Stanovništvo - Procjene stanovništva

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Izvor podataka

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

-           Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

-           statistika rođenih

-           statistika umrlih

-           statistika unutarnje migracije stanovništva

-           statistika vanjske migracije stanovništva.

 

Osnova procjene broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Obuhvat

Podaci o broju stanovnika za razdoblje od 2001. do  2010. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u Državnu maticu rođenih u razdoblju od datuma procjene do 31. ožujka 2011., sve osobe koje su umrle, a upisane su u Državnu maticu umrlih u razdoblju od datuma procjene do 31. ožujka 2011. te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo u razdoblju od datuma procjene do 31. ožujka 2011.

 

Podaci o broju stanovnika za razdoblje od 2011. do 2018. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u Državnu maticu rođenih u razdoblju od 1. travnja  2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u Državnu maticu umrlih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

 

Definicije i objašnjenja

 

Procjene broja stanovnika izračunane su na temelju  podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

-   osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

-   osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Doseljenim, odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Podaci za razdoblje od 2001. do 2010. su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.)  sa stanjem 31. prosinca 2010.

Podaci za razdoblje od 2011. do 2018. su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na kraju svake referentne godine.

 

 

KRATICE

 

NN          Narodne novine

 

ZNAKOVI

-                  nema pojave