Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  ESA 2010

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2014. - prva procjena:
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2014., prema prvoj procjeni, realno je veći za 0,3%
  u odnosu na isto tromjesečje 2013.
- Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2014. realno manji za 0,4% u odnosu na 2013.

Prema rashodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2014. ostvaren je većim izvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom bruto investicija u
fiksni kapital.

Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2014. ostvaren je u djelatnosti prerađivačke industrije (C), dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u
djelatnosti građevinarstva (F).

Procjena bruto domaćeg proizvoda za četvrto tromjesečje 2014. bit će objavljena u Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj 12.1.1/4., 6. ožujka 2015., u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Zavoda.
.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2014. iznosila je 5 716 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2014. iznosila je 8 067 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u siječnju 2015. u odnosu na prosinac 2014. u prosjeku su niže za 0,5%.
- u odnosu na siječanj 2014. niže su za 0,9%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za siječanj 2015. iznosi 20,3%.
 

TURIZAM


Ovom objavom prikazuju se Prvi rezultati o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) ostvarenom u komercijalnim smještajnim objektima koji se prati redovitim statističkim istraživanjem. Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista. Istraživanjem su obuhvaćene sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja smještajne objekte iznajmljuju turistima.

Detaljni i konačni rezultati o dolascima i noćenjima turista u komercijalnim smještajnim objektima u 2014. bit će objavljeni u redovitim priopćenjima u 2014. prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2014.

Prvi rezultati obuhvaćaju indeks dolazaka i noćenja turista, strukturu dolazaka i noćenja turista u 2014. te strukturu noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2014. u komercijalnim smještajnim objektima.
 

U prosincu 2014.

Indeks
XII. 2014.
XII. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

114,2

100,0

Domaći

103,6

  39,3

Strani

122,3

  60,7

Noćenja

Ukupno

109,8

100,0

Domaći

102,7

  37,4

Strani

114,5

  62,6


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

Struktura noćenja
stranih turista u %, XII. 2014.

Italija

16,6

Austrija

13,6

Slovenija

11,4

Njemačka

11,1

Bosna i Hercegovina

  5,4

Koreja, Republika

  3,5

Srbija

  3,1

 

Siječanj - Prosinac 2014

  Indeks
I.-XII. 2014.
I.-XII. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

105,6

100,0

Domaći

101,8

  11,5

Strani

106,1

  88,5

Noćenja

Ukupno

102,6

100,0

Domaći

100,8

    7,8

Strani

102,7

  92,2


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

truktura noćenja
stranih turista u %, I.-XII. 2014.

Njemačka

24,1

Slovenija

10,2

Austrija

  8,8

Češka

  7,5

Italija

  7,3

Poljska

  6,7

Nizozemska

  3,9

Slovačka

  3,9

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do prosinca 2014.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do prosinca 2014.“, koje će biti objavljeno 10. ožujka 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- XII. 2013. I.- XII. 2014.

 Izvoz2)

72 594 640

78 682 515

       Zemlje članice EU-a2)

44 815 853

50 104 603

       Zemlje nečlanice EU-a

27 778 787

28 577 912

 Uvoz2)

125 051 938

129 728 297

       Zemlje članice EU-a2)

92 439 744

98 951 691

       Zemlje nečlanice EU-a

32 612 194

30 776 605

 Saldo robne razmjene

-52 457 298

-51 045 782

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

58,1

60,7
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od srpnja 2013. do studenog 2014.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za prosinac 2014. bit će uključena u podatke za razdoblje od
    siječnja do prosinca 2014. koji će biti objavljeni 10. ožujka 2015. u Priopćenju 4.2.1/12.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U PROSINCU 2014.


U prvom dijelu tablice iskazani su indeksi za ukupan promet poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u odjeljku 47 NKD-a 2007. (trgovci na malo).

