Karlovačka županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja (Veliki skup vrijednosti) Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 670 Označeno

Ima više od 600 vrijednosti pa zato neće biti automatski prikazane. Koristi funkciju 'Traži' za označavanje vrijednosti
Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
DUGA RESA
Nastala iz stare općine Duga Resa. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan u općini Generalski Stol.
Belajska Vinica
Do 1900. iskazivano pod imenom Vinica.
Cerovački Galovići
Do 1900. iskazivano pod imenom Galović Selo.
Donje Mrzlo Polje Mrežn.
Do 1900. iskazivano pod imenom Mrzlo Polje Donje. Od 1910. do 1948. podaci su sadržani u naselju Gornje Mrzlo Polje Mrežničko.
Donji Zvečaj
Do 1900. iskazivano pod imenom Zvečaj Prednji.
Duga Resa
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Gorica.
Gorica
Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Duga Resa.
Gornje Mrzlo Polje Mrežn.
Do 1900. iskazivano pod imenom Mrzlo Polje Gornje. Od 1910. do 1948. sadrži podatke za naselje Donje Mrzlo Polje Mrežničko.
Kozalj Vrh
Do 1991. iskazivano pod imenom Kozalj-Vrh
Mrežničke Poljice
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljice.
Mrežnički Brig
Do 1900. iskazivano pod imenom Brig.
Mrežnički Novaki
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Mrežnički Varoš
Do 1900. iskazivano pod imenom Varoš.
Mrežničko Dvorište
Do 1900. iskazivano pod imenom Dvorišće, a od 1910. do 1991. pod imenom Mrežničko Dvorišće.
Novo Brdo Mrežničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Brdo.
Pećurkovo Brdo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Pećurkovo.
Petrakovo Brdo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Petrakovo.
Sveti Petar Mrežnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Crkveno Selo, a 1971. i 1981. pod imenom Petar Mrežnički.
Venac Mrežnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Vijenac.
Zvečaj
U 1991. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Zvečaj. Od 1857. do 1961. podaci sadržani u naselju Gornji Zvečaj u općini Generalski Stol.
KARLOVAC
Nastala iz stare općine Karlovac. U 1869. i 1880. dio podataka sadržan u općini Lasinja.
Banska Selnica
Do 1900. iskazivano pod imenom Selnica.
Banski Moravci
Do 1890. iskazivano pod imenom Moravci.
Blatnica Pokupska
Do 1900. iskazivano pod imenom Blatnica.
Brežani
Do 1948. iskazivano pod imenom Gliboki Brod. Od 1857. do 1900. te 1931. sadrži podatke za naselje Brođani.
Brođani
Naselje pod imenom Brođani iskazuje se od 1910. Podaci od 1857. do 1900. te u 1931. sadržani su u naselju Brežani.
Cerovac Vukmanićki
Iskazivano pod imenom Cerovac od 1857. do 1900., Cerovac Vukmanski 1910. i 1921., Cerovac Tušilovićki od 1931. do 1981. i Cerovac Tušilovački 1991.
Donje Mekušje
Do 1900. iskazivano pod imenom Mekušje.
Gornje Stative
U 1869. i 1880. sadrži dio podataka za naselje Karlovac. Od 1890. do 1953. sadrži podatke za bivše naselje Sveti Marko Netretićki.
Goršćaki
U 1857. iskazivano pod imenom Gornji Goršćaki.
Ivančići Pokupski
Do 1900. iskazivano pod imenom Ivančići.
Ivanković Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Ivanković-Selo.
Ivošević Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Ivošević-Selo.
Kablar
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Banski Kovačevac, općina Lasinja.
Karlovac
U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Gornje Stative. Od 1857. do 1900. te u 1931. i 1948. sadrži podatke za bivša naselja Banija, Mostanje, Rakovac, Selce i Udbinja. Sadrži podatke i za bivša naselja Donja Švarča, Drežnik, Gornja Švarča, Gradac, Hrnetić, Mala Švarča, Novaki, Turan i Zagrad koja su do 1900. iskazivana kao naselja, Brdo Karlovačko, Brodarci, Donje Pokupje, Donje Zastinje, Gornje Mekušje, Kamensko i Velika Jelsa koja su do 1900. te u 1948. iskazivana kao naselja te Bridići, Mala Jelsa i Vučjak koja su do 1948. iskazivana kao naselja.
Kljaić Brdo
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Knez Gorica
Do 1981. iskazivano pod imenom Knežgorica.
Kobilić Pokupski
Do 1900. iskazivano pod imenom Kobilić.
Luka Pokupska
Do 1900. iskazivano pod imenom Luka.
Mahićno
Do 1991. iskazivano pod imenom Mahično.
Manjerovići
U 1857. iskazano pod imenom Manjarić Selo.
Popović Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Popović-Brdo.
Priselci
U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Donji Priselci.
Slunjska Selnica
Iskazivano pod imenom Selnica od 1857. do 1900., Vukmanska Selnica od 1910. do 1931. i Slunjska Selnica od 1948. nadalje.
Slunjski Moravci
Do 1931. iskazivano pod imenom Moravci.
Šebreki
U 1857. iskazano pod imenom Šebrekovo. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Tuškani
U 1857. iskazano pod imenom Tuškansko.
Utinja
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Zadobarje
Do 1961. iskazivano pod imenom Zadoborje. Sadrži podatke za bivše naselje Kružići od 1900. do 1948.
Zagraj
U 1857. iskazano pod imenom Zagrajsko.
OGULIN
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka grada Vrbovsko u Primorsko-goranskoj županiji.
Desmerice
U 1969. i 1880. podaci su sadržani u naselju Zagorje.
Donje Dubrave
Naselja pod imenom Donje Dubrave i Gornje Dubrave iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje pod imenom Dubrave. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Dubrave. U 2001. povećano za naselja Donji Zatezali i Gornji Zatezali koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke u godinama kada su bila iskazivana.
Donje Zagorje
U 1857. sadrži dio podataka za naselje Gornje Zagorje.
