image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                         ZAGREB, 12. OŽUJKA 2010./12 MARCH, 2010                                     BROJ/NUMBER: 2.1.3/1.

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 


INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SIJEČNJU 2010., PRVI REZULTATI

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX,

ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, JANUARY 2010, FIRST RESULTS

 

 

Prema područjima NKD-a 2007. desezonirana industrijska proizvodnja1) u siječnju 2010., u usporedbi s prosincem 2009., u području Rudarstvo i vađenje bilježi pad za 1,5%, u području Prerađivačka industrija bilježi rast za 4,3%, a u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija bilježi rast za 8,6%.

 

According to NKD 2007 sections, seasonally adjusted industrial production1) in January 2010, as compared to January 2009, decreased in Mining and quarrying by 1.5%, while in Manufacturing it increased by 4.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 8.6%.

 

 

 

U siječnju 2010. u usporedbi sa siječnjem 2009. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena2), u području Rudarstvo i vađenje bilježi pad za 10,1%, u području Prerađivačka industrija bilježi rast za 1,8%, a u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija bilježi rast za 3,0%.

 

In January 2010, as compared to January 2009, the industrial production, working-day adjusted2), in Mining and quarrying decreased by 10.1%, while in Manufacturing it increased by 1.8% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 3.0%.

 

 

 

image description

 

 

 

 

 

 

Prvi rezultati indeksa obujma industrijske proizvodnje ukupno i po agregatima GIG-a 2009. za siječanj 2010. objavljeni su u priopćenju  br. 2.1.1., od 3. ožujka 2010.

 

First results of the total industrial production volume indices and according to the MIGs 2009. were published in the First Release No. 2.1.1. of 3 March 2010.

 

 

 

 

 

1)

Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba prema terminologiji i praksi Eurostata) desezonirani su podaci u skladu s Uredbom Komisije 1165/98 EU-a i STS preporukama za objavljivanje STS podataka, posebno za prezentaciju indeksa industrijske proizvodnje.

 

1)

Data compared to those of the previous month (the so-called monthly comparison according to the Eurostat’s terminology and practice) are seasonally adjusted data, in line with the Council Regulation No. 1165/98 of the EU and the STS recommendations for publishing of STS data, in particular referring to the presentation of the industrial production indices.

 

 

 

 

 

2)

Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine  (tzv. godišnja usporedba prema terminologiji i praksi Eurostata) kalendarski su prilagođeni podaci u skladu s Uredbom Komisije 1165/98 EU-a i STS preporukama za objavljivanje STS podataka, posebno za prezentaciju indeksa industrijske proizvodnje.

 

2)

Data compared to those of the same month or of the same period of a previous year (the so-called annual comparison according to the Eurostat’s terminology and practice) are working-day adjusted, in line with the Council Regulation 1165/98 of the EU and the STS recommendations for publishing of STS data, in particular referring to the presentation of the industrial production indices.

 

 

1.  INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA

     INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES – CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY ADJUSTED INDICES

%

 

 

VIII. 2009.
VII. 2009.

IX. 2009.
VIII. 2009.

X. 2009.
IX. 2009.

XI. 2009.
X. 2009.

XII. 2009.
XI. 2009.

I. 2010.
XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-2,9

0,4

3,1

-4,0

-0,4

5,0

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-4,3

-7,4

4,0

-0,7

-0,9

-1,5

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-3,8

-6,8

4,1

3,0

1,0

-2,7

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-4,9

-5,7

1,3

-7,7

-19,1

-5,7

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

1,6

1,3

2,1

1,2

1,8

2,0

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

-1,4

0,7

2,3

-3,4

-1,7

4,3

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

0,0

4,6

1,0

-2,7

-1,4

1,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-5,2

5,1

0,1

-6,3

0,3

-4,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-2,9

-0,4

-2,9

11,0

6,6

-16,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

11,9

-13,3

6,8

-8,9

11,5

8,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-30,9

6,6

11,1

10,6

5,0

5,2

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,5

4,3

2,1

4,4

-26,0

33,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
 od slame i pletarskih materijala

