PC AXIS baze podataka


Sisačko-moslavačka županija - broj stanovnika po naseljima

Fusnote
Naselja:
GLINA:
"Nastao iz stare općine Glina.

Naselja:
Baturi:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Boturi.

Naselja:
Buzeta:
"U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Buzeta i Gornja Buzeta.

Naselja:
Dabrina:
"U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Dabrina i Gornja Dabrina.

Naselja:
Desni Degoj:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Degoj.

Naselja:
Donja Bučica:
"Naselja Donja Bučica i Gornja Bučica iskazuju se u 1890., 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Bučica. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Gornja Bučica.

Naselja:
Donje Jame:
"Naselja Donje Jame i Gornje Jame iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Jame, za koje su podaci sadržani u naselju Donje Jame. Od 1900. do 1948. sadrži dio podataka naselja Gračanica Šišinečka, a u 1857. dio podataka za naselje Mala Solina.

Naselja:
Donje Selište:
"Naselja Donje Selište 1 i Donje Selište 2 iskazuju se od 1948. do 1971. Do 1931. iskazivano je naselje Selište. U 1981. naselje Donje Selište 1, u kojemu su sadržani podaci za bivše naselje od 1857. do 1931., pripaja se naselju Glina i prestaje postojati, a naselje Donje Selište 2 mijenja ime u Donje Selište.

Naselja:
Donje Taborište:
"Naselja Donje Taborište i Gornje Taborište iskazuju se u 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Taborište, za koje su podaci sadržani u naselju Gornje Taborište.

Naselja:
Donji Klasnić:
"Naselja Donji Klasnić i Gornji Klasnić iskazuju se s odvojenim podacima od 1890. do 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1931. iskazivano je naselje Klasnić, za koje su podaci tih godina sadržani u naselju Donji Klasnić. Od 1910. do 1948. sadrži dio podataka za naselje Gornji Klasnić, a od 1890. do 1921. podatke za bivše naselje Klasnić Srednji.

Naselja:
Donji Viduševac:
"Naselja Donji Viduševac i Gornji Viduševac iskazuju se odvojeno u 1900. i od 1948. nadalje. U 1857. iskazana su naselja sa skupnim brojem stanovnika, a od 1869. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Viduševac, za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Viduševac. U 1981. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja koji je pripojen naselju Glina.

Naselja:
Dragotina:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Dragotinja.

Naselja:
Drenovac Banski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Drenovac.

Naselja:
Dvorišće:
"Do 1931. iskazivano pod imenom Dvorišće, a od 1948. do 1991. pod imenom Dvorište.

Naselja:
Glina:
"U 1981. povećano pripajanjem naselja Crni Lug Glinski, Donje Selište 1 i Jukinac, koja su prestala postojati, te nenaseljenih dijelova područja naselja Donji Viduševac i Gornji Viduševac. Za navedena bivša naselja sadrži podatke do 1971. Također sadrži podatke i za bivše naselje Selište.

Naselja:
Gornja Bučica:
"Vidi napomenu kod naselja Donja Bučica. Sadrži podatke za bivše naselje Bučica od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931.

Naselja:
Gornje Jame:
"Vidi napomenu kod naselja Donje Jame.

Naselja:
Gornje Taborište:
"Vidi napomenu kod naselja Donje Taborište. Sadrži podatke za bivše naselje Taborište od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931.

Naselja:
Gornji Klasnić:
"Vidi napomenu kod naselja Donji Klasnić. Od 1910. do 1948. dio podataka sadržan je u naselju Donji Klasnić.

Naselja:
Gornji Viduševac:
"Vidi napomenu kod naselja Donji Viduševac. U 1981. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Glina.

Naselja:
Gračanica Šišinečka:
"Iskaivano pod imenom Gračanica u 1857., Gračenica od 1869. do 1900., Gračenica Šišinečka od 1910. do 1948. i Gračanica Šišinečka od 1953. nadalje. Od 1900. do 1948. dio podataka sadržan je u naselju Donje Jame.

Naselja:
Hajtić:
"U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Vrtljine. U 1880. iskazano skupno s bivšim naseljem Vrtljine. Od 1890. sadrži podatke za bivše naselje Vrtljine.

Naselja:
Kihalac:
"Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Kihalec.

Naselja:
Majski Trtnik:
"U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Trtnik.

Naselja:
Mala Solina:
"U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Donje Jame.

Naselja:
Mali Gradac:
"Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselja Momčilovića Kosa i Trnovac Glinski.

Naselja:
Mali Obljaj:
"Naselja Mali Obljaj i Veliki Obljaj iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Obljaj, za koje su podaci sadržani u naselju Veliki Obljaj.