Drežnica
Iskazivano pod imenom Donja Drežnica 1857. i 1869., Grede (Drežnica) od 1880. do 1900., Drežnica od 1910. do 1961. i Partizanska Drežnica od 1971. do 1991. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Potok Musulinski, a u 1880. podatke za isto naselje. U 2001. povećano za naselja Krakar, Maravić Draga, Nikolići, Podbitoraj, Radojčići, Seočani, Tomići, Trbovići, Vručac, Vukelić i Zrnići koja su prestala postojati. Od 1857. sadrži podatke za naselje Tomići, a od 1890. za naselja Krakar, Maravić Draga, Nikolići, Podbitoraj, Radojčići, Seočani, Trbovići, Vručac, Vukelić i Zrnići.
Dujmić Selo
Iskazuje se od 1948., i to 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Gornje Dubrave
Naselja pod imenom Donje Dubrave i Gornje Dubrave iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje pod imenom Dubrave. Za to bivše naselje sadrži podatke u 1857. i 1869., kao i dio podataka za naselje Trošmarija od 1857. do 1880. U 2001. povećano za područje naselja Janjani, Mikašinovići, Perići, Višnjić Brdo i Vucelići koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1890. do 1991.
Gornje Zagorje
U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Donje Zagorje. Od 1890. iskazivano kao naselje
Hreljin Ogulinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Hreljin. U 2001. povećano pripajanjem naselja Brestovac Ogulinski, Kučaj, Mirić Selo, Oklinak, Okruglica i Zečica koja su prestala postojati. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Vitunj, a od 1890. sadrži podatke za bivša naselja Brestovac Ogulinski, Kučaj, Mirić Selo, Oklinak, Okruglica i Zečica.
Marković Selo
Iskazuje se od 1931., i to 1931. i 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Ogulin
Sadrži dio podataka za naselje Potok Musulinski u 1857. i 1869. Sadrži podatke za bivša naselja Bošt, Gavani, Kalca, Kostelići, Kučinić-Selo, Lomost, Podvrh, Prapuće, Vučić-Selo i Žegar koja su kao naselja bila iskazivana 1953. i 1961. U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Sabljak Selo, Salopek Selo, Sveti Petar i Ribarići. Od 1857. do 1880., od 1910. do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Sabljak Selo. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sveti Petar.
Otok Oštarijski
Iskazano pod imenom Otok do 1900., Otok Oštarski od 1910. do 1948.
Ponikve
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Popovo Selo. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka za naselje Gomirje, grad Vrbovsko, županija Primorsko-goranska.
Popovo Selo
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Ponikve. Sadrži podatke za naselje Trošmarija u 1869. i 1880., kao i dio podataka za isto naselje u 1857., 1910. i 1921. te podatke za naselje Bartolovići u 1869. i 1880. U 2001. povećano za područje naselja Gojak koje je prestalo postojati. Od 1890. sadrži podatke za bivše naselje Gojak.
Potok Musulinski
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naseljima Ogulin i Drežnica, a 1880. dio podataka u naselju Drežnica. U 2001. povećano za područje naselja Brezno Drežničko koje je prestalo postojati. Od 1890. sadrži podatke za bivše naselje Brezno Drežničko.
Puškarići
Do 1890. iskazivano pod imenom Puškarić Selo. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Sveti Petar. Iskazano kao dio naselja do 1921. i u 1948.
Ribarići
U 2001. nastalo izdvajanjem iz dijelova naselja Ogulin i Zagorje. U 1869., 1880., 1981. i 1991.podaci su sadržani u naselju Zagorje, a od 1857. do 1991. podaci za pripojeni dio sadržani su u naselju Ogulin.
Sabljak Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Ogulin. U 1890., 1953. i 1961. iskazivano kao naselje. Od 1857. do 1880., od 1910. do 1931. te u 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Ogulin.
Salopek Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Ogulin. U 1890., 1953. i 1961. iskazivano kao naselje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin.
Sveti Petar
Iskazivano pod imenom Sveti Petar do 1900., Sveti Petar Ogulinski od 1910. do 1961. i Petar Ogulinski u 1971. Sadrži podatke za naselje Puškarići u 1869. i 1880. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Ogulin. Kao dio naselja iskazivano od 1857. do 1971. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Ogulin.
Trošmarija
Iskazivano pod imenom Otok 1857., Marija Trošt 1880. i 1890., Marija Trost 1900. i Trošmarija od 1931. nadalje. U 1869. i 1880. sadržano u naselju Popovo Selo, kao i dio podataka u 1857., 1910. i 1921. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan u naselju Gornje Dubrave. U 2001. povećano za područje naselja Bartolovići, Mirići i Munjasi koja su prestala postojati. U 1857. i od 1890. sadrži podatke za bivše naselje Bartolovići, a od 1890. za naselja Mirići i Munjasi.
Turkovići Ogulinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Turković Selo. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vitunj.
Vitunj
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Turkovići Ogulinski i dio podataka za naselje Hreljin Ogulinski.
Zagorje (Ogulin)
Do 1900. iskazivano pod imenom Zagorje, a od 1910. do 1991. pod imenom Zagorje Modruško. Sadrži podatke za naselje Desmerice u 1869. i 1880. U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Ribarići. U 1869., 1880., 1981. i 1991.sadrži podatke za naselje Ribarići.
OZALJ
Nastala iz stare općine Ozalj.
Bratovanci
U 1869. podaci su sadržani u naselju Lukunić Draga.
Brezje Vivodinsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezje.
Brezovica Žumberačka
Iskazuje se kao dio naselja od 1890. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Pilatovci. Od 1948. iskazuje se kao naselje. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Brezovica.
Budim Vivodinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Budim.
Bulići
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Gudalji.
Cerje Vivodinsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerje.
Cvetišće
Iskazuje se od 1900., i to 1900. i 1948. kao dio naselja pod imenom Cvetiše, a od 1953. kao naselje pod imenom Cvetišće. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Malinci.
Doljani Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Doljani.
Donji Oštri Vrh Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Donji Oštri Vrh.
Dučići
Iskazuje se od 1900. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Radatovići. U 1900. i 1948. označeno kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Dvorišće Ozaljsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Dvorišće.
Dvorište Vivodinsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Dvorišće, a od 1910. do 1991. pod imenom Dvorišće Vivodinsko.
Fratrovci Ozaljski
Od 1857. do 1880. iskazano pod imenom Fratrovci, a 1890. i 1900. pod imenom Fratrovac.
