Varaždinska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 329 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
IVANEC
Nastao iz stare općine Ivanec. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Klenovnik.
Cerje Tužno
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerje, a od 1910. do 1971. Cerje-Tužno.
Gečkovec
U 1857. iskazano pod imenom Gečkovec Kaniški, a od 1869. do 1971. Donji Gečkovec. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Kaniža, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Horvatsko
Iskazuje se kao samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem iz naselja Dubravec (općina Klenovnik) u kojemu su sadržani podaci od 1857. do 1981.
Ivanec
U 1981. povećano pripajanjem naselja Kaniški Vrhovec, Krašovec i Mačkovec. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971.
Ivanečka Željeznica
Iskazuje se od 1900. pod imenom Željeznica. U 1910. nosi ime Ivanečka Željeznica.
Ivanečki Vrhovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrhovec. U 1973. dio područja ovog naselja izdvojen je u novo naselje Ivanečko Naselje, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Salinovec, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Ivanečko Naselje
Formirano 1973. kao novo naselje od dijela područja naselja Ivanečki Vrhovec i dijela područja naselja Punikve u kojima su sadržani podaci od 1857. do 1961.
Kaniža
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Kaniža, a od 1910. do 1971. pod imenom Kaniža Ivanečka. U 2001. povećano za dio područja naselja Gečkovec. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u naselju Gečkovec.
Lovrečan
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Lovrečan. Od 1910. do 1971. naselje je iskazivano pod imenom Lovrečan Podbelski.
Lukavec
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Lukavec. Od 1910. do 1971. naselje je iskazivano pod imenom Lukavec Podbelski.
Margečan
Do 1971. iskazivano pod imenom Margečani.
Pece
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Pece. Od 1910. do 1971. naselje je iskazivano pod imenom Pece Podbelsko.
Punikve
U 1973. dio područja ovog naselja izdvojen je u novo naselje Ivanečko Naselje, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.
Ribić Breg
Od 1857. do 1890. iskazivano pod imenom Kotar, 1900. pod imenom Kotari, a od 1910. do 1971. pod imenom Ribić-Breg.
Salinovec
U 2001. povećano za dio područja naselja Ivanečki Vrhovec u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1991.
Seljanec
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Seljanec. Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Seljanec Podbelski.
Stažnjevec
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Stažnjevec. Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Stažnjevci.
LEPOGLAVA
Nastao iz stare općine Ivanec. Od 1857. do 1991. sadrži dio podataka za općinu Bednja.
Jazbina Višnjička
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1900. iskazivano pod imenom Jazbina.
Kamenica
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Kamenica, a od 1910. do 1971. Kamenica Ivanečka.
Kamenički Vrhovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrhovec.
Kameničko Podgorje
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgorje.
Lepoglava
U 1981. povećano pripajanjem naselja Borje Lepoglavsko, Budim, Čret, Gorica Lepoglavska, Gornji Gečkovec, Purga Lepoglavska, Sestranec, Šumec i Ves Lepoglavska. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971., kao i dio podataka naselja Vulišinec. U 1948. sadrži podatke i za bivše naselje Donja Lepoglava.
Očura
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Očura. Od 1910. do 1971. naselje je iskazivano pod imenom Očura Lepoglavska. U 1981. ovom naselju pripojen je nenaseljeni dio područja naselja Šumec (naseljeni dio pripojen je naselju Lepoglava) koje je prestalo postojati.
Viletinec
Od 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Sveti Josip (općina Bednja), za koje sadrži podatke od 1857. do 1991.
Vulišinec
Do 1900. iskazivano pod imenom Bulišinec. U 1981. dio područja naselja pripojen je naselju Lepoglava, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
LUDBREG
Nastao iz stare općine Ludbreg.
Bolfan
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Bolfan Mali i Bolfan Veliki koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Čukovec
U 1991. povećano pripajanjem naselja Torčec Ludbreški koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Globočec Ludbreški
Do 1900. iskazivano pod imenom Globočec.
Kućan Ludbreški
Do 1900. iskazivano pod imenom Kućan.
Segovina
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Šegovina.
Sigetec Ludbreški
Do 1900. iskazivano pod imenom Sigetec.
Vinogradi Ludbreški
Iskazuje se kao naselje od 1948.
NOVI MAROF
Nastao iz stare općine Novi Marof. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Visoko.