Naselja:
Momčilovića Kosa:
"Iskazuje se odvojeno od 1900. Od 1900. do 1948. označavano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Mali Gradac.

Naselja:
Novo Selo Glinsko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo.

Naselja:
Slatina Pokupska:
"Iskazivano pod imenom Slatina od 1857. do 1900., Slatina Bučička od 1910. do 1961. i Slatina Pokupska od 1971. nadalje.

Naselja:
Šaševa:
"Od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Šašava.

Naselja:
Trnovac Glinski:
"Iskazuje se odvojeno od 1900. Te godine iskazano pod imenom Trnovac. Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Mali Gradac. Od 1900. do 1931. označavano kao dio naselja.

Naselja:
Trtnik Glinski:
"Do 1890. iskazivano pod imenom Trtnik.

Naselja:
Veliki Obljaj:
"Vidi napomenu kod naselja Mali Obljaj. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Obljaj.

Naselja:
Zaloj:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Selište.

Naselja:
HRVATSKA KOSTAJNICA:
"Nastao iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.

Naselja:
Hrvatska Kostajnica:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Kostajnica.

Naselja:
Rosulje:
"Iskazuje se od 1948. Te godine iskazano kao dio naselja.

Naselja:
Selište Kostajničko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Selište.

Naselja:
KUTINA:
"Nastao iz stare općine Kutina. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za grad Garešnicu, Bjelovarsko-bilogorska županija. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka za općinu Popovača.

Naselja:
Brinjani:
"Iskazuje se kao naselje od 1869. Te godine podaci su sadržani u naselju Stupovača.

Naselja:
Čaire:
"Od 1880. do 1961. iskazivano pod imenom Čajire.

Naselja:
Gojlo:
"Iskazuje se od 1900. Do 1948. iskazivano pod imenom Gojilo. Do 1931. označavano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Gojlo Kutinsko od 1890. do 1961.

Naselja:
Husain:
"Iskazano pod imenom Husanj od 1880. do 1900., Husajin od 1910. do 1961. i Husain u 1857., 1869. i 1971. U 1953. i 1961. sadrži podatke za naselje Mišinka.

Naselja:
Katoličke Čaire:
"Iskazano pod imenom Čaire u 1857. i 1869., Čajire od 1880. do 1900., Kutinske Čajire od 1910. do 1931., Čajire Kutinske od 1948. do 1961.,a do 1991. pod imenom Kutinske Čaire.

Naselja:
Kletište:
"Iskazuje se od 1900. Do 1921. označavano kao dio naselja.

Naselja:
Krajiška Kutinica:
"Iskazivano pod imenom Kutinica do 1948., Kutinica Krajiška u 1953. i 1961. te Krajiška Kutinica od 1971.

Naselja:
Kutina:
"Sadrži podatke za bivše naselje Brunkovac od 1910. do 1931.

Naselja:
Kutinica:
"Iskazivano pod imenom Kutinica Selišna od 1910. do 1961.

Naselja:
Kutinska Slatina:
"Iskazuje se od 1900. pod imenom Slatina, od 1910. do 1931. Kutinska Slatina, od 1948. do 1961. Slatina Kutinska, a od 1971. Kutinska Slatina U 1900. i 1910. označeno kao dio naselja.

Naselja:
Mikleuška:
"U 1973. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Ciglenica, općina Popovača, za koje sadrži podatke do 1971.

Naselja:
Mišinka:
"U 1948. iskazano kao dio naselja, a od 1971. iskazuje se kao naselje. U 1953. i 1961. podaci su sadržani u naselju Husain.

Naselja:
Selište:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Srpsko Selište.

Naselja:
Stupovača:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Brinjani, a od 1857. do 1880. za naselje Rogoža, grad Garešnica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Naselja:
NOVSKA:
"Nastao iz stare općine Novska.

Naselja:
Bair:
"Naselja Bair, Brezovac Subocki i Popovac Subocki spominju se 1857. kao skupine kuća u okviru naselja Subocki Grad. Ta su naselja iskazana 1890. kao dijelovi naselja Subocki Grad, a od 1948. iskazuju se kao samostalna naselja. Od 1857. do 1880. i od 1900. do 1931. iskazivano je samo bivše naselje Subocki Grad, za koje su podaci iskazivani u naselje Bair. U 1890. nazvano Bajer.

Naselja:
Brezovac:
"U 1857. spomenuto, a 1890. iskazano pod imenom Brezovac kao dio naselja. Od 1948. do 1991. naselje se iskazuje pod imenom Brezovac Subocki.

