Crno-linija

 

GODINA/YEAR: XLVII.                                      ZAGREB, 11. SIJEČNJA 2011./11 JANUARY, 2011                                BROJ/NUMBER: 2.1.9/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

INDEKSI CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA U PROSINCU 2010.

PRODUCERS' PRICE INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, DECEMBER 2010

 

 

U prosincu 2010. u usporedbi sa studenim 2010. cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima, ukupno industrija, više su za 1,0%, u usporedbi sa prosincem 2009. više su za 5,7%, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. više su za 4,3% u odnosu na isto razdoblje 2009.

 

In December 2010, as compared to November 2010, producers’ prices of industrial products for the total industry increased by 1.0%, as compared to December 2009 they increased by 5.7% and, in the period from January to December 2010, they were by 4.3% higher than in the same period of 2009.

 

 

 

Ako usporedimo cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima, ukupno industrija, isključujući Energiju, tada su u prosincu 2010. u usporedbi sa studenim 2010. više za 0,1%, u usporedbi sa prosincem 2009. više su za 1,8%, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. više su za 0,4% u odnosu na isto razdoblje 2009.

 

If we compare producers’ prices of industrial products for the total industry excluding energy, then In December 2010, as compared to November 2010, the producers’ prices of industrial products increased by 0.1%, as compared to December 2009 they increased by 1.8% and, in the period from January to December 2010, they were by 0.4% higher than in the same period of 2009.

 

 

 

Prema agregatima GIG-a 2009., proizvođačke cijene u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. porasle su u Energiji za 3,5%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju ostale stabilne, a u Intermedijarnim proizvodima pale su za 0,2% i u Kapitalnim proizvodima pale su za 0,1%.

 

According to the MIGs 2009. aggregates, in December 2010, as compared to November 2010, producers’ prices in Energy were by 3.5% and in Non-durable consumer goods Intermediate goods by 0.3% higher, in Durable consumer goods they remained stable and in Intermediate goods they were by 0.2% and in Capital goods by 0.1% lower.

 

 

 

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., u prosincu 2010. u usporedbi sa studenim 2010. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 1,2%, u Prerađivačkoj industriji za 1,1%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%, i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

 

According to the NKD 2007. sections, in December 2010, as compared to November 2010, the producers’ prices increased in Mining and quarrying section by 1.2%, in Manufacturing section by 1.1%, in Electricity, gas, steam and air conditioning supply section by 0.1%, in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities section (only division 36) by 0.1%.

 

 

image description

 

 

Prema odjeljcima NKD-a 2007., najveći porast proizvođačkih cijena u prosincu 2010. u usporedbi sa studenim 2010. zabilježen je u Proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (za 7,1%), Proizvodnji električne opreme (za 2,6%), Vađenju sirove nafte i prirodnog plina (za 2,1%), Proizvodnji pića (za 1,1%), dok je najveći pad proizvođačkih cijena prema odjeljcima NKD-a 2007. zabilježen u Proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica (za 4,3%), Proizvodnji ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (za 1,2%), Ostalom rudarstvu i vađenju (za 0,2%), Proizvodnji odjeće (za 0,2%) te Proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda (za 0,2%).

 

According to the NKD 2007. divisions, the highest increase in the producers’ prices in December 2010, as compared to November 2010, was recorded in Manufacture of coke and refined petroleum products (7.1%), in Manufacture of electrical equipment (2.6%), in Extraction of crude petroleum and natural gas (2.1%) and in Manufacture of beverages (1.1%), while the highest decrease was recorded in Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (4.3%), in Manufacture of other non-metallic mineral products (1.2%), in Other mining and quarrying (0.2%), in Manufacture of wearing apparel (0.2%) and in Manufacture of chemicals and chemical products (0.2%).

 

 

 

Stabilnost proizvođačkih cijena u prosincu 2010. u usporedbi sa studenim 2010. zabilježena je u osam odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007.

 

In December 2010, as compared to November 2010, the producers’ prices remained stable in eight activity divisions of the NKD 2007.

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA PREMA GIG-u 2009. TE PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
NKD-a 2007. U PROSINCU 2010
.