4,3

-1,7

-5,2

5,5

-6,9

-7,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

3,6

-7,0

7,1

-3,6

8,8

-8,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-1,3

14,2

-10,1

-5,1

12,8

-3,6

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
 proizvoda

11,6

1,1

4,4

-22,8

20,6

-23,7

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

-2,8

3,5

9,5

-3,5

9,2

-10,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4,4

-41,1

41,9

-15,0

8,6

70,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-4,2

1,3

-3,1

-2,6

-5,4

17,8

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

0,5

6,6

1,7

-20,1

2,5

-2,7

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-7,9

17,8

5,2

8,7

-15,2

13,3

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

-7,1

8,1

5,4

-2,9

-8,2

-2,5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

-8,3

21,0

-10,0

4,5

35,5

-41,8

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

1,4

-1,2

-10,7

8,0

-7,8

-15,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-35,9

-4,9

33,1

-5,8

-16,4

29,4

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

17,2

1,0

-48,2

81,8

-11,1

4,4

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-17,7

6,8

-7,3

4,0

-10,0

13,7

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-1,9

1,7

0,8

1,0

-2,0

-0,9

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

6,9

-29,2

47,1

-34,7

60,0

38,1

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

0,2

0,1

2,0

-2,3

-1,5

26,2

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,6

-1,6

3,6

-0,8

-0,3

8,6

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

0,6

-1,6

3,6

-0,8

-0,3

8,6

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ TREND – INDEKSA

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES – CALCULATED ON BASIS OF TREND INDICES

%

 

 

VIII. 2009.
VII. 2009.

IX. 2009.
VIII. 2009.

X. 2009.
IX. 2009.

XI. 2009.
X. 2009.

XII. 2009.
XI. 2009.

I. 2010.
XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-0,4

-0,2

0,0

-0,2

0,2

0,6

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-2,8

-2,5

-1,3

-0,7

-0,7

-0,7

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-5,2

-3,9

-3,5

-8,4

-12,1

-8,2

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

1,1

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

-0,1

0,0

-0,1

-0,2

0,0

0,3

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

0,8

1,0

0,6

-0,1

-0,1

0,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-0,5

-0,5

-0,5

-0,6

-0,5

-0,4

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-0,5

-0,4

0,0

0,4

0,1

-0,3

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,7

0,6

0,4

1,1

2,1

2,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-0,2

-0,3

-0,1

0,1

0,1

-0,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,3

1,6

1,6

1,5

1,2

1,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
 od slame i pletarskih materijala

-0,2

-0,9

-1,3

-1,5

-2,0

-1,7

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

0,9

0,4

0,7

0,9

0,7

0,2

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-0,3

0,4

-0,7

-0,5

0,8

0,5

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
 proizvoda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

-1,6

-8,7

-3,3

3,9

14,2

15,6

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-2,8

-1,8

-2,1

-2,2

0,7

3,3

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2,1

3,7

3,1

-20,6

1,5

-0,3

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

0,7

2,0

2,5

1,9

1,3

1,6

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

-0,5

0,0

0,0

-0,7

-1,1

-0,7

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
 i optičkih proizvoda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-2,2

-2,6

-2,9

-3,0

-3,5

-3,5

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-4,3

-2,9

-1,1

-0,7

-0,3

0,5

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

1,5

0,8

-0,1

-0,5

-0,5

0,1

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-3,2

-2,9

-2,4

-2,1

-1,8

-1,6

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-0,3

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-0,8

-0,4

0,6

1,7

3,0

2,3

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

0,9

0,5

0,2

-0,6

-0,7

-0,3

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1,1

0,2

1,1

0,4

1,7

3,7

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1,1

0,2

1,1

0,4

1,7

3,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

3.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROW RATES – CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

 

VIII. 2009.
VIII. 2008.

IX. 2009.
IX. 2008.

X. 2009.
X. 2008.

XI. 2009.
XI. 2008.

XII. 2009.
XII. 2008.

I. 2010.
I. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

-9,7

-9,6

-7,1

-9,9

-7,2

1,5

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-11,3

-13,5

-13,3

-12,8

-10,7

-10,1

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-3,9

-6,0

-6,0

-2,9

-1,8

-5,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-25,0

-24,7

-25,1

-29,7

-35,5

-38,2

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

5,7

10,4

12,0

6,9

9,7

19,3

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

-9,9

-9,9

-8,5

-11,3

-7,2

1,8

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-6,4

-0,2

2,2

-0,3

-1,2

3,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-10,8

-5,0

3,4

-12,2

-11,1

-23,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-16,3

9,0

-20,6

-41,2

-29,7

56,9

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

14,2

-3,8

-7,3

-3,4

1,9

22,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

-37,1

-36,7

-26,8

-14,6

-11,4

26,2

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

-15,2

-9,3

-12,5

-6,6

-10,6

12,5

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
 od slame i pletarskih materijala

