image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                           ZAGREB, 13. SVIBNJA 2010./13 MAY, 2010                                       BROJ/NUMBER: 1.1.2/1.

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 

 

 


OTKUP I PRODAJA PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
U PRVOM TROMJESEČJU 2010.
1)

 

PURCHASE AND SALE OF AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS

FIRST QUARTER OF 20101)

 

 

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u  prvom tromjesečju 2010. iznosili su 1 392 785 727 kuna, od čega je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata iznosila 994 267 846 kuna ili  71,4%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosila  398 517 881  kunu ili  28,6%.

 

In the first quarter of 2010, the total purchase and sale of agricultural, forestry and fishing products amounted to 1 392 785 727  kuna, out of which the sale from own production of business entities and parts thereof was  994 267 846 kuna (71.4%) and the purchase from private family farms was 398 517 881 kuna (28.6%).

 

 

 

U prvom tromjesečju 2010. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva smanjena je za 12,6%, pri čemu je vrijednost prodaje smanjena za 8,2%, a vrijednost otkupa smanjena je za 21,9%.

 

In the first quarter of 2010, as compared to the same quarter of 2009, the total sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products decreased by 12.6%, where the sale decreased by 8.2% and the purchase by 21.9%.

 

 

 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom tromjesečju 2010. grubo obrađeno drvo sudjeluje s 21,7%, sirovo kravlje mlijeko s 20,6%, svinje, žive s 13,5%, goveda, živa s 12,2%, perad, živa s 8,4%, ribe, svježe ili ohlađene sa 6%, kokošja jaja s  4,3%, vino sa 4,2%, žitarice sa 3,4%, ostalo povrće, svježe s 2,6%, a ostali proizvodi s 3,1%.

 

In the first quarter of 2010, in the structure of the total purchase and sale of agricultural, forestry and fishing products, wood in the rough contributed with 21.7%, raw cows' milk with 20.6%, pigs, live, with 13.5%, cattle, live, with 12.2%, poultry, live, with 8.4%, fish, fresh or chilled, with 6%, hens' eggs with 4.3%, wine with 4.2%, cereals with 3.4%, other vegetables, fresh, with 2.6% and other products with 3.1%.

 

 

 

image description

 

 

 

1)      Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

1.   VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

      VALUE OF PURCHASED AND SOLD AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS

kn

Kuna

 

I. – III. 2009.

I. – III. 2010.

Indeksi
Indices

I. – III. 2010.

I. – III. 2009.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 593 405 720

1 392 785 727

87,4

Total

 

 

 

 

 

Otkup od obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava

510 381 948

398 517 881

78,1

Purchase from private family farms

 

 

 

 

 

Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata

1 083 023 772

994 267 846

91,8

Sale from own production of business entities

 

 

2.   VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA PREMA SKUPINAMA
      PROIZVODA U PRVOM TROMJESEČJU 2010.

      VALUE OF PURCHASED AND SOLD AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS, BY GROUPS OF PRODUCTS,
      FIRST QUARTER OF 2010

kn

Kuna

 

Ukupno

Total

Otkup od obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava

Purchase from
private family farms

Prodaja iz vlastite proizvodnje
poslovnih subjekata

Sale from own
production of
business entities

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 392 785 727

398 517 881

994 267 846

Total

 

 

 

 

 

Žitarice

47 516 316

11 644 272

35 872 044

Cereals

Krumpir i suho mahunasto povrće

11 619 625

9 861 101

1 758 524

Potatoes and dry leguminous vegetables

Uljano sjemenje i plodovi

1 413 133

344 553

1 068 580

Oil seeds and  fruits

Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

-

-

-

Sugar beets and sugar beets seeds

Neprerađeni duhan

-

-

-

Unmanufactured tobacco

Krmni usjevi

4 089 884

165 572

3 924 312

Forage crops

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

63 203

2 000

61 203

Cut flowers and flower buds

Bilje ponajprije za uporabu u parfimeriji
i farmaciji i sl. svrhe

363 484

30 736

332 748

Plants for use in perfumery, pharmacy and similar purposes

Ostalo povrće, svježe, dinje i lubenice

35 844 004

18 416 086

17 427 918

Other vegetables, fresh, melons and watermelons

Sadni materijal

5 220 759

-

5 220 759

Planting material

Grožđe

-

-

-

Grapes

Ostalo voće, orasi i slično koštuničavo voće

8 270 370

755 546

7 514 824

Other fruits, nuts and similar stone-fruits

Vino

59 025 891

571 939

58 453 952

Wine

Maslinovo ulje

2 791 209

-

2 791 209

Olive oil

Goveda, živa

169 170 587

32 725 675

136 444 912

Cattle, live

Sirovo kravlje mlijeko

286 662 996

238 223 464

48 439 532

Raw cows’ milk

Konji, magarci, mule i mazge, živi

491 090

459 290

31 800

Horses, donkeys, mules and hinnies, live

Ovce i koze, žive

1 666 007

901 469

764 538

Sheep and goats, live

Sirovo ovčje i kozje mlijeko

5 490 877

5 230 331

260 546

Raw sheep’s and  goats’ milk

Šišana ovčja vuna, masna (neprana)

