Promet u morskim lukama

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Statističko istraživanje o pomorskom prometu Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima u informacijskom Sustavu nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture bazu podataka i dalje je statistički obrađuje.

 

Statističko istraživanje provodi se u skladu sa statističkim standardima Europske unije: Direktivom broj 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem (prerađena verzija) te svim zakonskim izmjenama i dopunama te direktive.

 

 

Obuhvat

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili ili otplovili iz morskih luka Republike Hrvatske, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci.

 

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

 

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja (cruiseri) koji su se iskrcali radi obilaska luke ili grada te se ponovo ukrcali radi nastavka kružnog putovanja.

 

Podatak za svaku statističku luku sadržava i podatke za sve izvještajne luke koje su pod ingerencijom dotične statističke luke.

 

Podaci o putnicima objavljuju se za sve morske luke. Podaci o teretu objavljuju se za izabrane morske luke. Izabrane morske luke su one koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. tona.

 

 

Definicije

 

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 GT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

 

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Članovi posade koji nisu na dužnosti i koji ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca ne smatraju se putnicima.

 

Putnik na kružnom putovanju jest pomorski putnik koji putuje brodom za kružno putovanje. Isključeni su putnici na jednodnevnim izletima.

 

Brod za kružno putovanje je brod namijenjen da putnicima pruži potpun turistički doživljaj. Svi putnici imaju kabine, a uključena su sva sredstva za razonodu na brodu. Brodovi koji pružaju redovite trajektne usluge su isključeni, čak i ako neki putnici smatraju tu uslugu kružnim putovanjem. Isključeni su i teretni brodovi koji mogu prevoziti ograničen broj putnika u svojim kabinama. Brodovi namijenjeni dnevnim izletima također su isključeni.

 

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

 

Bruto težina robe jest ukupna težina sve robe, uključujući ambalažu, no isključujući tara težinu transportne jedinice (tj. kontejnera, izmjeničnih sanduka i paleta koje sadržavaju robu te cestovnih teretnih vozila, vagona ili teglenica koji se prevoze morem).

 

Utovarena roba jest roba smještena na trgovački brod i otpremljena morem. Prekrcaj s jednoga trgovačkog broda na drugi smatra se utovarom nakon istovara. Utovarena roba uključuje domaću robu, prekrcaj robe (domaće ili strane robe prispjele u luku morem) i robu u tranzitu kopnom (stranu robu koja je prispjela u luku cestom, željeznicom, zrakom ili unutarnjim vodnim putovima).

 

Istovarena roba jest roba iskrcana s trgovačkog broda nakon prijevoza morem. Prekrcaj s jednoga trgovačkog broda na drugi smatra se istovarom prije ponovnog utovara. Istovarena roba uključuje domaću robu, prekrcaj robe (domaće ili strane robe koja napušta luku morem) i robu u tranzitu kopnom (stranu robu koja napušta luku cestom, željeznicom, zrakom ili unutarnjim vodnim putovima).

 

Kontejner je specijalna kutija za prijevoz tereta, ojačana i pogodna za slaganje, koja omogućuje vodoravni i okomiti prijenos.

 

TEU (jedinica ekvivalent 20-stopnoga kontejnera) jest standardna jedinica za računanje kontejnera različitih nosivosti i opis nosivosti kontejnerskih brodova ili terminala. Jedan ISO kontejner od 20 stopa jednak je 1 TEU. Jedan ISO kontejner od 40 stopa jednak je 2 TEU.

 

Mobilna (ro-ro) jedinica jest oprema za prijevoz robe na kotačima, kao što su kamion, prikolica ili poluprikolica, koja se može dovesti ili dovući na plovilo ili vlak. Lučke ili brodske prikolice uključene su u definiciju.