Primorsko-goranska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 571 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
BAKAR
Nastao iz stare općine Rijeka. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka općine Čavle, a u 1910., 1921., 1961.i 1971. dio podataka sadržan je u gradu Rijeci.
Bakar
Sadrži podatke za bivše naselje Vitoševo koje je od 1857. do 1890. iskazivano kao naselje. U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Bakar pod imenom Sveti Kuzam koje je postalo samostalno naselje u gradu Rijeci.
Hreljin
U 2001. povećano za područje naselja Meja Gaj i Ružić Selo koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
Krasica
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Donja Krasica. Sadrži podatke za bivša naselja Gornje Jelenje, koje je do 1948. iskazivano kao naselje, te za bivše naselje Jelovka koje je do 1921. iskazivano kao naselje.
Kukuljanovo
Od 1857. do 1890. sadrži dio podataka za naselje Plosna. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Mavrinci, općina Čavle. Do 1981. sadrži podatke za izdvojeni dio.
Plosna
Od 1857. do 1890. dio podataka sadržan je u naselju Kukuljanovo.
Ponikve
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Ponikve Krašičke.
Praputnjak
Sadrži podatke za bivša naselja Donji Praputnik i Gornji Praputnik u 1857. i 1869. te za bivše naselje Meja koje je od 1880. do 1948. iskazivano kao naselje.
Škrljevo
U 1857. iskazano pod imenom Škrljevo Gornje. Sadrži podatke za bivše naselje Zala Draga od 1857. do 1910.
Zlobin
Sadrži podatke za bivše naselje Zlobinsko Brdo koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje.
CRES
Nastao iz stare općine Cres-Lošinj
Beli
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Ivanje, Sveti Petar i Važminec.
Cres
Sadrži podatke za naselja Loznati i Merag u 1921. i 1931.
Dragozetići
Iskazano pod imenom Dragozetić u 1869. i 1880., Dragožići u 1900. i 1910. te Dragošići u 1921. i 1931. Sadrži podatke za naselje Filozići u 1921. i 1931.
Filozići
Iskazano pod imenom Filosić u 1869. i 1880. i Filošići od 1890. do 1910. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Dragozetići. Sadrži podatke za naselje Porozina u 1981. i 1991. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Porozina.
Grmov
U 1880., 1900. i 1910. iskazano pod imenom Grmovi. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinšćica. U 1890. i 1900. iskazano kao dio naselja.
Ivanje
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Beli. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Loznati
U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Cres. Od 1869. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Lubenice
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Ljubenice. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Zbičina.
Mali Podol
Iskazano pod imenom Podol u 1869., 1921. i 1931. te Podolić u 1880. Do 1890. iskazivano kao dio naselja.
Martinšćica (Cres)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Grmov, Miholašćica i Vidovići.
Merag
Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Smerag. U 1857., 1869. i 1890. dio podatak sadržan je u naselju Cres, kao i podaci u 1921. i 1931. U 1981. i 1991. bez stanovnika. Do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Miholašćica
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Miholjašćica. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martinšćica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Orlec
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Zbišina.
Pernat
Do 1931. iskazivano pod imenom Pernata.
Porozina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Filozići. Od 1857. do 1991. iskazuje se kao dio naselja.U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Dragozetići. 1948. ez stanovnika. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Filozići.
Predošćica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Vodice.
Stanić
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrana. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Stivan
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Stivan, a do 1991. pod imenom Štivan.
Sveti Petar (Cres)
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Petar, a do 1991. pod imenom Petar. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Beli. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Važminec
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Vasminec. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Beli. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Vidovići
Iskazano pod imenom Vidoviće u 1880. i Vidovići od 1890. do 1910., u 1948. i 1953., kao i u I. izdanju knjige Naselja
Vodice
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Predošćica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vrana
Sadrži podatke za naselje Stanić u 1857., 1869., 1921. i 1931.
Zbičina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lubenice.
Zbišina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Orlec. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
CRIKVENICA
Nastao iz stare općine Crikvenica.
Crikvenica
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Dvorska. U 2001. povećano za područja naselja Benići, Dolac Crikvenički, Draga Crikvenička, Kotor, Ladvić, Sopaljska, Šupera i Zoričići koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
Dramalj
U 1991. povećano pripajanjem naselja Dirakovica, Kačjak, Klanfari, Lokvica Dramaljska, Manestri i Selce Dramaljsko. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1981. Od 1857. do 1953. iskazivano pod imenom Sveta Jelena Dramalj odnosno Sveta Jelena Dramaljska. U 1961. naselje se ne iskazuje (uključeno u naselje Crikvenica) pa je taj podatak uzet iz dokumentacije za taj popis. Od 1971. iskazuje se iznova kao naselje.
Jadranovo
Iskazivano pod imenom Sveti Jakov Šiljevica od 1857. do 1880. i od 1910. do 1948, pod imenom Ivani u 1953., a od 1961. nadalje pod imenom Jadranovo. U 1890. i 1900. odvojeno su iskazana naselja Sveti Jakov i Šiljevica. Podaci za ta bivša naselja ovdje su uključeni. U 2001. povećano za područja naselja Katun, Kloštar Šiljevički i Smokovo koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
ČABAR
Nastao iz stare općine Čabar.
Čabar
U 1981. nenaseljeni dijelovi područja naselja Gornji Žagari i Tropeti pripojeni su naselju Čabar.
Fažonci
Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Gerovski Kraj
Do 1900. iskazivano pod imenom Kraj. Sadrži podatke za bivša naselja Gerovski Kraj 1 i Gerovski Kraj 2 koja su od 1910. do 1981. iskazivana kao samostalna naselja.
Gornji Žagari
Od 1857. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Žikovci. Od 1953. iskazuje se kao naselje. U 1981. nenaseljeni dio područja naselja pripojen je naselju Čabar.
Hrib
Do 1900. iskazivano pod imenom Skednari, od 1948. do 1981. pod imenom Hrib-Skednari. Sadrži podatke za bivša naselja koja su do 1948. (Brezovci) te do 1931. (Konjci, Kupari, Markci, Mošun, Podgrič, Putari, Srednji Hrib, Steklice i Šafari) bila iskazivana kao naselja.
Kraljev Vrh
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Kraljev Vrh Svetogorski i Vrh Tršćanski od 1953. do 1981.
Lazi
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Lazi Gorski.
Mali Lug
Sadrži podatke za bivše naselje Šegine od 1857. do 1931.
Okrivje
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Podstene (Čabar)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Podstene Pleške.
Požarnica
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Prezid
U 2001. povećano za područje naselja Zbitke koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1991.
Pršleti
Do 1948. iskazivano pod imenom Pršljeti. Do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Ravnice
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Ravnice Tršćanske.
