PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 21. SIJEČNJA 2009.

BROJ: 2.1.1/12.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U PROSINCU 2008.,
PRVI REZULTATI

 

Ukupna industrijska proizvodnja u prosincu  2008. manja je za 1,5% u usporedbi s prosincem 2007., a u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. veća je za 1,6% od proizvodnje u istom razdoblju 2007. U usporedbi s prosječnom mjesečnom proizvodnjom u 2007. industrijska proizvodnja u prosincu 2008. manja je za 3,0%.

 

Prema GIG-u 2001. u prosincu 2008. Intermedijarni proizvodi manji su za 4,3%, Energija je veća za 1,2%, Kapitalni proizvodi manji su za 16,2%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 17,8% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 7,3% u usporedbi s prosincem 2007.

 

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2002. u prosincu 2008. u usporedbi s prosincem 2007. proizvodnja u Rudarstvu i vađenju manja je za 7,9%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 1,5%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom i vodom veća je za 1,3%.

 

Ako usporedimo promjene u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. s istim razdobljem u 2007. prema GIG-u 2001., Intermedijarni proizvodi manji su za 0,8%, Energija je veća za 0,8%, Kapitalni proizvodi veći su za 2,3%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,9%, a Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 4,1%.

 

Ako usporedimo proizvodnju u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. s istim razdobljem u 2007. prema područjima NKD-a 2002., proizvodnja u Rudarstvu i vađenju manja  je za 1,8%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 1,5%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom i vodom veća je za 3,5%.

 

Trend-indeks ukupne industrijske proizvodnje (vidi G-1.) manji je za 0,4% u prosincu 2008. u odnosu na studeni 2008. Detaljni indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-ciklus – objavljuju se u priopćenju br. 2.1.3. koje u pravilu izlazi tjedan dana nakon ovog priopćenja.

 

 

1.   INDEKSI VOLUMENA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PREMA GIG-u 2001. I PO ODJELJCIMA NKD-a 2002. U PROSINCU 2008.

 

Struktura

XII. 2008.
Æ 2007.

XII. 2008.
XII. 2007.

I. - XII. 2008.
I. - XII. 2007.

 

 

 

 

 

Ukupno

100,00

97,0

98,5

101,6

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2001.

 

 

 

 

AI      Intermedijarni proizvodi

26,43

79,2

95,7

99,2

AE     Energija

16,70

112,2

101,2

100,8

B       Kapitalni proizvodi

17,28

88,9

83,8

102,3

CD    Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,89

71,3

82,2

93,1

CN    Netrajni proizvodi za široku potrošnju

36,70

108,7

107,3

104,1

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Rudarstvo i vađenje

4,86

87,0

92,1

98,2

    11  Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne
         djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina,
         osim istraživanja

3,07

95,8

97,2

95,1

    14  Vađenje ostalih ruda i kamena

1,79

72,0

83,9

103,5

 

 

 

 

 

D Prerađivačka industrija

82,38

94,4

98,5

101,5

    15  Proizvodnja hrane i pića

19,55

100,9

101,1

101,7

    16  Proizvodnja duhanskih proizvoda

2,01

182,8

190,7

107,9

    17  Proizvodnja tekstila

1,76

87,5

107,2

98,4

    18  Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

2,31

84,2

97,8

94,4

    19  Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba,
         ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće

1,22

75,8

68,1

104,4

    20  Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta,
         osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame
         i pletarskih materijala

2,81

88,2

102,6

101,5

    21  Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

2,57

83,6

95,0

98,1

    22  Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje
         snimljenih zapisa

9,79

114,2

103,3

107,8

    23  Proizvodnja koksa, naftnih derivata i
         nuklearnoga goriva

0,87

89,7

90,7

81,0

    24  Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4,93

99,4

120,3

108,9

    25  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2,23

69,2

84,8

97,9

    26  Proizvodnja  ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

6,30

75,3

92,6

97,5

    27  Proizvodnja  metala

1,10

88,3

119,4

109,0

    28  Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva
         i opreme

7,32

74,3

76,3

104,2

    29  Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3,87

99,7

108,2

105,1

    30  Proizvodnja uredskih strojeva i računala

0,97

42,8

11,4

80,7

    31  Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.

2,85

85,5

101,0

90,8

    32  Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih
         aparata i opreme

1,96

111,4

119,4

92,5

    33  Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih
         instrumenata te satova

0,56

101,3

116,5

119,4

    34  Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,42

63,2

68,6

91,3

    35  Proizvodnja ostalih prometnih sredstava

3,94

95,5

95,8

104,1

    36  Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.

2,33

68,7

82,0

91,5

    37  Reciklaža

0,71

92,8

103,1

99,4

 

 

 

 

 

E  Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

12,76

117,7

101,3

103,5

    40  Opskrba električnom energijom, plinom, parom
         i toplom vodom

11,25

118,5

100,5

103,9

    41  Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

1,51

111,4

109,3

100,9

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Indeks fizičkog obujma industrijske proizvodnje važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati industrijskog sektora. S obzirom na njegovu periodiku, brzinu u kojoj je raspoloživ i detaljnu raščlambu po odjeljcima  industrijskog sektora gospodarstva (odjeljci C, D i E prema NKD-u 2002.), on je središnji i ažuran pokazatelj razvoja industrijskog sektora koji je jedna od najnestabilnijih sastavnica gospodarstva.

