1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Grad Labin 4.552 3.572 1.098 1.123 1.047 211 75 11 7 58 3.764 1.024 2.222 433 85 980 931 49
Naselja                                    
Bartići 30 19 3 7 6 1 2 - - - 22 5 13 3 1 11 11 -
Breg 14 10 1 3 4 2 - - - - 11 2 9 - - 4 3 1
Duga Luka 8 7 3 3 1 - - - - - 7 3 3 1 - 1 1 -
Gondolići 20 17 4 3 7 3 - - - - 19 5 11 2 1 3 3 -
Gora Glušići 10 8 2 2 3 - 1 - - - 10 4 5 1 - 2 2 -
Kapelica 198 162 35 55 60 10 2 - - - 171 32 116 18 5 36 36 -
Kranjci 38 30 12 10 6 2 - - - - 31 11 15 5 - 8 8 -
Labin 2.929 2.279 714 741 630 134 51 6 3 25 2.400 631 1.406 301 62 650 612 38
Marceljani 63 45 13 15 16 - - 1 - - 46 16 25 5 - 18 16 2
Presika 165 130 41 43 34 5 5 - 2 16 137 42 82 11 2 35 35 -
Rabac 529 423 133 120 137 22 6 3 2 17 447 133 259 47 8 106 100 6
Ripenda Kosi 6 3 2 - - 1 - - - - 3 2 1 - - 3 3 -
Ripenda Kras 47 37 13 12 11 1 - - - - 37 14 18 5 - 10 10 -
Ripenda Verbanci 37 31 13 8 10 - - - - - 32 16 12 3 1 6 6 -
Rogočana 34 28 12 9 4 3 - - - - 29 10 13 4 2 6 6 -
Salakovci 18 14 5 1 6 1 1 - - - 15 5 10 - - 4 4 -
Vinež 406 329 92 91 112 26 7 1 - - 347 93 224 27 3 77 75 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.