Naselja:
Bročice:
"Iskazuje se od 1900. Dio naselja jest do 1921.

Naselja:
Kozarice:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Kozarica.

Naselja:
Nova Subocka:
"Naselja Nova Subocka i Stara Subocka iskazuju se u 1890. i od 1910. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1900. iskazivano je bivše naselje Subocka, za koje su podaci sadržani u naselju Stara Subocka.

Naselja:
Plesmo:
"U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Plesno.

Naselja:
Popovac:
"Vidi napomenu kod naselja Bair. U 1857. spomenuto, a 1890. iskazano pod imenom Popovac kao dio naselja. Od 1948. do 1991. naselje se iskazuje pod imenom Popovac Subocki.

Naselja:
Rađenovci:
"Kao naselje iskazuje se od 1948. Od 1890. do 1921. jest dio bivšeg naselja Goleši. Od 1857. do 1880. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rajčići. Vidi napomenu kod naselja Rajačići.

Naselja:
Rajčići:
"Kao naselje iskazuje se od 1948. Od 1890. do 1921. jest dio bivšeg naselja Goleši, za koje sadrži podatke od 1857. do 1880. i u 1931. U 1981. povećano pripajanjem naselja Milisavci. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1921. i od 1948. do 1971. U 1890. iskazano pod imenom Rajačići.

Naselja:
Rajić:
"U 1981. nastalo spajanjem bivših naselja Donji Rajić i Gornji Rajić, za koje sadrži podatke od 1857. do 1971.

Naselja:
Sigetac:
"Do 1991. iskazuje se pod imenom Sigetac Novski. Iskazuje se kao naselje od 1931. Te godine iskazano pod imenom Sigeci Novski .

Naselja:
Stara Subocka:
"Naselja Nova Subocka i Stara Subocka iskazuju se u 1890. i od 1910. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1900. iskazivano je bivše naselje Subocka, za koje su podaci sadržani u naselju Stara Subocka.

Naselja:
PETRINJA:
"Nastao iz stare općine Petrinja.

Naselja:
Bijelnik:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Bednik.

Naselja:
Brest Pokupski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Brest.

Naselja:
Čuntić:
"Do 1931. podaci su sadržani u naselju Hrvatski Čuntić. Od 1948. do 1991. iskazivano pod imenom Srpski Čuntić. .

Naselja:
Dodoši:
"U 1880. i 1900. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Donja Bačuga:
"Naselja Donja Bačuga i Gornja Bačuga iskazuju se s odvojenim podacima u 1890., 1900., 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880., u 1910. i 1931. iskazivano je naselje Bačuga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Bačuga. Sadrži i podatke za bivše naselje Dolčani koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje, a dalje kao dio naselja.

Naselja:
Donja Budičina:
"Sadrži podatke za bivše naselje Gornja Budičina koje je od 1890. do 1948. iskazivano kao naselje.

Naselja:
Donja Mlinoga:
"Naselja Donja Mlinoga i Gornja Mlinoga iskazana su odvojeno u 1890. i 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Mlinoga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Mlinoga.

Naselja:
Donja Pastuša:
"Naselja Donja Pastuša i Gornja Pastuša iskaivana su odvojeno u 1857., od 1890. do 1910. i od 1948. nadalje. U 1869., 1880., 1921. i 1931. iskazano je naselje Pastuša. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Pastuša.

Naselja:
Donje Mokrice:
"Naselja Donje Mokrice i Gornje Mokrice iskazuju se odvojeno od 1953. Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Mokrice, a od 1910. do 1948. pod imenom Gorske Mokrice. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.

Naselja:
Dumače:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.

Naselja:
Gornja Bačuga:
"Naselja Donja Bačuga i Gornja Bačuga iskazuju se s odvojenim podacima u 1890., 1900., 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 188., u 1910. i 1931. iskazivano je naselje Bačuga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Bačuga. Sadrži i podatke za bivše naselje Dolčani koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje, a dalje kao dio naselja.

Naselja:
Gornja Mlinoga:
"Naselja Donja Mlinoga i Gornja Mlinoga iskazana su odvojeno u 1890. i 1900. te od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Mlinoga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Mlinoga.

Naselja:
Gornja Pastuša:
"Naselja Donja Pastuša i Gornja Pastuša iskazivana su odvojeno u 1857., od 1890. do 1910. i od 1948. nadalje. U 1869., 1880., 1921. i 1931. iskazano je naselje Pastuša. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Pastuša.

