Dubrovačko-neretvanska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 249 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
DUBROVNIK
Nastao iz stare općine Dubrovnik. U 1981. i 1991. sadrži dio podataka općine Župa dubrovačka.
Bosanka
U 1869., 1931., 1948., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1921. iskazivano kao naselje.
Čajkovica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje.
Čajkovići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Prijevor, a u 1981. i 1991. u naselju Dubrovnik.
Donje Obuljeno
Naselja Donje Obuljeno i Gornje Obuljeno nastala 2001. izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1971. iskazivano je naselje Obuljeno. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donje Obuljeno. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Dubrovnik
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivša naselja Gruž-Luka i Lapad. U 2001. smanjeno je izdvajanjem naselja Bosanka, Brašina općina Župa dubrovačka, Brgat Donji općina Župa dubrovačka, Brgat Gornji općina Župa dubrovačka, Buići općina Župa dubrovačka, Čajkovica, Čajkovići, Čelopeci općina Župa dubrovačka, Čibača općina Župa dubrovačka, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Grbavac općina Župa dubrovačka, Knežica, Komolac, Kupari općina Župa dubrovačka, Makoše općina Župa dubrovačka, Martinovići općina Župa dubrovačka, Mlini općina Župa dubrovačka, Mokošica, Nova Mokošica, Petrača općina Župa dubrovačka, Petrovo Selo, Plat općina Župa dubrovačka, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Soline općina Župa dubrovačka, Srebreno općina Župa dubrovačka, Sustjepan, Šumet i Zavrelje općina Župa dubrovačka. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Bosanka, Brašina općina Župa dubrovačka, Čajkovići, Čelopeci općina Župa dubrovačka, Čibača općina Župa dubrovačka, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Komolac, Kupari općina Župa dubrovačka, Mlini općina Župa dubrovačka, Mokošica, Petrača općina Župa dubrovačka, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Srebreno općina Župa dubrovačka i Zavrelje općina Župa dubrovačka. Od 1857. do 1991. sadrži podatke za naselje Nova Mokošica.
Gornje Obuljeno
Naselja Donje Obuljeno i Gornje Obuljeno nastala 2001. izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1971. iskazivano je naselje Obuljeno. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donje Obuljeno. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Knežica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje.
Koločep
U 1857. iskazano pod imenom Kolećep, a 1880. pod imenom Kaloćep. Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivša naselja Donje i Gornje Čelo koja su 1880., 1900., 1910. i 1948. iskazivana kao naselja.
Komolac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Lozica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Zaton. Od 1953. do 1971. iskazivano pod imenom Loznica. U 1857., 1869., 1921., 1931., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Zaton.
Mokošica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Mravinjac
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Riđica koje je 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje..
Nova Mokošica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Orašac
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Poljice koje je 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Petrovo Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Podbrežje. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Pobrežje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Pobrijesi, a od 1948. do 1971. pod imenom Pobreže. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Petrovo Selo, a u 1981. i 1991. u naselju Dubrovnik.
Prijevor
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje. U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Čajkovići. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Rožat
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Sustjepan
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje.
Šipanska Luka
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Luka, a od 1880. do 1931. pod imenom Šipanjska Luka.
Šumet
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik. Od 1857. do 1931. iskazivano kao naselje.
Zaton
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Lozica. U 1857., 1869., 1921., 1931., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Lozica.
KORČULA
Nastao iz stare općine Korčula.
Čara
Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Kčara.
Korčula
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Vrnik koje je od 1890. do 1921. iskazivano kao naselje.
Žrnovo
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Postrana, koje je 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje, a od 1857. do 1971. također sadrži podatke za bivše naselje Prvo Selo koje je 1948. iskazivano kao naselje.
METKOVIĆ
Nastao iz stare općine Metković. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Kula Norinska, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. u općini Zažablje.
Dubravica (Metković)
U 1981. to naselje bilo je pripojeno naselju Metković, a 1991. opet je postalo samostalno naselje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Metković. Od 1880. do 1910. i 1948. iskazivano kao dio naselja.
