Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica na dan: 21.10.2014

Institucionalne jedinice u Republici Hrvatskoj klasificiraju se u sektore i podsektore, sukladno europskoj regulativi - Europski sustav nacionalnih računa 1995 (ESA 95), u svrhu izrade službene statistike. Prema ESA 95 metodologiji sektor ukupnog gospodarstva sastoji se od pet sektora:
  • Sektor S.11 Nefinancijska poduzeća
  • Sektor S.12 Financijska poduzeća
  • Sektor S.13 Ukupna država
  • Sektor S.14 Kućanstva
  • Sektor S.15 Neprofitne ustanove koje služe kućanstvima
Opširnije…
Pretraživanje po OIB-u, matičnom broju ili šifri institucionalnog sektora: