Stanovništvo - Demografski pokazatelji

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvor podataka

Podaci o rođenim i umrlim osobama temelje se na sustavnom prikupljanju informacija vezanih za upise u državne matice rođenih i umrlih.

 

Jedinica promatranja

Jedinica promatranja jest svako rođeno dijete odnosno umrla osoba.

 

Obuhvat i usporedivost

Prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat) podaci o rođenima i umrlima prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja.

 

Definicije i objašnjenja

Definicije koje se primjenjuju u vitalnoj statistici temelje se na Preporukama UN-a, Eurostata, WHO-a te pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

Umrlom dojenčadi smatraju se djeca koja su umrla prije navršene prve godine života.

 

Starost se iskazuje prema navršenim godinama života kao statističkom obilježju stanovništva. Starost se najčešće iskazuje u petogodišnjim skupinama. Svaka skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini 15 – 19 godina obuhvaćene osobe koje imaju navršenih 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Opća stopa fertiliteta pokazuje broj živorođene djece u jednoj godini na 1 000 žena u fertilnoj dobi (15 – 49 godina starosti).

 

Stopa totalnog fertiliteta jest prosječan broj živorođene djece koju bi jedna žena rodila u fertilnoj dobi života (15 – 49 godina) pod uvjetom djelovanja istih specifičnih stopa fertiliteta kao i promatrane godine.

 

Specifična stopa fertiliteta jest odnos između broja živorođene djece koju su rodile majke određene starosti i procijenjenog broja žena te iste starosti.

 

Stopa mortaliteta dojenčadi jest broj umrle dojenčadi na 1000 živorođene djece.

 

Stopa mortaliteta ispod 5 godina jest broj umrle djece mlađe od 5 godina na 1000 živorođene djece.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na kraju svake referentne godine.

 

 

KRATICE

Eurostat    Statistički ured Europske unije

NN            Narodne novine

UN            Ujedinjeni narodi

WHO         Svjetska zdravstvena organizacija

 

 

ZNAKOVI

-         nema pojave