Glušci
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Metković. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Metković
U 1991. povećano za dio područja naselja Bijeli Vir općina Zažablje i za dijelove naselja Krvavac II općina Kula Norinska, Vid i Vidonje općina Zažablje. Za pripojeni dio naselja Krvavac II dio podataka sadržan je u tom naselju do 1981., dok je za pripojeni dio naselja Vidonje dio podataka sadržan u tom naselju u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1981. tom je naselju pripojeno naselje Dubravica koje je 1991. opet postalo samostalno naselje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Dubravica i Glušci.
Prud
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Vid. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vid.
Vid
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Prud za koje i sadrži podatke u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1991. smanjeno za dio naselja koje je pripojeno naselju Metković.
OPUZEN
Nastao je iz stare općine Metković. U 1981. dio podataka sadržan je u općini Slivno.
Buk-Vlaka
U 1991. iskazivano pod imenom Buk Vlaka. Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Podgradina općina Slivno i dijelova naselja Opuzen i Slivno Ravno općina Slivno. Iskazivano kao dio naselja od 1953. do 1981. pod imenom Buk. U 1981. dio podataka sadržan u naselju Slivno Ravno. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Vlaka općina Slivno.
Opuzen
U 1981. povećano pripajanjem naselja Trnovo koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971. U 1991. iz tog naselja izdvojen je dio naselja i formirano je naselje Buk-Vlaka (zajedno s dijelom područja naselja Podgradina općina Slivno i dijelom naselja Slivno Ravno općina Slivno).
PLOČE
Nastao iz stare općine Ploče.
Baćina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Ploče i Peračko Blato.
Banja
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo osamostaljivanjem dijelova bivšeg naselja Istočna Plina u nova naselja Banja, Plina Jezero i Šarić Struga. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1981. U 1857., 1869. i 1931. sadrži podatke za naselje Plina Jezero, 1857., 1869. i 1921. dio podataka za naselja Ploče, 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Peračko Blato. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Šarić Struga.
Komin
U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Rogotin.
Peračko Blato
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo osamostaljivanjem dijelova bivšeg naselja Zapadna Plina i dijelova naselja Ploče. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Baćina, a dio u naselju Banja.
Plina Jezero
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo osamostaljivanjem dijelova bivšeg naselja Istočna i Zapadna Plina. U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Banja.
Ploče
U 1948. i 1953. iskazano pod imenom Kardeljevo, 1961. i 1971. pod imenom Ploče, a 1981. iznova pod imenom Kardeljevo. Područje naselja Ploče smanjeno je 1991. izdvajanjem dijelova naselja koji su ušli u sastav naselja Peračko Blato. U 1857., 1869. i 1921. podaci su djelomično sadržani u naselju Baćina i Banja, a 1931. u naselju Baćina.
Rogotin
U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Komin.
Staševica
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Selište. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Pasičina koje se od 1857. do 1948. iskazivalo kao naselje.
Šarić Struga
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo osamostaljivanjem dijelova bivšeg naselja Istočna Plina. Iskazuje se od 1910. do 1981.. kao dio naselja. U 1910. iskazano je pod imenom Struga, a od 1921. do 1981. pod imenom Šarića Struga. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Banja.
BLATO
Nastala iz stare općine Korčula. U 1869. sadrži dio podataka općine Vela Luka, a 1857. dio podataka sadržan je u općini Vela Luka.
Blato
U 1869. sadrži podatke za naselja Potirna i Vela Luka općina Vela Luka. Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivša naselja Babina i Prigradica koja su 1910. i 1948. iskazivana kao naselje.
Potirna
U 1857. podaci su sadržani u naselju Vela Luka općina Vela Luka, a 1869. u naselju Blato. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
DUBROVAČKO PRIMORJE
Nastala iz stare općine Dubrovnik. U 1981. povećana je pripajanjem dijela općine Ston.
Banići
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kručica. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Kručica.