Tropeti
U 1981. nenaseljeni dio područja naselja pripojen je naselju Čabar.
DELNICE
Nastao iz stare općine Delnice.
Bela Vodica
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Crni Lug. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Biljevina
U 1857. iskazano pod imenom Belevina.
Brod na Kupi
Do 1869. iskazivano pod imenom Brod.
Crni Lug
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Bela Vodica i Leska. Sadrži i podatke za bivše naselje Šibrlička od 1857. do 1948.
Čedanj
Od 1869. do 1890. i u 1931. podaci su sadržani u naselju Kupa.
Delnice
Smanjeno izdvajanjem naselja Lučice koje se od 1981. iskazuje kao samostalno.
Donja Krašićevica
U 1991.i 2001. bez stanovnika.
Donji Turni
U 1857. i 1900. iskazano s dva imena, Jablanci i Donji Turni, a od 1910. do 1931. samo pod imenom Jablanac. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Gornji Turni
U 1910. iskazano pod imenom Turni. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Marija Trošt.
Grbajel
U 1857. iskazano pod imenom Gerbalj.
Kupa
Od 1869. do 1890. i u 1931. sadrži podatke za naselje Čedanj.
Leska
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Crni Lug. Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 1991. bez stanovnika.
Lučice
Iskazuje se kao naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Delnice. Od 1890. do 1971. iskazivano kao dio naselja. U 1890., 1900. i od 1981. nadalje iskazuje se pod imenom Lučice te Lučice Delničke od 1910. do 1971.
Malo Selo
U 1857. iskazano pod imenom Crni Lug.
Marija Trošt
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Gornji Turni.
Plajzi
Iskazuje se od 1931., i to kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Podgora Turkovska
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Podgora, a 1880. i 1890. pod imenom Pod Gorom.
Radočaj Brodski
Do 1900. iskazivano pod imenom Prdočaj.
Razloški Okrug
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Suhor
U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Zakrajc Turkovski
Iskazano pod imenom Gornji Zakrajc u 1857. i od 1880. do 1900., Gornje Zakraje u 1869. i Zakrajc Turkovski od 1910. nadalje.
Zamost Brodski
Do 1900. iskazivano pod imenom Zamost.
Zapolje Brodsko
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Zelin Crnoluški
Iskazuje se kao naselje od 1869.
KASTAV
Nastao iz stare općine Rijeka. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Rijeke i općine Viškovo.
Brnčići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Kastav. Sadrži podatke za bivše naselje Jardasi koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje i za bivše naselje Jelovičani koje je u 1900. i 1910. iskazano kao naselje.
Ćikovići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kastav, kao i dio podataka u 1880. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Rubeši, a smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Rijeka. Do 1981. iskazivano pod imenom Čikovići. Do 1981. sadrži podatke dijela izdvojenog u naselje Rijeka, dok su podaci pripojenog dijela u naselju Rubeši.
Kastav
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naseljima Brnčići, Spinčići i Viškovo, općina Viškovo. Sadrži dio podataka za naselje Rijeka, grad Rijeka, u 1857., 1869., 1921. i 1931. te podatke za naselje Ćikovići u 1857., 1869., 1921. i 1931., kao i dio podataka u 1880.
Rubeši
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ćikovići, a uvećano za dio područja naselja Spinčići. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za naselje Ćikovići, a u istom razdoblju dio podataka sadržan je u naselju Spinčići..
Spinčići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Kastav. Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Spinčići Donji i Spinčići Gornji. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Rubeši, za koji sadrži dio podataka od 1857. do 1981.
KRALJEVICA
Nastao iz stare općine Rijeka.
Bakarac
Sadrži podatke za bivše naselje Turinovo Selo koje je do 1931. iskazivano kao naselje.
Kraljevica
U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja koji je pripojen naselju Šmrika te povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja iz naselja Šmrika.
Križišće
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Mali Dol. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke do 1971.
Mali Dol
U 1991. ovom je naselju pripojen dio područja naselja Križišće. Za pripojeni dio podaci su do 1971. sadržani u naselju Križišće.
Šmrika
U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Kraljevica te povećano pripajanjem također nenaseljenog dijela područja iz naselja Kraljevica. Iskazano pod imenom Šmrika Gornja u 1857. i Smrika u 1869.
Veli Dol
Do 1931. iskazivano pod imenom Veliki Dol.
KRK
Nastao iz stare općine Krk.
Bajčići
Do 1971. ime naselja je bilo Bajčić.
Brusići
Do 1971 ime naselja je bilo Brusić.
Linardići
Do 1971. ime je bilo Linardić. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Milohnići.
Milohnići
Do 1971. ime je bilo Milohnić. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka naselja Linardići.
Nenadići
Do 1971. ime je bilo Nenadić.
Skrbčići
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Sv. Fuska-Skrbe.
Žgaljići
U 1921. i 1931. iskazano po imenom Žgaljići. Do 1971. ime je bilo Žgaljić.
MALI LOŠINJ
Nastao iz stare općine Cres-Lošinj.
Ćunski
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Male Srakane i Vele Srakane. Do 1981. iskazivano pod imenom Čunski.
Ilovik (Mali Lošinj)
Iskazano pod imenom Sv. Petar u 1869., 1880., 1921. i 1931, Sv.Petar Ilovik od 1890. do 1910. i Ilovik od 1948. nadalje.
Male Srakane
U 1857., 1869. i 1921 podaci su sadržani u naselju Ćunski, a 1931. u naselju Vele Srakane.
Susak
Do 1910. iskazivano pod imenom Sušak.
Sveti Jakov
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Jakov, a do 1991. pod imenom Jakov.
Ustrine
Sadrži podatke za bivše naselje Ustrine Velike u 1890. i 1900.
Vele Srakane
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Ćunski. U 1931. sadrži podatak za naselje Male Srakane.
Veli Lošinj
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Velo Selo.
NOVI VINODOLSKI
Nastao iz stare općine Crikvenica.
Bater
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1953. Sadrži podatke za bivša naselja Lipnik i Lupoglav Ledenički. Podaci iskazani za 1857. odnose se na navedena bivša naselja. Podaci pripadajućih dijelova naselja i obuhvaćenih bivših naselja za 1869. sadržani su u naselju Ledenice, kao i dio podataka naselja Bater u 1880.
Bile
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje.
Breze
Iskazuje se od 1880., i to kao dio naselja do 1948., a kao naselje od 1953. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Ledenice, kao i dio podataka u 1880.
Crno
U 1869. podaci su sadržani u naselju Ledenice. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka za naselje Ledenice (bivše naselje Omar). Sadrži podatke za bivše naselje Omar koje je do 1948. iskazivano kao naselje.
