Indeks prometa industrije

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Pravna i metodološka osnova

 

Kratkoročni poslovni pokazatelji industrije (indeks prometa industrije) mogu se koristiti kao pokazatelj razvoja tržišta industrijskih proizvoda i usluga proizvedenih unutar industrije.

 

Indeksi prikazani u ovim tablicama izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o prometu industrije (obrazac IND-2/KPS/M), koje neposredno provodi Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20).

 

Indeksima prometa industrije na domaćem tržištu mjeri se mjesečno kretanje industrijskog prometa/prodaje koji su ostvarila industrijska poduzeća/industrijske lokalne jedinice na teritoriju Republike Hrvatske, dok se indeksima prometa industrije na stranom tržištu mjeri kretanje industrijskog prometa/prodaje koji su ostvarila industrijska poduzeća/industrijske lokalne jedinice sa stranog tržišta, tj. izvan teritorija Republike Hrvatske.

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-2/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama iz Metodologije za kratkoročne poslovne statistike EU-a (Tema 4, ISSN 1725-0099, Europska zajednica, 2006.) i Uredbe Komisije (EZ-a) br. 1503/2006 o definicijama varijabla, popisu varijabla i učestalosti prikupljanja podataka.

 

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Istraživanjem IND-2/KPS/M obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih osoba koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti prema definiciji pokrivenosti djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) za svaki pokazatelj posebno jer je pokrivenost različita prema propisima EU-a. Indeks prometa industrije pokriva samo dva industrijska područja NKD-a 2007., i to područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija te njihove odjeljke 05 – 33.

 

Izvještajno razdoblje jest mjesec dana i poklapa se s kalendarskim mjesecom. Metoda prikupljanja podataka za IND-2/KPS/M promijenjena je radi smanjenja tereta izvješćivanja za mala i srednja poduzeća te povećanja kvalitete rezultata.

 

Stoga se za prikupljanje podataka u 2020. primjenjuje kombinirana metoda korištenja dvaju izvora podataka: administrativni izvor (97,9% jedinica) i statistički izvor neposrednim prikupljanjem podataka od izvještajnih jedinica (2,1% jedinica), uglavnom samo velikih poduzeća, gdje se primjenjuje izvještajna metoda putem internetske aplikacije (tzv. CAWI), tj. izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu IND-2/KPS/M, koji se nalazi na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku http://www.dzs.hr/App/eUpitnik/default.aspx. Rok prikupljanja podataka za izvještajne jedinice svakog se mjeseca po pravilu kreće od 1. do 15. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca. Podaci izvještajnih jedinica koji se preuzimaju iz administrativnog izvora (PDV) prikupljaju se 45 dana nakon izvještajnog mjeseca, kada su raspoloživi u Poreznoj upravi i obrađuju u Državnom zavodu za statistiku za statističke potrebe.

 

 

INDEKSI PROMETA INDUSTRIJE

 

Definicija pokazatelja

 

Indeksi prometa industrije jesu verižni indeksi izračunani iz vrijednosnih podataka o prometu/prodaji industrije na razini glavne djelatnosti industrijskih lokalnih jedinica koju je utvrdio Državni zavod za statistiku. Indeksi su izračunani iz agregiranih podataka o vrijednosti prometa/prodaje industrije u izvještajnome mjesecu.

 

 

Metoda kalkulacije

 

Indeksi prometa industrije za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se za indekse skupina i više razine ponderiranjem s udjelom u vrijednosti prometa (prodaje) industrije za utvrđene djelatnosti industrije prema NKD-u 2007. za svaki pojedinačni pokazatelj. Tako se izračunavaju indeksi za agregate GIG-a 2009.1) te indeksi za domaće i strano tržište, a prikazuju se u nastavku teksta.

 

 

1)   Uredba Komisije (EZ) br. 656/07 od 14. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijama Glavnih industrijskih grupacija (GIG)

 

 

Promet industrije

 

Vrijednost ukupnog prometa, tj. prihoda od prodaje, jest fakturirana vrijednost koju su ostvarile industrijske lokalne jedinice tijekom izvještajnog mjeseca na temelju prodaje proizvoda i usluga u izvještajnome mjesecu. Podudara se s tržišnom vrijednosti prodanih dobara i usluga isporučenih trećim osobama na domaćemu i stranom tržištu.