Goleši Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Goleši.
Goli Vrh Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Goli Vrh.
Gorniki Vivodinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorniki.
Gornje Pokupje
Do 1948. iskazivano pod imenom Pokupje.
Gornji Oštri Vrh Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Gornji Oštri Vrh.
Goršćaki Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Goršćaki.
Grandić Breg
Do 1971. iskazivano pod imenom Grandić-Breg.
Gudalji
Iskazuje se od 1900. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Bulići. U 1900. i 1948. označeno kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Hrastovica Vivodinska
Do 1900. iskazivano pod imenom Hrastovica. U 2001. bez stanovnika.
Kunčani
U 2001. bez stanovnika.
Lukšići Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lukšići. U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ozalj. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke od 1857. do 1971.
Lukunić Draga
Do 1971. iskazivano pod imenom Lukinić-Draga, a 1981. i 1991. pod imenom Lukinić Draga. U 1869. sadrži podatke za naselje Bratovanci.
Malinci
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselja Cvetišće i Šiljki. U 2001. bez stanovnika.
Novaki Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Obrež Vivodinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Obrež.
Ozalj
U 1981. povećano za dijelove područja naselja Lukšići Ozaljski, Podgraj, Soldatići i Vrhovački Sopot, u kojima je i sadržan dio podataka od 1857. do 1971.
Petruš Vrh
Do 1971. iskazivano pod imenom Petruš-Vrh.
Pilatovci
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Brezovica Žumberačka.
Podgraj
U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ozalj pa za taj dio i sadrži podatke od 1857. do 1971.
Police Pirišće
Do 1900. iskazivano pod imenom Police, a od 1910. do 1971. pod imenom Police-Prilišće.
Popovići Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovići. Od 1971. bez stanovnika.
Radatovići
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Dučići.
Rajakovići
Iskazuje se kao dio naselja od 1900., a od 1953. kao naselje. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Sekulići. Od 1981. bez stanovnika.
Sekulići
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Rajakovići.
Soldatići
U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ozalj pa za taj dio i sadrži podatke od 1857. do 1971.
Svetičko Hrašće
Do 1900. iskazivano pod imenom Hrašće.
Šiljki
Iskazuje se od 1900. U 1900. i 1948. označeno kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Malinci.
Vini Vrh
Do 1991. iskazivano pod imenom Vinivrh.
Vrhovački Sopot
Do 1900. iskazivano pod imenom Sopot. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Ozalj pa za taj dio i sadrži podatke od 1857. do 1971.
Vuksani
U 1948. bez stanovnika.
Zorkovac na Kupi
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Zorkovci, a 1890. i 1900. pod imenom Zorkovac.
SLUNJ
Nastao iz stare općine Slunj.
Arapovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Lađevac. Kao dio naselja iskazivano od 1880. U 1880., od 1910. do 1931., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Lađevac.
Bandino Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Crno Vrelo. Iskazivano kao naselje od 1948., a kao dio naselja od 1953. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Crno Vrelo.
Blagaj
U 2001. nastalo spajanjem naselja Hrvatski Blagaj i Srpski Blagaj. Za navedena bivša naselja sadrži podatke u godinama kada su bila iskazivana. U 1981. i 1991. dio podataka sadržan u naselju Crno Vrelo, a istih godina sadrži podatke za naselje Pavlovac.
Bukovac Perjasički
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukavac.
Crno Vrelo
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Srpski Blagaj i Bandino Selo. U 1981. i 1991. sadrži dio podataka za naselje Blagaj i podatke naselja Bandino Selo.
Cvijanović Brdo
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Rabinja, Kosijer Selo, Kutanja, Snos i Stojmerić. Od 1857. do 1880. te u 1981. i 1991.sadrži podatke za naselja Snos i Stojmerić. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Rabinja i Kutanja. Od 1869. do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kosijer Selo. U 2001. bez stanovnika.
Cvitović
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Donja Glina, Gornje Taborište, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Donja Glina, Gornje Taborište, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo.
Čamerovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Lađevac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Salopek Luke. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Lađevac.
Donja Glina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvitović. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvitović.
Donje Taborište
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Nikšić. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja.
Donji Cerovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Nikšić. Do 1991. podaci sadržani u naselju Donji Nikšić.
Donji Furjan
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Gornji Furjan i Zapoljak, a 1890. i 1900. te od 1948. do 1991. sadrži podatke za naselja Kosa i Zapoljak.
Donji Kremen
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Kremen. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Kremen.
Donji Lađevac
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Jame, Polje i Videkić Selo. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Videkić Selo, od 1857. do 1948. i u 1981. i 1991. za naselje Jame, a od 1857. do 1991. za naselje Polje.
Donji Nikšić
Sadrži podatke za bivše naselje Cerovac Nikšićki koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Donje Taborište, Donji Cerovac, Gornji Cerovac i Gornji Nikšić. Do 1991. sadrži podatke za naselja Donji Cerovac i Gornji Cerovac, a u 1981. i 1991. za naselje Gornji Nikšić.
Donji Popovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Popovac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Popovac.
Dubrave
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Lađevac. Kao dio naselja iskazivano od 1890. Do 1948. iskazivano pod imenom Dubrava. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Lađevac.
Glinsko Vrelo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvitović. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvitović.
Gornja Glina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Kremen. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Kremen.
Gornje Primišlje
Od 1910. do 1948. iskazano pod imenom Primišlje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Mjesto Primišlje i Zečev Varoš.
Gornje Taborište
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvitović. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvitović. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Kamenica Slunjska.
Gornji Cerovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Nikšić. Do 1991. podaci sadržani u naselju Donji Nikšić.
Gornji Furjan
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Furjan. Iskazivano kao naselje od 1857. do 1948., a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Donji Furjan.
Gornji Kremen
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Donji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Donji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac.
Gornji Lađevac
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Arapovac, Čamerovac, Dubrave, Lađevačko Selište i Salopek Luke. U 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Arapovac. Od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Dubrave. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Čamerovac, Lađevačko Selište i Salopek Luke.
Gornji Nikšić
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Nikšić. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Donji Nikšić.
Gornji Popovac
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalna naselja Donji Popovac i Lumbardenik. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Donji Popovac i Lumbardenik.