Doli
U 1981. povećano pripajanjem naselja Đonta Doli koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Kručica
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Banići. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Banići.
Lisac
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Podgora.
Majkovi
Nastalo 1981. spajanjem naselja Donji i Gornji Majkovi u jedno naselje. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971.
Mravnica
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Mravinjica, a od 1890. do 1948. Mravinca.
Ošlje
Sadrži podatke za bivše naselje Gorica od 1857. do 1971. koje je 1900. i 1910. iskazivano kao naselje.
Podgora
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Lisac.
Slano
U 1981. povećano pripajanjem naselja Banja i Grgurići koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971.
Stupa
U 1981. povećano pripajanjem dijela naselja Hodilje općina Ston.
Štedrica
U 1869. podaci su sadržani u naselju Topolo.
Topolo
U 1869. sadrži podatke za naselje Štedrica.
JANJINA
Nastala iz stare općine Dubrovnik.
Drače
Iskazuje se od 1981. kao naselje nastalo izdvajanjem dijelova naselja Janjina. Od 1857. do 1890. te 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Janjina.
Janjina
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u samostalno naselje Drače. Od 1857. do 1890. te u 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Drače.
Osobjava
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Sreser.
Sreser
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan u naselju Osobjava.
KONAVLE
Nastala iz stare općine Dubrovnik.
Brotnice
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Brotnjice.
Cavtat
U 1981. smanjeno za nenaseljeni dio područja koji je pripojen naselju Zvekovica. U 1971. sadrži dio podataka bivšeg naselja Obod.
Čilipi
U 1869. i 1880. iskazivano pod imenom Donja Gora.
Duba Konavoska
Od 1857. do 1961. iskazivano pod imenom Duba. U 1880., 1900., 1910. i 1948. sadrži podatke za bivše naselje Donje Selo, a 1900., 1910. i 1948. za bivše naselje Gornje Selo.
Dubravka
Od 1857. do 1953. iskazivano pod imenom Mrcine.
Dunave
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Dunavi, a od 1890. do 1981. pod imenom Dunave Krajnje.
Đurinići
U 1981. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela u samostalno naselje Molunat. Od 1857. do 1880. te 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Molunat.
Gruda
U 1981. povećano pripajanjem naselja Bačev Do i Tušići koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971.
Kuna Konavoska
Od 1857. do 1961. iskazivano pod imenom Kuna.
Mikulići
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Pločice.
Močići
Poslije popisa 1971. smanjeno za dio područja koji čini dio novog naselja Zvekovica. U 1971. dio podataka sadržan u naselju Zvekovica.
Molunat
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Đurinići. Od 1857. do 1880. te 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Đurinići.
Palje Brdo
U 1869. i 1880. te od 1900. do 1921. iskazivano pod imenom Pavlje Brdo, a od 1931. do 1971. Palje-Brdo.
Pločice
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Mikulići.
Popovići
U 1900., 1910. i 1948. iskazano pod imenom Popović.
Pridvorje
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivša naselja Dragovine i Oprasi koja su 1900., 1910. i 1948. iskazivana kao naselja.
Radovčići
U 1869. iskazano pod imenom Donji Radovčići, a od 1890. do 1910. i 1948. Radovčić.
Šilješki
U 1857. iskazano pod imenom Šilježi.
Uskoplje
U 1869. iskazano pod imenom Uskopolje. U 1981. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Zvekovica. U 1971. dio podataka sadržan je u naselju Zvekovica.
Vodovađa
Od 1857. do 1931. iskazivano pod imenom Vodovalja.
Zvekovica
Kao naselje formirano je 1973. od dijelova naselja (Donja Zvekovica i Gornja Zvekovica). Istovremeno mu je pripojen nastanjeni dio područja naselja Cavtat i dijelovi područja naselja Močići i Uskoplje. U 1981. povećano za naselje Obod koje je prestalo postojati. Za bivše naselja Obod sadrži podatke do 1961. i dio podataka za 1971. U 1971. sadrži dio podataka za naselja Močići i Uskoplje.