Naselja:
Gornje Mokrice:
"Naselja Donje Mokrice i Gornje Mokrice iskazuju se odvojeno od 1953. Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Mokrice, a od 1910. do 1948. pod imenom Gorske Mokrice. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice. U 1869. sadrži podatke za naselja Dumače, Nebojan i Novi Farkašić. Sadrži također podatke za bivše naselje Gorske Mokrice od 1857. do 1948.

Naselja:
Grabovac Banski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Grabovac. U 1890., 1900. i 1948. sadrži podatke za bivša naselja Grabovac Donji i Grabovac Gornji.

Naselja:
Hrvatski Čuntić:
"Do 1931. iskazivano je pod imenom Čuntić.

Naselja:
Jabukovac:
"U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Jabukovac Donji i Jabukovac Gornji.

Naselja:
Križ Hrastovački:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Križ, a od 1910. do 1991. pod imenom Križ Hastovački. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Župić.

Naselja:
Mačkovo Selo:
"Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Miočinovići.

Naselja:
Miočinovići:
"Iskazuje se od 1890. U 1890. i 1900. označeno kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselje Mačkovo Selo.

Naselja:
Moščenica:
"Do 1981. iskazivano pod imenom Mošćenica.

Naselja:
Nebojan:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.

Naselja:
Nova Drenčina:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Drenčina.

Naselja:
Novi Farkašić:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.

Naselja:
Petrinja:
"Od 1948. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Češko Selo.

Naselja:
Prnjavor Čuntićki:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Prnjavor.

Naselja:
Sibić:
"Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Šibić.

Naselja:
Srednje Mokrice:
"Iskazuje se kao naselje od 1953.

Naselja:
Tremušnjak:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Čremušnjak.

Naselja:
Veliki Šušnjar:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Šušnjar.

Naselja:
Župić:
"U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Križ Hrastovički.

Naselja:
SISAK:
"Nastao iz starih općina Sisak i Petrinja.

Naselja:
Blinjski Kut:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Blinski Kut.

Naselja:
Budaševo:
"U 1869. sadrži dio podataka naselja Topolovac. Sadrži podatke i za bivša naselja Budaševo Malo i Budaševo Veliko u 1890. i 1900.

Naselja:
Crnac:
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1931. iskazivano kao naselje. Od 1948. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani u naselju Sisak. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Mošćenički Crnac.

Naselja:
Klobučak:
"Iskazuje se kao naselje od 1948.

Naselja:
Lonja:
"U 1857. iskazano pod imenom Stara Lonja.

Naselja:
Lukavec Posavski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Lukavec.

Naselja:
Mužilovčica:
"Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Lonja Kratečka.

Naselja:
Novo Pračno:
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1948. iskazivano kao naselje. Od 1953. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani su u naselju Sisak. Od 1869. do 1948. iskazivano pod imenom Pračno.

Naselja:
Novo Selo:
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1948. iskazivano kao naselje. Od 1953. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani su u naselju Sisak. Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Novo Selo Mošćeničko.

Naselja:
Novo Selo Palanječko:
"Iskazivano pod imenom Jalžino Selo u 1857. i Novo Selo od 1869. do 1900. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Topolovac, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981.

Naselja:
Odra Sisačka:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Odra.

Naselja:
Palanjek:
"U 1857. iskazano pod imenom Palanjek Katolički.

Naselja:
Sisak:
"Uključuje podatke za odvojeno iskazane dijelove grada Stari Sisak u 1931. i Novi Sisak u 1857., 1869. i 1931. Sadrži podatke i za bivša naselja Caprag u 1857., 1890., 1900. i 1931, Galdovo od 1857. do 1900. i u 1931. te Galdovo Erdedsko od 1857. do 1948. Od 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Crnac, Novo Pračno i Novo Selo. Sadrži podatke za naselja Crnac od 1948. do 1991., a Novo Pračno i Novo Selo od 1953. do 1991.

Naselja:
Stara Drenčina:
"Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Drenčina.

Naselja:
Staro Pračno:
"Od 1869. do 1890. iskazivano pod imenom Pračno.

Naselja:
Topolovac:
"U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Novo Selo Palanječko u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981. U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Budaševo. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Goričica.

Naselja:
Veliko Svinjičko:
"Do 1880. iskazivano pod imenom Svinjičko.

Naselja:
DONJI KUKURUZARI:
"Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.

Naselja:
Donji Bjelovac:
"Naselja Donji Bjelovac i Gornji Bjelovac iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Bjelovac. Za to bivše naselje podaci su navedeni u naselju Gornji Bjelovac. Vidi napomenu kod naselja Gornji Bjelovac.

Naselja:
Donji Kukuruzari:
"Naselja Donji Kukuruzari i Gornji Kukuruzari iskazuju se od 1900. Do 1890. iskazivano je naselje Kukuruzari. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donji Kukuruzari.