 

U vrijednost prihoda od prodaje (prometa) industrije uključeni su svi troškovi transporta i pakiranja te svi porezi na fakturirana dobra i usluge izvještajne jedinice osim poreza na dodanu vrijednost (PDV). Isključeni su svi popusti i sniženja cijena te vrijednost vraćenih pakiranih industrijskih proizvoda osim gotovinskih popusta. Također su isključeni popusti, sniženja i bonusi koji se poslije odobravaju kupcima (npr. krajem godine).

 

Prihodom od prodaje (prometa) proizvoda ili usluga trećim osobama koje su iz iste države, tj. rezidenti Republike Hrvatske, smatra se prodaja na domaćem tržištu. Prihodom od prodaje na stranom tržištu smatra se prodaja nerezidentima Republike Hrvatske. Utvrđuje se prema kriteriju prve destinacije proizvoda ili usluga te promjeni vlasništva (bez obzira na fizički prelazak ili neprelazak granice proizvoda ili usluga za koje je izdan račun).

 

 

Agregati GIG-a 2009.

 

Obračunavanje agregata GIG-a 2009. za indekse prometa industrije izvršeno je grupiranjem skupina ili odjeljaka NKD-a 2007. iz područja djelatnosti B i C (05.1 – 33.2) prema abecednim oznakama kratica na sljedeći način:

 

Al    Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24, 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9

 

AE   Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06 i 19

 

BB   Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1 –  30.4, 32.5 i 33

 

CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2

 

CN   Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

 

 

Struktura djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Za Republiku Hrvatsku struktura industrijskih djelatnosti (struktura odjeljaka) izračunana je za indeks prometa industrije iz vrijednosti prodaje (prometa) industrije prema načelu čistih djelatnosti u 2018. Izračunana je na temelju godišnjih statističkih rezultata Strukturno-poslovnog istraživanja Državnog zavoda za statistiku obradom godišnjih administrativnih podataka Fine – Godišnji računi industrijskih poduzeća te je ispravljena PRODCOM istraživanjem o industrijskoj proizvodnji. Za izračunavanje indeksa domaćega i stranog tržišta upotrebljava se struktura izračunana na temelju PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji za 2018. Struktura odjeljaka ažurira se na početku svake godine za obračunavanje indeksa tekuće godine.

Prezentacija serija indeksa

 

Sezonsko i kalendarsko prilagođivanje provedeno je metodom X13 ARIMA na mjesečnoj seriji indeksa koja počinje indeksom za siječanj 2000. za industriju ukupno i GIG 2009. prema posebnim grupacijama u odnosu na pokrivenost NKD-a 2007. za svaki od pokazatelja. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice. Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

 

 

Izvorni indeksi

 

Pod pojmom "izvorni indeksi" podrazumijevaju se neprilagođeni indeksi za utjecaj sezone i kalendarskih dana. Izvorni indeksi prometa prema preporukama i zahtjevima Eurostata ne primjenjuju se za tumačenje. Eurostat ih ne objavljuje, a ni većina država članica nema praksu njihove objave.

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, u skladu s Eurostatovim zahtjevima za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa industrije ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su podaci prilagođeni za kalendarske dane. U skladu s Eurostatovim preporukama i Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 1165/98 podaci koji se uspoređuju s podacima iz istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba prema Eurostatovoj terminologiji i praksi) prezentiraju se u kalendarski prilagođenom obliku indeksa prometa industrije ili stopa rasta izračunanih iz tih indeksa.

 

 

Trend-indeksi

 

Vremenske serije trend-indeksa objavljuju se tri puta na godinu.

 

 

Kratice

 

CAWI                razmjena podataka internetom uz računalnu podršku

Eurostat           Statistički ured Europske unije

EU                   Europska unija

EZ                   Europska zajednica

Fina                 Financijska agencija

GIG 2009.         Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.

NKD 2007.        Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

NN                   Narodne novine

PRODCOM       Proizvodnja u Zajednici

PDV                 Porez na dodanu vrijednost