PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 5. VELJAČE 2009.

BROJ: 2.1.4/12.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

INDEKSI ZAPOSLENIH I INDEKS PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U PROSINCU 2008., PRVI REZULTATI

 

Ukupan broj zaposlenika u industriji u prosincu 2008. manji je za 3,6% u usporedbi s prosincem  2007., a u usporedbi sa studenim  2008. manji je za 1,4%. U usporedbi s prosječnim mjesečnim brojem zaposlenika u 2007. broj zaposlenika u prosincu 2008. manji je za 4,3%.

 

 

Prema GIG-u 2001., broj zaposlenika u prosincu 2008. u proizvodnji Intermedijarnih proizvoda veći je za 0,4%, u Energiji je manji za 0,1%, u Kapitalnim proizvodima manji  je za 3,5%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju manji je za 3,5% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju manji  je za 1,8% u usporedbi sa studenim 2008.

 

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2002. u prosincu 2008. u usporedbi s prosincem 2007. broj zaposlenika u Rudarstvu i vađenju veći  je za 0,6%, u Prerađivačkoj industriji manji je za 4,0%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom i vodom manji je za 0,5%.

 

Ako usporedimo broj zaposlenika u prosincu 2008. sa studenim 2008. prema područjima djelatnosti NKD-a 2002., broj zaposlenika u Rudarstvu i vađenju manji  je za 0,4%, u Prerađivačkoj industriji manji je za 1,6%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom manji je za 0,1%.

 

Proizvodnost rada u razdoblju od siječnja do prosinca 2008. veća je za 3,6% u usporedbi s istim razdobljem 2007.

 

Ako usporedimo proizvodnost rada prema GIG-u 2001., u Intermedijarnim proizvodima veća je za 3,1%, u Energiji veća je za 1,5%, u Kapitalnim proizvodima veća je za 2,1%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju manja je za 6,5% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju veća je za 6,3%.

 

Ako usporedimo proizvodnost rada prema područjima djelatnosti NKD-a 2002., u Rudarstvu i vađenju manja je za 0,2%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 3,7% i u Opskrbi električnom energijom, plinom i vodom veća je za 3,9%.

 

 

1.   INDEKSI ZAPOSLENIH I PROIZVODNOSTI RADA PREMA GIG-u 2001. TE PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2002.
      KRAJEM PROSINCA 2008.

 

Struktura

Zaposleni

Proizvodnost
rada

XII. 2008.
Æ 2007.

XII. 2008.
XI. 2008.

XII. 2008.
XII. 2007.

 

 

 

 

 

 

Industrija ukupno

100,00

95,7

98,6

96,4

103,6

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2001.

 

 

 

 

 

AI      Intermedijarni proizvodi

28,60

92,7

100,4

94,1

103,1

AE           Energija

12,47

99,6

99,9

99,8

101,5

B       Kapitalni proizvodi

18,33

99,1

96,5

98,2

102,1

CD           Trajni proizvodi za široku potrošnju

5,10

92,8

96,5

92,6

93,5

CN           Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,50

95,6

98,2

96,6

106,3

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C      Rudarstvo i vađenje

3,11

99,6

99,6

100,6

99,8

   11   Vađenje sirove nafte i zemnog plina; uslužne
         djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina,
         osim istraživanja

1,69

100,8

100,0

102,4

97,1

   14   Vađenje ostalih ruda i kamena

1,42

98,2

99,1

98,4

104,7

 

 

 

 

 

 

D      Prerađivačka industrija

87,16

95,2

98,4

96,0

103,7

   15   Proizvodnja hrane i pića

16,19

98,4

97,6

99,4

102,2

   16   Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,45

94,6

113,5

91,6

123,2

   17   Proizvodnja tekstila

3,07

89,0

101,7

90,5

103,8

   18   Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna

7,60

85,2

97,4

88,2

104,9

   19   Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torba,
         ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih
         proizvoda i obuće

3,33

95,8

99,7

95,2

105,6

   20   Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i
         pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od
          slame i pletarskih materijala

4,59

86,1

97,2

87,1

107,3

   21   Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

1,94

94,5

96,2

96,9

98,7

   22   Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje
         snimljenih zapisa

4,48

102,3

99,2

102,1

105,5

   23   Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga
         goriva

1,05

97,9

100,0

98,5

82,5

   24   Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4,77

100,9

99,2

98,7

106,3

   25   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2,20

97,4

96,5

97,3

96,0

   26   Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
         proizvoda

4,87

92,8

98,2

96,6

103,3

   27   Proizvodnja metala

2,60

101,2

125,6

97,3

109,4

   28   Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i
         opreme

5,91

100,8

90,2

101,6

101,2

   29   Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

5,75

100,9

98,9

99,3

103,6

   30   Proizvodnja uredskih strojeva i računala

0,12

84,1

98,7

91,7

97,6

   31   Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.