Donji Zagon
Do 1931. iskazivano pod imenom Zagon.
Drinak
U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje.
Gornji Zagon
Ime Gornji Zagon pojavljuje se 1948. kao naziv za Mjesni narodni odbor te sadrži podatke za naselja Kal, Krasnica, Plužnice, Tribotinj i Valač. Od 1953. nadalje Gornji Zagon iskazuje se kao naselje, a navedena bivša naselja kao njegovi dijelovi.
Jakov Polje
Iskazivano pod imenom Krmpote (Sv. Jakov) od 1857. do 1900., Krmpote od 1910. do 1931., Krmpote-Sv. Jakov u 1948., Sv. Jakov-Polje u 1953. i 1961. te Jakov-Polje od 1971. Sadrži podatke za naselja Bile u 1869. i 1880., Luka Krmpotska u 1857. i 1869., Podmelnik u 1869. i dio podataka u 1857. i 1880., Ruševo Krmpotsko u 1869. i dio podataka u 1857., te Drinak, Javorje, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac u 1869. Sadrži i podatke za bivša naselja Dubrava Krmpotska, Staro Selo i Vukelić Draga koja su do 1948. iskazivana kao naselja, te za bivše naselje Polje koje je u 1880. iskazano kao naselje.
Javorje
U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje.
Klenovica
Od 1953. do 1981. naselje se iskazuje pod imenom Klenovica- Žrnovnica (u 1890. i 1900. nazvano Klenovnica). U 1869. podaci su sadržani u naselju Ledenice.
Krmpotske Vodice
Iskazuje se kao naselje od 1953. Od 1971. bez stanovnika. Do 1981. iskazivano pod imenom Krmpote Vodice.
Ledenice
Sadrži podatke u 1869. u naselju Bater, kao i dio podataka u 1880. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Breze, kao i dio podataka u 1880. U 1869. sadrži podatke za naselje Crno i Klenovica. Od 1910. do 1931. dio podataka sadržan je u naselju Crno.
Luka Krmpotska
Do 1900. iskazivano pod imenom Luka. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje. U 1991. bez stanovnika.
Novi Vinodolski
Do 1953. iskazivano pod imenom Novi.
Podmelnik
U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje, kao i dio podataka u 1857. i 1880. Od 1981. bez stanovnika.
Ruševo Krmpotsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Ruševo. U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje, kao i dio podataka u 1857. Sadrži podatke za bivša naselja Obor i Podomar, koja su do 1948. iskazivana kao naselja.
Sibinj Krmpotski
Iskazano pod imenom Sv. Ilija (Sibinj) u 1857., Sibinj od 1869. do 1900. i Sibinj Krmpotski od 1910. nadalje. U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje.
Smokvica Krmpotska
Do 1910. iskazivano pod imenom Smokvica. U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje.
Zabukovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovac. U 1869. podaci su sadržani u naselju Jakov Polje. Od 1971. bez stanovnika.
OPATIJA
Nastao iz stare općine Opatija.U 1857., 1869., 1880., 1921. i 1931. dio podataka je sadržan u općini Lovran, a u 1857. u općini Mošćenička Draga.
Dobreć
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Liganj, općina Lovran, i Oprič, a 1880. dio podataka sadržan je u naseljima Ika i Liganj, općina Lovran. Sadrži podatke za bivša naselja Konjarići i Krasa koja su u 1880. iskazivana kao naselja.
Ičići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Veprinac. U 1890. i 1910. označeno kao dio naselja.
Ika
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Oprič. U 1880. sadrži dio podataka naselja Dobreć.
Mala Učka
U 1857. podaci su sadržani u naselju Mošćenička Draga, općina Mošćenička Draga, a 1869., 1921. i 1931. u naselju Vela Učka. Od 1971. do 1991. bez stanovnika.
Opatija
Sadrži podatke za bivša naselja Volosko od 1857. do 1948., Skrbići od 1880. do 1910., Križišće, Lipovica i Slatina u 1910., koja su tih godina iskazivana kao naselja.
Oprič
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Dobreć i Ika.
Pobri
Sadrži podatke za bivše naselje Frančići od 1880. do 1910. i za bivša naselja Pužev Breg i Varljeni koja su u 1900. i 1910. iskazana kao naselja.
Poljane
Sadrži podatke za bivše naselje Petar koje je u 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje, za bivše naselje Puhari koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje, te za bivše naselje Strmice koje je u 1880. i 1910. iskazano kao naselje.
Vela Učka
U 1857. podaci su sadržani u naselju Mošćenička Draga, općina Mošćenička Draga. U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Mala Učka.
Veprinac
Iskazano pod imenom Bernardova u 1869. te Veprinac i Bernardova od 1880. do 1910. Sadrži podatke za naselje Ičići u 1857., 1869., 1921. i 1931. Sadrži podatke i za bivše naselje Vašanska koje je u 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazano kao naselje.
RAB
Nastao iz stare općine Rab.
Barbat na Rabu
Do 1931. iskazivano pod imenom Barbat.
Lopar
Sadrži podatke za bivše naselje Kruna koje je u 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Mundanije
U 1869. podaci su sadržani u naselju Rab.
Palit
U 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rab. Iskazuje se kao naselje od 1981., kada je nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Rab.
Rab
Sadrži podatke za naselje Mundanije u 1869. i naselje Palit u 1869. i 1931. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela Palit u istoimeno naselje.
RIJEKA
Nastao iz stare općine Rijeka.Od 1857. do 1948. te u 1981.i 1991. sadrži dio podataka općine Jelenje, a u 1910., 1921., 1961. i 1971.za grad Bakar. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Kastav. Od 1857. do 1971. te u 1981. i 1991. sadrži dio podataka za općinu Kostrena.
Bakar - dio (Sveti Kuzam)
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Bakar, grad Bakar. Od 1857. iskazuje se kao dio naselja. U 1900., 1910., 1921. kao i 1961. i 1971. Podaci su sadržani u naselju Bakar, grad Bakar.