20,8

10,9

-5,8

6,2

0,7

13,3

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

26,9

10,1

24,8

17,0

39,0

26,2

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-15,1

4,3

0,0

-12,3

0,8

-10,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
 proizvoda

9,0

25,1

31,8

33,0

2,5

-31,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

-17,1

-13,2

1,4

-10,5

10,8

-4,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

-14,8

-56,4

-39,5

-45,1

-42,0

75,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

-7,1

-4,9

-3,9

-2,2

7,4

2,8

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

-8,7

-7,2

-7,6

-20,9

-20,4

-24,3

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

-32,3

-22,1

-19,7

-3,0

-25,5

22,7

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

-30,8

-27,1

-22,3

-26,2

-6,8

-15,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

16,2

17,6

-4,4

23,8

78,2

-9,4

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

-3,6

-6,3

-17,0

-3,4

-8,2

-33,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-33,9

-52,7

-32,4

-28,8

-41,8

-8,9

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

42,0

18,7

-34,9

9,5

1,8

24,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-36,0

-19,5

-27,5

-24,3

-32,7

-28,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

-8,2

-9,5

-6,7

-0,1

-0,3

14,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

-17,9

-46,2

-28,2

-30,9

-4,4

92,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

22,0

14,6

7,3

3,7

-2,7

22,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-2,2

-7,0

4,1

4,7

-1,1

3,0

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-2,2

-7,0

4,1

4,7

-1,1

3,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

4.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO I PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U SIJEČNJU 2010.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – ORIGINAL VOLUME INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, JANUARY 2010

 

 

Struktura
Structure

I. 2010.
Ø 2009.

I. 2010.
I. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

86,8

100,0

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

4,78

80,2

89,9

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,91

101,4

94,9

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,56

33,9

61,0

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,31

114,6

119,3

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

82,82

80,7

  99,7

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,52

80,8

101,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

5,11

49,0

76,1

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1,81

77,8

158,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

0,92

97,3

121,4

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,43

115,2

123,5

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

0,90

111,7

110,6

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

3,07

80,9

112,1

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

3,55

88,0

125,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

3,43

87,5

87,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

2,11

71,2

69,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3,02

59,5

96,0

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
 proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1,65

150,4

180,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3,20

83,1

101,5

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

7,48

48,0

75,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,91

91,6

121,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

6,52

70,1

82,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
 i optičkih proizvoda

1,21

79,2

90,6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,57

55,6

65,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

2,72

70,6

87,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

0,32

88,5

124,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2,91

80,2

68,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,06

90,3

113,0

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,40

135,1

184,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

7,00

126,0

122,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

12,40

130,5

103,0

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

12,40

130,5

103,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

5.   INDEKSI VOLUMENA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO I PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. IZVORNI INDEKSI
      KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI, VREMENSKE SERIJE

      INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS – ORIGINAL AND WORKING-
      DAY ADJUSTED INDICES, TIME SERIES

Æ 2005. = 100

Razine NKD-a 2007.

Izvorni indeksi

Original indices

Kalendarski prilagođeni indeksi

Working-day adjusted indices

NKD-a 2007.
levels

2009.

2010.

2009.

2010.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno RH

92,6

101,9

106,1

100,9

98,4

87,1

95,7

101,0

107,9

101,5

98,6

91,4

Republic of Croatia - total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje B

