Stočarstvo


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Podaci iz područja statistike stočarstva prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

 

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a od 2016. i putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same ispunjavaju.

 

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku (telefonsko anketiranje).

 

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te s raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

 

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

 

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Od 2010. Anketa o stočarstvu provodi se na uzorku prema NKPJS-u – 2. razina, a uzorak se izabire iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

 

Do 2006. termin snimanja za broj stoke bio je 31. prosinca prethodne godine za pravne osobe i 15. siječnja tekuće godine za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Radi usklađivanja s metodologijom EU-a datum snimanja pomaknut je na 1. prosinca tekuće godine za pravne osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te je napravljen preračun za pojedine kategorije stoke od 2000. do 2006.

 

Definicije

 

Mlada goveda do jedne godine obuhvaćaju telad za klanje i ostala mlada goveda (muška i ženska).

 

Goveda od jedne do dvije godine obuhvaćaju muška i ženska grla za klanje i rasplod. Goveda iz te kategorije koja su se već telila uključena su u kategoriju krava.

 

Goveda starija od dvije godine obuhvaćaju junice, krave (uključujući i mlađe od dvije godine) te muška grla za rasplod i za klanje.

 

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

 

 

Junice su odabrana ženska rasplodna grla koja se još nisu telila.

 

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila.

 

Suprasne krmače jesu ženska rasplodna grla koja su se već prasila i od kojih se očekuje novo prasenje.

 

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila.

 

Suprasne nazimice jesu mlada ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvi pomladak.

 

Nerasti su muška rasplodna grla.

 

Perad obuhvaća brojlere, kokoši, pure, guske, patke i ostalu perad.

 

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i na početku promatranog razdoblja.

 

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuženo mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

 

Proizvodnja jaja. Iskazani su podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši i ostalih vrsta peradi. Obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/ishranu stanovništva.

 

Vuna. Iskazane su količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.