1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Požeško-slavonska županija                                    
Općina Čaglin 1.049 730 267 158 125 88 42 31 19 169 804 286 393 101 24 319 309 10
Naselja                                    
Čaglin 219 172 47 37 48 21 11 6 2 17 181 54 105 16 6 47 44 3
Darkovac 5 4 3 - - - - 1 - - 5 4 1 - - 1 1 -
Djedina Rijeka 45 38 14 5 2 6 3 5 3 24 47 18 22 5 2 7 7 -
Dobra Voda 6 4 3 1 - - - - - - 4 2 - 2 - 2 1 1
Dobrogošće 5 2 - 1 - 1 - - - - 2 - 2 - - 3 3 -
Draganlug 2 2 1 1 - - - - - - 2 2 - - - - - -
Duboka 30 18 7 5 3 2 - 1 - - 21 10 9 1 1 12 10 2
Imrijevci 27 17 12 3 2 - - - - - 17 8 5 3 1 10 10 -
Ivanovci 10 5 2 3 - - - - - - 5 1 2 1 1 5 5 -
Jasik 2 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 -
Jezero 5 3 2 - - - - 1 - - 3 2 1 - - 2 2 -
Jurkovac 15 8 4 2 - - 2 - - - 9 6 3 - - 7 7 -
Kneževac 29 22 8 4 2 3 3 1 1 13 25 12 13 - - 7 7 -
Latinovac 44 26 18 5 2 - 1 - - - 27 16 6 5 - 18 17 1
Migalovci 51 39 11 10 12 3 2 1 - - 43 12 23 5 3 12 12 -
Milanlug 84 58 16 14 10 12 3 2 1 9 64 18 38 5 3 26 24 2
Mokreš 9 7 4 1 1 1 - - - - 8 5 2 1 - 2 2 -
Nova Lipovica 17 11 3 3 2 - 2 1 - - 11 3 6 2 - 6 6 -
Nova Ljeskovica 61 48 15 10 9 7 2 2 3 27 58 12 30 14 2 13 13 -
Novi Zdenkovac 5 3 2 1 - - - - - - 3 2 1 - - 2 2 -
Paka 31 17 9 4 3 1 - - - - 17 8 6 3 - 14 14 -
Ruševo 105 71 21 11 11 20 4 2 2 19 80 22 45 12 1 34 34 -
Sapna 31 20 7 6 2 1 - 1 3 27 24 9 12 3 - 11 11 -
Sibokovac 19 12 5 1 1 2 2 1 - - 13 6 6 1 - 7 7 -
Sovski Dol 67 40 20 10 4 - 2 3 1 9 45 20 16 9 - 27 27 -
Stara Ljeskovica 6 3 - 1 1 - 1 - - - 4 1 1 - 2 3 3 -
Stari Zdenkovac 21 12 7 2 - 2 - 1 - - 13 6 4 2 1 9 9 -
Stojčinovac 3 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 - - 1 1 -
Veliki Bilač 20 13 5 3 2 3 - - - - 13 5 6 2 - 7 7 -
Vlatkovac 45 34 16 8 4 2 1 2 1 8 35 12 15 8 - 11 11 -
Vukojevica 30 18 4 4 4 1 3 - 2 16 22 10 11 - 1 12 11 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.