image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                       ZAGREB, 11. KOLOVOZA 2010./11 AUGUST, 2010                                    BROJ/NUMBER: 1.1.2/2.

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 

 


OTKUP I PRODAJA PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
U DRUGOM TROMJESEČJU 2010.
1)

 

PURCHASE AND SALE OF AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS

SECOND QUARTER OF 20101)

 

 

 

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u  drugom tromjesečju 2010. iznosila je 1 455 786 503 kune, od čega je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata iznosila 991 733 848 kuna ili 68,1%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosila 464 052 655 kuna ili 31,9%.

 

In the second quarter of 2010, the total purchase and sale of agricultural, forestry and fishing products amounted to 1 455 786 503 kuna, out of which the sale from own production of business entities and parts thereof was 991 733 848 kuna (68.1%) and the purchase from private family farms was 464 052 655 kuna (31.9%).

 

 

 

U drugom tromjesečju 2010. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva smanjena je za 8,4%, pri čemu je vrijednost prodaje smanjena za 3,7%, a vrijednost otkupa smanjena je za 17,1%.

 

In the second quarter of 2010, as compared to the same quarter of 2009, the total sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products decreased by 8.4%, where the sale decreased by 3.7% and the purchase by 17.1%.

 

 

 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom tromjesečju 2010. grubo obrađeno drvo sudjeluje s 22,1%, sirovo kravlje mlijeko s 20,8%, svinje, žive, s 12,6%, goveda, živa, s 11,2%, perad, živa, sa 7,8%, vino sa 6,6%, ostalo povrće, svježe, s 5,5%,  kokošja jaja s  3,6%, žitarice s 2,9%,  ribe, svježe ili ohlađene, s 2,7%, a ostali proizvodi s 4,2%.

 

In the second quarter of 2010, in the structure of the total purchase and sale of agricultural, forestry and fishing products, wood in the rough contributed with 22.1%, raw cows' milk with 20.8%, pigs, live, with 12.6%, cattle, live, with 11.2%, poultry, live, with 7.8%, wine with 6.6%, other vegetables, fresh, with 5.5%, hens' eggs with 3.6%, cereals with 2.9%, fish, fresh or chilled, with 2.7% and other products with 4.2%.

 

 

 

image description

 

 

 

1)

Vidi Metodološka objašnjenja.

1)

See Notes on Methodology.

 

 

1.   VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

      VALUE OF PURCHASED AND SOLD AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS

kn

Kuna

 

IV. – VI. 2009.

IV. – VI. 2010.

    Indeksi  IV. – VI. 2010.

    Indices IV. – VI. 2009.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 589 255 619

1 455 786 503

91,6

Total

 

 

 

 

 

Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

559 605 884

464 052 655

82,9

Purchase from private family farms

 

 

 

 

 

Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata

1 029 649 735

991 733 848

96,3

Sale from own production of business entities

 

 

 

2.   VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA PREMA SKUPINAMA
      PROIZVODA U DRUGOM TROMJESEČJU 2010.

      VALUE OF PURCHASED AND SOLD AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS, BY GROUPS OF PRODUCTS,
      SECOND QUARTER OF 2010

kn

Kuna

 

Ukupno

Total

Otkup od obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava

Purchase from
private family farms

Prodaja iz vlastite proizvodnje
poslovnih subjekata

Sale from own
production of
business entities

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 455 786 503

464 052 655

991 733 848

Total

 

 

 

 

 