101,2

93,4

101,4

96,8

88,1

79,7

101,2

93,4

101,4

96,8

88,1

79,7

Section B

06

102,5

86,9

98,9

99,8

104,7

103,0

102,5

86,9

98,9

99,8

104,7

103,0

06

08

101,4

106,6

107,9

92,5

58,0

33,5

103,9

105,9

109,3

92,9

58,1

34,7

08

09

107,6

102,1

109,8

111,8

110,0

117,4

107,6

102,1

109,8

111,8

110,0

117,4

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje C

91,5

103,4

106,8

100,3

96,2

80,2

95,2

102,4

108,7

101,0

96,4

85,6

Section C

10

108,0

119,3

121,9

114,9

103,0

86,9

112,0

118,1

124,3

115,7

103,3

91,7

10

11

132,7

96,2

99,0

80,8

121,5

51,8

132,7

96,2

99,0

80,8

121,5

51,8

11

12

79,4

77,1

78,7

83,6

127,1

60,7

85,4

75,5

82,0

84,8

127,5

69,6

12

13

69,5

89,0

102,1

85,7

80,9

82,9

74,0

87,8

104,5

86,6

81,2

89,5

13

14

35,7

56,3

64,6

74,8

69,8

79,4

37,5

55,6

66,2

75,5

70,0

85,1

14

15

111,2

149,8

149,6

160,2

108,7

143,8

118,4

147,9

153,5

161,7

109,2

154,4

15

16

96,5

122,6

117,3

125,9

102,7

90,4

99,6

121,8

119,0

126,5

102,9

95,0

16

17

136,7

131,6

142,4

133,4

137,6

113,1

140,7

130,5

144,5

134,2

137,9

119,0

17

18

117,0

134,4

120,4

119,5

143,6

109,8

120,8

133,2

122,5

120,3

143,9

115,0

18

19

92,6

88,2

88,7

63,1

87,8

59,7

92,6

88,2

88,7

63,1

87,8

59,7

19

20

97,3

106,3

121,1

115,5

101,7

63,3

97,3

106,3

121,1

115,5

101,7

63,3

20

21

28,0

43,3

71,2

57,5

57,3

75,2

34,4

41,6

74,6

58,8

57,8

84,6

21

22

78,5

99,7

95,8

86,2

72,1

76,1

80,8

99,0

97,2

86,7

72,3

79,3

22

23

99,2

114,9

120,7

85,8

68,1

47,4

99,2

114,9

120,7

85,8

68,1

47,4

23

24

68,8

90,5

92,4

97,2

69,2

77,4

72,8

89,5

94,6

98,0

69,5

83,3

24

25

80,2

107,7

111,8

108,8

89,6

69,7

83,3

106,6

114,2

109,6

89,8

73,8

25

26

69,6

84,2

75,8

79,2

107,3

62,5

69,6

84,2

75,8

79,2

107,3

62,5

26

27

64,6

84,0

76,9

84,8

77,8

47,0

68,4

82,7

79,3

85,8

78,1

51,2

27

28

72,1

79,6

101,7

101,3

84,2

72,8

79,0

77,7

106,8

103,2

84,7

83,3

28

29

100,6

135,0

67,4

128,6

85,3

95,8

100,6

135,0

67,4

128,6

85,3

95,8

29

30

69,5

84,2

80,1

82,3

63,9

70,9

74,0

83,0

82,5

83,2

64,2

77,6

30

31

78,6

116,8

119,6

124,1

92,2

91,0

83,0

115,6

121,9

125

92,5

97,3

31

32

34,2

33,7

46,7

30,1

44,9

55,7

37,4

32,9

49,0

30,7

45,2

63,7

32

33

146,9

152,0

164,1

153,2

147,7

186,0

146,9

152,0

164,1

153,2

147,7

186,0

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje D

97,4

94,7

103,4

107,1

120,2

142,3

97,4

94,7

103,4

107,1

120,2

142,3

Section D

35

97,4

94,7

103,4

107,1

120,2

142,3

97,4

94,7

103,4

107,1

120,2

142,3

35

 

 

6.   INDEKSI VOLUMENA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO I PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. – DESEZONIRANI INDEKSI I TREND

      INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS – SEASONALLY ADJUSTED INDICES AND TREND

Æ 2005. = 100

Razine NKD-a 2007.

Desezonirani indeksi

Seasonally adjusted indices

Trend

Trend

NKD-a 2007.
 levels

2009.

2010.

2009.

2010.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno RH

98,2

98,6

101,7

97,6

97,3

102,1

99,8

99,6

99,6

99,4

99,6

100,1

Republic of Croatia - total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje B

