Stanovništvo - Vitalna statistika - Brakovi

 
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvor podataka

Podaci o sklopljenim brakovima temelje se na sustavnom prikupljanju informacija vezanih za upise u državnu maticu vjenčanih.

 

Jedinica promatranja

Jedinica promatranja jest svaki sklopljeni brak.

 

Obuhvat i usporedivost

 

Prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat) podaci o sklopljenim brakovima prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja.

 

Definicije i objašnjenja

Definicije koje se primjenjuju u vitalnoj statistici, temelje se na Preporukama UN-a, Eurostata, WHO-a te pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Sklopljeni brak jest zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

 

Starost se iskazuje prema navršenim godinama života kao statističkom obilježju stanovništva. Starost se najčešće iskazuje u petogodišnjim skupinama. Svaka skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini 15 – 19 godina obuhvaćene osobe koje imaju navršenih 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Teritorijalni ustroj

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na kraju svake referentne godine.

 

 

KRATICE

Eurostat    Statistički ured Europske unije

NN            Narodne novine

UN            Ujedinjeni narodi

WHO         Svjetska zdravstvena organizacija

 

 

ZNAKOVI

-         nema pojave