Naselja:
Gornji Bjelovac:
"Vidi napomenu kod naselja Donji Bjelovac. Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Kostreši Bjelovački, a od 1857. do 1931. podatke za bivše naselje Bjelovac.

Naselja:
Gornji Kukuruzari:
"Vidi napomenu Donji Kukuruzari.

Naselja:
Kostreši Bjelovački:
"Iskazuje se od 1890. U 1890., 1900. i 1948. iskazano kao dio naselja pod imenom Kostreši. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Gornji Bjelovac.

Naselja:
Lovča:
"U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Lovča, Gornja Lovča i Srednja Lovča koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.

Naselja:
DVOR:
"Nastala iz stare općine Dvor.

Naselja:
Bansko Vrpolje:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Vrpolje, a do 1991. pod imenom Vrpolje Bansko.

Naselja:
Buinja:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Bujinja. Od 1857. do 1900. sadrži podatke za naselje Buinjski Riječani.

Naselja:
Buinjski Riječani:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Riječani, a od 1910. do 1991. pod imenom Riječani Bujinjski. Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Buinja.

Naselja:
Ćore:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Vanići u istoimeno samostalno naselje. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za naselje Vanići, dok su podaci za to naselje od 1953. do 1981. izdvojeni i odvojeno iskazani.

Naselja:
Donja Oraovica:
"Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje Oraovica, a od 1910. do 1931. Divuška Oraovica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Oraovicu i Gornju Oraovicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Oraovica.

Naselja:
Donja Stupnica:
"Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Stupnica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja Donju Stupnicu i Gornju Stupnicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Stupnica.

Naselja:
Donji Dobretin:
"Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Dobretin. U 1948. dijeli se na dva naselja, Donji Dobretin i Gornji Dobretin. Naselje Donji Dobretin iskazuje se kao samostalno od 1948., dok je naselje Gornji Dobretin iskazano samostalno u 1948. i od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Donji Dobretin. Podaci za bivše naselje Dobretin sadržani su u naselju Donji Dobretin.

Naselja:
Donji Javoranj:
"Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Javoranj. U 1931. naselje se dijeli na dva naselja, Donji Javoranj i Gornji Javoranj. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Donji Javoranj.

Naselja:
Donji Žirovac:
"Od 1857. do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Žirovac. U 1900. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donji Žirovac i Gornji Žirovac. Podaci za bivše naselje Žirovac iskazani su u naselju Gornji Žirovac. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Žirovac, a od 1948. nadalje Donji Žirovac. Podaci od 1857. do 1880. sadržani su u naselju Gornji Žirovac, a za 1890. preuzeti su kao za dio naselja.

Naselja:
Dvor:
"Od 1857. do 1931. sadrži podatke za naselje Hrtić.

Naselja:
Gage:
"U 1921. sadrži podatke za naselje Trgovi.

Naselja:
Golubovac Divuški:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Golubovac.

Naselja:
Gorička:
"Do 1910. iskazivano pod imenom Gornja Gorička. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Paukovac.

Naselja:
Gornja Oraovica:
"Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje Oraovica, a od 1910. do 1931. Divuška Oraovica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Oraovicu i Gornju Oraovicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Oraovica.

Naselja:
Gornja Stupnica:
"Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Stupnica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Stupnicu i Gornju Stupnicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Stupnica.

Naselja:
Gornji Dobretin:
"U 1948. iskazano kao naselje, kao i od 1991., kad je izdvojeno iz n aselja Donji Dobretin. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja.Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Dobretin. U 1948. dijeli se na dva naselja, Donji Dobretin i Gornji Dobretin. Naselje Donji Dobretin iskazuje se kao samostalno od 1948., dok je naselje Gornji Dobretin iskazivano kao samostalno u 1948. i od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Donji Dobretin. Podaci za bivše naselje Dobretin sadržani su u naselju Donji Dobretin.

Naselja:
Gornji Javoranj:
"Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Javoranj. U 1931. naselje se dijeli na dva naselja, Donji Javoranj i Gornji Javoranj. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Donji Javoranj.

Naselja:
Gornji Žirovac:
"Iskazuje se pod imenom Gornji Žirovac u 1900. i od 1921. nadalje. Od 1857. do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Žirovac. U 1900. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donji Žirovac i Gornji Žirovac. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju. U 1910. podaci su iskazani po dijelovima naselja pa se ime Gornji Žirovac ne spominje. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Donji Žirovac i Ostojići.

Naselja:
Hrtić:
"Od 1857. do 1931. podaci su sadržani u naselju Dvor.