KULA NORINSKA
Nastala iz stare općine Metković. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka grada Metkovića.
Borovci
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Nova Sela te dio podataka u 1880. i 1890.
Desne
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Krvavac, uključujući i podatke za bivša naselja Bagalovići i Vrh Desne te za naselja Kula Norinska i Podrujnica, a 1921. i 1931. dio podataka za naselje Krvavac (bivše naselje Vrh Desne) te podatke za naselja Momići i Matijevići u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1880. sadrži dio podataka za naselje Podrujnica.
Krvavac
U 1981. povećano pripajanjem naselja Bagalovići i Vrh Desne (koja su prestala postojati), a istovremeno smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Krvavac II. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Desne, kao i dio podataka u 1921. i 1931. Za bivše naselje Bagalovići sadrži podatke od 1880. do 1971., a za bivše naselje Vrh Desne od 1880. do 1910. i od 1948. do 1971.
Krvavac II
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Krvavac. To naselje 1991. smanjeno je za dio područja,koje je pripojeno naselju Metković grad Metković. Za izdvojeni dio sadrži podatke do 1981.
Kula Norinska
U 1981. povećano za dio naselja Momići. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Desne, od 1880. do 1910. u naselju Krvavac (bivše naselje Bagalovići), a u 1921. u naselju Podrujnica. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Matijevići.
Matijevići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kula Norinska. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Desne.
Momići
U 1981. smanjeno za dio naselja koji je pripojen naselju Kula Norinska. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Desne. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Nova Sela
U 1890. iskazano pod imenom Novo Selo. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Borovci, kao i dio podataka u 1880. i 1890. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Podrujnica
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Desne, kao i dio podataka u 1880. U 1921. sadrži podatke za naselje Kula Norinska. U 1880., 1890. i 1910. iskazano kao dio naselja.
LASTOVO
Nastala iz stare oćine Lastovo.
Glavat
Iskazuje se od 1931., i to do 1953. kao dio naselja, a od 1961. kao naselje. U 2001. bez stanovnika.
Lastovo
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja u samostalno naselje Zaklopatica. U 1921. sadrži podatke za naselje Pasadur i Uble, a u 1921. i 1931. za naselje Skrivena Luka. U 1961. i 1971. sadrži podatke za naselje Zaklopatica.
Pasadur
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Uble. Do 1971. kao dio sadržan u naselju Lastovo. Kao dio naselja iskazuje se od 1910. U 1921. podaci su sadržani u naselju Lastovo.
Skrivena Luka
Iskazuje se kao naselje od 1953. Raniji podaci iskazani od 1910. do 1948. odnose se na dio naselja Rt Struga. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lastovo.
Sušac
Iskazuje se od 1880. kao dio naselja, a od 1890. do 1931. nije zasebno iskazivan. Kao naselje iskazuje se od 1953. U 2001. bez stanovnika.
Uble
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela Pasadur u samostalno naselje. Iskazuje se od 1948. Te godine iskazano je kao dio naselja pod imenom Sveti Petar. Raniji podaci iskazani od 1910. odnose se na dio naselja Jurje. U 1921. podaci su sadržani u naselju Lastovo.
Zaklopatica
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Lastovo, gdje su podaci i sadržani u 1961. i 1971. Kao dio naselja iskazuje se od 1931.
LUMBARDA
Nastala iz stare općine Korčula.
MLJET
Nastala iz stare općine Dubrovnik.
Babino Polje
Nastalo poslije popisa 1971.spajanjem naselja Sršenovići, Zabrežje i Zadublje koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke, i to za Zabrežje od 1880. do 1910. i od 1931. do 1971., a za naselja Sršenovići i Zadublje od 1890. do 1910. i od 1948. do 1971. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Sobra.
Blato (Mljet)
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja Kozarica i Ropa u samostalna naselja. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Ropa.
Goveđari
U 1981. smanjeno izdvajanjem istoimenih dijelova u samostalna naselja Polače i Pomena. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Polače, a od 1890. do 1931. za naselje Pomena.
