Pravosuđe - Punoljetni počinitelji prekršaja

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst), podaci o prekršajima punoljetnih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjem koje se koristi statističkim izvještajem Statistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-1).

 

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležni prekršajni sudovi i nadležna tijela državne uprave, koja vode prekršajni postupak: porezne uprave, područni carinski uredi, lučke kapetanije, uprava zračnog prometa i financijski inspektorat.

 

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15. i 70/17. ) stupio je na snagu 1. siječnja 2008., a u statističkim istraživanjima primjenjuje se također od 1. siječnja 2008.

 

 

Obuhvat

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi punoljetni počinitelji prekršaja radi ispitivanja rasprostranjenosti prekršaja za područje cijele Republike Hrvatske.

 

 

Definicije

 

Prekršaji su ponašanja kojima se povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim pravom i zakonima, čija zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja, a ne ostvaruje se kaznenopravnom prisilom.

 

Prekršaji u smislu statističkih istraživanja obuhvaćaju pojavu od podnošenja prijave za počinjeni prekršaj do pravomoćnog okončanja postupka nadležnoga prekršajnog tijela.

 

Punoljetni počinitelji prekršaja jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale navršenih 18 godina života i protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene krivima.

 

Počevši od 2018. obradne godine došlo je do izmjena u strukturi klasifikacije prekršaja Državnog zavoda za statistiku. Konkretno, broj područja klasifikacije smanjen je s 9 na 4 područja. Pojedinačne stavke klasifikacije prekršaja unutar područja koja su ukinuta uključena su pod preostala 4 područja, tako da je zadržan potpuni obuhvat. Područja klasifikacije prekršaja „Radni odnosi i zaštita na radu”, “Obrazovanje, znanost, kultura i informiranje”, “Zdravstvena i socijalna zaštita, zdravstveno osiguranje i zaštita čovjekova okoliša” te dio područja “Uprava” uključeni su pod područje “Gospodarstvo”. Područje klasifikacije prekršaja “Javna sigurnost” uključeno je pod područje “Javni red i mir i javna sigurnost”. Jedna stavka iz klasifikacijskog područja “Uprava” uključena je pod područje “Financije”.

 

Zbog procesno-pravnog karaktera odluke kojom se optužba odbija te odluke kojom se za počinitelja utvrđuje da je prekršaj počinio u stanju neubrojivosti, navedene odluke od 2018. referentne godine ne čine više modalitete statističke varijable Vrsta odluke (već su disperzirane unutar preostalih primjenjivih modaliteta).