Naselja:
Javnica:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Jamnica. Od 1869. do 1921. sadrži podatke za naselje Kotarani.

Naselja:
Javornik:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela naselja u samostalno naselje Stanić Polje.

Naselja:
Jovac:
"Iskazuje se kao naselje od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Šakanlije. Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Šakanlije. Od 1910. do 1981. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Kepčije:
"Iskazuje se kao naselje od 1948.

Naselja:
Kobiljak:
"U 1953. i 1961. iskazano pod imenom Kobiljak 2. Sadrži podatke za bivša naselja Prosinja od 1890. do 1948. te Kobiljak 1 u 1953. i 1961.

Naselja:
Kotarani:
"U 1857. podaci su sadržani u naselju Zut, a od 1869. do 1921. u naselju Javnica.

Naselja:
Kozibrod:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Kozji Brod.

Naselja:
Ostojići:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Gornji Žirovac.

Naselja:
Paukovac:
"Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Donja Gorička. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gorička.

Naselja:
Rudeži:
"Iskazuje se kao naselje od 1948.

Naselja:
Rujevac:
"Sadrži podatke za naselje Trgovi u 1869. i 1880.

Naselja:
Stanić Polje:
"Do 1948. iskazivano kao naselje, kao i od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Javornik. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Struga Banska:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Struga.

Naselja:
Šakanlije:
"Od 1857. do 1900. sadrži dodatke za naselje Jovac.

Naselja:
Trgovi:
"U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Rujevac, a u 1921. u naselju Gage.

Naselja:
Vanići:
"Iskazuje se kao naselje od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Ćore. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja, a od 1857. do 1948. podaci su sadržani u naselju Ćore.

Naselja:
Zrin:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Zrinj.

Naselja:
Zrinska Draga:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Draga, od 1910. do 1931. Zrinska Draga, u 1948. Šamarička Draga, a od 1953. do 1991. Draga.

Naselja:
Zrinski Brđani:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Brđani, od 1910. do 1931. pod imenom Zrinski Brđani, a od 1948. do 1991. pod imenom Brđani Šamarički.

Naselja:
Zut:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Žut. U 1857. sadrži podatak za naselje Kotarani.

Naselja:
GVOZD:
"Nastala iz stare općine Vrginmost koja je 1996. promijenila ime u Gvozd. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u općini Topusko.

Naselja:
Crevarska Strana:
"Iskazuje se od 1921., i to pod imenom Crevarska Strana, od 1953. do 1971. pod imenom Vladimirovo, a od 1973. opet Crevarska Strana. U 1931. i 1948. podaci su sadržani u naselju Gvozd.

Naselja:
Čremušnica:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Cremušnica.

Naselja:
Dugo Selo Lasinjsko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Dugo Selo.

Naselja:
Gornja Čemernica:
"Naselja Donja Čemernica i Gornja Čemernica iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje pod imenom Čemernica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Čemernica, općina Topusko.

Naselja:
Gvozd:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Vrginmost. U 1931. i 1948. sadrži podatke za naselje Crevarska Strana.

Naselja:
Kirin:
"Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Donji Kirin i Gornji Kirin.

Naselja:
HRVATSKA DUBICA:
"Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.

Naselja:
Baćin:
"Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Donji Baćin i Gornji Baćin.

Naselja:
Hrvatska Dubica:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Dubica.

Naselja:
Živaja:
"U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Živaj.

Naselja:
JASENOVAC:
"Nastala iz stare općine Novska.

Naselja:
Mlaka:
"Povećano 1981. pripajanjem naselja Jablanac Jasenovački koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.

Naselja:
Puska:
"U 1981. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u samostalno naselje Trebež.

Naselja:
Tanac:
"Iskazuje se kao dio naselja od 1890. do 1931.

Naselja:
Trebež:
"Naselje Trebež nastalo je izdvajanjem dijelova naselja iz naselja Puska 1981.

Naselja:
Višnjica:
"Iskazuje se od 1890. do 1931. kao dio naselja. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Višnjica, a do 1991. pod imenom Višnjica Uštička.

Naselja:
LEKENIK:
"Nastala iz stare općine Sisak.

Naselja:
Brežane Lekeničke:
"Iskazivano pod imenom Brežani od 1857. do 1890, Brežane u 1900., Lekenički Brežani od 1910. do 1948. i Brežane Lekeničke od 1953.

Naselja:
Brkiševina:
"U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Šišinec. Za taj dio od 1857. do 1961. podaci su sadržani u naselju Šišinec.

Naselja:
Cerje Letovanićko:
"Iskazivano pod imenom Cerje Donje u 1857., Cerje od 1869. do 1900. i Cerje Letovanićko od 1910. U 1991. povećano pripajanjem naselja Selišće Letovanićko. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981.