Korita
U 1981. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela u samostalno naselje Saplunara. U 1857., 1869., 1900. i 1910. iskazano pod imenom Koriti. Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivše naselje Veliko Selo.
Kozarica
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Blato. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. do 1971.
Maranovići
U 1981. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela u samostalno naselje Okuklje.
Okuklje
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Maranovići. Kao dio naselja javlja se 1953. Od 1953. do 1971. bez stanovnika.
Polače
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Goveđari. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Goveđari.
Pomena
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Goveđari. U 1880. iskazuje se kao dio naselja pod imenom Pomenta. Od 1890. do 1931. podaci su sadržani u naselju Goveđari.
Prožura
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u novo naselje Prožurska Luka, za koje i sadrži podatke do 1971.
Prožurska Luka
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Prožura, gdje su podaci i sadržani do 1971.
Ropa
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Blato. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Blato.
Saplunara
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Korita. Iskazuje se kao dio naselja od 1953. do 1971. U 1953. bez stanovnika.
Sobra
Iskazuje se kao dio naselja od 1890. do 1948., a kao naselje od 1953. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Babino Polje.
OREBIĆ
Nastala iz starih općina Dubrovnik i Korčula.
Donja Banda
Nastalo 1981. spajanjem naselja Prizdrina i Županje Selo koja su prestala postojati. Za ta bivša naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Kučište
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Podgorje.
Kuna Pelješka
Od 1857. do 1961. iskazivano pod imenom Kuna.
Lovište
Iskazuje se od 1890., i to kao dio naselja od 1890. do 1910., a kao naselje 1921. i od 1948. nadalje. U 1931. podaci su sadržani u naselju Nakovanj.
Nakovanj
Od 1857. do 1921. iskazivano pod imenom Nakovan. U 1931. sadrži podatke za naselje Lovište.
Orebić
U 1857., 1869., 1880., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Podgorje.
Podgorje
U 1857., 1869., 1880., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Orebić, a dio podataka u 1857., 1869., 1921. i 1931. u naselju Kučište. U 1921. i 1931. sadrži dio podataka za naselje Stanković.
Stanković
U 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Podgorje.
POJEZERJE
Nastala iz stare općine Metković.
Brečići
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Dubrave. Brečići su također bili samostalno naselje 1900., 1910. i 1948. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Pozla Gora. U 1981., 1991. i 2001. bez stanovnika.
Dubrave
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja u samostalno naselje Kobiljača, a 1991. izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Brečići. U 1880. nazvano Dubrava. U 1857. i 1869. te od 1890. do 1931. podaci su sadržani u naselju Pozla Gora, a od 1948. do 1961. sadrži dio podataka za naselje Kobiljača. Kao naselje iskazuje se od 1948. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Kobiljača
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Dubrave. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. do 1971. Od 1948. do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Dubrave.
Mali Prolog
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Pozla Gora. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Otrić-Seoci
U 1981. nastalo spajanjem naselja Otrić i Seoci koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke u 1880. te od 1900. do 1971, kao i dio podataka u 1890. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Pozla Gora, kao i dio podataka u 1890.
Pozla Gora
U 1880. iskazuje se pod imenom Zlagora, a od 1890. do 1910. Pozlagora. Kao dio naselja iskazuje se od 1880. do 1910., a kao naselje od 1921. nadalje. Sadrži podatke za bivše naselje Struge od 1857. do 1910. U 1857. i 1869. te od 1890. do 1931. sadrži podatke za naselje Dubrave, u 1857., 1869. i 1921. za naselje Mali Prolog, u 1857. i 1869. za naselje Otrić-Seoci, kao i dio podataka u 1890. za isto naselje, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Brečići.
SLIVNO
Nastala iz stare općine Metković. U 1981. sadrži dio podataka grada Opuzena.
Blace
Od 1890. do 1910. iskazivano kao dio naselja pod imenom Blaca. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno.