Donje Makojišće
U 1991. ovom su naselju pripojeni nenaseljeni dijelovi područja naselja Jelenšćak i Šćepanje (općina Breznički Hum) te je smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Paka (do 1971. nenaseljen).
Gornje Makojišće
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u novo naselje Paka, za koje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Jelenščak
U 1991. smanjeno za nenaseljeni dio područja naselja koji je pripojen naselju Donje Makojišće.
Madžarevo
Od 1971. smanjeno za izdvojeno naselje Topličica. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Novi Marof (do 1981. nenaseljen). Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka za naselje Topličica.
Novi Marof
U 1991. povećano za dio područja naselja Madžarevo koji je do 1981. bio nenaseljen.
Paka
Iskazuje se kao naselje od 1991., kad je nastalo izdvajanjem dijelova naselja iz naselja Čanjevo (općina Visoko), Gornje Makojišće i Visoko (općina Visoko) te dijela područja naselja Donje Makojišće (do 1971. nenaseljeno). Od 1890. iskazani podaci jesu zbroj podataka za pripojene dijelove naselja.
Strmec Remetinečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec.
Topličica
Iskazuje se kao naselje od 1973., kad je izdvojeno iz naselja Madžarevo. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Madžarevo.
Završje Podbelsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Završje.
VARAŽDIN
Nastao iz stare općine Varaždin. U 1910. i 1921. sadrži dio podataka za općinu Gornji Kneginec.
Črnec Biškupečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Črnec. U 1991. smanjeno za dio područja naselja (do 1981. nenaseljen) koji je pripojen naselju Varaždin.
Gojanec
U 1991. povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Varaždin te smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Varaždin.
Hrašćica
Iskazuje se kao naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Varaždin (do 1971. nenaseljen).
Jalkovec
U 1991. smanjeno za dio područja naselja (do 1981. nenaseljen) koji je pripojen naselju Varaždin.
Kućan Marof
U 1991. smanjeno za dio područja naselja (do 1981. nenaseljen) koji je pripojen naselju Varaždin. Do 1971. iskazivano pod imenom Kućan-Marof.
Poljana Biškupečka
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljana.
Varaždin
U 1981. smanjeno izdvajanjem naselja Hrašćica (do 1971. taj dio bio je nenaseljen). U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenih dijelova područja naselja koji su pripojeni naseljima Cargovec (općina Vidovec), Gojanec, Nedeljanec (općina Vidovec), Nova Ves Petrijanečka (općina Petrijanec), Sračinec (općina Sračinec), Svibovec Podravski (općina Sračinec) i Trnovec (općina Trnovec Bartolovečki) te povećano pripajanjem dijelova područja naselja Črnec Biškupečki, Gojanec, Jalkovec i Kućan Marof koji su do 1981. bili nenaseljeni. Sadrži podatke za naselja Novo Selo na Dravi (Međimurska županija, grad Čakovec) u 1910. i Šandorovec (Međimurska županija, grad Čakovec) od 1890. do 1921. te za naselje Varaždin Breg (općina Gornji Kneginec) u 1910. i 1921. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Biškupec koje je u tom razdoblju bilo odvojeno iskazano.
VARAŽDINSKE TOPLICE
Nastao iz stare općine Novi Marof.
Boričevec Toplički
Do 1900. iskazivano pod imenom Boričevec. Do 1921. označavano kao dio naselja.
Hrastovec Toplički
Do 1900. iskazivano pod imenom Hrastovec.
Jalševec Svibovečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Jalševec.
Jarki Horvatićevi
Do 1900. iskazivano pod imenom Jarki.
Leskovec Toplički
Do 1900. iskazivano pod imenom Leskovec.
Lukačevec Toplički
Do 1900. iskazivano pod imenom Lukačevec. U 1857. podaci su sadržani u naselju Tuhovec.
Martinkovec
Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Petkovec Toplički
Do 1900. iskazivano pod imenom Petkovec.
Retkovec Svibovečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Retkovec.
Tuhovec
U 1857. sadrži podatke za naselje Lukačevec Toplički.
BEDNJA
Nastala iz stare općine Ivanec. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u gradu Lepoglavi.
Brezova Gora
U 1880. i 1890. sadrži podatke za bivše naselje Macelj.
Jazbina Cvetlinska
Do 1900. iskazivano pod imenom Jazbina.