Rijeka
Podaci za grad Rijeku uzeti su iz madžarskih publikacija od 1869. do 1910 i talijanskih publikacija za 1921. i 1931. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Kastav, grad Kastav. U 1991. pripojen mu je dio područja naselja Ćikovići te je s naseljem Marinići obostrano korigirana granica naselja (nenaseljeni dijelovi područja). Sadrži podatke za bivša naselja Brig, Donje Škurinje, Draga, Grbci, Hosti, Kantrida, Orehovica, Orlići, Pašac, Pećine, Pilepići, Podvoljak, Srdoči, Sušak, Sveta Katarina, Svilno, Tijani, Trsat, Vežica Donja, Vežica Gornja i Zamet. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Lopača, općina Jelenje, Doričići, Dujmići, Glavani, Kostrena Sveta Barbara, Kostrena Sveta Lucija, Maračići, Martinšćica, Paveki, Perovići, Plešići, Randići, Rožići, Rožmanići, Šodići, Šoići, Urinj, Vrh Martinšćice, Žuknica i Žurkovo, općina Kostrena. Za ta naselja sadrži podatke u sljedećim godinama: od 1857. do 1948. i u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Lopača, općina Jelenje; za naselje Doričići i Paveki od 1869. do 1910. i u 1921., a za naselje Dujmići u 1880. i 1921.; za naselja Glavani, Šoići, Urinj, Vrh Martinšćice i Žuknica u 1921., 1981. i 1991.; u 1910. i 1921. te od 1953. do 1971. za naselje Kostrena Sveta Barbara; za naselje Kostrena Sveta Lucija od 1857. do 1971.; za naselja Maračići i Šodići u 1921., a za naselje Martinšćica od 1948. do 1991. te u 1921.; za naselje Perovići od 1869. do 1910. te u 1931. i 1921.; za naselje Plešići od 1857. do 1931. Od 1869. do 1900. te u 1921., 1981.i 1991.sadrži podatke za naselje Randići, a za naselje Rožići od 1869. do 1910. te u 1921., 1981. i 1991. Od 1869. do 1931. te u 1981. i 1991. za naselje Žurkovo.
VRBOVSKO
Nastao iz stare općine Vrbovsko. Od 1910. do 1931. dio podataka sadržan je u gradu Ogulinu.
Bunjevci
Od 1910. do 1970. iskazivano pod imenom Bunjevci Moravički. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Srpske Moravice. Sadrži podatke za bivše naselje Mišljenovići Moravički od 1880. do 1948.
Dokmanovići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Moravice. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Moravice, za koji sadrži dio podataka za navedeno razdoblje.
Dolenci
Do 1900. iskazivano pod imenom Grišniki. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Vučnik, za koji sadrži dio podataka za navedeno razdoblje.
Donji Vukšići
Do 1931. iskazivano pod imenom Vukšići. Od 1900. do 1948. označavano kao dio naselja.
Draga Lukovdolska
Do 1900. iskazivano pod imenom Draga.
Dragovići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Moravice. U 1880. sadrži podatke za naselja Mlinari i Poljana.
Gomirje
Sadrži podatke za naselja Ljubošina i Musulini u 1857. i 1869. te dio podataka u 1880. Iskazuje se kao dio naselja od 1890. Od 1910. do 1931. dio podataka sadržan je u naselju Ponikve, općina Ogulin. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kamensko i Majer. Od 1857. do 1880. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Majer.
Gorenci
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Lukovdol, za koji sadrži dio podataka od 1857.do 1991.
Gornji Vukšići
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Hajdine
Iskazivano pod imenom Hajdini od 1857. do 1900., Gornji Hajdini od 1910. do 1948. i opet Hajdini u 1953. te Hajdine od 1961. nadalje.
Hambarište
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Vujnovići. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Vrbovsko za koji sadrži dio podataka od 1880. do 1991.
Jakšići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Moravice.
Kamensko
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gomirje. Iskazuje se kao dio naselja od 1890. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ponikve u gradu Ogulinu.
Klanac
U 1900. sadrži podatke za bivša naselja Klanac Mali i Klanac Veliki.
Lesci
Iskazuje se kao naselje od 1869. Do 1900. iskazivano pod imenom Brijeg. Od 1971. bez stanovnika.
Liplje
Iskazivano pod imenom Liplje do 1900., Lipje Bosiljevsko od 1910. do 1970. i opet Liplje od 1971. nadalje.
Lukovdol
U 2001. povećano za dio područja naselja Gorenci i Rtić u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1991.
Ljubošina
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gomirje, kao i dio podataka u 1880. Sadrži podatke za bivša naselja Carevo Brdo i Trnova Poljana koja su do 1948. iskazivana kao naselja.
Majer
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gomirje. Od 1857. do 1880. te 1981.i 1991. podaci su sadržani u naselju Gomirje.
Međedi
U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Mlinari
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Vučinići, a 1880. u naselju Dragovići.
Moravice
Iskazivano pod imenom Komorske Moravice u 1857., 1869. i 1910., Komorske Moravice Kolodvor od 1880. do 1900. i Srpske Moravice od 1921. do 1991. Sadrži podatke za naselja Bunjevci, Dokmanovići, Dragovići i Jakšići u 1857., 1869., 1880. i Nikšići i Vukelići u 1869. U 2001. povećano za dio područja naselja Dokmanovići i Žakule u kojima je sadržan dio podataka za navedeno razdoblje.
Musulini
Do 1890. iskazivano pod imenom Musulinski Kraj. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gomirje, kao i dio podataka u 1880. Sadrži podatke za bivše naselje Kosanovići koje je od 1890. do 1948. iskazivano kao naselje.
Nadvučnik
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Vučnik, za koji sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Nikšići
U 1869. podaci su sadržani u naselju Moravice.
Petrovići
Od 1910. do 1970. iskazivano pod imenom Petrovići Moravički.
Plemenitaš
Sadrži podatke za bivše naselje Košac koje je do 1948. iskazivano kao naselje.
Plešivica
Iskazivano pod imenom Plešivica do 1900., Plešivica Lukovdolska od 1910. do 1961. i Plešivica od 1971. nadalje. U I. izdanju knjige Naselja
Poljana
Do 1948. iskazivano pod imenom Gladi. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Vučinići, a 1880. u naselju Dragovići. Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. povećano za dio područja naselja Vrbovsko u kojemu je sadržan dio podataka od 1890. do 1991.
Presika
Od 1910. do 1970. iskazivano pod imenom Presika Vrbovska.
Radočaj
U 1981. i 1991. iskazuje se pod imenom Razdrto II. dio. Od 1953. do 1971. iskazaju se kao dio naselja Razdrto II. dio.
Rtić
Do 1900. iskazivano pod imenom Ertić. U 2001. smanjeno za dio naselja koji je pripojen naselju Lukovdol, za koji sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Severin na Kupi
Do 1890. iskazivano pod imenom Severin.
Smišljak (Vrbovsko)
Od 1910. do 1970. iskazivano pod imenom Lukovdolski Smišljak.
Stubica
Od 1910. do 1961. iskazivano pod imenom Stubica Vrbovska. Sadrži podatke za bivše naselje Kamensko Vrbovsko koje je do 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. povećano za dio naselja Tuk i Vrbovsko u kojima je sadržan dio podataka u navedenom razdoblju.