Grobnik
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Šlivnjak. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Grobnik Veljunski. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Šlivnjak.
Jame
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Lađevac. Kao dio naselja iskazuje se od 1953. Do 1948. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Donji Lađevac.
Kosa
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Furjan. U 1890., 1910. i od 1948. naselja Zapoljak i Kosa iskazivana kao dio naselja pod imenom Zapoljak-Kosa. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. podaci sadržani u naselju Sastavak, a 1890., 1900. i od 1948. podaci sadržani u naselju Donji Furjan.
Kosijer Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvijanović Brdo. Kao dio naselja iskazuje se 1857. i od 1948. U 1857. iskazivano pod imenom Kosijersko Selo. Od 1869. do 1931. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvijanović Brdo.
Kutanja
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvijanović Brdo. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvijanović Brdo.
Kuzma Perjasička
Do 1900. iskazivano pod imenom Kuzma, a od 1910. do 1991. pod imenom Kuzma Perjasićka.
Lađevačko Selište
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Lađevac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja pod imenom Selište Lađevačko. Do 1900. iskazivano pod imenom Selište. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Lađevac.
Lapovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Veljun. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja.
Lumbardenik
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Popovac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Popovac.
Mali Vuković
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Kremen. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Kremen.
Marindolsko Brdo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvitović. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvitović.
Miljevac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Kremen. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Kremen.
Mjesto Primišlje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornje Primišlje i povećano za područje naselja Tobolić koje je prestalo postojati. Od 1857. sadrži podatke za bivše naselje Tobolić, a do 1991. podaci sadržani u naselju Gornje Primišlje.
Novo Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Podmelnica. U 1857., 1890., 1900. i 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1869., 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Podmelnica.
Pavlovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Blagaj. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Blagaj .Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Pavlovac Blagajski.
Podmelnica
U 2001. smanjeno za područje naselja Novo Selo i Slunjčica. U 1869., 1880., od 1910. do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Novo Selo, a u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Slunjčica.
Polje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Lađevac. Do 1991. podaci sadržani u naselju Donji Lađevac.
Rabinja
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvijanović Brdo. Kao dio naselja iskazuje se od 1948. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvijanović Brdo. U 2001. bez stanovnika.
Rastoke
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Slunj. Kao dio naselja iskazivano 1890. i 1900. te od 1948. do 1971. Od 1857. do 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Slunj.
Salopek Luke
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Lađevac. Kao dio naselja iskazivano 1857., 1890. i 1900. te od 1948. U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. podaci sadržani u naselju Čamerovac. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornji Lađevac.
Sastavak
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Furjan. Iskazivano kao naselje od 1857. do 1948., a kao dio naselja od 1953. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Donji Furjan. Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. sadrži dio podataka za naselja Zapoljak i Kosa.
Slunj
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Rastoke. Od 1857. do 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Rastoke.
Slunjčica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Podmelnica i povećano za naselje Zbijeg Močilski koje je prestalo postojati. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Do 1971. iskazivano pod imenom Slušnica. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Podmelnica.
Snos
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvijanović Brdo. Kao dio naselja iskazuje se od 1890. Od 1857. do 1880. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvijanović Brdo.
Sparednjak
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Zagorje koje je prestalo postojati. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja pod imenom Sparenjak. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Veljunski Ponorac.
Stojmerić
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cvijanović Brdo. Kao dio naselja iskazuje se od 1890. Od 1857. do 1880. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cvijanović Brdo.
Šlivnjak
Do 1991. iskazuje se pod imenom Šljivnjak. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Grobnik i Veljunska Glina. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Grobnik.
Tržić Primišljanski
Iskazivano pod imenom Tržić 1857. i 1869., Tržić I 1880. i Tržić Primišljanski od 1890.
Veljun
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Lapovac.
Veljunska Glina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Šlivnjak. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Do 1900. skazivano pod imenom Glina, a od 1910. do 1991. pod imenom Glina Veljunska.
Veljunski Ponorac
U 2001. nastao dijeljenjem naselja Zagorje koje je prestalo postojati. Iskazivano kao naselje do 1948., a od 1953. kao dio naselja. Do 1900. iskazivano pod imenom Ponorac. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sparednjak.
Videkić Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Lađevac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Donji Lađevac.
Zapoljak
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Furjan. U 1890., 1910. i od 1948. naselja Zapoljak i Kosa iskazivana kao dio naselja pod imenom Zapoljak-Kosa. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. podaci sadržani u naselju Sastavak, a 1890., 1900. te od 1948. podaci sadržani u naselju Donji Furjan.
Zečev Varoš
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornje Primišlje. Iskazivano kao naselje do 1948., a kao dio naselja od 1953. Sadrži podatke za bivša naselja Donji Zečev Varoš i Gornji Zečev Varoš, koja su 1890. i 1900. iskazivana kao naselja, te Zečev Varoš koje je do 1948. iskazivano kao naselje. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gornje Primišlje.
BARILOVIĆI
Nastala iz stare općine Duga Resa.
Belajske Poljice
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljica, a od 1910. do 1981. Belajska Poljica.
Belajski Malinci
Do 1900. iskazivano pod imenom Malinci.
Cerovac Barilovićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerovac, a od 1910. do 1991. pod imenom Cerovac Barilovički.
Gaćeško Selo
Do 1981. iskazivano pod imenom Gaćeško.
Gornji Poloj
U 2001. bez stanovnika.
Kestenak
Do 1991. iskazivano pod imenom Kestenjak.
Koransko Selo
Do 1900. iskazivano pod imenom Koransko Selo, a od 1910. do 1981. Koransko.
Križ Koranski
Do 1900. iskazivano pod imenom Križ.
Leskovac Barilovićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Leskovac.
Maurovići
Do 1991. iskazivano pod imenom Maurović.
Mrežnica
U 2001. bez stanovnika.
Novi Dol
U 2001. bez stanovnika.
Novo Selo Perjasičko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo.
Perjasica
U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Rastovac Perjasički.
Podvožić
Do 1991. iskazivano pod imenom Podvozić.
Ponorac Perjasički
Do 1900. iskazivano pod imenom Ponorac.
