3. POPULATION BY MOTHER TONGUE DETAILED CLASSIFICATION, 2011 CENSUS

  Mother Tongue Total
Republic of Croatia   4.284.889
Croatian 4.096.305
  Croato-Serbian 3.059
  Albanian 17.069
  Bosnian 16.856
  Bulgarian 293
  Montenegrin 876
  Czech 6.292
  Hungarian 10.231
  Macedonian 3.519
  German 2.986
  Polish 639
  Romani 14.369
  Romanian 955
  Russian 1.592
  Ruthenian 1.472
  Slovak 3.792
  Slovenian 9.220
  Serbian 52.879
  Serbo-Croatian 7.822
  Italian 18.573
  Turkish 342
  Ukrainian 1.008
  Vlach 14
  Hebrew 30
  Flemish 41
  Belarusian 26
  Danish 21
  English 1.644
  Finnish 31
  French 522
  Irish 2
  Dutch 206
  Norwegian 23
  Portuguese 130
  Spanish 477
  Swedish 65
  Greek 85
  Lithuanian 18
  Latvian 15
  Estonian 13
  Moldavian 54
  Goranski 405
  Arabic 501
  Armenian 23
  Hindi 27
  Chinese 495
  Japanese 50
  Korean 23
  Persian 25
  Georgian 19
  Filipino/tagalog 53
  Other languages 373
  Unknown 9.329