Purga Bednjanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Purga. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Purga Pleška.
Sveti Josip
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Viletinec. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Viletinec (grad Lepoglava).
BERETINEC
Nastala iz stare općine Varaždin.
BREZNICA
Nastala iz stare općine Novi Marof.
Bisag
U 1857. te od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Veliki Bisag.
Čret Bisaški
Iskazuje se kao naselje od 1900. Te godine iskazano pod imenom Čret.
Drašković
Iskazuje se od 1910. U 1910. i 1921. označeno kao dio naselja. U 1991. povećano za dio područja naselja Fodrovec Riječki ( Koprivničko-križevačka županija, općina Gornja Rijeka) koji je do 1981. bio nenaseljen.
Jales Breznički
Do 1900. iskazivano pod imenom Jales.
Mirkovec Breznički
Do 1900. iskazivano pod imenom Mirkovec.
Tkalec
Do 1948. iskazivano pod imenom Tkalec, a od 1953. do 1991. pod imenom Tkalec Breznički.
BREZNIČKI HUM
Nastala iz stare općine Novi Marof. Do 1997. bila je iskazivana pod imenom Hum Breznički.
Breznički Hum
Do 1900. iskazivano pod imenom Hum, a od 1910. do 1991. pod imenom Hum Breznički.
Krščenovec
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Šćepanje (do 1981. nenaseljen).
Šćepanje
U 1991. povećano za dio područja naselja Krščenovec (do 1981. nenaseljen) te smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Donje Makojišće (grad Novi Marof), do 1981. također nenaseljen.
CESTICA
Nastala iz stare općine Varaždin. Od 1857. do 1900. dio podataka sadržan je u općini Vinica.
Brezje Dravsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezje.
Cestica
Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Čestica.
Dubrava Križovljanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubrava.
Falinić Breg
U 1910. i 1931. iskazano pod imenom Falinić, a od 1857. do 1900., 1921. i od 1948. do 1971. pod imenom Falinić-Breg.
Gornje Vratno
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Vratno Otok, za koje sadrži podatke od 1910. do 1961. i nenaseljenog dijela naselja koji je pripojen naselju Donje Vratno. Vidi napomenu kod naselja Donje Vratno (općina Vinica).
Križanče
Iskazano pod imenom Križanec 1869. i Križance od 1880. do 1948.
Križovljan Radovečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Križovljan.
Mali Lovrečan
Iskazivano pod imenom Lovrečan Breg od 1857. do 1900., Veliki Lovrečan od 1910. do 1948. i Mali Lovrečan od 1953. U 1991. smanjeno za dio područja naselja (do 1981. nenaseljen) koji je pripojen naselju Veliki Lovrečan.
Malo Gradišće
Do 1900. iskazivano pod imenom Gradišće.
Natkrižovljan
Do 1900. iskazivano pod imenom Križovljan Brijeg.
Otok Virje
Nastalo 1981. izdvajanjem istoimenog dijela naselja iz naselja Virje Križovljansko u samostalno naselje. Iskazano kao dio naselja 1857. Od 1869. do 1948. podaci su sadržani u naselju Virje Križovljansko.
Radovec
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Radovec Polje. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za naselje Radovec Polje.
Radovec Polje
Iskazuje se kao naselje od 1981. kada je izdvojeno iz naselja Radovec. Iskazivano kao dio naselja od 1953. do 1971. pod imenom Radovec-Polje. Od 1857. do 1948. podaci su sadržani u naselju Radovec.
Selci Križovljanski
Do 1953. iskazivano pod imenom Selci.
Veliki Lovrečan
Iskazivano pod imenom Lovrečan Selo 1857. i od 1880. do 1900., Lovrečan 1869., Mali Lovrečan od 1910. do 1948. i Veliki Lovrečan od 1953. U 1991. povećano za dio područja naselja Mali Lovrečan (do 1981. nenaseljen).
Virje Križovljansko
Do 1900. iskazivano pod imenom Virje. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Otok Virje. Od 1869. do 1948. sadrži podatke za naselje Otok Virje.
Vratno Otok
Iskazuje se kao naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem iz naselja Gornje Vratno, u kojemu su sadržani podaci od 1910. do 1961. Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Donje Vratno (općina Vinica).
DONJA VOĆA
Nastala iz stare općine Ivanec.