Potplaninsko Selo
Do 1900. iskazivano pod imenom Podplaninsko Selo, a od 1910. do 1991. Potplaninsko.
Svojić
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Srednja Perjasica.
Štirkovac
Od 1857. do 1981. iskazivano pod imenom Stirkovac.
Točak Perjasički
Do 1900. iskazivano pod imenom Točak.
Vijenac Barilovićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Vijenac.
BOSILJEVO
Nastala iz stare općine Duga Resa.
Bitorajci
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Bosiljevo.
Bosiljevo
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovci Bosiljevo. U 1857. podaci sadržani u naselju Varoš Bosiljevski. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselja Fučkovac, Resnik Bosiljevski, Skoblić Brdo, Varoš Bosiljevski i Bitorajci.
Fučkovac
U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Bosiljevo.
Korenić Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Korenić-Brdo.
Kraljevo Selo
Do 1900. iskazivano pod imenom Kraljevo.
Krč Bosiljevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Krč.
Novo Selo Bosiljevsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Orišje.
Orišje
U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Novo Selo Bosiljevsko.
Otok na Dobri
Do 1900. iskazivano pod imenom Otok.
Potok Bosiljevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Potok.
Resnik Bosiljevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Resnik. U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Bosiljevo.
Sela Bosiljevska
Do 1900. iskazivano pod imenom Sela, a 1910. i 1921. pod imenom Hrčić.
Skoblić Brdo
U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Bosiljevo. Do 1971. iskazivano pod imenom Skoblić-Brdo.
Špehari
U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Umol.
Umol
U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Špehari.
Varoš Bosiljevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Varoš, a od 1910. do 1991. pod imenom Varoš Bosiljevska. U 1857. sadrži podatke za naselje Bosiljevo. U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Bosiljevo.
CETINGRAD
Nastala iz stare općine Slunj.
Batnoga
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Radovica. Sadrži podatke za naselje Ruševica u 1869. i 1880., a u 1880. podatke za naselja Gornja Žrvnica i Donja Žrvnica koja su iskazivana pod imenom Žrvnica. Za 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Cetinski Varoš. Sadrži podatke i za bivše naselje Radovica od 1880. do 1948. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Begovo Brdo, Delić Poljana, Kuk i Polojski Varoš. Od 1857. do 1880. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Begovo Brdo. U 1869., 1880., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Delić Poljana i Poljanski Varoš. Od 1857. do 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kuk.
Begovo Brdo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batnoga. Kao dio naselja iskazivan od 1890. Od 1857. do 1880. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Batnoga.
Bilo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Kao dio naselja iskazivano 1857., 1890., 1900. i od 1948. U 1869., 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš.
Bogovolja
U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Kruškovača. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Trnovi. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Trnovi.
Buhača
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Maljevac. Do 1900. i u 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Maljevac i Maljevačko Selište, a od 1910. do 1931. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Maljevac.
Cetingrad
Do 1900. iskazivano pod imenom Vališ Selo, od 1910. do 1971. pod imenom Cetin-Grad, a 1981. i 1991. pod imenom Cetin Grad. U 1880. sadrži podatke za naselje Đurin Potok. Sadrži podatke i za bivše naselje Begovac koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Grabarska i Pašin Potok. Od 1857. do 1890. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Pašin Potok, a 1981. i 1991. za naselje Grabarska.
Cetinski Varoš
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kapljuv, Bilo, Podcetin i Strmačka. U 1869., 1880., od 1910. do 1931. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Bilo. Od 1869. do 1890. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kapljuv. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Podcetin, od 1857. do 1948. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Strmačka, a 1880. za naselje Kuk.
Delić Poljana
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batnoga. Kao dio naselja iskazivano 1857. i od 1890. U 1869. i 1880. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka za naselje Kuk. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Batnoga.
Donja Žrvnica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gojkovac. Kao dio naselja iskazivano od 1948. Od 1880. do 1931. naselja Donja Žrvnica i Gornja Žrvnica iskazivana pod imenom Žrvnica za koje su podaci u 1880. sadržani u naselju Batnoga, a od 1890. do 1931. u naselju Gornja Žrvnica. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gojkovac.
Donje Gnojnice
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gnojnice. Do 1991. podaci sadržani u naselju Gnojnice.
Đurin Potok
Iskazuje se od 1910. kao dio naselja, a kao naselje od 1953. U 1880. podaci su sadržani u naselju Cetin Grad. Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Đurin-Potok. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Šiljkovača. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Šiljkovača.
Glinice
Do 1991. iskazivano pod imenom Glinica. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Glinica Hrvatska.
Gnojnice
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Donje Gnojnice i Gornje Gnojnice. Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselje Tatar Varoš, a do 1991. za naselja Donje Gnojnice i Gornje Gnojnice.
Gojkovac
U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Batnoga. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Donja Žrvnica i Gornja Žrvnica. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Donja Žrnovnica i Gornja Žrnovnica.
Gornja Žrvnica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gojkovac. Kao dio naselja iskazivano od 1948. Od 1880. do 1931. Donja Žrnovnica i Gornja Žrnovnica iskazivani pod imenom Žrnovnica za koji su podaci u 1880. sadržani u naselju Batnoga. Od 1890. do 1931. sadrži podatke za naselje Donja Žrnovnica. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Gojkovac.
Gornje Gnojnice
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gnojnice. Do 1991. podaci sadržani u naselju Gnojnice.
Grabarska
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetingrad. Kao dio naselja iskazivano od 1857. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cetingrad.
Kapljuv
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Kao dio naselja iskazivano 1857. i od 1900. Od 1869. do 1890. te 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš.
Kestenje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kruškovača. Kao dio naselja iskazivano 1857. i od 1890. Do 1900. iskazivano pod imenom Debelo Kestenje. U 1869., 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Kruškovača.
Komesarac
U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Sadikovac. Do 1948. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sadikovac.
Kruškovača
U 1880. sadrži dio podataka naselja Bogovolja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kestenje, Luke i Srednje Selo. U 1869., 1880., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kestenje. U 1880. sadrži podatke naselja Trnovi. Do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Luke i Srednje Selo.
Kuk
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batnoga. Kao dio naselja iskazivano od 1890. U 1880. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš, od 1910. do 1931. u naselju Delić Poljana, a 1981. i 1991. u naselju Batnoga.
