1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Đurđenovac 2.702 2.017 602 461 481 254 147 51 21 201 2.212 631 1.267 251 63 685 652 33
Naselja                                    
Beljevina 265 203 67 34 39 36 17 9 1 8 228 72 122 25 9 62 59 3
Bokšić 169 120 36 23 20 13 15 7 6 61 136 44 75 14 3 49 45 4
Bokšić Lug 90 74 18 20 12 9 9 5 1 8 85 24 50 11 - 16 15 1
Đurđenovac 1.186 899 243 217 269 104 46 13 7 73 959 235 594 106 24 287 276 11
Gabrilovac 34 27 10 8 4 4 - 1 - - 29 9 12 4 4 7 6 1
Klokočevci 164 112 36 21 25 16 6 5 3 27 126 33 74 14 5 52 49 3
Krčevina 54 34 11 9 7 5 2 - - - 37 14 19 4 - 20 19 1
Ličko Novo Selo 43 29 9 8 2 6 4 - - - 33 13 19 - 1 14 14 -
Lipine 28 22 6 3 3 6 3 1 - - 25 6 15 3 1 6 6 -
Našičko Novo Selo 130 95 26 23 24 13 7 2 - - 106 32 62 9 3 35 33 2
Pribiševci 163 123 39 34 32 10 8 - - - 133 40 69 19 5 40 40 -
Sušine 127 100 38 22 17 8 12 2 1 8 108 37 53 15 3 27 24 3
Šaptinovci 220 156 56 33 25 18 16 6 2 16 183 67 91 21 4 64 60 4
Teodorovac 29 23 7 6 2 6 2 - - - 24 5 12 6 1 6 6 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.