U drugom dijelu tablice iskazani su indeksi za promet ostvaren od djelatnosti trgovine na malo svih poslovnih subjekata koji obavljaju tu djelatnost bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

Prezentacija i interpretacija indeksa prometa usklađena je s onima koje su propisane Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98. Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba) prezentiraju se i tumače u desezoniranom obliku indeksa. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba) prezentiraju se i tumače u kalendarski prilagođenom obliku indeksa.

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s ranije objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju i u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa.

Od siječnja 2013. promijenjena je stalna bazna godina u odnosu na koju se bazično izračunavaju indeksi prometa i to sa 2005. na 2010.

      XII. 2014. 1)
  XI. 2014.
   XII. 2014. 2)
XII. 2013.
    XII. 2014. 3)
  XI. 2014.
   XII. 2014. 3)
XII. 2013.

TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

  99,3

100,6 117,3

101,9

- realno

  99,6

102,1 118,8

103,7

PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

  99,8

101,1 114,5

101,8

- realno

100,1

102,6 116,0

103,5

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

IV. – VI.
2013.
VII. – IX.
2013.
X. – XII.
2013.
I. – III.
2014.1)
IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 624

3 622

3 619

3 617

3 616

3 614

  Aktivno stanovništvo

1 853

1 869

1 851

1 856

1 878

1 939

    Zaposleni

1 542

1 557

1 525

1 509

1 567

1 635

    Nezaposleni

310

312

326

347

311

304

  Neaktivno stanovništvo

1 771

1 753

1 768

1 762

1 738

1 675

%

Stopa aktivnosti

51,1

51,6

51,2

51,3

51,9 53,7
Stopa zaposlenosti

42,6

43,0

42,1

41,7

43,3 45,2
Stopa nezaposlenosti

16,8

16,7

17,6

18,7

16,6 15,7
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,0

17,0

17,9

18,8

16,7 15,8

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 729

1 728

1 727

1 726

1 726 1 725
  Aktivno stanovništvo

996

1 016

995

994

1 005 1 036
    Zaposleni

820

841

821

823

852 878
    Nezaposleni

176

175

174

171

153 158
  Neaktivno stanovništvo

733

712

732

733

721 689

%

Stopa aktivnosti

57,6

58,8

57,6

57,6

58,2 60,1
Stopa zaposlenosti

47,4

48,7

47,5

47,7

49,4 50,9
Stopa nezaposlenosti

17,7

17,2

17,5

17,2

15,2 15,2
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,0

17,5

17,9

17,4

15,4 15,4

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 895

1 894

1 892

1 891

1 890 1 889
  Aktivno stanovništvo

857

853

856

862

873 903
    Zaposleni

723

716

705

687*

715 756
    Nezaposleni

134

137

152

175

158 146
  Neaktivno stanovništvo

1 038

1 040

1 036

1 029*

1 017 986

%

Stopa aktivnosti

45,2

45,1

45,3

45,6

46,2 47,8
Stopa zaposlenosti

38,1

37,8

37,2

36,3

37,8 40,0
Stopa nezaposlenosti

15,6

16,1

17,7

20,4

18,1 16,2
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

15,9

16,4

18,0

20,5

18,3 16,3

1) Podaci za prvo tromjesečje 2014. revidirani su primjenom metode linearne interpolacije za dinamiku promjena u populaciji procjenjujući
    distribuciju stanovništva po dobnim skupinama, spolu i regijama prema ažurnim podacima živorođenih i umrlih osoba te migracijama
    stanovništva u Republici Hrvatskoj.
 
    U trenutku objavljivanja podataka za prvo tromjesečje 2014. Državni zavod za statistiku nije raspolagao s ažurnim procjenama stanovništva
    po određenim kategorijama.

*  Ispravljen podatak

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.


Živorođeni

39 939

Umrli

50 386

Prirodni prirast

-10 447

Sklopljeni brakovi

19 169

Razvedeni brakovi

5 992

Podaci o prirodnom kretanju stanovništva za 2013. na razini županija i gradova/općina objavljeni su 22. srpnja 2014. u Priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.“.