Budinščak
Do 1971. iskazivano pod imenom Budinšćak.
Fotez Breg
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Fotezi, a od 1880. do 1971. Fotez-Breg.
Gornja Voća
U 1857. sadrži podatke za bivše naselje Jezero koje je te godine bilo odvojeno iskazano.
Jelovec Voćanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Jelovec.
Plitvica Voćanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Plitvica.
Rijeka Voćanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Rijeka.
DONJI MARTIJANEC
Nastala iz stare općine Ludbreg
Martijanec
Do 1991. iskazivano pod imenom Donji Martijanec.
Rivalno
Iskazuje se od 1890., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
GORNJI KNEGINEC
Nastala iz stare općine Varaždin. Do 1997. iskazivana je pod imenom Gornji Kneginjac. U 1910. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Varaždin.
Lužan Biškupečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Lužan. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Varaždin Breg (do 1981. nenaseljen).
Turčin
Iskazuje se od 1910. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Varaždin Breg
U 1910. i 1921. podaci su uključeni u naselje Varaždin. U 1991. povećano za dio područja naselja Jakopovec – do 1981. nenaseljen (općina Jalžabet) te smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Lužan Biškupečki (do 1981. također nenaseljen). Do 1971. iskazivano pod imenom Varaždin-Breg.
JALŽABET
Nastala iz stare općine Varaždin.
Imbriovec Jalžabetski
Do 1900. iskazivano pod imenom Imbrijovec, a od 1910. do 1991. pod imenom Imbrijovec Jalžabetski.
Jakopovec
U 1991. smanjeno za dio područja naselja (do 1981. nenaseljen) koji je pripojen naselju Varaždin Breg (općina Gornji Kneginec).
KLENOVNIK
Nastala iz stare općine Ivanec. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za grad Ivanec.
Dubravec
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja u samostalno naselje Horvatsko (grad Ivanec), za koje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Klenovnik
Sadrži podatke za bivša naselja Cerje i Ves Klenovnička od 1857. do 1900.
Lipovnik
Iskazuje se kao samostalno naselje od 1953.
Vukovoj
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Sv. Vuk, 1880. pod imenom Vukovo, a od 1890. pod imenom Vukovoj.
LJUBEŠĆICA
Nastala iz stare općine Novi Marof i Križevci (Koprivničko-križevačka županija).
Kapela Kalnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Kapela.
Ljubelj
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja pod imenom Ljubelj Kapelski. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ljubelj Kalnički, za koje sadrži dio podataka od 1948. do 1961.
Ljubelj Kalnički
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. Do 1948. iskazuje se pod imenom Ljubelj. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ljubelj. Od 1948. do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Ljubelj.
Rakovec
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Kalnički Rakovec.
MALI BUKOVEC
Nastala iz stare općine Ludbreg
Novo Selo Podravsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo.
Sveti Petar
Do 1900. iskazivano pod imenom Sveti Petar, od 1910. do 1961. pod imenom Sveti Petar Ludbreški, 1971. i 1981. Petar Ludbreški, a 1991. Sveti Petar Ludbreški.
MARUŠEVEC
Nastala iz stare općine Ivanec.
Bikovec
U 1910. sadrži podatke za naselje Biljevec.
Biljevec
U 1857. iskazano pod imenom Belci (Beleci). U 1910. podaci su sadržani u naselju Bikovec.
Greda
Do 1900. iskazivano pod imenom Greda, od 1910. do 1971. Greda Maruševečka, a od 1981. iznova Greda.
Novaki
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Novaki. Od 1910. do 1971. naselje je iskazivano pod imenom Novaki Maruševečki. U 1900. sadrži podatke za bivša naselja Novaki Mali i Novaki Veliki.
Selnik (Maruševec)
Do 1900. i od 1981. nadalje iskazivano pod imenom Selnik. Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Selnik Maruševečki.
PETRIJANEC
Nastala iz stare općine Varaždin. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u općini Vinica.
Donje Vratno (Petrijanec)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Donje Vratno između općine Vinica i općine Petrijanec. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Donje Vratno (općina Vinica).
Majerje
U 1991. povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Petrijanec te smanjeno izdvajanjem također nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Petrijanec.