Žitarice

42 528 222

14 124 855

28 403 367

Cereals

Krumpir i suho mahunasto povrće

6 285 666

5 907 709

377 957

Potatoes and dry leguminous vegetables

Uljano sjemenje i plodovi

2 442 556

375 219

2 067 337

Oil seeds and  fruits

Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

-

-

-

Sugar beets and sugar beets seeds

Neprerađeni duhan

-

-

-

Unmanufactured tobacco

Krmni usjevi

4 260 464

50 038

4 210 426

Forage crops

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

161 206

63 322

97 884

Cut flowers and flower buds

Bilje ponajprije za uporabu u parfimeriji
i farmaciji i slične svrhe

3 341 952

3 064 853

277 099

Plants for use in perfumery,
pharmacy and similar purposes

Ostalo povrće, svježe, dinje i lubenice

80 409 633

55 054 076

25 355 557

Other vegetables, fresh, melons and watermelons

Sadni material

7 191 102

404 091

6 787 011

Planting material

Grožđe

-

-

-

Grapes

Ostalo voće, orasi i slično koštuničavo voće

15 872 628

7 848 787

8 023 841

Other fruits, nuts and similar stone-fruits

Vino

96 521 895

1 230 658

95 291 237

Wine

Maslinovo ulje

1 661 612

100 132

1 561 480

Olive oil

Goveda, živa

163 211 328

41 798 270

121 413 058

Cattle, live

Sirovo kravlje mlijeko

302 706 729

254 260 201

48 446 528

Raw cows’ milk

Konji, magarci, mule i mazge, živi

716 499

685 229

31 270

Horses, donkeys, mules and hinnies, live

Ovce i koze, žive

1 653 081

795 234

857 847

Sheep and goats, live

Sirovo ovčje i kozje mlijeko

13 914 002

12 786 838

1 127 164

Raw sheep’s and  goats’ milk

Šišana ovčja vuna, masna (neprana)

-

-

-

Sheared sheep wool, greasy (raw)

Svinje, žive

183 067 564

15 308 941

167 758 623

Pigs, live

Perad, živa

114 053 701

43 073 110

70 980 591

Poultry, live

Kokošja jaja

52 086 001

-

52 086 001

Hens’ eggs

Ostale uzgojene životinje, žive

84 840

-

84 840

Other bred animals, live

Proizvodi od uzgojenih životinja

1 550 160

1 548 248

1 912

Products of bred animals

Sirove kože s dlakom ili s vunom,
osim janjeće kože

463 990

309 897

154 093

Raw haired or wool skins,
excl. lambs’

Grubo obrađeno drvo

321 894 340

560 549

321 333 791

Wood in the rough

Ribe, svježe ili ohlađene

39 514 184

4 609 044

34 905 140

Fish, fresh or chilled

Ljuskavci (nezamrznuti),
ostali vodeni beskralješnjaci

193 148

93 354

99 794

Crustaceans (not frozen),
other water invertebrates

 

 

 

3.     PROSJEČNE CIJENE ODABRANIH PROIZVODA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA PRI PROIZVOĐAČIMA
        U DRUGOM TROMJESEČJU 2010.

        AVERAGE PRICES OF SELECTED PRODUCERS’ AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHING PRODUCTS,
        SECOND
QUARTER OF 2010

 

Mjerna
jedinica

Prosječne cijene, kn
Average price, kuna

Unit of
measure

 

ukupno
Total

iz otkupa
From purchase

iz prodaje
From sale

 

 

 

 

 

 

 

Meka pšenica, ozima – merkantilna
(13% vlage, 2% nečistoće)

t

818,12

805,06

820,18

t

Soft wheat, winter – mercantile
(13% of moisture; 2% of dirt)

Kukuruz - merkantilni (14% vlage,
2% nečistoće)

t

833,03

817,13

846,04

t

Maize mercantile (14% of moisture;
2% of dirt)

Soja (suho zrno)

t

2 204,87

2 431,68

2 189,98

t

Soya beans (dry grain)

Lucerna

t

776,74

1 053,63

767,23

t

Alfalfa

Crveni luk

kg

3,08

3,56

2,65

kg

Onions

Mrkva – konzumna

kg

3,36

3,35

3,37

kg

Carrot – for consumption

Kupus, sve vrste

kg

2,27

2,35

2,15

kg

Cabbages, all types

Jabuke – konzumne

kg

2,07

2,91

2,05

kg

Apples – for consumption

Vino (stolno, sa ili bez oznake
geografskog podrijetla)

l

7,29

7,14

7,30

l

Table wine (with or without label of
geographic origin)

Maslinovo ulje

l

60,37

65,02

60,10

l

Olive oil

Telad za klanje

kg

18,41

20,43

16,54

kg

Calves for slaughtering

Junad za klanje

kg

12,81

12,10

12,95

kg

Bovine yearlings for slaughtering

Sirovo kravlje mlijeko

l

2,09

2,05

2,35

l

Raw cows’ milk

Svinje iznad 50 kg težine

kg

8,46

8,98

8,42

kg

Pigs, over 50 kg

Tovljeni pilići (brojleri)

kg

7,26

7,67

6,55

kg

Broilers

Jaja – konzumna

kom.

0,62

-

0,62

p/st

Consumer eggs

Trupci četinjača

m3

331,65

383,78

331,60

m3

Logs, coniferous

Trupci listača

m3

468,68

631,63

468,40

m3

Logs, deciduous

Ogrjevno drvo (četinjača i listača)

m3

129,09

195,00

129,08

m3

Firewood (coniferous and deciduous)

Šaran iz uzgoja

kg

15,00

-

15,00

kg

Carp from farm

Srdela

kg

3,11

2,60

3,41

kg

European pilchard

Lubin (brancin) iz uzgoja

kg

37,02

46,66

36,71

kg

Sea-bass from farm

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva prate se mjesečno na obrascima PO-31a/M i PO-31b/M.

