1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Međimurska županija                                    
Općina Gornji Mihaljevec 646 486 120 92 126 79 37 22 10 84 567 158 340 56 13 160 149 11
Naselja                                    
Badličan 30 25 6 4 5 7 1 2 - - 29 8 18 3 - 5 4 1
Bogdanovec 38 30 5 4 8 4 5 2 2 17 41 12 28 1 - 8 6 2
Dragoslavec Breg 51 29 4 5 7 10 1 2 - - 33 5 25 1 2 22 21 1
Dragoslavec Selo 68 53 7 15 18 8 4 - 1 8 59 11 37 8 3 15 13 2
Gornja Dubrava 92 61 19 15 15 1 8 1 2 18 69 20 39 9 1 31 31 -
Gornji Mihaljevec 89 68 15 14 18 12 4 4 1 8 78 19 53 6 - 21 20 1
Martinuševec 34 30 3 3 14 4 3 2 1 9 39 10 24 5 - 4 4 -
Preseka 21 17 4 3 4 4 2 - - - 23 9 10 3 1 4 3 1
Prhovec 52 39 13 3 7 12 1 3 - - 49 18 22 8 1 13 13 -
Tupkovec 26 21 5 6 2 1 4 1 2 16 24 5 16 2 1 5 5 -
Vugrišinec 54 41 12 6 12 6 2 2 1 8 47 14 25 6 2 13 12 1
Vukanovec 91 72 27 14 16 10 2 3 - - 76 27 43 4 2 19 17 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.