1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Grad Našice 5.642 4.544 1.175 1.092 1.367 590 212 61 47 413 4.846 1.167 3.028 538 113 1.098 1.044 54
Naselja                                    
Brezik Našički 116 95 23 13 26 17 10 6 - - 107 21 70 14 2 21 21 -
Ceremošnjak 46 27 7 5 5 6 2 1 1 8 33 11 8 12 2 19 18 1
Crna Klada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gradac Našički 54 40 7 12 10 9 2 - - - 43 10 29 4 - 14 13 1
Granice 47 33 9 10 5 6 2 1 - - 34 9 18 5 2 14 13 1
Jelisavac 428 352 101 63 102 61 19 3 3 24 377 100 225 41 11 76 71 5
Lađanska 114 84 19 14 15 20 7 7 2 17 99 31 58 9 1 30 28 2
Lila 62 49 13 9 13 6 4 1 3 24 53 12 38 2 1 13 13 -
Londžica 86 59 23 11 13 10 1 1 - - 62 21 32 7 2 27 24 3
Makloševac 54 43 15 6 13 8 - 1 - - 45 11 27 6 1 11 11 -
Markovac Našički 550 436 95 115 124 64 26 10 2 17 474 94 311 59 10 114 108 6
Martin 367 302 76 77 89 43 9 4 4 36 322 73 211 32 6 65 64 1
Našice 2.743 2.232 591 591 726 226 72 13 13 118 2.336 568 1.467 251 50 511 489 22
Polubaše 8 5 2 1 - 1 1 - - - 6 2 3 1 - 3 1 2
Ribnjak 20 17 6 2 7 1 1 - - - 17 5 9 3 - 3 3 -
Rozmajerovac 13 10 4 2 2 2 - - - - 10 4 5 1 - 3 3 -
Velimirovac 377 313 72 68 93 46 23 6 5 40 345 76 216 47 6 64 63 1
Vukojevci 300 240 70 42 62 25 23 5 13 121 265 73 153 28 11 60 56 4
Zoljan 257 207 42 51 62 39 10 2 1 8 218 46 148 16 8 50 45 5

1) Odnosi se na privatna kućanstva.