Duba
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Otok-Duba. U 1981. iskazivano je naselje pod imenom Otok nastalo izdvajanjem dijela naselja Mihalj i dijela naselja Trn, a u 1991. iskazivano je pod imenom Otok-Duba. Za to bivše naselje sadrži podatke za 1981. i dio podataka za 1991. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno. U 1971. bez stanovnika.
Duboka
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Slivno Ravno. Od 1880. do 1910. i u 1948. iskazuje se pod imenom Duboka, a 1921. i 1931. te od 1953. do 1981. pod imenom Duboka-Jurečići, ali kao dio naselja. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno.
Klek
Iskazuje se od 1981. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Slivno Ravno. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno.
Komarna
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Slivno Ravno. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno.
Kremena
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mihalj. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno, a u 1948., 1981. i 1991. u naselju Mihalj.
Lovorje
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Slivno Ravno. U 1857., 1869., 1890., 1921., 1931. i 1981. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Pižinovac. U 1991. sadrži podatke za naselje Pižinovac.
Lučina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mihalj. Iskazuje se kao dio naselja od 1948. do 1991. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Mihalj.
Mihalj
U 1981. smanjeno za dio naselja koji je zajedno s dijelom naselja Trn činio naselje Otok, 1991. nazivano Otok-Duba. Iskazuje se kao naselje od 1948. Te godine nazivano Mihalj-Kremena. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kremena i Lučina. U 1948., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kremena, a u 1981. i 1991. za naselje Lučina.
Otok
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Otok-Duba. U 1981. iskazivano je naselje pod imenom Otok nastalo izdvajanjem dijela naselja Mihalj i dijela naselja Trn, a u 1991. iskazivano je pod imenom Otok-Duba. Za to bivše naselje sadrži dio podataka u 1991. U 1981. bez stanovnika. Kao dio naselja iskazuje se od 1948.
Pižinovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Lovorje. U 1890. iskazivano pod imenom Mali Pižinovac. Od 1857. do 1880., 1900., 1921, 1931. i 1981. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno. U 1991. podaci su sadržani u naselju Lovorje.
Podgradina
U 1981. povećano pripajanjem naselja Glavice koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1971. U 1991. izdvojen je dio područja i formirano je naselje Buk-Vlaka grad Opuzen (zajedno s dijelom područja naselja Opuzen grad Opuzen i dijelom naselja Slivno Ravno). U 1857., 1869.. i 1921. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno, kao i dio podataka u 1880., 1890.. i 1931. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Zavala.
Raba
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Tuštevac. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Slivno Ravno
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela u istoimeno samostalno naselje Klek, a 1991. izdvajanjem dijelova u samostalna naselja Duboka, Komarna i Lovorje, kao i izdvajanjem dijela područja u naselje Buk-Vlaka grad Opuzen (zajedno s dijelovima područja naselja Opuzen i Podgradina). U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Slivno. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Blace, Podgradina i Raba, u 1981. dio podataka za naselje Buk-Vlaka grad Opuzen te podatke u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselja Duba, Duboka, Klek, Komarna, Kremena, Zavala i Trn, u 1857., 1869., 1890., 1921., 1931. i 1981. za naselje Lovorje, kao i dio podataka u 1880., 1890. i u 1931. za naselje Podgradin te za naselje Pižinovac od 1857. do 1880., 1900., 1921., 1931 i 1981 .
Trn
U 1981. smanjeno za dio naselja koji je zajedno s dijelom naselja Mihalj činio naselje Otok, 1991. nazivano Otok- Duba. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno.
Tuštevac
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje, nastalo izdvajanjem dijela naselja Raba. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. do 1981..
Vlaka
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Buk-Vlaka grad Opuzen. Iskazuje se kao dio naselja od 1948. do 1991.
Zavala
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Slivno Ravno. Od 1880. do 1910. iskazano kao dio naselja. U 1991. bez stanovnika. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Podgradina.
SMOKVICA
Nastala iz stare općine Korčula.
