PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLV.

ZAGREB, 12. VELJAČE 2009.

BROJ: 2.1.9.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT) U
KUĆANSTVIMA I OD POJEDINACA U 2008., PRVI REZULTATI

 

 

Tendencije

 

-  blagi porast opremljenosti kućanstava IKT-om

-  dostupnost širokopojasnog pristupa internetu je na zadovoljavajućoj razini samo u većim gradskim područjima, primijećen je blagi porast uporabe mobilnog interneta

-  uporaba računala i interneta je na zadovoljavajućoj razini samo kod mlađe populacije do 24 godine, primijećen je porast kod populacije srednje dobi

-  niska razina uporabe online usluga, poput e-bankarstva i e-uprave

-  nerazvijena trgovina putem interneta; samo 7% osoba je tijekom prošle godine kupovalo robe i usluge putem interneta (nema porasta u odnosu na 2007.)

-  velik dio aktivnosti pri uporabi interneta se odnosi na zabavne sadržaje; očekuje se porast u ovom segmentu s daljnjim razvojem infrastrukture IKT-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja su pokazali da su kućanstva u Republici Hrvatskoj na relativno niskom stupnju opremljenosti IKT-om. Primijećen je porast od 4% u sve tri mjerene kategorije u odnosu na prošlu godinu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U odnosu na prošlu godinu, primijećen je porast od 2% u uporabi kablovskog i mobilnog pristupa internetu dok je za 3% opao udio dial-up korisnika. Još je uvijek vrlo visok udio kućanstava koja koriste dial-up pristup kao jedinu raspoloživu opciju pristupa internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Za očekivati je da su previsoka cijena usluge i preskupa oprema jedni od važnjih razloga zbog kojeg kućanstva nemaju pristup internetu, ali je iznenađujuće visok udio kućanstava koja nemaju potrebu za pristupom internetu. Može se zaključiti da je prilično velik dio populacije sklon tradicionalnim medijima poput novina, radija, televizije i sl.

 

 

 

 

 


 

Nisu primijećeni pomaci u dobnoj strukturi korisnika računala u odnosu na prošlu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u uporabi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi po radnom statusu gdje đaci i studenti kao najmlađa skupina načešće upotrebljavaju računala.

 

 

 

 

 

U odnosu na prošlu godinu, primijećeno je značajno povećanje korisnika interneta kod skupina mlađe i srednje dobi. Najviše je porastao broj korisnika u skupini 16-24 godine, čak 12%. Broj korisnika srednje dobi je također porastao. primijećen je i porast korisnika interneta u studentskoj populaciji (povećanje od 4%) kao i kod zaposlenih osoba (povećanje od 7%).

 


 

 

 

 

 

 

 

Usporede li se rezultati s podacima od prijašnje godine, može se uočiti da pojedinci najčešće upotrebljavaju internet za prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama (79%) te za slanje elektroničke pošte (74%). Uočen je značajan porast pojedinaca kojima internet služi za čitanje dnevnih novosti i časopisa (povećanje od 21%) te za edukaciju (povećanje od 8%). Relativno nizak udio uporabe usluga e-bankarstva i e-uprave nam pokazuje da online uporaba tih usluga nije još značajna.

 


 

 

 

Vidljivo je da se intenzivno upotrebljavaju zabavni sadržaji koje nudi internet, premda ne u tolikoj mjeri kao u zemljama sa snažno razvijenom infrastrukturom IKT-a. Prošlogodišnje istraživanje koje je provelo Sveučilište u Utrechtu i koje je obuhvatilo najveće svjetske pružatelje internetskih usluga, pokazalo je da se više od 60% ukupnog prometa koji se odvija na internetu odnosi upravo na zabavne sadržaje. Za očekivati je da će takvi trendovi pojaviti i u Republici Hrvatskoj, s daljnjim razvojem infrastrukture IKT-a.

 


 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazuju da trgovina putem interneta nije još u dovoljnoj mjeri zastupljena; samo 7% pojedinaca je kupovalo robu i usluge putem interneta. Najčešće se kupuju knjige, časopisi i edukacijski materijal (27%) koji nije dostupan na hrvatskom tržištu te  filmovi i glazba (22%). Značajno su zastupljeni organiziranje putovanja (18%), odjeća i sportska oprema (21%) te računalni softver (19%) i hardver (14%).

 

 

 

 

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Svrha statističkog istraživanja

Podaci prikazani u ovom priopćenju su procjene dobivene iz istraživanja IKT-DOM. To je godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Cilj ovog istraživanja je da izmjeri uporabu računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i u koje svrhe upotrebljavaju internet. Podaci su važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj kao i u Europskoj uniji.

