Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

 

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, kamo i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja.

 

U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja.     

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Istraživanje se provodi prema Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i prema Uredbi EU br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

 

 

Povjerljivost

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) i Uredbi EU br. 223/2009. o europskim statistikama zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

 

 

Jedinice promatranja

 

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

 

 

Obuhvat

 

U 2014. okvir za izbor uzorka bila je baza svih fiksnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. U istraživanju se primjenjivao stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju, veličinu naselja te spol i dob ispitanika. Stratifikacija je provedena na osnovi podataka iz Popisa stanovništva 2011. Od 2015. okvir za izbor uzorka jest imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. U istraživanju se primjenjuje stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna). Ako je u uzorku riječ o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu bira metodom rođendanskog ključa. Okvir ne uključuje stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljane Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu te strane državljane koji žive u Hrvatskoj. Zbog promjena u nacrtu uzorka podaci od 2016. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske prikupljeni su telefonskim intervjuom uz podršku računala (metoda CATI).

 

Podaci su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Referentno razdoblje jest tromjesečje. Putovanje mora završiti u referentnom razdoblju, a može početi do 365 dana ranije.

 

Prvi val prikupljanja podataka proveden je u travnju i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka. Drugi val proveden je u srpnju i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja.Treći val proveden je u listopadu obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od srpnja do rujna. Četvrti val proveden je u siječnju slijedeće godine obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca referentne godine.

 

Obilježja putovanja prate se na razini najviše tri višednevna i najviše tri jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u inozemstvo, tip odredišta (grad, more, unutrašnjost, planine, kružno putovanje, ostalo), organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije), korištenje interneta za rezervaciju prijevoza i smještaja, glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju, struktura izdataka na višednevnim putovanjima.

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

 

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi ispitanika anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena i putovanja tijekom cijele godine.

 

 

Definicije

 

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

 

Uobičajenu sredinu (okružje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje.

 

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

 

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svog uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

 

Posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji.

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Jednodnevni posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta.

 

Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna.

 

 

Jednodnevna putovanja su putovanja na kojima se u odredištu provede minimalno tri sata.

 

Višednevna putovanja su putovanja na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

 

S obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna.

 

Privatno putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu: tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

 

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ulaze putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

 

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja.

 

Kraća putovanja su putovanja na kojima turisti ostvare 1 – 3 noćenja.

 

 

Dulja putovanja su putovanja na kojima turisti ostvare 4 i više noćenja.

 

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba u ime posjetitelja i na njegov trošak.

 

 

Kratice

 

EU   Europska unija

NN   Narodne novine

 

 

Znakovi

 

..     nema pojave