Tomići
U 1857. i 1880. iskazano pod imenom Tomić Draga.
Topolovica
Od 1910. do 1970. iskazivano pod imenom Topolovica Moravička.
Tuk
U 1880. iskazano pod imenom Tuk Vrbovski, a od 1910. do 1971. pod imenom Tuk Gomirski. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Vujnovići. U 2001. povećano za dio naselja Vrbovsko, a smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Stubica. Za povećani dio u navedenom razdoblju podaci su sadržani u naselju Vrbovsko, a za smanjeni dio u navedenom razdoblju sadrži podatke naselja Stubica.
Vrbovsko
Sadrži podatke za bivše naselje Senjsko koje je od 1910. do 1961. iskazivano kao naselje. U 2001. povećano za dio naselja Hambarište i Vujnovići te smanjeno za dijelove naselja koja su pripojena naseljima Stubica, a Poljana naselju Tuk. Za povećani dio u razdoblju od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naseljima Hambarište i Vujnovići, a za smanjeni dio u navedenom razdoblju sadrži podatke naselja Stubica, Poljana i Tuk.
Vučinići
Do 1948. iskazivano pod imenom Vučinić Selo. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Mlinari i Poljana.
Vučnik
Iskazuje se kao naselje od 1953. U 2001. povećano za dio naselja Dolenci i Nadvučnik u kojima je za navedeno razdoblje sadržan dio podataka.
Vujnovići
Iskazuje se kao naselje od 1880. Iskazano pod imenom Vujnović Selo u 1880. i 1890., Vojnović Selo u 1900. i Vujnovići od 1910. nadalje. Sadrži podatke za bivša naselja Stubica Gomirska od 1880. do 1931. i Vrbovsko Gomirsko u 1857. i 1869. U 1857. i 1869. sadrži podatke i za naselja Hambarište i Tuk. Od 2001. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Vrbovsko, za koji sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Vukelići
Od 1910. do 1961. iskazivano pod imenom Vukelići Moravički. U 1869. podaci su sadržani u naselju Moravice.
Zapeć
U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Zapeći.
Zdihovo
Od 1910. do 1961. iskazivano pod imenom Zdihovo Bosiljsko.
Žakule
Od 1910. do 1961. iskazivano pod imenom Žakule Moravičke. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Moravice, za koji sadrži dio podataka za razdoblje od 1857. do 1991.
BAŠKA
Nastala iz stare općine Krk.
BROD MORAVICE
Nastala iz stare općine Delnice.
Brod Moravice
Do 1971. iskazivano kao Brod-Moravice.
Colnari
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Završje. Do 1921. iskazivano kao dio naselja. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Delači
Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselje Maklen.
Donja Dobra
U 1857. iskazano pod imenom Dobra.
Donja Lamana Draga
Naselja Donja Lamana Draga i Gornja Lamana Draga iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Lamana Draga. Sadrži podatke za to bivše naselje u navedenom razdoblju.
Donji Šajn
Naselja Donji Šajn i Gornji Šajn iskazuju se od 1931. Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Šajn. Za to bivše naselje podaci su navedeni u naselju Gornji Šajn.
Donji Šehovac
Naselja Donji Šehovac i Gornji Šehovac iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Šehovac. Sadrži podatke za to bivše naselje u navedenom razdoblju. Od 1981. bez stanovnika.
Goliki
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Završje. Do 1921. iskazivano kao dio naselja. Od 1981. bez stanovnika.
Gornja Lamana Draga
Vidi napomenu kod naselja Donja Lamana Draga. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Gornji Kuti
Do 1900. iskazivano pod imenom Kuti.
Gornji Šajn
Naselja Donji Šajn i Gornji Šajn iskazuju se od 1931. Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Šajn. Sadrži podatke za to bivše naselje u navedenom razdoblju.
Gornji Šehovac
Naselja Donji Šehovac i Gornji Šehovac iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Šehovac. Za to bivše naselje podaci su navedeni u naselju Donji Šehovac.
Goršeti
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kavrani.U 1981. i 1991. Sadrži podatke za naselje Kavrani.
Kavrani
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Goršeti. Od 1857. do 1991. iskazivano kao dio naselja Goršeti. Podaci u 1981.i 1991.sadržani su u naselju Goršeti. U 1971. i 2001. bez stanovnika.
Maklen
Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Delači.
Moravička Sela
Do 1900. iskazivano pod imenom Sela.
Naglići
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Nove Hiže.
Nove Hiže
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Naglići. Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Podgorani
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgora. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Smišljak (Brod Moravice)
Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Šepci Podstenski
Do 1900. iskazivano pod imenom Šepci.
Šimatovo
Od 1857. do 1921. dio podataka sadržan je u naselju Završje.
Završje
U 1857. iskazano pod imenom Zdolanci. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Colnari, a od 1857. do 1880. za naselje Goliki te od 1857. do 1921. dio podataka za naselje Šimatovo. Do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Rebar. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
ČAVLE
Nastala iz stare općine Rijeka. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u općini Jelenje te u gradu Bakar od 1857. do 1981.
Buzdohanj
U 1991. ovom su naselju pripojeni dijelovi područja naselja Čavle i Podrvanj i u njima su sadržani podaci za te dijelove do 1981.
Cernik
Do 1981. iskazivano pod imenom Cernik Primorski.
Čavle
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Buzdohanj. Za taj dio sadrži podatke do 1981.
Grobnik
Od 1857. do 1880. i u 1921. dio podataka sadržan je u naselju Ilovik.
Ilovik (Čavle)
Sadrži dio podataka za naselje Grobnik od 1857. do 1880. i u 1921.
Mavrinci
U 1857. iskazano pod imenom Haramije. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Kukuljanovo, grad Bakar.
Podčudnič
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Podrvanj. Do 1981. sadrži podatke za izdvojeni dio. Do 1981. iskazivano pod imenom Podčudnić.
Podrvanj
U 1991. ovom naselju pripojen je dio područja naselja Podčudnič, za koji su podaci do 1981. sadržani u naselju Podčudnič, a smanjeno je za dio koji je izdvojen u naselje Buzdohanj. Za izdvojeni dio sadrži podatke do 1981.
Soboli
Od 1857. do 1880 dio podataka sadržan je u naselju Podhum, općina Jelenje.
DOBRINJ
Nastala iz stare općine Krk.
Čižići
Od 1869. do 1910. iskazivano pod imenom Čižiće.
Dolovo
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gostinjac. Do 1921. i u 1948. iskazano kao dio naselja. Od 1981. bez stanovnika.
Gabonjin
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Gabonje.
Gostinjac
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Dolovo.