Nova Ves Petrijanečka
Do 1900. iskazivano pod imenom Nova Ves. U 1991. povećano za nenaseljeni dio područja naselja Varaždin (grad Varaždin) te smanjeno za također nenaseljeni dio područja naselja koji je pripojen naseljima Petrijanec, Strmec Podravski i Vinica (općina Vinica).
Petrijanec
U 1991. povećano za nenaseljeni dio područja naselja Nova Ves Petrijanečka i za nenaseljeni dio područja naselja Majerje te smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Majerje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Zelendvor, za koje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Strmec Podravski
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec. U 1991. povećano za dio područja naselja Nova Ves Petrijanečka (do 1981. nenaseljen).
Zelendvor
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Petrijanec. Od 1857. do 1981. podaci su sadržani u naselju Petrijanec.
SRAČINEC
Nastala iz stare općine Varaždin.
Sračinec
U 1991. smanjeno za nenaseljeni dio područja naselja koji je pripojen naselju Svibovec Podravski te povećano za također nenaseljeni dio područja naselja Varaždin (grad Varaždin).
Svibovec Podravski
Do 1900. iskazivano pod imenom Svibovec. U 1991. povećano za nenaseljene dijelove područja naselja Sračinec i Varaždin (grad Varaždin).
SVETI ĐURĐ
Nastala iz stare općine Ludbreg.
Karlovec Ludbreški
Do 1900. iskazivano pod imenom Karlovec.
Komarnica Ludbreška
Do 1900. iskazivano pod imenom Komarnica.
Luka Ludbreška
Do 1900. iskazivano pod imenom Luka.
Sesvete Ludbreške
Do 1900. iskazivano pod imenom Sesvete.
Sveti Đurđ
Do 1948. i od 1991. nadalje iskazivano pod imenom Sveti Đurđ. Od 1953. do 1981. iskazivano je naselje pod imenom Đurđ.
SVETI ILIJA
Nastala iz stare općine Varaždin.
Sveti Ilija
Do 1961. i od 1991. nadalje iskazivano pod imenom Sveti Ilija. U 1971. i 1981. iskazivano pod imenom Ilija.
Tomaševec Biškupečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Tomaševec.
TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Nastala iz stare općine Varaždin.
Štefanec
Od 1953. do 1991. iskazivano pod imenom Štefanec Bartolovečki.
Trnovec
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Trnovec Bartolovečki. U 1991. povećano za dio područja naselja Varaždin (grad Varaždin – do 1981. nenaseljen).
VELIKI BUKOVEC
Nastala iz stare općine Ludbreg, odnosno 1997. izdvojena iz općine Mali Bukovec.
Kapela Podravska
Do 1900. iskazivano pod imenom Kapela.
VIDOVEC
Nastala iz stare općine Varaždin.
Cargovec
Do 1991. iskazivano pod imenom Čargovec. U 1991. povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Varaždin (grad Varaždin).
Nedeljanec
U 1991. ovom naselju pripojen je nenaseljeni dio područja naselja Varaždin (grad Varaždin).
Prekno
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Prekno, a od 1910. do 1991. pod imenom Prekna.
Zamlača
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Zamlača, a od 1910. do 1991. pod imenom Zamlače..
VINICA
Nastala iz stare općine Varaždin. Od 1857. do 1900. sadrži dio podataka za općinu Cestica, a od 1857. do 1991. za općinu Petrijanec.
Donje Vratno (Vinica)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Donje Vratno (općina Vinica) između općina Petrijanec i Vinica. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1991. U 1981. povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Gornje Vratno (općina Cestica). Od 1857. do 1900. sadrži podatke za naselje Vratno Otok (općina Cestica).
Goruševnjak
Do 1991. iskazivano pod imenom Gorušenjak.
Pešćenica Vinička
Do 1900. iskazivano pod imenom Pešćenica.
Vinica
U 1991. povećano za nenaseljeni dio područja naselja Nova Ves Petrijanečka (općina Petrijanec).
Vinica Breg
Do 1971. iskazivano pod imenom Vinica-Breg.
VISOKO
Nastala iz stare općine Novi Marof. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za grad Novi Marof.
Čanjevo
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u novo naselje Paka (grad Novi Marof), za koje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Presečno Visočko
Do 1900. iskazivano pod imenom Presečno.
Visoko
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u novo naselje Paka (grad Novi Marof), za koje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Vrh Visočki
Do 1948. iskazivano pod imenom Vrh.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_05