

705

687*

715
    Nezaposleni

143

134

137

152

175

158
  Neaktivno stanovništvo

1 084

1 038

1 040

1 036

1 029*

1 017

%

Stopa aktivnosti

42,8

45,2

45,1

45,3

45,6

46,2
Stopa zaposlenosti

35,3

38,1

37,8

37,2

36,3

37,8
Stopa nezaposlenosti

17,7

15,6

16,1

17,7

20,4

18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,9

15,9

16,4

18,0

20,5

18,3

1) Podaci za prvo tromjesečje 2014. revidirani su primjenom metode linearne interpolacije za dinamiku promjena u populaciji procjenjujući
    distribuciju stanovništva po dobnim skupinama, spolu i regijama prema ažurnim podacima živorođenih i umrlih osoba te migracijama
    stanovništva u Republici Hrvatskoj.
 
    U trenutku objavljivanja podataka za prvo tromjesečje 2014. Državni zavod za statistiku nije raspolagao s ažurnim procjenama stanovništva
    po određenim kategorijama.

*  Ispravljen podatak

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.


Živorođeni

39 939

Umrli

50 386

Prirodni prirast

-10 447

Sklopljeni brakovi

19 169

Razvedeni brakovi

5 992

Podaci o prirodnom kretanju stanovništva za 2013. na razini županija i gradova/općina bit će objavljeni 22. srpnja 2014. u Priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.“.