Hlapa
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Soline. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Klanice
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Sveti Ivan Dobrinjski. Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Klimno
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Soline. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Polje
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Šilo i Žestilac.
Rudine
Do 1948. iskazivano pod imenom Rudina. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Sužan. Od 1880. do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Soline
Iskazivano pod imenom Solini od 1869. do 1910. i u 1931. te Soline u 1921. i od 1948. nadalje. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Hlapa i Klimno.
Sužan
U 1869. iskazano pod imenom Sužana. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Rudine.
Sveti Ivan Dobrinjski
Iskazano pod imenom Sv. Ivan od 1869. do 1948. i Sv. Ivan Dobrinjski u 1953. i 1961, Ivan Dobrinjski u 1971. i 1981. te Sveti Ivan-Dobrinjski u 1991. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Klanice.
Sveti Vid Dobrinjski
Iskazivano pod imenom Sv. Vid od 1869. do 1948. i Sv. Vid Dobrinjski u 1953., Vid Dobrinjski od 1961. do 1981. te Sveti Vid-Dobrinjski 1991.
Šilo
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Polje. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Žestilac
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Polje.
FUŽINE
Nastala iz stare općine Delnice.
Benkovac Fužinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Benkovac.
JELENJE
Nastala iz stare općine Rijeka. Od 1857. do 1948. te 1981. i 1991. dio podataka sadržan je u gradu Rijeci, a od 1857. do 1880.sadrži dio podataka općine Čavle.
Baštijani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazano pod imenom Rečina. Tih godina sadrži podatke za naselja Kukuljani i Trnovica. Od 1880. do 1910. i 1948. označavano kao dio naselja.
Dražice
Sadrži podatke za bivša naselja Male Dražice i Vele Dražice od 1857. do 1953. te za bivše naselje Podrto koje je do 1948. iskazivano kao naselje.
Kukuljani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baštijani.
Lopača
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Iskazuje se kao dio naselja od 1953. Od 1857. do 1948. te u 1981. i 1991.podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Martinovo Selo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Martinovo.
Podhum
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Soboli, općina Čavle. U 1948. iskazano pod imenom Banovo Selo-Pothum. Sadrži podatke za bivša naselja Banovo Selo, Grabrovo, Petrovići i Reljčevo koja su od 1890. do 1910. iskazivana kao naselja.
Trnovica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baštijani.
KLANA
Nastala iz stare općine Rijeka. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Viškovo.
Breza
U 1869. podaci su sadržani u naselju Sroki, općina Viškovo.
Škalnica
Do 1931. iskazivano pod imenom Skalnica.
KOSTRENA
Nastala iz stare općine Rijeka. Od 1857. do 1971. te u 1981. i 1991. dio podataka sadržan je u gradu Rijeka.
Doričići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do 1910. podaci su sadržani s dijelom naselja Kostrena, a 1921. s naseljem Rijeka.
Dujmići
Kao naselje iskazivano do 1910. i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1880. i 1921. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Glavani
Kao naselje iskazivano do 1910. i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921., 1981. i 1991 podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka,
Kostrena Sv. Barbara
Od 1880. do 1910. označavano kao naselje, kao i u 2001. kada je nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1910., 1921., 1953. i 1961. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Kostrena Sveta Lucija
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1857. do 1971. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Maračići
Iskazivano kao naselje od 1857. do 1900. te u 1931., 1948. i u 2001 .kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921.podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Martinšćica (Kostrena)
Do 1910. iskazivano kao naselje, kao i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921. i od 1948. do 1991. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Paveki
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do 1910. podaci su sadržani u dijelu naselja Kostrena, a 1921.u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Perovići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do 1910. i 1931. podaci su sadržani u dijelu naselja Kostrena, a 1921. u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Plešići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1857. do 1931. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka. Kao dio naselja iskazuje se od 1948.
Randići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do 1900. te u 1921., 1981. i 1991 podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Rožići
Od 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do 1910. podaci su sadržani u dijelu naselja Kostrena, a u 1921., 1981. i 1991. u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Rožmanići
U 1857., 1890. i 1910. iskazano kao naselje, kao i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka
Šodići
Do 1931. i u 2001. iskazivano kao naselje kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921 podaci su sadržani u naselju Rijeka.
Šoići
Do 1910. iskazivano kao naselje, kao i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921. podaci su sadržani u naselju Rijeka.
Urinj
Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje, kao i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. U 1921., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Vrh Martinšćice
Od 1857. do 1910. te u 1931. i 1948. iskazivano kao naselje, kao i u 2001. kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1857. do 1880. i u 1931. iskazivano zajedno s bivšim naseljem Vežica Donja pod imenom Podvežica. U 1921., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Žuknica
Do 1931. iskazivano kao naselje, kao i u 2001.kada je izdvojeno iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1880. do 1910. sadrži podatke i za bivše naselje Kantrida, a u 1857., 1869., 1931. i 1948. za bivše naselje Pilepići. U 1921.,1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
Žurkovo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rijeka, grad Rijeka. Od 1869. do1931. te u 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Rijeka, grad Rijeka.
LOKVE
Nastala iz stare općine Delnice.
Lazac Lokvarski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lazac. Iskazuje se kao dio naselja od 1880. do 1948. U 1948. bez stanovnika.
Sljeme
Do 1890. iskazivano pod imenom Sleme.
Zelin Mrzlovodički
U 1857. iskazano pod imenom Zelin.
LOVRAN
Nastala iz stare općine Opatija. U 1857., 1869., 1880., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Opatije.
Liganj
U 1857., 1869., 1921. i 1931.sadrži dio podataka za naselja Lovran i Dobreć, grad Opatija, a u 1880. i dio podataka za naselje Dobreć, grad Opatija. Sadrži podatke za bivše naselje Sveti Franjo koje je u 1857. i 1869. te od 1890. do 1948. označavano kao naselje.
Lovran
Iskazano pod imenom Lovrana u 1857. i 1869. te Lovrana i Lovran u 1880. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Liganj.
Lovranska Draga
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tuliševica. U 1880. iskazano pod imenom Draga.
Medveja
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tuliševica, kao i dio podataka u 1880. i 1900. Od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Kali koje je u 1880., 1910. i 1948. iskazano kao naselje te za bivše naselje Visoče koje je u 1880. i 1910. iskazano kao naselje.
Tuliševica
Sadrži podatke za naselja Lovranska Draga i Medveja u 1857., 1869., 1921. i 1931. te u 1880. i 1900. dio podataka za naselje Medveja.
MALINSKA-DUBAŠNICA
Nastala iz stare općine Krk. U 1991.dio podataka sadržan je u općini Omišalj
Barušići
Do 1971. ime naselja je bilo Barušić.