STON
Nastala iz stare općine Dubrovnik. U 1981. smanjena izdvajanjem dijela u općinu Dubrovačko primorje.
Boljenovići
Pojedinih godina iskazivano pod imenom Boljenović. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Metohija.
Duba Stonska
Od 1857. do 1931. iskazivano pod imenom Duba.
Dubrava
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Tomislavac.
Hodilje
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja koji je pripojen naselju Stupa općina Dubrovačko primorje. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Luka.
Luka
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Hodilje.
Mali Ston
U 1869. podaci su sadržani u naselju Ston.
Metohija
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Boljenovići.
Putniković
Od 1880. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Prisoje koje je 1900., 1910. i 1948. iskazivano kao naselje.
Sparagovići
U 1857., 1890., 1900. i 1948. iskazano pod imenom Sparagović. Od 1890. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Marići koje je 1900. i 1910. te od 1948. do 1971. iskazivano kao naselje.
Ston
U 1869. sadrži podatke za naselje Mali Ston.
Tomislavovac
Iskazuje se pod imenom Tomislavac od 1948. kada je formirano iz dijelova naselja na koje se odnose podaci za ranije popise. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Dubrava. Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Kozo.
Zaton Doli
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Zaton. Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Zamaslina koje je od 1890. do 1931. iskazivano kao naselje.
Žuljana
U 1857., 1880. i 1890. iskazivano pod imenom Žulijana.
TRPANJ
Nastala iz stare općine Dubrovnik.
Duba Pelješka
Od 1857. do 1961. iskazivano pod imenom Duba.
VELA LUKA
Nastala iz stare općine Korčula. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Blato, a u 1857. sadrži dio podataka općine Blato.
Vela Luka
U 1857. sadrži podatke za naselje Potirna općina Blato. U 1869. podaci su sadržani u naselju Blato općina Blato.
ZAŽABLJE
Nastala iz stare općine Metković. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka grada Metković.
Badžula
Od 1890. do 1910. iskazivano pod imenom Bažula. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Vidonje. Od 1857. do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Bijeli Vir
U 1981. ovom je naselju pripojeno naselje Dobranje koje je 1991. iznova izdvojeno u samostalno naselje. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Metković grad Metković. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Dobranje, kao i dio podataka u 1880. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja.
Dobranje
U 1981. ovo je naselje pripojeno naselju Bijeli Vir, a 1991. opet je postalo samostalno naselje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Bijeli Vir.
Mislina
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vidonje. U 1880. i 1910. iskazivano kao dio naselja.
Mlinište
Iskazuje se od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijelova naselja Vidonje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vidonje. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. do 1981. Podaci iskazani za ranije popise odnose se na pripadajuće dijelove naselja.
Vidonje
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja u samostalno naselje Mlinište za koje i sadrži podatke u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1991. također smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Metković grad Metković, za koji i sadrži dio podataka u 1857., 1869., 1921. i 1931. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Badžula i za naselje Mislina u 1857., 1869., 1921. i 1931.
ŽUPA DUBROVAČKA
Nastala iz stare općine Dubrovnik. U 1981. i 1991. dio podataka sadržan je u gradu Dubrovniku.
Brašina
U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Kupari i Srebreno, kao i dio podataka za naselje Kupari u 1857. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Brgat Donji
Od 1857. do 1971. iskazivano pod imenom Donji Brgat. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Brgat Gornji
Od 1857. do 1971. iskazivano pod imenom Gornji Brgat. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Buići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Čelopeci
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik
Čibača
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Grbavac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Kupari
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brašina, kao i dio podataka u 1857. U 1880. i 1890. iskazano kao dio naselja. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Makoše
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Martinovići
U 1900., 1910. i 1948. iskazano pod imenom Martinović. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Mlini
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Zavrelje. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik
Petrača
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Plat
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Soline
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik.
Srebreno
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Brašina. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.
Zavrelje
U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Mlini. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Dubrovnik grad Dubrovnik. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Dubrovnik.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_19