 

 

Pravna osnova

Istraživanje IKT-DOM je provedeno u okviru smjernica Eurostata tijekom 2008., a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03.). Provela ga je agencija Puls d. o. o. u ime Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Harmonizirana istraživanja su provedena u svim državama EU-a, dakle podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci su dostupni na e-adresi http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data. Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IKT-DOM usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2008.

 

Promatrane jedinice

Promatrane jedinice su osobe u dobi između 16 i 74 godine i njihova kućanstva.

 

Odabrane osobe odgovaraju na pitanja iz upitnika, a u slučaju njihove odsutnosti na pitanja može odgovarati i neki drugi član kućanstva u ime odabrane osobe.

 

Veličina uzorka

Veličina uzorka je 6 600 osoba čija je dob u vrijeme prikupljanja podataka (od 15. kolovoza do 10. rujna 2008.) bila između 16 i 74 godine.

 

Okvir uzorka

Osnova okvira uzorka je Popis stanovništva Hrvatske iz 2001.

 

Metoda prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni na terenu uporabom tiskanih upitnika te telefonskim intervjuom koji je praćen putem računala. Referentno razdoblje je bilo prvo tromjesečje 2008.

 

Stupanj neodaziva

Od ukupnog uzorka (6 600 jedinica) 5 616 jedinica je bilo prihvatljivo, a 2 738 osoba je sudjelovalo u istraživanju. To znači da je stupanj odaziva bio 49%, a stupanj prihvatljivosti je bio 48,8%. Stupanj neodaziva je bio 51%, a stupanj odbijanja je bio 34,4%.

 

Ponderacija

Ponderacijom se računa nepristrana procjena i postiže reprezentativnost uzorka za ukupnu populaciju. Podaci u istraživanju se odnose na pojedince i kućanstvo, stoga se računaju dva pondera:

- ponder za pojedince

- ponder za kućanstvo.

 

 

RIM weighting metoda (iterative proportional fitting – IPF) je upotrijebljena za ponderaciju pojedinaca. Varijable upotrijebljene za ponderaciju su sljedeće: županija, veličina naselja, spol, dob i razina obrazovanja.

 

RIM weighting metoda je upotrijebljena i za ponderaciju kućanstava. Ekstrapolacijski ponder je izračunat za svako kućanstvo koje je sudjelovalo u istraživanju, a metoda izračuna je obuhvatila županiju, veličinu naselja i broj članova kućanstva.

 

Proširen je izračunati ponder za pojedince na ukupnu populaciju osoba u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2007. bilo je 3 426 813 osoba u dobi između 16 i 74 godine.

 

 

Proširen je izračunati ponder za kućanstva na ukupnu populaciju kućanstava, tj. kućanstva s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2007. bilo je 1 451 730 kućanstava s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine.

 

Definicije i objašnjenja

Blog je internetski dnevnik. Izraz potječe od engleskog jezika: WEB + LOG = WEBLOG, BLOG. Blog je dnevnik napisan na internetu.

 

Bežično povezivanje je povezivanje s internetom bez žice uporabom radiofrekvencije, infracrvene veze, satelitske veze, mikrovalova, wimaksa itd. Najčešće upotrijebljen način bežičnog povezivanja je putem mobilnog telefona.

 

Dlanovnik ili PDA (Personal Digital Assistant) je računalo s ekranom, obično u boji, osjetljivim na dodir. Ekran osjetljiv na dodir ili virtualna tipkovnica se koriste za unos podataka. Koristi memorijsku karticu za pohranu podataka i posjeduje najmanje jedan način za povezivanje: infracrveno, Bluetooth ili Wi-Fi. Dlanovnik je manje učinkovit od osobnog računala istoga cijenovnog razreda, ali može biti upotrijebljen kao mobilni telefon, klijent elektroničke pošte, internetski pretraživač ili kao media player.

 

Digitalna televizija omogućuje prijenos televizijskih i radioprograma u digitalnom formatu. Prijenos omogućava signal visoke kvalitete i gledatelj može uživati u kvaliteti slike kakvu posjeduje televizijski studio.

 

xDSL je širokopojasna tehnologija dizajnirana da poveća frekvencijsko područje za prijenos podataka dostupan preko standardnih bakrenih telefonskih žica i uključuje: ADSL, SDSL, HDSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite i sl. DSL linija omogućava prijenos podataka i glasa. Dio linije vezan uz prijenos podataka je uvijek spojen. ADSL je jedna od xDLS tehnologija koja omogućava asimetrični prijenos podataka, tj. da brzina downloada bude bitno brža od brzine uploada.

 


Broadband su širokopojasne tehnologije ili veze koje omogućuju brz prijenos podataka, naročito filmova, igara, videokonferencija putem internetske mreže (npr. ADSL, kablovska veza, UMTS, optička veza, VDSL, unajmljeni vod).