      PRODUCERS' PRICE INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, ACCORDING TO MIGs 2009. AND NKD 2007. DIVISIONS, DECEMBER 2010

 

 

XII. 2010.
Ø 2005.

XII. 2010.
XII. 2009.

XII. 2010.
XI. 2010.

XII. 2010.
XII. 2009.

I. – XII. 2010.
I. – XII. 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

122,1

105,7

101,0

105,7

104,3

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući energiju

112,9

101,8

100,1

101,8

100,4

 

Total industry, excluding energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 AI

Intermedijarni proizvodi

118,9

105,2

99,8

105,2

102,6

 AI

Intermediate goods

 AE

Energija

146,8

115,5

103,5

115,5

114,7

 AE

Energy

 BB

Kapitalni proizvodi

102,7

100,0

99,9

100,0

100,0

 BB

Capital goods

 CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

109,4

101,3

100,0

101,3

100,6

 CD

Durable consumer goods

 CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

111,6

100,7

100,3

100,7

99,7

 CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 B

Rudarstvo i vađenje

140,0

117,2

101,2

117,2

111,3

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

162,4

133,1

102,1

133,1

123,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

114,8

101,0

99,8

101,0

100,5

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

Prerađivačka industrija

116,8

105,0

101,1

105,0

103,7

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

117,7

104,6

100,0

104,6

100,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

109,7

98,4

101,1

98,4

97,5

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

128,5

105,1

99,9

105,1

108,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

109,1

102,6

100,3

102,6

111,0

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

103,9

99,6

99,8

99,6

98,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

106,4

99,4

100,0

99,4

97,4

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

105,7

100,3

100,0

100,3

100,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

113,3

106,6

100,1

106,6

105,6

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

128,9

121,9

107,1

121,9

120,4

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

135,8

107,9

99,8

107,9

109,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

96,9

98,8

100,0

98,8

100,5

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

98,9

104,7

100,7

104,7

99,2

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

119,7

97,9

98,8

97,9

98,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

109,6

108,7

100,1

108,7

103,3

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
strojeva i opreme

107,4

100,8

100,0

100,8

100,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih
proizvoda

87,6

103,0

100,0

103,0

98,9

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

127,0

105,8

102,6

105,8

103,2

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

103,2

101,3

100,2

101,3

100,4

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

89,5

95,7

95,7

95,7

97,6

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,8

100,4

100,0

100,4

99,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

110,4

101,4

100,0

101,4

101,0

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

131,9

101,1

100,5

101,1

100,3

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

128,0

105,7

100,1

105,7

104,5

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

128,0

105,7

100,1

105,7

104,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

169,1

102,5

100,1

102,5

102,3

 E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

169,1

102,5

100,1

102,5

102,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

2.   MJESEČNI INDEKSI CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA, UKUPNO

      MONTHLY PRODUCERS’ PRICE INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 2005. = 100

2005.

98,8

99,1

99,3

99,4

99,6

99,3

99,9

100,1

100,8

101,3

101,3

101,0

2006.

101,5

102,3

102,6

102,7

103,1

102,9

103,0

103,2

102,9

102,8

102,9

102,9

2007.

103,7

104,0

104,7

105,0

105,6

106,0

106,2

107,0

107,5

107,9

108,5

109,0

2008.

111,6

111,9

112,6

113,1

114,5

115,9

118,8

118,4

118,3

117,0

115,3

113,7

2009.

113,6

113,8

112,5

113,0

113,7

114,8

115,4

116,3

115,5

115,3

115,5

115,5

2010.

117,0

116,9

118,0

118,7

119,3

119,8

119,8

120,1

120,6

121,0

120,9

122,1

 

Prethodni  mjesec  = 100
Previous month = 100

2005.

100,0

100,3

100,3

100,1

100,1

99,7

100,7

100,1

100,8

100,5

100,0

99,7

2006.

100,5

100,8

100,3

100,1

100,4

99,7

100,1

100,2

99,8

99,9

100,0

100,0

2007.