98,4

91,1

94,8

94,2

93,3

92,0

98,3

95,9

94,7

94,0

93,3

92,7

Section B

06

100,5

93,6

97,5

100,3

101,3

98,6

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

104,3

06

08

96,7

91,2

92,3

85,2

69,0

65,1

96,7

92,9

89,6

82,0

72,1

66,2

08

09

104,9

106,3

108,5

109,8

111,7

113,9

104,9

106,5

108,2

109,9

111,5

112,7

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje C

98,5

99,2

101,4

98,0

96,3

100,4

99,5

99,5

99,4

99,2

99,2

99,5

Section C

10

106,3

111,2

112,4

109,3

107,7

109,3

108,1

109,2

109,8

109,7

109,6

110,0

10

11

101,1

106,3

106,3

99,7

99,9

95,7

104,9

104,3

103,8

103,2

102,6

102,2

11

12

85,4

85,1

82,6

91,7

97,7

81,6

90,8

90,4

90,4

90,7

90,8

90,6

12

13

94,2

81,6

87,2

79,4

88,6

96,5

85,1

85,6

85,9

86,9

88,7

90,6

13

14

52,3

55,8

62,0

68,6

72,0

75,7

79,2

79,0

78,9

79,0

79,0

79,0

14

15

137,4

143,3

146,3

152,8

113,2

151,0

144,1

146,4

148,8

151,0

152,8

154,8

15

16

122,3

120,1

113,9

120,1

111,9

103,7

120,1

119,1

117,5

115,7

113,4

111,4

16

17

138,1

128,4

137,5

132,6

144,3

131,8

133,3

133,8

134,7

136,0

136,9

137,1

17

18

117,0

133,5

120,0

113,9

128,4

123,7

122,9

123,3

122,4

121,9

122,9

123,4

18

19

83,0

83,9

87,6

67,6

81,5

62,3

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

19

20

98,3

101,8

111,4

107,6

117,5

105,1

108,8

108,8

108,8

108,9

108,9

108,8

20

21

63,1

37,2

52,7

44,8

48,7

83,1

55,4

50,6

48,9

50,9

58,1

67,1

21

22

89,0

90,1

87,4

85,2

80,6

95,0

90,7

89,0

87,2

85,3

85,9

88,8

22

23

96,4

102,7

104,5

83,5

85,6

83,3

98,0

101,7

104,9

83,3

84,5

84,2

23

24

72,2

85,0

89,5

97,2

82,4

93,4

83,4

85,1

87,2

88,9

90,0

91,5

24

25

90,3

97,6

102,9

99,9

91,6

89,3

96,8

96,9

96,8

96,2

95,2

94,5

25

26

69,6

84,2

75,8

79,2

107,3

62,5

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

26

27

82,2

81,2

72,5

78,3

72,2

61,3

80,3

78,2

75,9

73,7

71,1

68,6

27

28

78,9

75,0

99,9

94,0

78,6

101,7

99,6

96,7

95,7

95,1

94,8

95,3

28

29

123,4

124,6

64,6

117,3

104,3

108,9

113,5

114,4

114,3

113,7

113,2

113,3

29

30

76,3

81,5

75,5

78,5

70,7

80,4

83,5

81,1

79,2

77,5

76,1

74,9

30

31

102,9

104,7

105,5

106,6

104,5

103,5

106,6

106,3

106,1

105,8

105,5

105,2

31

32

44,4

31,4

46,2

30,2

48,3

66,7

42,1

41,9

42,1

42,9

44,2

45,2

32

33

149,5

149,6

152,7

149,2

147,0

185,4

149,2

150,0

150,3

149,4

148,4

148,0

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Područje D

107,4

105,7

109,5

108,5

108,2

117,5

106,9

107,2

108,3

108,8

110,7

114,7

Section D

35

107,4

105,7

109,5

108,5

108,2

117,5

106,9

107,2

108,3

108,8

110,7

114,7

35

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

U ovom priopćenju promijenjen je koncept objavljivanja prvih rezultata indeksa industrijske proizvodnje Republike Hrvatske. DZS je uskladio prezentaciju i interpretaciju indeksa industrijske proizvodnje s onim koji je propisan Uredbom Vijeća (EC) o kratkoročnim statistikama br. 1165/98 Europske unije i donesenim Preporukama Eurostata o objavljivanju indeksa industrijske proizvodnje (iz siječnja 2009.) koje su namijenjene državama članicama za potrebe prezentaciji ovog pokazatelja, osobito korisnicima.

 

In this first release, the concept of publishing of first results of the industrial production indices of the Republic of Croatia has been changed. The Central Bureau of Statistics (CBS) harmonised the presentation and interpretation of the industrial production indices with those prescribed in the Short-Term Statistics Regulation (EC) No. 1165/98 and the Recommendations for Publishing of STS Data (of January 2009) intended for the Member States for presentation purposes, particularly  users’ ones.

 

 

 

U tom cilju, prvi rezultati indeksa industrijske proizvodnje prezentirani su na najvišim agregatima industrijskih djelatnosti za ukupno RH i po agregatima GIG-a 2009., u desezonirano i kalendarski prilagođenom obliku, te objavljeni 3. ožujka 2010. u priopćenju br. 2.1.1. U skladu sa spomenutom Uredbom i Preporukama, industrijska se proizvodnja tumači mjesečnom stopom rasta izračunanom iz desezoniranih indeksa, a godišnja stopa rasta iz kalendarski prilagođenih indeksa. Radi održavanja dosljednosti prema prethodno objavljenim serijama dani su izvorni podaci (tablica 4.) na način na koji su se dosad prikazivali u priopćenju 2.1.1. tijekom 2009. i prethodnih godina, ali bez njihova posebnog tumačenja, a prikazani su i trend-indeksi jer su se na temelju trend-indeksa do sada prikazivali i tumačili svi podaci.  Priopćenje 2.1.3. u 2010. sadrži detaljne podatke o industrijskoj proizvodnji u obliku desezoniranih, kalendarski prilagođenih trend-indeksa i izvornih indeksa na najnižoj razini odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007.

