Stanovništvo - Vitalna statistika - Umrli

 
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvor podataka

Podaci o umrlima, temelje se na sustavnom prikupljanju informacija vezanih za upise u državnu maticu umrlih.

 

Jedinica promatranja

Jedinica promatranja je svaka umrla osoba.

 

Obuhvat i usporedivost

Prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat) podaci o umrlima prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja.

 

Definicije i objašnjenja

Definicije koje se primjenjuju u vitalnoj statistici temelje se na Preporukama UN-a, Eurostata, WHO-a te pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

Starost se iskazuje prema navršenim godinama života kao statističkom obilježju stanovništva. Starost se najčešće iskazuje u  5-godišnjim skupinama. Svaka skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini 15 - 19 godina obuhvaćene osobe koje imaju navršenih 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Smatra se da je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi ako je umrla u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi za hospitalizaciju i zdravstvenoj ustanovi bez hospitalizacije. Zdravstvene ustanove za hospitalizaciju jesu: opće i specijalne bolnice, klinike, kliničke bolnice, klinički bolnički centri, lječilišta, stacionari i izvanbolnička rodilišta, bolnice u vojnim bazama i zatvorima. Za osobe umrle u vozilu hitne pomoći smatra se da su umrle u zdravstvenoj ustanovi. Prema članku 189. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, br.150/08.) predviđena je obveza da se za svaku umrlu osobu utvrđuje vrijeme i uzrok smrti.  Uzrok i vrijeme smrti utvrđuje doktor medicine ili drugi osposobljeni zdravstveni djelatnik.

 

Bračno stanje definira se kao zakonsko bračno stanje svake pojedine osobe u skladu s Obiteljskim zakonom (NN, br.116/03., 17/04., 136/04., 107/07. i 61/11.).

 

Neoženjenim odnosno neudanom smatraju se djeca i sve druge osobe koje nikada nisu sklopile brak u skladu s važećim propisima.

 

Oženjenim odnosno udanom smatraju se osobe koje su sklopile brak pred nadležnim tijelom ovlaštenim za sklapanje braka u skladu s važećim propisima.

 

Udovcem odnosno udovicom smatraju se osobe čija je bračna zajednica prestala postojati smrću jednog od supružnika odnosno proglašenjem bračnog supružnika umrlim.

 

Razvedenim odnosno razvedenom smatraju se osobe čija je bračna zajednica raskinuta pravomoćnom sudskom presudom.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na kraju svake referentne godine.

 

KRATICE

Eurostat    Statistički ured Europske unije

NN            Narodne novine

UN            Ujedinjeni narodi

WHO         Svjetska zdravstvena organizacija

 

ZNAKOVI

-                  nema pojave