100,8

100,3

100,6

100,3

100,5

100,4

100,2

100,8

100,5

100,3

100,6

100,4

2008.

102,4

100,2

100,7

100,4

101,2

101,2

102,5

99,7

99,9

98,9

98,5

98,7

2009.

99,9

100,2

98,8

100,5

100,6

100,9

100,6

100,8

99,3

99,8

100,1

100,0

2010.

101,3

99,9

101,0

100,6

100,5

100,4

100,0

100,3

100,4

100,4

99,9

101,0

 

Isti mjesec prethodne godine = 100
Same month of previous year = 100

2006.

102,7

103,2

103,3

103,3

103,6

103,6

103,1

103,1

102,1

101,5

101,6

101,9

2007.

102,2

101,7

102,1

102,3

102,4

103,0

103,2

103,7

104,5

104,9

105,5

105,9

2008.

107,6

107,5

107,6

107,7

108,5

109,4

111,8

110,6

110,0

108,4

106,2

104,3

2009.

101,8

101,8

99,9

99,9

99,3

99,0

97,2

98,2

97,7

98,6

100,2

101,6

2010.

103,0

102,7

105,0

105,1

104,9

104,4

103,8

104,0

104,4

105,0

104,7

105,7

 

 

 

3.   PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA, UKUPNO

      AVERAGE ANNUAL PRODUCERS’ PRICE INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTS, TOTAL

 

Prethodna godina = 100
Previous year = 100

2005. = 100

 

 

 

2007.

103,4

106,3

2008.

108,3

115,1

2009.

99,6

114,6

2010.

104,3

119,5

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

METHODOLOGICAL NOTES

 

 

 

Indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu promjenu prodajnih cijena proizvoda industrijskog sektora (područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.) na domaćem tržištu. On je prema konceptu EU-a prioritetni ekonomski pokazatelj koji može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

 

Index of producers’ prices of industrial products is an important short-term indicator of business cycle that shows monthly price changes in industrial sector (NKD 2007. sections B, C, D and E –only division 36). According to the EU concept, it is a principal economic indicator that can indicate inflationary changes before they reach a consumer.

 

 

 

U ovom priopćenju svi indeksi prikazani su u izvornom  (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih revidiranim Mjesečnim istraživanjem o cijenama industrijskih proizvoda pri proizvođačima (IND-3/KPS/M) za 2010. U Posebnoj napomeni korisnicima na kraju ovog priopćenja dana su dodatna objašnjenja.

 

In this first release, all indices are presented in original (unadjusted) form. They were calculated on the basis of data collected through the revised Monthly Survey on Producers’ Prices of Industrial Products (IND-3/KPS/M form) for 2010. Special notes to users at the end of this report provide additional information.

 

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Legal and methodological framework

 

 

 

Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvoda pri proizvođačima (IND-3/KPS/M) u 2010. provodi neposredno Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.).

 

The Monthly Survey on Producers’ Prices of Industrial Products  (IND-3/KPS/M form) in 2010 is carried out directly by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09).

 

 

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-3/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama iz Metodologije za kratkoročne poslovne statistike EU-a (Tema 4, ISSN 1725-0099, Europska zajednica, 2006.) i Uredbe Komisije (EC) br. 1503/2006. o definicijama varijabla, popisu varijabla i učestalosti prikupljanja podataka.

 

Concepts and definitions used in the IND-3/KPS/M Survey are harmonised with the EU Methodology of Short-Term Business Statistics (Theme 4, ISSN 1725-0099; European Communities, 2006) as well as with the Commission Regulation (EC) No. 1503/2006 on definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation.

 

 

 

Pokrivenost i obuhvat

 

Scope and coverage

 

 

 

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća (pravne osobe i obrtnici) koja proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP 2009. (NN, br. 6/10.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

 

The IND-3/KPS/M Survey reporting units cover selected enterprises (legal entities and tradesmen) that produce selected products as defined in the Nomenclature of Industrial Products – NIP 2009. (NN, No. 6/10), classified in the NKD 2007. activity sections B Mining and quarrying, C Manufacturing, D Electricity, gas, steam and air conditioning supply and Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36).