Luke
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kruškovača. Kao dio naselja iskazivano od 1948. Do 1931. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Kruškovača.
Maljevac
Sadrži podatke za naselje Buhača koje je od 1857. do 1900. te u 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Buhača i Maljevačko Selište. Od 1857. do 1880. podaci sadržani u naselju Buhača. Od 1910. do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Buhača, a do 1900. te u 1981. i 1991. za naselje Maljevačko Selište.
Maljevačko Selište
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Maljevac. Kao dio naselja iskazivano od 1910. Od 1857. do 1880. podaci sadržani u naselju Buhača, a 1890., 1900., 1981. i 1991. u naselju Maljevac.
Pašin Potok
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetingrad. Kao dio naselja iskazivano od 1900. U 1981.i 1991. podaci sadržani u naselju Cetingrad.
Podcetin
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Do 1931. iskazivano pod imenom Cetin. U 1981. i 1991. podaci iskazani u naselju Cetinski Varoš.
Polojski Varoš
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batnoga. U 1890. iskazano pod imenom Poljski Varoš. U 1869., 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Batnoga.
Ruševica
U 1857. iskazano pod imenom Hruševica. U 1869. i 1880. podaci sadržani u naselju Batnoga.
Sadikovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Komesarac. Kao dio naselja iskazivano od 1953. Do 1948. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Komesarac.
Srednje Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kruškovača. Kao dio naselja iskazivano od 1948. Do 1931. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Kruškovača.
Strmačka
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Kao dio naselja iskazivano od 1953. Od 1857. do 1948. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš.
Šiljkovača
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Đurin Potok. Kao dio naselja iskazivano od 1890. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Đurin Potok.
Tatar Varoš
Od 1857. do 1890. podaci sadržani u naselju Gnojnice. Do 1971. iskazivano pod imenom Tatar-Varoš.
Trnovi
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Bogovolja. Kao dio naselja iskazivano od 1890. U 1857. i 1869. podaci sadržani u naselju Bogovolja, a u 1880. u naselju Kruškovača.
DRAGANIĆ
Nastala iz stare općine Karlovac.
Draganić
U 2001. nastalo spajanjem naselja Barkovići, Bencetići, Budrovci Draganićki, Darići, Draganići, Franjetići, Goljak Draganićki, Jazvaci, Križančići, Lazvina, Lug, Mrzljaki Draganićki, Vrbanci i Vrh koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1991.
GENERALSKI STOL
Nastala iz stare općine Duga Resa. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka općine Duga Resa.
Brcković Draga
Do 1991. iskazivano pod imenom Brcković-Draga.
Dobrenići
Sadrži podatke za bivša naselja Janjač u 1857. te od 1890. do 1948. i Radočaj-Selo od 1890. do 1948.
Duga Gora
U 1869. i 1880. podaci sadržani u naselju Erdelj.
Erdelj
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Duga Gora. Sadrži podatke i za bivše naselje Sela Dobranska u 1857. te od 1890. do 1948.
Generalski Stol
Sadrži podatke za bivše naselje Šlatovi od 1890. do 1948.
Goričice Dobranske
Do 1900. iskazivano pod imenom Goričice.
Gorinci
Do 1900. iskazivano pod imenom Lešće. U 1910. i 1921. podaci sadržani u naselju Skukani.
Gornje Bukovlje
Do 1981. iskazivano pod imenom Gornje Bukovje.
Gornji Zvečaj
Do 1900. iskazivano pod imenom Zvečaj Zadnji. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Zvečaj, grad Duga Resa. Od 1857. do 1961. sadrži podatke za naselje Zvečaj, grad Duga Resa.
Keići
Do 1900. iskazivano pod imenom Kojić-Selo, od 1910. do 1981.pod imenom Kojić, a 1991. iskazivano pod imenom Kejići.
Lipov Pesak
Do 1900. iskazivano pod imenom Pesak.
Mrežnički Brest
Do 1900. iskazivano pod imenom Brest.
Petrunići
Do 1900. iskazivano pod imenom Petrunić Selo.
Skukani
U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Gorinci.
JOSIPDOL
Nastala iz stare općine Ogulin.
Istočni Trojvrh
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Modruš
Sadrži podatke za naselje Sabljaki Modruški od 1857. do 1880., kao i za bivša naselja Modruš Donji od 1857. do 1880. i Modruš Gornji od 1857. do 1900.
Munjava Modruška
Do 1900. iskazivano pod imenom Munjava, a od 1921. Munjava Modruška. U 1910. ime naselja nije bilo navedeno u imeniku naselja.
Sabljaki Modruški
U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Sabljak Selo. Od 1857. do 1880. podaci sadržani u naselju Modruš.
Salopeki Modruški
Do 1900. iskazivano pod imenom Salopek Selo.
Trojvrh
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Vojnovac, a od 1910. do 1948. dio podataka za isto naselje.
Vajin Vrh
Do 1900. iskazivano pod imenom Vajnvrh.
Vojnovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Trojvrh, kao i dio podataka od 1910. do 1948.
KRNJAK
Nastala iz stare općine Karlovac.
Budačka Rijeka
Do 1900. iskazivano pod imenom Rijeka.
Burić Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Burić-Selo.
Grabovac Krnjački
Iskazano pod imenom Veliki Grabovac 1857., Grabovac od 1869. do 1900. i Grabovac Krnjački od 1910. nadalje.
Grabovac Vojnićki
Iskazano pod imenom Mali Grabovac 1857., Grabovac od 1869. do 1900. i Grabovac Vojnićki od 1910. nadalje.
Hrvatsko Žarište
Do 1931. iskazivano pod imenom Svinjarica, a od 1948. do 1991. pod imenom Partizansko Žarište.
Jasnić Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Jasnić-Brdo.
Pavković Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Pavković-Selo.
Perići
Do 1900. iskazivano pod imenom Perić Selo.
Podgorje Krnjačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgorje.
Poljana Vojnićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljana.
Rastovac Budački
Do 1900. iskazivano pod imenom Rastovac.
Suhodol Budački
Do 1900. iskazivano pod imenom Suhodol.
Vojnović Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Vojnović-Brdo.