Naselja:
Donji Vukojevac:
"Naselja Donji Vukojevac i Gornji Vukojevac iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Vukojevac, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Vukojevac sadržani su u naselju Donji Vukojevac.

Naselja:
Gornji Vukojevac:
"Naselja Donji Vukojevac i Gornji Vukojevac iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Vukojevac, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Vukojevac sadržani su u naselju Donji Vukojevac.

Naselja:
Lekenik:
"Naselje Lekenik nastalo je 1953. spajanjem bivših naselja Lekenik Erdedski i Lekenik Turopoljski koja su od 1857. do 1948. bila odvojeno iskazivana.

Naselja:
Palanjek Pokupski:
"Iskazivano pod imenom Palanjek Srpski u 1857., Poljanek u 1869., Palanjak od 1880. do 1900., Palanjak Pokupski od 1910. do 1948. i Palanjek Pokupski od 1953. nadalje.

Naselja:
Pokupsko Vratečko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Vratečko.

Naselja:
Stari Farkašić:
"U 1991. povećano pripajanjem naselja Dubrava Farkašićka i Srebrenik. Za ta bivša naselja sadrži podatke do 1981.

Naselja:
Šišinec:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Brkiševina, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.

Naselja:
Vrh Letovanićki:
"Iskazuje se od 1880. U 1880. označeno kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.

Naselja:
LIPOVLJANI:
"Nastala iz stare općine Novska.

Naselja:
Kraljeva Velika:
"Do 1981. iskazivano pod imenom Velika Kraljeva.

Naselja:
Piljenice:
"U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Mercidorf.

Naselja:
MAJUR:
"Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.

Naselja:
Gornja Meminska:
"Naselja Gornja Meminska i Srednja Meminska iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Meminska. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Srednja Meminska.

Naselja:
Gornji Hrastovac:
"U 1857. nazvano Donji Hrastovac, a 1869. Hrastovac.

Naselja:
Kostrići:
"Iskazuje se kao naselje od 1948.

Naselja:
Majur:
"Do 1921. iskazivano pod imenom Majur, a do 1991. pod imenom Kostajnički Majur.

Naselja:
Malo Krčevo:
"Naselja Malo Krčevo i Veliko Krčevo iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Krčevo. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Veliko Krčevo.

Naselja:
Srednja Meminska:
"Vidi napomenu kod naselja Gornja Meminska. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Meminska.

Naselja:
Veliko Krčevo:
"Vidi napomenu kod naselja Malo Krčevo. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Krčevo.

Naselja:
MARTINSKA VES:
"Nastala iz stare općine Sisak.

Naselja:
Bok Palanječki:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Bok.

Naselja:
Desna Martinska Ves:
"U 1910. i 1921. iskazano pod imenom Martinska Ves te tih godina sadrži podatke za naselja Desna Martinska Ves i Lijeva Martinska Ves. Podaci za to bivše naselje iskazani su u naselju Desna Martinska Ves.

Naselja:
Desno Trebarjevo:
"Sadrži podatke za bivše naselje Desna Luka koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje.

Naselja:
Desno Željezno:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Lijevo Željezno.

Naselja:
Jezero Posavsko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Jezero.

Naselja:
Lijeva Martinska Ves:
"U 1910. i 1921. iskazano pod imenom Martinska Ves i tih godina sadrži podatke za naselja Desna Martinska Ves i Lijeva Martinska Ves. Podaci za to bivše naselje iskazani su u naselju Desna Martinska Ves.

Naselja:
Lijevo Željezno:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Desno Željezno.

Naselja:
Zirčica:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Žirčica.

Naselja:
POPOVAČA:
"Nastala iz stare općine Kutina. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u gradu Kutini.

Naselja:
Ciglenica:
"Iskazuje se od 1931. Do 1971. iskazivano kao dio naselja pod imenom Ciglenica Mikleuška. U 1973. izdvojeno kao samostalno naselje iz dijela naselja Mikleuška, grad Kutina

Naselja:
Donja Gračenica:
"o 1931. iskazivano pod imenom Gračenica.

Naselja:
Donja Vlahinička:
"Do 1991. iskazivano pod imenom Donja Vlahinićka.

Naselja:
Gornja Gračenica:
"Iskazuje se od 1890., a kao naselje pod imenom Gornja Gračenica od 1948.

Naselja:
Moslavačka Slatina:
"Iskazivano pod imenom Slatina od 1857. do 1900. i Slatina Moslavačka od 1948. do 1961.