 

 

 

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćem tržištu u istraživanju IND-3/KPS/M za 2010. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 15 000 kuna na domaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G), a odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda.

 

The collection of data on producers’ prices on domestic market by the IND-3/KPS/M Survey for 2010 covers a representative sample of industrial products at the level of covered activity classes of the NKD 2007., that is, all products exceeding 15 000 kuna production sold recorded on domestic market according to results of the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G form), while the selection of enterprises has been done according to their share in the production of selected products.

 

 

 

U uzorak IND-3/KPS/M istraživanja za 2010. obuhvaćeno je 1 378 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2009. u 1 044 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika).

 

The IND-3/KPS/M Survey for 2010 covers a sample of 1 378 item prices within the selected NIP 2009. products in 1 044 enterprises (legal entities and tradesmen).

 

 

 

Točka izvještavanja

 

Reference point

 

 

 

Sve proizvođačke cijene izvještavaju se kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode redovitim kupcima na domaćem tržištu u najvećim količinama franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili su to cijene po kojima proizvođač vrši obračun drugim proizvođačima.

 

All producers’ prices are recorded as transaction prices in effect on the 15th of the month indicated.  Prices at which a producer sells the products at the domestic market in the largest quantities, loaded free on rail (truck) at factory gate at the location of a producer or a price charged to another company by a producer are recorded.

 

 

 

Ispunjeni obrazac IND-3/KPS/M dostavlja se elektroničkom ili običnom poštom Državnom zavodu za statistiku po pravilu 26. u mjesecu za tekući mjesec.

 

Completed IND-3/KPS/M forms must be returned by e-mail or by post to the Croatian Bureau of Statistics, as a rule on 26th in a month for a current month.

 

 

 

Definicije i metoda kalkulacije

 

Definitions and calculation method

 

 

 

Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim količinama, franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijena po kojoj proizvođač obračunava drugom poduzeću. U prodajnu cijenu ulazi regres koji ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

 

Producers’ prices of industrial products are either prices at which a producer sells the products at the domestic market in the largest quantities, loaded free on rail (truck) at factory gate at the location of a producer or a price charged to another company by a producer. The selling price is increased for the amount of the compensation obtained by the seller and deducted for the amount of the discount, rebate, value added tax and excises.

 

 

 

Metoda kalkulacije

 

Calculation method

 

 

 

Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima na domaćem tržištu za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli.

 

Producers’ price indices of industrial products on the domestic market are calculated according to the Laspeyres formula for different levels of the NKD 2007.

 

 

 

Iz podataka o cijenama izračunavaju se individualni indeksi za svaki reprezentativni proizvod stavljanjem u odnos cijena tekućeg razdoblja s cijenama u baznom razdoblju (prosinac prethodne godine).

 

Individual indices for each representative product are calculated from data on prices by dividing prices of a current period by prices of a base period (December of a previous year).

 

 

 

Iz individualnih indeksa cijena vaganom aritmetičkom sredinom izračunavaju se agregatni indeksi, tj. indeksi skupina, odjeljaka i područja NKD-a 2007. te ukupan indeks industrije prema modificiranoj Laspeyresovoj formuli:

 

Aggregate indices, that is, indices of groups, divisions and sections of the NKD 2007. as well as the total industry index calculated by a weighted arithmetic mean from individual indices according to the modified Laspeyres  formula:

 

 

 

pri čemu je značenje kratica:

 

I        indeks grupe, odjeljka, područja i ukupan
         indeks

Pn     cijena u tekućem razdoblju (mjesecu)

Po     cijena u baznom razdoblju

Wo   relativna struktura vrijednosti prodaje u baznom razdoblju.

 

Whereby:

 

I          is an index of a group, division, section, subsection and
           the total index

Pn      is a price in a current period (month)

Po      is a price in a base period

Wo     is a relative sale structure in a base period.

 

 

 

Ponderi

 

Weights

 

 

 

Od siječnja 2010. primjenjuje se struktura na temelju vrijednosti prodaje na razini skupine proizvoda iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2008.