Zagorje (Krnjak)
Do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Vođević-Brdo.
LASINJA
Nastala iz starih općina Karlovac i Vrginmost koji je 1996. promijenio ime u Gvozd. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka grada Karlovca.
Banski Kovačevac
Od 1857. do 1890. iskazano pod imenom Kovačevac, a 1900. kao dva naselja, Donji Kovačevac i Gornji Kovačevac. U 1900. sadrži podatke za ta bivša naselja. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Prkos Lasinjski, a 1869. i 1880. za naselje Kablar, grad Karlovac.
Crna Draga
U 1869. i 1890. ne iskazuje se odvojeno. Do 1948. iskazivano kao dio naselje.
Desni Štefanki
Do 1880. iskazivano pod imenom Štefanki.
Desno Sredičko
Do 1880. iskazivano pod imenom Sredičko.
Lasinja
U 1900. sadrži podatke za bivša naselja Lasinja Donja i Lasinja Gornja.
Novo Selo Lasinjsko
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Prkos Lasinjski. Podaci za pripojeni dio od 1890. do 1981. sadržani su u naselju Prkos Lasinjski.
Prkos Lasinjski
Iskazuje se od 1890. Do 1931. iskazivano kao dio naselja. Podaci od 1857. do 1880. sadržani u naselju Banski Kovačevac. U 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Prkos, a od 1910. nadalje pod imenom Prkos Lasinjski. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Novo Selo Lasinjsko. Za izdvojeni dio sadrži podatke od 1890. do 1981.
Sjeničak Lasinjski
Iskazano pod imenom Steničnjak 1857., Sjeničak od 1869. do 1931. i Sjeničak Lasinjski od 1948. nadalje.
NETRETIĆ
Nastala iz stare općine Duga Resa.
Baići
U 1857. iskazano pod imenom Baić Selo, 1869. pod imenom Berići, a od 1880. do 1991. pod imenom Bajići.
Bukovje Netretićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovje.
Culibrki
U 1857. podaci su sadržani u naselju Jakovci Netretićki. U 1869. sadrži podatke za naselje Jakovci Netretićki.
Goli Vrh Netretićki
Do 1931. iskazivano pod imenom Goli Vrh, a od 1948. do 1991. pod imenom Goli Vrh Netretički.
Jakovci Netretićki
Do 1991. iskazivano pod imenom Jakovci Netretički. U 1857. sadrži podatak za naselje Culibrki, a 1869. podaci su sadržani u naselju Culibrki.
Kučevice
Do 1991. iskazivano pod imenom Kućevice.
Kunići Ribnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Kunić, a od 1910. do 1991. pod imenom Kunić Ribnički.
Ladešići
Do 1900. iskazivano pod imenom Ladešić Draga.
Lončar Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Lončar-Brdo.
Maletići
Do 1991. iskazivano pod imenom Maletić.
Mali Modruš Potok
Do 1991. iskazivano pod imenom Mali Modrušpotok.
Mrzljaki
Od 1857. do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Hlapnik.
Novigrad na Dobri
Do 1900. iskazivano pod imenom Crkveno Selo.
Planina Kunićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Planina, a od 1910. do 1971. pod imenom Planina-Kunićka.
Srednje Prilišće
Od 1857. do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Stara Cesta.
Veliki Modruš Potok
Do 1991. iskazuje se pod imenom Veliki Modrušpotok.
Završje Netretićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Završje, a od 1910. do 1991. pod imenom Završje Netretičko.
PLAŠKI
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1857. do 1880. te u 1948. sadrži dio podataka općine Rakovica.
Jezero I Dio
Do 1953. iskazivano pod imenom Jezero. Od 1961. iskazuje se pod imenom Jezero I. Od 1857. do 1880. te u 1948. sadrži dio podataka za naselje Gornja Močila, općina Rakovica.
Međeđak
U 1857. iskazano pod imenom Medveđašće.
Pothum Plaščanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Pothum.
RAKOVICA
Nastala iz stare općine Slunj. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka općine Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji, a od 1857. do 1880. te u 1948. dio podataka sadržan u općini Plaški.
Basara
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kordunski Ljeskovac. Iskazuje se kao dio naselja od 1880. U 1880. podaci sadržani u naselju Nova Kršlja, a u 1981. i 1991. u naselju Kordunski Ljeskovac. U 2001. bez stanovnika.
Brajdić Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rakovica. Do 1991. podaci sadržani u naselju Rakovica.
Brezovac
Od 1910. iskazivano pod imenom Brezovac-Kosa. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Broćanac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Broćanac.
Broćanac
Sadrži podatke za bivše naselje Mudrići koje je do 1948. iskazivano kao naselje.U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Brezovac i Čuić Brdo. U 1880., od 1910. do 1948. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Čuić Brdo, a 1981. i 1991. za naselje Brezovac. Do 1991. iskazivano pod imenom Bročanac.
Čatrnja (Rakovica)
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Selište Drežničko. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. Od 1910. iskazivano pod imenom Čatrnja Drežnička. U 1869. i 1880. podaci sadržani u naselju Drežnik Grad, a 1981. i 1991. u naselju Selište Drežničko.
Ćuić Brdo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Broćanac. Iskazuje se kao dio naselja od 1880. U 1880., od 1910. do 1948. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Broćanac. U 2001. bez stanovnika. Do 1991. iskazivano pod imenom Čuić Brdo.
Drage
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rakovica. Iskazuje se kao dio naselja od 1880. U 1880. te u 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Rakovica.
Drežnik Grad
Do 1921. iskazivano pod imenom Drežnik, a od 1931. do 1971. pod imenom Drežnik-Grad. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Selište Drežničko, Čatrnja i Sertić Poljana (općina Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija). U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Irinovac. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Irinovac.
Gornja Močila
Sadrži podatke za bivše naselje Donja Močila koje je do 1948. iskazivano kao naselje. Od 1857. do 1880. te u 1948. dio podataka sadržan je u naselju Jezero I dio u općini Plaški. U 2001. povećano za područje naselja Jezero II dio. Od 1890. sadrži podatke za naselje Jezero II dio.
Grabovac
Od 1921. do 1991. iskazivao se pod imenom Grabovac Drežnički.
Irinovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Drežnik Grad. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Drežnik Grad.
Jamarje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mašvina. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Mašvina.
Jelov Klanac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rakovica. Od 1910. iskazuje se pod imenom Jelov Klanac Rakovički. U 1869., 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Rakovica.
Korana
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Selište Drežničko. Do 1991. podaci sadržani u naselju Selište Drežničko.
Koranski Lug
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Kordunski Ljeskovac. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Kordunski Ljeskovac.
Kordunski Ljeskovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Ljeskovac. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Basara i Koranski Lug. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Basara i Koranski Lug.
Korita
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Korita Rakovička. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Rakovica.
Lipovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mašvina. Iskazivano kao dio naselja od 1880. Od 1910. iskazivano pod imenim Lipovac-Dol. U 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Mašvina.
Lipovača
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Lipovača Drežnička.
Mašvina
Sadrži podatke za bivše naselje Donja Mašvina koje je od 1890. do 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Jamarje, Lipovac i Stara Kršlja. U 1880. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Lipovac, a 1981. i 1991. podatke za naselja Jamarje i Stara Kršlja.
Nova Kršlja
U 1880. sadrži dio podataka za naselje Basara.
Oštarski Stanovi
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rakovica. U 1869., 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Rakovica.
Rakovica
Sadrži podatke za naselje Korita u 1869. i 1880. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Brajdić Selo, Drage, Jelov Klanac, Oštarski Stanovi i Rakovičko Selište. Do 1991. sadrži podatke za naselje Brajdić Selo. U 1880., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Drage i Rakovičko Selište, a 1869., 1880., 1981. i 1991. za naselja Jelov Klanac i Oštarski Stanovi,
Rakovičko Selište
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Rakovica. Iskazuje se kao dio naselja od 1880. U 1880., 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Rakovica.
Sadilovac
U 2001. bez stanovnika.
Selište Drežničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Selište, a od 1910. do 1991. pod imenom Drežničko Selište. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Drežnik Grad. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Čatrnja i Korana. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Čatrnja, a do 1991. za naselje Korana.
Stara Kršlja
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mašvina. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Mašvina.
RIBNIK
Nastala iz stare općine Ozalj.
Drenovica Lipnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Drenovica.
Gorica Lipnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorica.
Gornji Goli Vrh Lipnički
Iskazivano pod imenom Goli Vrh do 1880. te u 1900., Goli Vrh Gornji u 1890. i Lipnički Goli Vrh u 1910. U 1890. sadrži podatke za bivše naselje Goli Vrh Donji.
Griče
U 1890. sadrži podatke za bivša naselja Griče Donje i Griče Gornje.
Jarnevići
Do 1900. iskazivano pod imenom Jarnević-Selo.
Novaki Lipnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Obrh
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Sopčić Vrh
Do 1971. iskazivano pod imenom Sopčić-Vrh.
Veselići
Do 1900. iskazivano pod imenom Veselić Selo.
SABORSKO
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan u općini Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji.
Begovac
Do 1991.iskazivano pod imenom Begovac Plašćanski.
Lička Jesenica
Do 1931. iskazivano pod imenom Jesenica.
Saborsko
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Gornji Babin Potok (općina Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija). U 1880. iskazano pod imenom Zaborsko.
TOUNJ
Nastala iz stare općine Ogulin.
Gerovo Tounjsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Gerovo.
Kamenica Skradnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Kamenica.
Potok Tounjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Potok.
Rebrovići
Do 1900. iskazivano pod imenom Rebrović Selo.
Tržić Tounjski
Iskazivano pod imenom Tržić 1857. i 1869., Tržić II 1880, Tržić II Tounjski 1890. i 1900. i Tržić Tounjski od 1910. nadalje.
Zdenac
Do 1991. iskazivano pod imenom Zden.
VOJNIĆ
Nastala iz stare općine Vojnić.
Brdo Utinjsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brdo.
Bukovica Utinjska
Iskazivano pod imenom Bukovica do 1921. i Vukmanska Bukovica 1931. i 1948.
Donja Brusovača
Do 1948. iskazivano pod imenom Brusovača.
Džaperovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Čaperovac.
Gačeša Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Gaćeša-Selo.
Gornja Brusovača
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Kartalije
Do 1900. iskazivano pod imenom Kartalija Selo.
Knežević Kosa
Do 1971. iskazivano pod imenom Knežević-Kosa.
Krivaja Vojnićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Krivaja, a od 1910. do 1991. pod imenom Krivaja Vojnička.
Lipovac Krstinjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lipovac.
Malešević Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Malešević-Selo.
Mandić Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Mandić-Selo.
Međeđak Utinjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Medvedak.
Mračaj Krstinjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Mračaj.
Podsedlo
Do 1900. iskazivano pod imenom Pod Sedlom.
Radmanovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Radmanova Poljana.
Rajić Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Rajić-Brdo.
Selakova Poljana
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Poljana. U 2001. bez stanovnika.
Svinica Krstinjska
Do 1900. iskazivano pod imenom Svinica.
Utinja Vrelo
Do 1971. iskazivano pod imenom Utinja-Vrelo.
Živković Kosa
Do 1971. iskazivano pod imenom Živković-Kosa.
ŽAKANJE
Nastala iz stare općine Ozalj.
Breznik Žakanjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Breznik.
Brlog Ozaljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Brlog.
Bubnjarački Brod
Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Bubnjarci.
Bubnjarci
Od 1857. do 1900. sadrži podatke za naselje Bubnjarački Brod.
Donji Bukovac Žakanjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Donji Bukovac.
Gornji Bukovac Žakanjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Gornji Bukovac.
Jadrići
U 1880. podaci su sadržani u naselju Stankovci.
Jurovski Brod
Do 1900. iskazivano pod imenom Brod.
Mali Vrh Kamanjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Mali Vrh.
Orljakovo
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Orlakovo.
Preseka Ozaljska
Do 1900. iskazivano pod imenom Preseka.
Sela Žakanjska
Do 1900. iskazivano pod imenom Sela.
Stankovci
U 1880. sadrži podatke za naselje Jadrići.
Veliki Vrh Kamanjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Veliki Vrh.
Zaluka Lipnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Zaluka.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
17.2.2005.
Matrica
Tab4_04