-

-

-

Sheared sheep wool, greasy (raw)

Svinje, žive

188 067 294

16 022 438

172 044 856

Pigs, live

Perad, živa

116 602 228

56 806 397

59 795 831

Poultry, live

Kokošja jaja

59 496 999

-

59 496 999

Hens’ eggs

Ostale uzgojene životinje, žive

62 100

-

62 100

Other bred animals, live

Proizvodi od uzgojenih životinja

1 713 676

1 670 982

42 694

Products of bred animals

Sirove kože s dlakom ili s vunom, osim janjeće kože

296 313

190 087

106 226

Raw haired or wool skins, excl. lambs’

Grubo obrađeno drvo

302 660 006

419 723

302 240 283

Wood in the rough

Ribe, svježe ili ohlađene

84 055 868

3 998 490

80 057 378

Fish, fresh or chilled

Ljuskavci (nezamrznuti), ostali vodeni beskralješnjaci

131 808

77 730

54 078

Crustaceans (not frozen), other water invertebrates

 

 

 

3.     PROSJEČNE CIJENE ODABRANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA PRI PROIZVOĐAČIMA U PRVOM
        TROMJESEČJU 2010.

        AVERAGE PRICES OF SELECTED PRODUCERS’ AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS, FIRST QUARTER OF 2010

 

Mjerna
jedinica

Prosječne cijene, kn
Average price, kuna

Unit of
measure

 

ukupno
Total

iz otkupa
From purchase

iz prodaje
From sale

 

 

 

 

 

 

 

Meka pšenica, ozima – merkantilna
(13% vlage, 2% nečistoće)

t

804,34

768,81

826,95

t

Soft wheat, winter – mercantile
(13% of moisture; 2% of dirt)

Kukuruz - merkantilni (14% vlage,
2% nečistoće)

t

807,78

801,37

812,38

t

Maize mercantile (14% of moisture; 2% of dirt)

Soja (suho zrno)

t

2 100,67

1 683,22

2 176,33

t

Soya beans (dry grain)

Lucerna

t

916,95

998,52

908,02

t

Alfalfa

Crveni luk

kg

2,24

2,04

2,37

kg

Onions

Mrkva – konzumna

kg

3,11

3,19

2,99

kg

Carrot – for consumption

Kupus, sve vrste

kg

1,66

1,67

1,61

kg

Cabbages, all types

Jabuke – konzumne

kg

2,29

3,48

2,25

kg

Apples – for consumption

Vino (stolno, sa ili bez oznake
geografskog podrijetla)

l

7,73

6,15

7,76

l

Table wine (with or without label of
geographic origin)

Maslinovo ulje

l

80,22

-

80,22

l

Olive oil

Telad za klanje

kg

18,68

19,95

16,94

kg

Calves for slaughtering

Junad za klanje

kg

12,29

11,82

12,36

kg

Bovine yearlings for slaughtering

Sirovo kravlje mlijeko

l

2,11

2,07

2,35

l

Raw cows’ milk

Svinje iznad 50 kg težine

kg

8,51

8,87

8,48

kg

Pigs, over 50 kg

Tovljeni pilići (brojleri)

kg

7,25

7,35

6,74

kg

Broilers

Jaja – konzumna

kom.

0,66

-

0,66

p/st

Consumer eggs

Trupci četinjača

m3

328,20

320,00

328,21

m3

Logs, coniferous

Trupci listača

m3

573,67

579,31

573,66

m3

Logs, deciduous

Ogrjevno drvo (četinjača i listača)

m3

140,11

-

140,11

m3

Firewood (coniferous and deciduous)

Šaran  iz uzgoja

kg

15,00

-

15,00

kg

Carp from farm

Srdela

kg

2,95

2,73

3,10

kg

European pilchard

Lubin (brancin) iz uzgoja

kg

31,81

37,74

31,67

kg

Sea-bass from farm

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva prate se mjesečno na obrascima PO-31a/M i PO-31b/M.