 

In regard with this aim, first results of the industrial production indices are presented at the highest aggregate levels of industrial activities – by the total Republic of Croatia and according to the MIGs 2009. aggregates, in seasonally and working-day adjusted figures.  Thus, in concordance with the mentioned Regulation and Recommendations, the industrial production is interpreted with month-on-month growth rates calculated on the basis of seasonally adjusted series, while year-on-year rates are calculated on the basis of working-day adjusted series. In order to keep consistency with previously published series, original indices (see table 4) are presented in this first release in the same way as they were presented in the first release No. 2.1.1. in 2009 and in previous years, but without any interpretation. Moreover, the trend indices were also shown in this first release due to the fact that, until now, all data and interpretations were based on them. This release No. 2.1.3. comprises detailed data on industrial production in the form of seasonally adjusted, working-day adjusted, trend and original indices at the lowest activity level of the NKD 2007.

 

 

 

Spomenuti koncept indeksa zadržat će se u prijelaznom razdoblju tijekom 2010. isključivo radi korisnika podataka koji su navikli na taj način prezentiranja indeksa industrijske proizvodnje koji se nije mijenjao dugi niz godina. Međutim, usklađivanje sa statističkim konceptima EU-a koje uključuju i prezentaciju podataka zahtijeva prilagođavanje osobito u okviru procesa približavanja ulaska RH u EU. Nacionalnim će korisnicima taj način prezentacije omogućiti neposrednu usporedbu s podacima koje objavljuje Eurostat na svoju internetskim stranicama: http://ec.europa.eu/eurostat i internetskim stranicama za Glavne europske ekonomske pokazatelje: http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators, od kojih je jedan i indeks industrijske proizvodnje, koji DZS redovito dostavlja u Eurostat već od 2003.

 

This concept of presenting indices will be kept in transitional period during 2010 solely to help data users who are used to this way of presenting the industrial production indices, which have not been changed for so many years. However, the harmonisation with the EU statistical concepts, which also includes the implementation of data, requires the adjustment, especially in the framework of accessing of the Republic of Croatia to the EU. This concept of presentation will enable the national data users to directly compare the national data with those published on the Eurostat’s Internet site: http://ec.europa.eu/eurostat and on the internet site for the Principal European Economic Indicators (the so-called PEEIs): http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators, of which one is the industrial production index that has been regularly disseminated by the Central Bureau of Statistics to Eurostat since 2003.

 

 

 

Definicija pokazatelja

 

Definition of indicator

 

 

 

Indeks fizičkog obujma industrijske proizvodnje važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati industrijskog sektora. S obzirom na njegovu periodiku i brzinu u kojoj je raspoloživ, on je središnji i ažuran pokazatelj razvoja industrijskog sektora, koji je jedan od najnestabilnijih sastavnica gospodarstva.

 

The industrial production volume index is an important short-term indicator of a business cycle that measures monthly results of the industrial sector. Taking into account its periodicity, its rapid availability, it is a central and up-to-date indicator of the development of the industrial sector, which is one of the most volatile components of economy.

 

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Legal and methodological framework

 

 

 

Indeksi prikazani u ovom priopćenju izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o industrijskoj proizvodnji (IND-1/KPS/M) u 2010. Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-1/KPS/M) u 2010. provodi DZS zajedno sa svojim županijskim uredima za statistiku i uredom Grada Zagreba na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.).

 

In this first release, all indices were calculated on the basis of data collected through the Monthly Survey on Industrial Production (IND-1/KPS/M form) in 2010. The Monthly Survey on Industrial Production (IND-1/KPS/M form) in 2010 is carried out by the Central Bureau of Statistics together with his county statistical offices and Grad Zagreb on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09).

 

 

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-1/ KPS/M navedeni su u Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/ KPS/M), a objavljeni su u Narodnim novinama, br. 11/09. Usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno spomenute temeljne Uredbe Vijeća (EC) br. 1165/98 Uredbe Komisije (EK) br. 1503/2006 o definicijama varijabla, popisu varijabla i učestalosti prikupljanja podataka.

 

Concepts and definitions used in this survey are specified in the Statistical Standards for the Monthly Survey on Industrial Production and Persons Employed (IND-1/KPS/M form) published in Narodne novine No. 11/09. Concepts and definitions are harmonised with the EU Methodology of Short-Term Business Statistics with the Council Regulation (EC) no 1165/98. and Commission Regulation (EC) No. 1503/2006 on definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation.