3,26

92,4

99,9

94,7

96,6

   32   Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih
         aparata i opreme

1,96

72,0

96,1

73,4

108,3

   33   Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih
         instrumenata te satova

0,47

103,0

100,6

100,8

117,6

   34   Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,48

107,9

97,3

102,6

82,7

   35   Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

7,36

95,7

100,0

97,3

107,4

   36   Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka
         industrija, d. n.

4,26

91,0

95,9

90,5

92,4

   37   Reciklaža

0,45

110,7

96,3

105,1

90,9

 

 

 

 

 

 

E       Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

9,73

99,6

99,9

99,5

103,9

   40   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i
         toplom vodom

7,08

98,8

99,9

98,9

104,9

   41   Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

2,65

101,5

99,6

100,8

99,6

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

 

Indeksi zaposlenika u industriji prikazani u ovom priopćenju izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o zaposlenicima, prometu i novim narudžbama u   industriji (IND-2/MPS) u 2008.

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Mjesečno istraživanje o zaposlenicima, prometu i novim narudžbama u industriji (IND-2/MPS) u 2008. provodi Državni zavod za statistiku zajedno sa županijskim uredima za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03.).

 

Koncepti i definicije koji se koriste u istraživanju IND-2/MPS navedeni su u Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND-1/MPS), u dijelu koji se odnosi na tablicu 1., a objavljeni su u Narodnim novinama br. 19/04. Usklađeni su s konceptima i definicijama iz Metodologije za kratkoročne poslovne statistike EU-a (Tema 4, ISSN 1725-0099, Europska zajednica, 2002.).

 

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Istraživanjem IND-2/MPS obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti koje su navedene u područjima NKD-a 2002. C Rudarstvo i vađenje, D Prerađivačka industrija i E Opskrba električnom energijom, plinom i vodom.

 

 

Izvještajno razdoblje

 

Izvještajno razdoblje jest mjesec dana i poklapa se s kalendarskim mjesecom. Ispunjeni obrazac IND-2/MPS dostavlja se poštom Državnom zavodu za statistiku u pravilu 20 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja.

 

 

Definicije i metoda kalkulacije

 

Indeksi zaposlenika pokazuju dinamiku broja zaposlenih u industrijskim djelatnostima poduzeća isključujući zaposlene koji u istom poduzeću obavljaju neindustrijske djelatnosti.

 

Zaposlenici su osobe koje rade za poslodavca u državnom ili privatnom sektoru i za svoj rad primaju naknadu u novcu ili naturi. Uključuju se sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu poslovnog subjekta, vježbenici, osobe na porodnom dopustu, bolovanju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga odsutne s posla, do prekida radnog odnosa.

 

Zaposlenici su i osobe koje trenutačno ili povremeno obavljaju posao prema ugovoru o djelu, autorskom ugovoru i za plaćanje u gotovini ili naturi te osobe koje su prema formalnom statusu umirovljenici, nezaposlene osobe ili redoviti studenti. Zaposlenicima pripadaju i osobe koje rade u vlastitome trgovačkom društvu, poduzeću ili obrtu.

 

 

Metoda kalkulacije

 

Indeks proizvodnosti rada izračunan je kao odnos indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca i indeksa razine broja zaposlenih industrijskih radnika, također od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca (indeks razine označuje odnos tekućeg razdoblja prema istom razdoblju prethodne godine).

 

Jednako su obračunani indeksi proizvodnosti rada za agregate GIG-a 2001. prema pretežnoj djelatnosti na razini skupina NKD-a 2002. koje objavljujemo za ovu vrstu pokazatelja radi daljeg usklađivanja sa statističkim standardima EU-a.1)

 

Indeksi zaposlenika u industriji i indeksi proizvodnosti rada prikazani u ovom priopćenju nisu desezonirani što treba uzeti u obzir pri interpretaciji rezultata.

 

 

Posebna napomena korisnicima

 

Definicije GIG-a 2001. objavljene su u priopćenju br. 2.1.3/1. Indeksi obujma industrijske proizvodnje desezonirane vremenske serije i trend-indeksi, siječanj 2006., od 8. ožujka 2006. i u Mjesečnom statističkom izvješću Državnog zavoda za statistiku br. 2/2006. koje je objavljeno u ožujku 2006.

 

 

1)  Uredba Komisije (EK) br. 586/2001. od 26. ožujka 2001. o implementaciji Uredbe Vijeća (EK) br. 1165/98. o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijama Glavnih industrijskih grupacija (GIG)

 

Kratice

 

d. n.             drugdje nespomenuto

EU               Europska unija

GIG 2001.  Glavne industrijske grupacije, verzija 2001.

NKD 2002. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

NN               Narodne novine