 

Internet café je javno mjesto koje nudi pristup internetu. To je jedno od javnih internetskih točaka.

 

E-trgovina označava kupnju ili naručivanje proizvoda i usluga putem interneta. Pisane elektroničke poruke se ne smatraju e-trgovinom.

 

E-obrazovanje označava obrazovanje putem interneta.

 

GPRS (General Packet Radio Service) je poznat kao 2,5G tehnologija koja omogućava slanje/primanje blokova podataka od/na mobilne telefone. GPRS omogućava kontinuiranu vezu s internetom, a korisnicima se naplaćuje količina prenesenih podataka, a ne vrijeme provedeno na internetu.

 

IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) su softver i hardver upotrijebljen za komuniciranje podacima (npr. računalo, telefaks, internet, fiksni mobilni telefon).

 

Internet je svjetska mreža računala, komuniciranje na temelju standardnih internetskih protokola i omogućava korisnicima razmjene tekstualnih i audio-vizualnih informacija.

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) je digitalna mreža koja omogućava istovremeni prijenos podataka, slike i glasa (128 Kb/s).

 

Javna pristupna točka je bilo koja informacijska točka koja omogućava pristup internetu na javnom mjestu. Javne pristupne točke su: knjižnica, centar za mlade, škola, cyber café, hotel, aerodrom i sl.

 

P2P (peer to peer) je mreža gdje se podaci i informacije distribuiraju između većeg broja računala i nisu ograničena na jedan središnji server. Mreža se koristi za dijeljenje datoteka, filmova i glazbe uporabom različitih programa (eMule, Kazaa, DC++).

 

Vatrozid je kombinacija softvera i/ili hardvera koji štite podatke i računala od štetnih i zloćudnih prijetnji s interneta.

 

Set-top box ili TV-komunikator je naprava koja omogućuje TV-uređaju da postane korisničko sučelje za internet. Konvergencija između TV-uređaja i interneta omogućava gledanje velikog broja domaćih i stranih televizijskih programa i uporabu interneta preko običnoga televizijskog ekrana.

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je poznat kao 3G tehnologija dizajnirana kao nasljednik GSM-a. Omogućuje korisniku prijenos slika i videozapisa, velike količine podataka  bežičnim načinom te pristup internetu.

 

Mjesečni neto dohodak po članu kućanstva je izračunat iz ukupnoga mjesečnog neto dohotka kućanstva: plaća, penzija, dohodak od djelatnosti, imovina, poljoprivreda, doplatak za nezaposlene, školarina, dječji doplatak itd. Ovisno o veličini dohotka kućanstva, kućanstva su podijeljena na kvartile. Kućanstva s najmanjim dohotkom su uključena u prvi kvartil, a kućanstva s najvećim dohotkom su uključena u četvrti kvartil.

 

Lokacije su podijeljene prema tipu na:

-    gusto naseljeno područje; uključuje lokalna područja, od kojih svako naseljeno s više od 500 ljudi po km2 gdje ukupna populacija           iznosi najmanje     50 000 ljudi

-    srednje naseljeno područje; uključuje lokalna područja od kojihsvako ima gustoću naseljenosti veću od 100 ljudi po km2, a ukupna         populacija iznosi najmanje 50 000 ljudi ili se nalazi neposrednouz gusto naseljeno područje

-    rijetko naseljeno područje; uključuje lokalna područja koja ne pripadaju ni gusto naseljenom području ni srednje naseljenom području.

 

Obrazovanje je podijeljeno na:

-    niže obrazovanje uključuje osobe bez školskog obrazovanja ili s nedovršenim osnovnim obrazovanjem i pojedince sa završenom            osnovnom školom

-    srednje obrazovanje uključuje osobe s nižim ili višim srednjoškolskim neakademskim obrazovanjem, osobe s višim tehničkim obrazovanjem i osobe s višim srednjoškolskim općim obrazovanjem

-    visoko obrazovanje uključuje osobe s visokim neakademskim obrazovanjem, osobe s profesionalno orijentiranim visokim obrazovanjem, fakultetskim obrazovanjem i osobe s postdiplomskim obrazovanjem te magistarske i doktorske studije.

 

Publiciranje

Rezultati istraživanja su objavljeni u službenom priopćenju Informacijsko društvo – uporaba IKT-a u kućanstvima i kod pojedinaca. Detaljniji podaci će biti objavljeni na internetskom portalu Državnog zavoda za statistiku na e-adresi http://www.dzs.hr

 

 

Kratice

 

EU             Europska unija

Eurostat    Statistički ured Eurospke unije

i sl.            i slično

itd.            i tako dalje

km2           četvorni kilometar

tj.               to jest

uklj.           uključujući

 

 

Ovaj je proizvod proizveden uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.