 

Since January 2010, a structure based on production sold value at the group level taken from the PRODCOM Survey on Industrial Production (IND-21/PRODCOM/G form) for 2008 has been applied.

 

 

 

Sadašnji ponderacijski sustav temelji se na 2005. Ponderacijski sustav mijenja se svakih pet godina, a svake godine ponderi se djelomično korigiraju za promjene nastale u kretanju cijena.

 

The current weighting system was based in 2005. The weighting system is changed every five years, while weights are partly corrected every year, in relation to changes in prices.

 

 

 

Posebna napomena korisnicima

 

Special notes to users

 

 

 

U priopćenju indeksi cijena proizvoda pri proizvođačima na domaćem tržištu za 2010. izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o cijenama industrijskih proizvoda pri proizvođačima (IND-3/KPS/M) za 2010. i konzistentni su s prethodno objavljenim serijama indeksa cijena proizvoda pri proizvođačima na domaćem tržištu, koje su izračunane na temelju podataka prikupljenih istraživanjem Cijene proizvođača industrijskih proizvoda (C-41), koje se provodilo do kraja 2009.

 

In first releases in 2010, producers’ price indices on domestic market are calculated on the basis of data collected through the Monthly Survey on Producers’ Prices of Industrial Products (IND-3/KPS/M form). They are consistent with previously published producers’ price indices on domestic market calculated on the basis of the Survey on Producers’ Prices of Industrial Products (C-41 form), which was carried out until the end of 2009.

 

 

 

Mjesečno istraživanje IND-3/KPS/M revidirano je istraživanje u kojem je u odnosu na prethodno istraživanje C-41 proširen obuhvat te promijenjeni sadržaj, rokovi snimanja i dostavljanja podataka o cijenama proizvoda pri proizvođačima te drugi koncepti i definicije uglavnom radi usklađivanja s Uredbom za kratkoročne statistike EU-a1) te početka prikupljanja i izračunavanja indeksa proizvođačkih cijena i na nedomaćem tržištu s konačnim ciljem izračunavanja kompozitnog pokazatelja – indeksa cijena outputa industrije radi zadovoljavanja zahtjeva EU-a.

 

The monthly IND-3/KPS/M Survey is a revised survey that was changed by extending its coverage and by changing their content, deadlines and delivery of data for producers’ prices of industrial products as well as other concepts and definitions, as compared to those applied on C-41 data collection. It was mostly because of the harmonisation with the EU Regulation on Short-Term Statistics1) and the beginning of data collection of producers’ prices on non-domestic market as well, with an overall aim of calculating the composite indicator – industrial output price index, in order to satisfy EU requirements.

 

 

 

Objavljivanje i diseminacija spomenutih kratkoročnih pokazatelja – indeksa proizvođačkih cijena na nedomaćem tržištu i kompozitnog pokazatelja – indeksa cijena outputa industrije radi zadovoljavanja zahtjeva EU-a planira se u 2011., počevši od indeksa za siječanj 2011. u skladu s Kalendarom objavljivanja statističkih podataka za 2011.

 

Publishing and dissemination of the mentioned short-term indicators – producers’ price indices on non-domestic market as well as composite indicator – indices of industrial output prices is planned to be done in 2011, starting with indices for January 2011 in line with the 2011 Calendar of Statistical Data Issues.

 

 

 

 

 

1)

Uredba Komisije (EC) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o implementaciji Uredbe Vijeća (EC) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijama Glavnih industrijskih grupacija (GIG)

 

1)

COMMISSION REGULATION (EC) No. 656/2007 of 14 June 2007 on Implementing Council Regulation (EC) No. 1165/98 concerning short-term statistics as regards to the definitions of Main Industrial Groupings (MIGs).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

Fina

Financial Agency

GIG 2009.

Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.

 

MIGs 2009.

Main Industrial Groupings, 2009 version

NIP 2009.

Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2009.

 

n.e.c

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NIP 2009.

Nomenclature of Industrial Products, 2009 version

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tj.

to jest

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Jasna Pugar, Mustafa Elezović i Dubravka Rogan

Prepared by: Jasna Pugar, Mustafa Elezović and Dubravka Rogan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.