Publikacije


  Prvi rezultati

  Priopćenja i Stat. izvješća

  Kalendar i Program publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   - Robna razmjena s
     inozemstvom

   - Turizam
   - Zaposlenost i plaće
   - Cijene
   - Strukturne poslovne statistike
   - Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   - Popis stanovništva 2011
     prvi rezultati

   - Popis poljoprivrede 2003.
   - Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za novinare

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – europski stat. sistem

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2013. - prva procjena:
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2013., prema prvoj procjeni,
  realno je manji za 1,2% u odnosu na isto tromjesečje 2012.
- Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2013. realno manji za 1,0% u odnosu na 2012.

Prema rashodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2013. ostvaren je manjim uvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom izvoza roba.

Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2013. ostvaren je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (I), dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti prerađivačke industrije (C).

Jedan od ciljeva usklađivanja službene statistike Republike Hrvatske sa statistikom Europske unije jest i skraćivanje rokova obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda te ranija objava prvog rezultata obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda.

Procjena bruto domaćeg proizvoda za četvrto tromjesečje 2013. godine bit će objavljena u Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj 12.1.1/4., 10. ožujka 2014., u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Zavoda

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za veljaču 2014. iznosila je 5 427 kune.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za veljaču 2014. iznosila je 7 809 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. u prosjeku su više 0,5%.
- u odnosu na ožujak 2013. niže su za 0,4%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za ožujak 2014. iznosi 22,3%.
 

TURIZAM


Ovom objavom prikazuju se Prvi rezultati o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) ostvarenom u komercijalnim smještajnim objektima koji se prati redovitim statističkim istraživanjem. Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista. Istraživanjem su obuhvaćene sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja smještajne objekte iznajmljuju turistima.

Detaljni i konačni rezultati o dolascima i noćenjima turista u komercijalnim smještajnim objektima u 2014. bit će objavljeni u redovitim priopćenjima u 2014. prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2014.

Prvi rezultati obuhvaćaju indeks dolazaka i noćenja turista, strukturu dolazaka i noćenja turista u 2014. te strukturu noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2014. u komercijalnim smještajnim objektima.
 

U veljači 2014.

Indeks
II. 2014.
II. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

105,9

100,0

Domaći

  99,4

  46,2

Strani

112,2

  53,8

Noćenja

Ukupno

102,6

100,0

Domaći

100,4

  47,3

Strani

104,7

  52,7


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

Struktura noćenja
stranih turista u %, I. 2014.

Slovenija

17,0

Italija

10,5

Austrija

10,4

Bosna i Hercegovina

  8,5

Njemačka

  7,2

Koreja, Republika

  4,8

Srbija

  4,0

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do veljače 2014.1)


Pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013., statistički podaci o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom dobivaju se iz dva različita izvora: Intrastat obrasca za statistiku robne razmjene između zemalja članica Europske unije (Intrastat) i Jedinstvene carinske deklaracije za statistiku robne razmjene sa zemljama nečlanicama Europske unije (Extrastat).

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom "Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom od siječnja do veljače 2014.", koje će biti objavljeno 7. svibnja 2014. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA         tis. kuna

  I.- II. 2013. I.- II. 2014.

 Izvoz

9 940 846

11 143 289

       Zemlje članice EU-a

6 311 093

7 047 354

       Zemlje nečlanice EU-a

3 629 754

4 095 935

 Uvoz2)

17 739 156

18 305 663

       Zemlje članice EU-a

13 985 547

13 483 679

       Zemlje nečlanice EU-a

3 753 610

4 821 985

 Saldo robne razmjene

-7 798 310

-7 162 375

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

56,0

60,9

1) Privremeni podaci
2) Od 1. srpnja 2013. primjenjuje se novi metodološki kriterij obuhvata podataka uvoza prema zemljama te se zemlje članice Europske unije
    obrađuju prema zemlji otpreme, a ne više prema načelu zemlje podrijetla. Uslijed toga prethodno objavljeni podaci prema zemljama
    članicama i zemljama nečlanicama se razlikuju od podataka objavljenih u tablici.

 

PROMET U TRGOVINI NA MALO U VELJAČI 2014.


U prvom dijelu tablice iskazani su indeksi za ukupan promet poslovnih subjekata koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u odjeljku 47 NKD-a 2007. (trgovci na malo).

U drugom dijelu tablice iskazani su indeksi za promet ostvaren od djelatnosti trgovine na malo svih poslovnih subjekata koji obavljaju tu djelatnost bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

Prezentacija i interpretacija indeksa prometa usklađena je s onima koje su propisane Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98. Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba) prezentiraju se i tumače u desezoniranom obliku indeksa. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba) prezentiraju se i tumače u kalendarski prilagođenom obliku indeksa.

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s ranije objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju i u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa.

       II. 2014. 1)
  I. 2014.
   II. 2014. 2)
II. 2013.
     II. 2014. 3)
  I. 2014.
   II. 2014. 3)
II. 2013.

TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

100,2

97,0 97,2

97,0

- realno

100,0

97,7 97,5

97,7

PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

100,0

  99,3 95,2

  99,3

- realno

100,1

100,0 95,6

100,0

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

  X. – XII.
2012.
I. – III.
2013.
IV. – VI.
2013.
VII. – IX.
2013.
X. – XII.
2013.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 832

3 792

3 788

3 843

3 846

  Aktivno stanovništvo

1 709

1 640

1 682

1 707

1 682

    Zaposleni

1 402

1 344

1 404

1 426

1 387

    Nezaposleni

307

296

278

281

295

  Neaktivno stanovništvo

2 123

2 151

2 106

2 135

2 164

%

Stopa aktivnosti

44,6

43,3

44,4

44,4

43,7

Stopa zaposlenosti

36,6

35,4

37,1

37,1

36,1

Stopa nezaposlenosti

18,0

18,1

16,5

16,5

17,5

Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,5

18,4

17,0

16,9

18,0

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 826

1 822

1 787

1 772

1 797

  Aktivno stanovništvo

929

911

907

904

890

    Zaposleni

763

744

747

746

736

    Nezaposleni

168

167

160

157

154

  Neaktivno stanovništvo

896

911

880

868

908

%

Stopa aktivnosti

50,9

50,0

50,7

51,0

49,5

Stopa zaposlenosti

41,8

40,8

41,8

42,1

40,9

Stopa nezaposlenosti

17,9

18,4

17,6

17,4

17,3

Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,5

18,7

18,0

17,9

17,8

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

2 006

1 970

2 001

2 071

2 048

  Aktivno stanovništvo

780

729

775

803

792

    Zaposleni

639

600

657

680

651

    Nezaposleni

141

129

119

124

141

  Neaktivno stanovništvo

1 226

1 241

1 225

1 267

1 256

%

Stopa aktivnosti

38,9

37,0

38,8

38,8

38,7

Stopa zaposlenosti

31,9

30,5

32,8

32,8

31,8

Stopa nezaposlenosti

18,0

17,7

15,3

15,4

17,8

Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,6

18,1

15,7

15,8

18,2

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2012.


Živorođeni

41 771

Umrli

51 710

Prirodni prirast

-9 939

Sklopljeni brakovi

20 323

Razvedeni brakovi

5 659

Podaci o prirodnom kretanju stanovništva za 2012. na razini županija i gradova/općina bit će objavljeni 19. srpnja 2013. u Priopćenju.