 

Sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products are collected on the monthly basis through PO-31a/M and PO-31b/M forms.

 

 

 

Izvještajne jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o prodaji i otkupu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-31a/M i PO-31b/M) jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima) i ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju proizvode poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te su razvrstani u druge djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Reporting units, for which monthly reports on sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products are submitted (PO-31a/M and PO-31b/M forms), are legal entities and parts thereof classified into section A Agriculture, hunting and forestry (except for group 01.7 Hunting, trapping and related service activities) as well as other legal entities and tradesmen engaged in processing and purchasing of agricultural, forestry and fishing products, classified in other activities according to the NKD 2007.

 

 

 

Izvještajni obrazac je sadržajno usklađen s Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).

 

Questionnaire has been harmonised with the Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvat je selektivan, uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici.

 

The coverage is selective. It includes legal entities employing 10 or more persons and tradesmen.

Obrazac PO-31a/M istražuje prodaju proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz vlastite proizvodnje pravnih osoba i njihovih dijelova te obrtnika.

 

The PO-31a/M form explores the sale of agricultural, forestry and fishing products from own production of legal entities and parts thereof as well as tradesmen.

 

 

 

Obrazac PO-31b/M istražuje otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi daljnje prodaje ili prerade.

 

The PO-31b/M form explores the purchase of agricultural, forestry and fishing products from family farms with the aim of a further sale or processing.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupljanje podataka o prosječnim proizvođačkim cijenama proizvoda poljoprivrede, šumarstva I ribarstva. Napominjemo da zbog selektivnog obuhvata dobiveni podaci ne predstavljaju ukupan otkup i prodaju na teritoriju Republike Hrvatske.

 

The purpose of surveys is collecting data on average producers’ prices of agricultural, forestry and fishing products. It should be noted that, due to the selective coverage, the obtained data do not represent the total purchase and sale on the territory of the Republic of Croatia.

Izvještajni obrazac sadrži količine, vrijednosti i prosječne cijene.

 

A questionnaire contains quantities, values and average prices.

 

 

 

Obrasci PO-31a/M i PO-31b/M obuhvaćaju 157 važnijih proizvoda.

 

The PO-31a/M and PO-31b/M forms cover 157 most important products.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a isključene su subvencije i ostali novčani poticaji.

 

Average producers’ prices are prices that include taxes (excluding VAT), while subsidies and other financial impetuses are excluded.

 

 

 

Uljano sjemenje i plodovi jesu soja, uljana repica i suncokret.

 

Oil seeds and fruits are soya beans, oil rape and sunflower.

 

 

 

Bilje ponajprije za uporabu u parfimeriji i farmaciji, za insecticide, fungicide i sl. svrhe; uključuje kamilicu, lavandu i ostalo bilje za uporabu u parfimeriji i farmaciji.

 

Plants for use in perfumery and pharmacy, for insecticides, fungicides and similar purposes; Included are Camilla, lavender and other plans for use in perfumery and pharmacy.

 

 

 

Sadni materijal obuhvaća voćne sadnice, cjepove vinove loze i sadnice bobičastog voća.

 

Planting material includes fruit seedlings, vine grafts and berry seedlings.

 

 

 

Podaci za vino i maslinovo ulje odnose se samo na proizvode dobivene od grožđa i maslina iz vlastite proizvodnje.

 

Data on wine and olive oil cover only products made from grapes and olives from own production.

 

 

 

Podaci u skupini konji, magarci, mule i mazge odnose se na konje za klanje.

 

Data on horses, donkeys, mules and hinnies refer to horses for slaughter.

 

 

 

Ostale uzgojene životinje, žive, odnose se na kuniće.

 

Other bred animals, live, refer to rabbits.

 

 

 

Proizvod ostalih životinja odnosi se na prirodni med.

 

Other animals’ product refers to natural honey.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

i sl.

kg

kn

kom.

l

m3

NKD 2007.

PDV

tis.

t

Europska unija

i slično

kilogram

kuna

komad

litra

kubični metar

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

porez na dodanu vrijednost

tisuća

tona

 

EU

kg

l

m2

NKD 2007.

p/st

t

VAT

’000

kilogram

European Union

litre

square metre

National Classification of Activities, 2007 version

pieces/sticks

tonne

value added tax

thousand

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Mirjana Žanić i Zdravka Domitrović

Prepared by: Mirjana Žanić and Zdravka Domitrović

Naklada: 120 primjeraka

120 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.