Naselja:
Osekovo:
"U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Stružec.

Naselja:
Podbrđe:
"Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Pobrđe Popovaćko. U 1953. i 1961. sadrži dio podataka za naselje Popovača.

Naselja:
Popovača:
"U 1953. i 1961. dio podataka sadržan je u naselju Podbrđe. Sadrži podatke za bivše naselje Ribnjača od 1910. do 1961. U 1991. pripojeno je naselje Veliko Brdo. Od 1890. do 1981. sadrži podatke za bivše naselje Veliko Brdo. U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Voloder. Do 1961. podaci za taj dio sadržani su u naselju Voloder.

Naselja:
Stružec:
"U 1869. sadrži dio podataka za naselje Osekovo. Od 1910. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Zapolica.

Naselja:
Voloder:
"Povećano 1991. pripajanjem naselja Moslavački Krivaj. Od 1857. do 1981. sadrži podatke za bivše naselje Moslavački Krivaj. Istovremeno naselje je smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen Popovači. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Popovača.

Naselja:
SUNJA:
"Nastala iz stare općine Sisak.

Naselja:
Bestrma:
"U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja u samostalno naselje Blinjska Greda, za koje sadrži podatke od 1857. do 1971.

Naselja:
Blinjska Greda:
"Nastalo 1978. izdvajanjem iz naselja Bestrma u kojemu su sadržani podaci od 1857. do 1971.

Naselja:
Brđani Cesta:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Brđani, a od 1953. do 1981. Brđani-Cesta.

Naselja:
Brđani Kosa:
"Od 1953. iskazuje se kao naselje, a pod imenom Brđani-Kosa do 1981.

Naselja:
Četvrtkovac:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Drljača, a 1880. sadrži podatke za naselje Drljača.

Naselja:
Donja Letina:
"Naselja Donja Letina i Gornja Letina iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Letina, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci bivšeg naselja Letina sadržani su u naselju Gornja Letina.

Naselja:
Donji Hrastovac:
"U 1857. iskazano pod imenom Gornji Hrastovac, a 1869. pod imenom Hrastovac.

Naselja:
Drljača:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Četvrtkovac, a 1880. podaci su sadržani u naselju Četvrtkovac.

Naselja:
Gornja Letina:
"Naselja Donja Letina i Gornja Letina iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje pod imenom Letina, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Letina sadržani su u naselju Gornja Letina.

Naselja:
Gradusa Posavska:
"Iskazivano pod imenom Gradusa u 1857. i 1880., Graduša u 1869., Gradusa na Savi u 1890. i 1900. te Gradusa Posavska od 1910.

Naselja:
Greda Sunjska:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Greda.

Naselja:
Kladari:
"Iskazuje se od 1890. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Sjeverovac. Do 1948. označavano kao dio naselja.

Naselja:
Kostreši Šaški:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Kostreši.

Naselja:
Krivaj Sunjski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Krivaj.

Naselja:
Selišće Sunjsko:
"Do 1931. iskazivano pod imenom Selišće.

Naselja:
Sjeverovac:
"Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Kladari.

Naselja:
Slovinci:
"Iskazano pod imenom Slunjci od 1857. do 1880. te Slujinci u 1890. i 1900.

Naselja:
TOPUSKO:
"Nastala iz stare općine Vrginmost koja je 1996. promijenila ime u Gvozd. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za općinu Gvozd.

Naselja:
Bukovica:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovica, od 1910. do 1948. pod imenom Bukovica Čemernička, a od 1953. opet pod imenom Bukovica.

Naselja:
Crni Potok:
"Za 1857. podaci su sadržani u naselju Pecka.

Naselja:
Donja Čemernica:
"Naselja Donja Čemernica i Gornja Čemernica, općina Gvozd, iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje pod imenom Čemernica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Čemernica.

Naselja:
Pecka:
"U 1857. sadrži podatke za naselje Crni Potok. U 1857., 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Pecka Mala i Pecka Velika koja su tih godina bila odvojeno iskaivana.

Naselja:
Perna:
"U 1857., 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Perna Dolnja i Perna Gornja koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.

Naselja:
Ponikvari:
"U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Topusko.

Naselja:
Staro Selo Topusko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Staro Selo. Sadrži podatke za bivše naselje Bjeljevina koje je od 1890. do 1921. iskazivano kao naselje.

Naselja:
Topusko:
"U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Ponikvari.

Naselja:
VELIKA LUDINA:
"Nastala iz stare općine Kutina.

Naselja:
Grabričina:
"Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.

Naselja:
Ruškovica:
"Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Hruškovica.

Naselja:
Velika Ludina:
"Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Ludina.