Bogovići
Do 1971. ime naselja je bilo Bogović
Kremenići
Do 1971. ime naselja je bilo Kremenić.
Ljutići
Do 1971. ime je bilo Ljutić.
Maršići
Do 1971. ime je bilo Maršić. U 1971. bez stanovnika.
Milčetići
Do 1971 ime je bilo Milčetić..
Milovčići
Do 1971. ime je bilo Milovčić.
Oštrobradić
U 1857. iskazano pod imenom Oštrobradići, kao i u I. izdanju knjige Naselja
Radići
Do 1971. ime je bilo Radić. U 1991. bez stanovnika.
Sabljići
Do 1948. iskazivano pod imenom Sabljić.
Sršići
Do 1971. ime je bilo Sršić. U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Seršić, a od 1890. do 1971. Sršić. Od 1981. bez stanovnika.
Strilčići
Do 1971. ime je bilo Strilčić.
Sveti Anton (Malinska-Dubašnica)
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Anton, a u 1971. i 1981. Anton.
Sveti Ivan
Do 1961. iskazivano pod imenom Sv. Ivan, a u 1971. i 1981. Ivan.
Sveti Vid-Miholjice
U 1869. odvojeno iskazano pod imenima Sv. Vid i Miholjice. Te godine sadrži podatke za navedena bivša naselja. U 1880., 1931. i 1948. iskazano pod imenom Sv. Vid, od 1890. do 1921. te u 1953. i 1961. pod imenom Sv. Vid-Miholjice, a u 1971. i 1981. Vid- Miholjice. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Njivice, općina Omišalj.
Turčić
U 1857. iskazano pod imenom Turčići.
Vantačići
Do 1971. ime je bilo Vantačić.
Zidarići
Do 1971. ime je bilo Zidarić.
Žgombići
U 1921. i 1931. iskazano pod imenom Žgombići. Do 1971. ime je bilo Žgombić.
MATULJI
Nastala iz stare općine Opatija.
Brdce
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Maloberdce.
Bregi
Kao naselje iskazuje se od 1880.
Brešca
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mučići.
Jurdani
Sadrži podatke za bivše naselje Korensko koje je u 1880., 1900. i 1910. iskazivano kao naselje.
Kučeli
Sadrži dio podataka za naselje Matulji od 1857. do 1880. i u 1921. i 1931.
Mali Brgud
U 1857. i 1921. podaci su sadržani u naselju Veli Brgud.
Matulji
Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naseljima Kučeli i Mihotići. Sadrži podatke za bivša naselja Frlanija i Puhari koja su u 1880. i 1910. iskazana kao naselja.
Mihotići
Sadrži dio podataka za naselje Matulji od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. Od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Perinovo koje je u 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazano kao naselje.
Mučići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Brešca, Permani, Ružići i Zaluki. U 1880. i 1890. označeno kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Puži koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje i za bivše naselje Varljeni koje je u 1900., 1910. i 1948. iskazano kao naselje.
Permani
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mučići. Od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja.
Rukavac
Sadrži podatke za bivše naselje Donji Rukavac u 1857., 1869., 1890., 1921. i 1931., za bivše naselje Gornji Rukavac u 1857., 1869., 1921. i 1931., za bivše naselje Gržančići od 1880. do 1910., za bivša naselja Gržići i Kuzmići u 1900. i 1910. te Šušnji u 1880., 1900. i 1910., koja su tih godina iskazivana kao naselja.
Ružići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mučići. Sadrži podatke za bivše naselje Poljane koje je u 1910. i 1948. iskazano kao naselje.
Veli Brgud
U 1857. i 1921. sadrži podatke za naselje Mali Brgud.
Zaluki
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mučići.
Zvoneće
Sadrži podatke za bivše naselje Kriva koje je u 1910. i 1948. iskazano kao naselje, za bivše naselje Škrapna koje je od 1880. do 1910. i u 1948. iskazivano kao naselje te za bivše naselje Šušnji koje je u 1880., 1900., 1910. i 1948. iskazano kao naselje.
MOŠĆENIČKA DRAGA
Nastala iz stare općine Opatija. U 1857 .sadrži dio podataka grada Opatije
Brseč
U 1921. i 1931. sadrži podatke, a u 1890. dio podataka za naselje Zagore.
Donji Kraj
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Kraj. Sadrži podatke za naselja Sveti Anton i Obrš u 1857., 1869., 1921. i 1931. te dio podataka za naselje Obrš u 1880.
Golovik
Iskazano pod imenom Galovići u 1890. i Golović u 1900. i 1910. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Martina.
Grabrova
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Moščenička Draga, kao i dio podataka u 1880.
Kalac
Sadrži dio podataka za naselje Mošćenice od 1857. do 1890. i u 1921. i 1931.
Martina
Sadrži podatke za naselje Golovik i dio podataka za naselje Sveta Jelena u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1857. i 1869. također sadrži podatke za naselje Zagore.
Mošćenice
Od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931 dio podataka sadržan je u naselju Kalac. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Mošćenička Draga.
Mošćenička Draga
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Mošćenice. Od 1857. do 1931. iskazivano pod imenom Draga. Sadrži podatke za naselja Mala Učka, grad Opatija, i Vela Učka, grad Opatija, u 1857., za naselje Grabrova u 1857., 1869., 1921. i 1931. te dio podataka u 1880., za naselje Sveti Petar u 1857., 1869., 1921. i 1931. te za naselje Sučići u 1857., 1869., 1921. i 1931. i dio podataka u 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931., kao i dio podataka naselja Sveta Jelena od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. Sadrži podatke za bivše naselje Učka koje je od 1880. do 1910. iskazivano kao naselje.
Obrš
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Donji Kraj, kao i dio podataka u 1880.
Sučići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci, a u 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Mošćenička Draga. Od 1890. do 1910. iskazano pod imenom Stran kod Sučići. U 1880. i 1900. iskazano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Trebišća koje je u 1900. i 1910. iskazano kao naselje.
Sveta Jelena
Iskazano pod imenom Opače u 1880., Opače i Sv. Jelena od 1890. do 1910. i u 1948., Sv. Jelena u 1953. i 1961., Jelena u 1981. i 1991. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naseljima Martina i Mošćenička Draga, a 1880. i dio podataka u naselju Mošćenička Draga.
Sveti Anton (Mošćenička Draga)
Iskazano pod imenom Sv. Antun od 1880. do 1910. i Sv. Anton od 1948. do 1961., Anton u 1981. i 1991. te Sveti Anton u 2001. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Donji Kraj.
Sveti Petar (Mošćenička Draga)
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Mošćenička Draga. Iskazivano pod imenom Sv. Petar od 1880. do 1910. i od 1948. do 1961., Petar u 1981. i 1991. te Sveti Petar u 2001. Od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja.