 

U ovom priopćenju svi indeksi prikazani su u izvornom  (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na osnovi podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o industrijskoj proizvodnji (IND-1/MPS) u 2008. Desezonirane vremenske serije i trend-ciklus bit će također raspoloživi u priopćenju br. 2.1.3. koje slijedi, a objavljuje se otprilike tjedan dana nakon ovog priopćenja.

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-1/MPS) u 2008. provodi Državni zavod za statistiku zajedno sa županijskim uredima za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03.).

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-1/MPS navedeni su u Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS), a objavljeni su u Narodnim novinama br. 19/04. Usklađeni su s konceptima i definicijama iz Metodologije za kratkoročne poslovne statistike EU-a (Tema 4, ISSN 1725-0099, Europska zajednica, 2006.).

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Istraživanjem IND-1/MPS obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti koje su navedene u područjima NKD-a 2002. C Rudarstvo i vađenje, D Prerađivačka industrija i E Opskrba električnom energijom, plinom i vodom.

 

Izvještajno razdoblje

 

Izvještajno razdoblje je mjesec dana i poklapa se s kalendarskim mjesecom. Ispunjeni obrazac IND-1/MPS dostavlja se poštom Državnom zavodu za statistiku u pravilu 8 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja.

 

Definicije i metoda kalkulacije

 

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje su lančani indeksi gotovih industrijskih proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM 2004.

 

Pod gotovim proizvodom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj izrade, a naveden je pod posebnom šifrom i nazivom u NIPUM-u 2004.

 

Metoda kalkulacije1)

 

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje za različite razine NKD-a 2002. izračunavaju se u dva koraka prema Laspeyresovoj formuli. U prvom koraku indeksi se izračunavaju iz podataka o količinama pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2004. i odgovarajućega ponderacijskog koeficijenta koji je aproksimacija dodane vrijednosti pojedinačnih proizvoda. U drugom koraku svi indeksi skupina i više razine ponderiraju se udjelom u dodanoj vrijednosti pojedinačnih djelatnosti industrije po razinama NKD-a 2002. Tako je definirana relativna važnost pojedinačnih razina NKD-a 2002. i istodobno su nivelirane različite razine pokrivenosti.

 

Jednako se izračunavaju indeksi za agregate GIG-a 2001. prema pretežnoj uporabi proizvoda unutar iste skupine NKD-a 2002. Za izračunavanje agregiranih indeksa od siječnja 2006. primjenjuju se nove definicije za agregate GIG-a radi usklađivanja sa statističkim standardima EU-a.2) Kako ne bi došlo do nedoumice o kojoj je verziji agregata GIG-a riječ, u svim publikacijama Državnog zavoda za statistiku označavat će se oznakom GIG 2001. umjesto dosadašnje oznake GIG.

 

Ponderacijski koeficijenti pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a koji se upotrebljavaju za izračun indeksa industrijske proizvodnje su dodana vrijednost za jediničnu proizvodnju određenog proizvoda. Izračunani su na osnovi jediničnih vrijednosti iz Godišnjeg izvještaja industrije 2000. (PRODCOM), a revidiraju se svake pete godine. Ponderacijski koeficijenti koji su se upotrebljavali od 1997. do 2001. bili su izračunani na osnovi Godišnjeg izvještaja industrije 1995.

 

Struktura industrijskih djelatnosti (struktura odjeljaka) izračunana je na osnovi bruto dodane vrijednosti proizvodnih čimbenika prema načelu JVD-a (čistih djelatnosti) u 2006. u Republici Hrvatskoj. Izračunana je na osnovi godišnjih statističkih rezultata Državnog zavoda za statistiku – Strukturno-poslovnog istraživanja industrije za 2006. (94,5% obuhvata) i godišnjih administrativnih podataka Fine – Godišnji računi industrijskih poduzeća za 2006. (5,5% obuhvata) te je ispravljena indeksima fizičkog obujma industrijske proizvodnje za 2007. Struktura odjeljaka ažurira se na početku svake godine za obračunavanje indeksa tekuće godine.

 

Posebna napomena korisnicima

 

Preračunane serije mjesečnih indeksa industrijske proizvodnje prema novim definicijama GIG-a 2001. raspoložive su za razdoblje od siječnja 1997. do prosinca 2006., a objavljene su u Mjesečnom izvješću Državnog zavoda za statistiku br. 2/2006. i br. 3/2006. Svi korisnici mogu također dobiti preračunane serije GIG-a 2001. u elektroničkom obliku prema vlastitom zahtjevu upućene Odjelu statističkih informacija, dokumentacije, pismohrane i publikacija Državnog zavoda za statistiku.

 

 

1)    Za dodatne informacije treba se koristiti Studijama i analizama Kratkoročni                pokazatelji industrije, br. 85., Zagreb, 1999., DZS.

2)    Uredba Komisije (EK) br. 586/2001. od 26. ožujka 2001. o implementaciji Uredbe Vijeća (EK) br. 1165/98. o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijama Glavnih       industrijskih grupacija (GIG)

 


Kratice

 

d. n.             drugdje nespomenuto

DZS             Državni zavod za statistiku

EU               Europska unija

Fina             Financijska agencija

GIG 2001.   Glavne industrijske grupacije, verzija 2001.

JVD             jedinica prema vrsti djelatnosti

NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

NN               Narodne novine