 

 

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Scope and coverage

 

 

 

Istraživanjem IND-1/KPS/M obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti koje su navedene u područjima NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i to: B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, tj. njihovim odjeljcima 05 – 35 (osim skupine 35.3).

 

The IND-1/KPS/M Survey covers enterprises and parts thereof employing 20 or more persons and performing one or several industrial activities listed in the NKD 2007. (NN, No. 58/07 and 72/07) sections B Mining and quarrying, C Manufacturing and D Electricity, gas, steam and air conditioning supply, that is, their divisions 05 – 35 (except group 35.3).

 

 

 

Izvještajno razdoblje

 

Reference period

 

 

 

Izvještajno razdoblje jest mjesec dana i poklapa se s kalendarskim mjesecom. Ispunjeni obrazac IND-1/KPS/M dostavlja se poštom Državnom zavodu za statistiku u pravilu 12 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja.

 

The reference period for data collection is a calendar month. As a rule, completed IND-1/KPS/M forms must be returned by mail to the Central Bureau of Statistics, as a rule 12 days after the end of the reference period.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje jesu indeksi gotovih industrijskih proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda  (NIPUM 2009.)

 

Industrial production volume indices are indices of finished industrial products defined by the Nomenclature of Industrial Products (NIPUM 2009.).

 

 

 

Pod gotovim proizvodom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj izrade, a naveden je pod posebnom šifrom i nazivom u NIPUM-u 2009.

 

A finished product is every product that reached a certain level in the production process and listed in the NIPUM 2009. under separate codes and headings.

 

 

 

Metoda kalkulacije1)

 

Calculation method1)

 

 

 

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se u dva koraka prema Laspeyresovoj formuli. U prvom koraku indeksi se izračunavaju iz podataka o količinama pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2009. i odgovarajućega ponderacijskog koeficijenta, koji je aproksimacija dodane vrijednosti pojedinačnih proizvoda. U drugom koraku svi indeksi skupina i više razine ponderiraju se udjelom u dodanoj vrijednosti pojedinačnih djelatnosti industrije po razinama NKD-a 2007. Tako je definirana relativna važnost pojedinačnih razina NKD-a 2007. i istodobno su nivelirane različite razine pokrivenosti.

 

Industrial production volume indices for various levels of the NKD 2007. are calculated in two stages according to the Laspeyres formula. In the first stage, indices are calculated from quantity data on production of individual products according to the NIPUM 2009. and an adequate weighting coefficient, which represents an estimated value added of individual products. In the second stage, all indices of groups and higher levels are weighted with shares of value added of individual activities of industrial production by NKD 2007. levels. In this way, the relative importance of individual levels is defined and, at the same time, different levels of coverage are levelled.

 

 

 

Ponderacijski sustav

 

Weighting system

 

 

 

Ponderacijski koeficijenti pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2009. koji se upotrebljavaju za izračun indeksa industrijske proizvodnje su dodana vrijednost za jediničnu proizvodnju određenog proizvoda. Izračunani su na temelju jediničnih vrijednosti iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji za 2005., a revidiraju se svake pete godine. Ponderacijski koeficijenti koji su se upotrebljavali od 2002. do 2008. bili su izračunani na temelju Godišnjeg izvještaja industrije 2000.

 

Weighting coefficients of individual products of the NIPUM 2009. used in the calculation of industrial production index represent the value added to the unit production of a respective product. They are calculated on the basis of unit values of the PRODCOM survey on industrial production for 2005 and are revised every five years. Weighting coefficients used in the period from 2002 to 2008 were calculated on the basis of the 2000 Annual Report on Industry.

 

 

 

Struktura industrijskih djelatnosti (struktura odjeljaka) izračunana je na temelju bruto dodane vrijednosti proizvodnih čimbenika prema načelu JVD-a (čistih djelatnosti) u 2009. u RH. Izračunana je na temelju godišnjih statističkih rezultata Strukturno-poslovnog istraživanja industrije za 2008. (94,8% obuhvata) DZS-a i godišnjih administrativnih podataka Fine – Godišnji računi industrijskih poduzeća za 2008. (5,2% obuhvata) te ispravljena indeksima fizičkog obujma industrijske proizvodnje za 2009. Struktura odjeljaka ažurira se na početku svake godine za obračunavanje indeksa tekuće godine.

 

In the Republic of Croatia, the structure of industrial activities (division structure) was calculated in 2009 on the basis of the gross value added of factor costs by kind-of-activity (pure activity) principle. It was calculated on the basis of 2008 annual statistical results of the Structural Business Survey on Industry (coverage of 94.8%) carried out by the Central Bureau of Statistics and annual results taken over from administrative data of Fina – the Annual Accounts of Industrial Enterprises in 2008 (coverage of 5.2%) and was further corrected by industrial production volume indices for 2009. The division structure is updated at the beginning of every year for the calculation of indices in a current year.