 

Sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products are collected on the monthly basis through PO-31a/M and PO-31b/M forms.

 

 

 

Izvještajne jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o prodaji i otkupu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-31a/M i PO-31b/M) jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima) i ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju proizvode poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te su razvrstani u druge djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

Reporting units, for which monthly reports on sale and purchase of agricultural, forestry and fishing products are submitted (PO-31a/M and PO-31b/M forms), are legal entities and parts thereof classified into section A Agriculture, forestry and fishing (except for group 01.7 Hunting, trapping and related service activities) as well as other legal entities and tradesmen engaged in processing and purchasing of agricultural, forestry and fishing products, classified in other activities according to the NKD 2007.

 

 

 

Izvještajni obrazac je sadržajno usklađen s Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).

 

Questionnaire has been harmonised with the Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Obuhvat je selektivan, uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici.

 

The coverage is selective. It includes legal entities employing 10 or more persons and tradesmen.

 

 

 

Obrazac PO-31a/M istražuje prodaju proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz vlastite proizvodnje pravnih osoba i njihovih dijelova te obrtnika.

 

The PO-31a/M form explores the sale of agricultural, forestry and fishing products from own production of legal entities and parts thereof as well as tradesmen.

 

 

 

Obrazac PO-31b/M istražuje otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi daljnje prodaje ili prerade.

 

The PO-31b/M form explores the purchase of agricultural, forestry and fishing products from family farms with the aim of a further sale or processing.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupljanje podataka o prosječnim proizvođačkim cijenama proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Napominjemo da zbog selektivnog obuhvata dobiveni podaci ne predstavljaju ukupan otkup i prodaju na teritoriju Republike Hrvatske.

 

The purpose of surveys is collecting data on average producers’ prices of agricultural, forestry and fishing products. It should be noted that, due to the selective coverage, the obtained data do not represent the total purchase and sale on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Izvještajni obrazac sadrži količine, vrijednosti i prosječne cijene.

 

A questionnaire contains quantities, values and average prices.

 

 

 

Obrasci PO-31a/M i PO-31b/M obuhvaćaju 157 važnijih proizvoda.

 

The PO-31a/M and PO-31b/M forms cover 157 most important products.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a isključene su subvencije i ostali novčani poticaji.

 

Average producers’ prices are prices that include taxes (excluding VAT), while subsidies and other financial impetuses are excluded.

 

 

 

Uljano sjemenje i plodovi jesu soja, uljana repica i suncokret.

 

Oil seeds and fruits are soya beans, oil rape and sunflower.

 

 

 

Bilje ponajprije za uporabu u parfimeriji i farmaciji, za insecticide, fungicide i slične svrhe; uključuje kamilicu, lavandu i ostalo bilje za uporabu u parfimeriji i farmaciji.

 

Plants for use in perfumery and pharmacy, for insecticides, fungicides and similar purposes; Included are Camilla, lavender and other plans for use in perfumery and pharmacy.

 

 

 

Sadni materijal obuhvaća voćne sadnice, cjepove vinove loze i sadnice bobičastog voća.

 

Planting material includes fruit seedlings, vine grafts and berry seedlings.

 

 

 

Podaci za vino i maslinovo ulje odnose se samo na proizvode dobivene od grožđa i maslina iz vlastite proizvodnje.

 

Data on wine and olive oil cover only products made from grapes and olives from own production.

 

 

 

Podaci u skupini konji, magarci, mule i mazge odnose se na konje za klanje.

 

Data on horses, donkeys, mules and hinnies refer to horses for slaughter.

 

 

 

Ostale uzgojene životinje, žive, odnose se na kuniće.

 

Other bred animals, live, refer to rabbits.

 

 

 

Proizvod od uzgojenih životinja odnosi se na prirodni med.

 

Other bred animals’ product refers to natural honey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

kg

kn

kom.

l

m3

NKD 2007.

PDV

t

tis.

Europska unija

kilogram

kuna

komad

litra

kubični metar

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

porez na dodanu vrijednost

tona

tisuća

 

EU

kg

l

m3

NKD 2007.

p/st

t

VAT

’000

European Union

kilogram

litre

cubic metre

National Classification of Activities, 2007 version

pieces/sticks

tonne

value added tax

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Mirjana Žanić i Milena Šimičević

Prepared by: Mirjana Žanić and Milena Šimičević

Naklada: 120 primjeraka

120 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.