Zagore
Podaci su sadržani u naselju Martina u 1857. i 1869. U 1921. i 1931. podaci, a u 1890. dio podataka sadržan je u naselju Brseč. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Zagorje.
MRKOPALJ
Nastala iz stare općine Delnice.
Sunger
Do 1948. iskazivano pod imenom Sungeri.
Tuk Mrkopaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Tuk.
Tuk Vojni
Do 1890. iskazivano pod imenom Tuk.
OMIŠALJ
Nastala iz stare općine Krk.Sadrži dio podataka općine Malinska-Dubašnica u 1991.
Njivice
U 1991. dio područja naselja Sveti Vid Miholjice pripojen je naselju Njivice, općina Malinska Dubašnica.
PUNAT
Nastala iz stare općine Krk
Punat
U 1931. iskazano pod imenom Aleksandrovo.
RAVNA GORA
Nastala iz stare općine Delnice. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka općine Skrad.
Kupjak
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Hlevci, općina Skrad, Leskova Draga, Podstena, općina Skrad, i Šije te za bivše naselje Kosica Skradska
Leskova Draga
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Kupjak.
Ravna Gora
U 2001. povećano za dio područja naselja Stara Sušica i područje naselja Šijska Kosa koje je prestalo postojati .Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1991.
Stara Sušica
Do 1900. iskazivano pod imenom Sušica. U 2001. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ravna Gora.
Stari Laz
U 2001. povećano za područje naselja Kosica Skradska koje je prestalo postojati .Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1991.
Šije
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Kupjak.
SKRAD
Nastala iz stare općine Delnice. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u općini Ravna Gora.
Belski Ravan
Iskazivano pod imenom Ravno od 1857. do 1890., Ravan u 1900. i Belski Ravan od 1910. nadalje.
Brezje Dobransko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezje.
Bukovac Podvrški
Iskazivano pod imenom Bukovac do 1900., Bukovac Podstenski od 1910. do 1948. i Bukovac Podvrški od 1953. nadalje. Od 1971. bez stanovnika.
Buzin
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Buzim.
Gorani
Od 1857. do 1880., 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Podslemeni Lazi. Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Gorica Skradska
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorica.
Gornja Dobra
U 1857. iskazano pod imenom Dobra Žrnovačka.
Gramalj
U 1991.i 2001. bez stanovnika.
Hlevci
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Kupjak, općina Ravna Gora.
Hosnik
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Hostnik. U 1991. bez stanovnika.
Hribac
U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Hribar.
Mala Dobra
Do 1948. iskazivano pod imenom Dobra Bukovska. U 2001 bez stanovnika.
Planina Skradska
Do 1900. iskazivano pod imenom Planina.
Podslemeni Lazi
U 1857. i 1910. iskazano pod imenom Slemeni Lazi. Od 1857. do 1880. te u 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Gorani. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Podstena
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Kupjak, općina Ravna Gora.
Resnatac
U 1857. iskazano pod imenom Risnatac. Od 1971. bez stanovnika.
Sleme Skradsko
Iskazano pod imenom Sleme do 1890., Sljeme u 1900., Sljeme Skradsko od 1910. do 1948. i Sleme Skradsko od 1953. nadalje.
Trški Lazi
U 1991.i 2001. bez stanovnika.
Vrh Brodski
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrh. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Zakrajc Brodski. Od 1981. bez stanovnika.
Zakrajc Brodski
Iskazivano pod imenom Donji Zakrajc u 1857. i od 1880. do 1900., Donje Zakraje u 1869. i Zakrajc Brodski od 1910. nadalje. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Vrh Brodski.
VINODOLSKA OPĆINA
Nastala iz stare općine Crikvenica.
Bribir
U 2001. povećano za područje naselja Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac, Poduljin, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale i Ugrini koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
Drivenik
Sadrži podatke za bivša naselja Domjani i Zagrad Drivenički koja su do 1948. odnosno od 1910. do 1948. iskazivana kao naselja. U 2001. povećano za područje naselja Bačići, Benići Drivenički, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Drivenik-Stanica, Goričine, Jerčinovići, Klarići, Kokanj, Petrinovići, Plišići i Šimići koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
Grižane-Belgrad
U 2001. nastalo spajanjem naselja Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Dolinci, Franovići, Grižane, Kamenjak, Kostelj, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići i Šarari koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
Tribalj
U 2001. povećano za područje naselja Bašunje Male, Belobrajići, Blažići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina Ropci, Semičevići, Sušik i Tribalj Gornji koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
VIŠKOVO
Nastala iz stare općine Rijeka.U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Kastavu, a u 1869. sadrži dio podataka općine Klana.
Kosi
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sroki.
Marčelji
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Saršoni. Sadrži podatke za bivša naselja Garići i Mavri koja su u 1900. i 1910. označena kao naselja. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Sroki.
Marinići
U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Rijeka te povećano pripajanjem također nenaseljenog dijela područja iz naselja Rijeka. Sadrži podatke za bivše naselje Bezjaki koje je u 1900., 1910. i 1948., za bivše naselje Blažići koje je do 1948., te bivše naselje Štefani koje je u 1910. i 1948. označeno kao naselje. Od 1880. do 1900. označavano kao dio naselja.
Mladenići
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Saršoni, kao i dio podataka u 1880.
Saršoni
U 1857, 1869, 1921. i 1931. dio je podataka sadržan u naselju Marčelji. Sadrži podatke za naselja Viškovo u 1857. i 1869, Mladenići u 1857, 1869, 1921. i 1931. i dio podataka u 1880.
Sroki
Sadrži podatke za naselje Kosi i dio podataka za naselje Marčelji u 1857., 1869., 1921. i 1931. teza naselje Brez, pćina Klana u 1869. Sadrži podatke za bivše naselje Donji Sroki koje je od 1890. do 1910. iskazivano kao naselje.
Viškovo
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Kastav, grad Kastav, a u 1857. i 1869. u naselju Saršoni. Od 1880. do 1948. iskazivano pod imenom Sv. Matej. Sadrži podatke za bivše naselje Brnasi, koje je u 1857., 1869., 1921. i 1931. iskazivano kao naselje, za bivše naselje Dovičići koje je u 1900. i 1910. iskazivano kao naselje te za bivše naselje Gornji Jugi koje je u 1900, 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
VRBNIK
Nastala iz stare općine Krk.
Garica
Od 1880. do 1910. iskazano pod imenom Gornja Garica.
Risika
Kao naselje iskazuje se od 1890. Sadrži podatke za bivše naselje Paprata koje je do 1931. iskazivano kao naselje.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_08