 

 

 

Prezentacija serija indeksa

 

Indices series presentation

 

 

 

Desezoniranje je izvršeno metodom TRAMO-SEATS na mjesečnoj seriji indeksa koja počinje indeksom za siječanj 1998. za industriju ukupno (područja B, C i D, osim skupine 35.3) i odabrane odjeljke NKD-a 2007.1) te za GIG 2009. U serijama desezoniranih indeksa isključen je utjecaj slučajne komponente. Produžavanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode desezoniranja prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih desezoniranih indeksa i trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

 

Seasonal adjustment has been done by using the TRAMO-SEATS method on the monthly index series, which starts with the January 1998 index for the total industry (sections B, C and D, excluding group 35.3) and for selected NKD 2007.1) divisions as well as for the MIGs 2009. Series of seasonally adjusted indices are thus in which a random component has been excluded. Due to the character of the implemented seasonal adjustment method, the extension of index series, by adding of new monthly observations for each new month, could cause subsequent corrections of already published seasonally adjusted indices and trend for several months backwards.

 

 

 

 

 

1)

Za dodatne informacije treba se koristiti Studijama i analizama Kratkoročni pokazatelji industrije, br. 85., Zagreb, 1999., DZS.

 

 

 

1)

Additional information are available in the Studies and Analyses – Short-Term Indicators on Industry, No. 85, Zagreb, 1999, CBS.

 


Desezonirani indeksi

 

Seasonally adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom desezonirani indeksi podrazumijeva se da su podaci prilagođeni za sezonu i kalendarske dane. U skladu s preporukama Eurostata i obveze iz Uredbe Vijeća (EC) 1165/98 EU-a podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba prema terminologiji i praksi Eurostata) prezentiraju se u desezoniranom obliku za indeksa industrijske proizvodnje ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term seasonally adjusted indices indicates that data are adjusted for both seasonal and working-day effects. In line with the Eurostat’s Recommendations and the Council Regulation No. 1165/98, data that are compared to those of the previous month (the so-called monthly comparison according to the Eurostat’s terminology and practice) are presented in a seasonally adjusted form for industrial production indices or its growth rates.

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijeva se da su podaci prilagođeni za kalendarske dane. U skladu s preporukama Eurostata i obveze iz Uredbe Vijeća (EC) 1165/98 EU-a podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba prema terminologiji i praksi Eurostata) prezentiraju se u kalendarski prilagođenom obliku za indeksa industrijske proizvodnje ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term working-day adjusted indices indicate that data are adjusted only for working-day effects. In line with the Eurostat’s Recommendations and the Council Regulation No. 1165/98, data that are compared to those of the same month of a previous year (the so-called annual comparison according to the Eurostat’s terminology and practice) are presented in a working-day adjusted form for industrial production indices or its grows rates.

 

 

 

Obavijest korisnicima podataka

 

Announcement to data users

 

 

 

Prvi rezultati indeksa obujma industrijske proizvodnje ukupno i prema agregatima GIG-a 2009. u 2010. objavljuju se u priopćenju 2.1.1., u pravilu tjedan dana prije ovog priopćenja.

 

First results of the industrial production volume indices, total and according to MIGs 2009., are published in the First Release No. 2.1.1., which is usually issued one week before this first release.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

CBS

Central Bureau of Statistics

DZS

Državni zavod za statistiku

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Fina

Financial Agency

Fina

Financijska agencija

 

MIGs 2009.

Main Industrial Groupings, 2009 version

GIG 2001.

Glavne industrijske grupacije, verzija 2001.

 

NIPUM

Nomenclature of Industrial Products for Monthly survey on Industrial Production

GIG 2009.

Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.

 

n.e.c.

not elsewhere classified

JVD

jedinica prema vrsti djelatnosti

 

NKD 2002.

National Classification of Activities, 2002 version

NKD 2002.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

NN

Narodne novine

 

PRODCOM

PRODucts of the European COMmunity

NIPUM

Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji

 

 

 

PRODCOM

Proizvodnja u zajednici

 

 

 

RH

Republika Hrvatska

 

 

 

tj.

to jest

 

 

 

tzv.

takozvani

 

 

 

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, DSc, Director General

Priredili: Jasna Pugar, Ivana Zoroja i Mustafa Elezović

Prepared by: Jasna Pugar, Ivana Zoroja and Mustafa Elezović

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.