image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                         ZAGREB, 30. TRAVNJA 2010./30 APRIL, 2010                                        BROJ/NUMBER: 8.1.2.

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 


OSNOVNE ŠKOLE
BASIC SCHOOLS

 

KRAJ ŠK. G. 2008./2009. I POČETAK ŠK. G. 2009./2010.

END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR AND BEGINNING
OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

 

1.  OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2008./2009.

 

1.  BASIC SCHOOLSend of 2008/2009 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2008./2009. djelovalo je 848 osnovnih škola (matične i samostalne) koje su u svom sastavu imale 1 225 područnih škola/odjela.

 

At the end of the 2008/2009 school year, there were 848 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia, which comprised 1 225 satellite schools and departments.

 

 

 

Na kraju školske godine 2008./2009. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2007./2008. Broj učenika manji je za 1,6%, a udio učenica ove školske godine iznosi 48,7%.

 

At the end of the 2008/2009 school year, the number of basic schools and class units did not change, as compared to the end of the 2007/2008 school year. The number of pupils decreased by 1.6%, out of which the share of female pupils was 48.7%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju ove školske godine iznosi 1:11,9. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,5. Udio žena u populaciji učitelja jest 80,8%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education in the 2008/2009 school year was 1:11.9. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1:2.5. The share of women in the total number of teachers was 80.8%.

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 073 školske jedinice u 2 044 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 2 007 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u 3 na mađarskome, u 6 na češkome i u 17 na srpskome. Dvadeset i devet škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to 1 na češkome, 5 na mađarskome, 6 na talijanskome, 1 na njemačkome i 16 na srpskome. Ukupno je 4 428 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 327 na češkome, 1 482 na talijanskome, 233 na mađarskome, 51 na njemačkome i 2 335 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 044 basic schools, out of 2 073 of them, classes were conducted in one language:2 007 in Croatian, 11 in Italian, 3 in Hungarian, 6 in Czech and 17 in Serbian. Besides in Croatian, in 29 schools classes were conducted in languages of ethnic minorities: 1 in Czech, 5 in Hungarian, 6 in Italian, 1 in German and 16 in Serbian. The total of 4 428 pupils attended the classes conducted in the languages of ethnic minorities: 327 in Czech, 1 482 in Italian, 233 in Hungarian, 51 in German and 2 335 in Serbian.

 

 

 

 

1.1.   OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Škole s organiziranom prehranom
Schools providing school meals

 

ukupno
Total

matične i
samo-
stalne
Self-contained schools

područne
i odjeli

Satellite schools
and departments

ukupno
Total

čisti
Homogenous

kombini-
rani
Combined

ukupno
Total

samo
mliječni
obrok
Snack
 only

samo
topli
obrok
Warm
 meal only

oba
obroka
Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 073

 848

1 225

18 502

16 941

1 561

1 273

 657

 389

 227

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 063

 838

1 225

18 428

16 869

1 559

1 264

 656

 385

 223

State

Privatne

 9

 9

 -

 71

 69

 2

 8

 1

 4

 3

Private

Vjerskih zajednica

 1

 1

 -

 3

 3

 -

 1

 -

 -

 1

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež
 s teškoćama u razvoju

 57

 22

 35

 333

 233

 100

 56

 20

 12

 24

Basic schools for
disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 56

 22

 34

 332

 233

 99

 56

 20

 12

 24

State

Privatne

 1

 -

 1

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

Private

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU, USPJEHU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, ACHIEVEMENT AND SCHOOL MEALS, END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

Ukupno
Total

Učenice
Female pupils

Učenici koji su
završili školu
Graduated pupils

Korisnici prehrane
u školi
Pupils taking school meals

 

 

svega
All

I. – IV.
razred
1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

svega
All

I. – IV.
razred
1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

svega
All

učenice
Female pupils

mliječnog
obroka
Snacks

toplog
obroka
Warm
 meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole ukupno

369 409

174 206

195 203

179 979

84 908

95 071

47 578

23 476

95 586

57 270

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

367 294

173 270

194 024

179 179

84 553

94 626

47 280

23 369

93 219

55 435

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

366 459

172 887

193 572

178 824

84 389

94 435

47 176

23 319

93 186

55 027

State

Privatne

 794

 342

 452

 338

 147

 191

 104

 50

 33

 408

Private

Vjerskih zajednica

 41

 41

-

 17

 17

 -

 -

 -

 -

 -

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

2 115

 936

1 179

 800

 355

 445

 298

 107

2 367

1 835

Basic schools for
disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 111

 933

1 178

 798

 354

 444

 297

 106

2 367

1 835

State

Privatne

 4

 3

 1

 2

 1

 1

 1

 1

 -

 -

Private

 

 

 

1.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno
Total

U državnim školama
In state schools

U privatnim školama
In private schools

U školama vjerskih
zajednica
In schools of religious
communities

 

 

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

369 409

367 378

368 570

366 539

798

798

41

41

All

Basic schools – total

 

učenice

179 979

179 376

179 622

179 019

340

340

17

17

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

367 294

365 302

366 459

364 467

794

794

41

41

All

Basic schools – regular

 

učenice

179 179

178 588

178 824

178 233

338

338

17

17

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

40 650

40 384

40 537

40 271

83

83

30

30

All

1st       grade

 

učenice

19 821

19 709

19 767

19 655

42

42

12

12

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

42 700

42 602

42 595

42 497

94

94

11

11

All

2nd     grade

 

učenice

20 778

20 733

20 739

20 694

34

34

5

5

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

43 855

43 797

43 776

43 718

79

79

-

-

All

3rd          grade

 

učenice

21 418

21 393

21 384

21 359

34

34

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

46 065

45 978

45 979

45 892

86

86

-

-

All

4th      grade

 

učenice

22 536

22 506

22 499

22 469

37

37

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

48 599

48 137

48 501

48 039

98

98

-

-

All

5th           grade

 

učenice

23 776

23 646

23 732

23 602

44

44

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

49 852

49 490

49 709

49 347

143

143

-

-

All

6th           grade

 

učenice

24 146

24 060

24 091

24 005

55

55

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

48 159

47 634

48 052

47 527

107

107

-

-

All

7th           grade

 

učenice

23 311

23 172

23 269

23 130

42

42

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

47 414

47 280

47 310

47 176

104

104

-

-

All

8th           grade

 

učenice

23 393

23 369

23 343

23 319

50

50

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

2 115

2 076

2 111

2 072

4

4

-

-

All

Basic schools for disabled       

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

 800

 788

 798

 786

2

2

-

-

Female pupils

children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

 218

 206

 217

 205

1

1

-

-

All

1st       grade

 

učenice

 75

 73

 75

 73

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

 220

 215

 220

 215

-

-

-

-

All

2nd     grade

 

učenice

 84

 82

 84

 82

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

 253

 249

 253

 249

-

-

-

-

All

3rd          grade

 

učenice

 97

 96

 97

 96

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

 245

 243

 243

 241

2

2

-

-

All

4th      grade

 

učenice

 99

 99

 98

 98

1

1

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

 289

 287

 289

 287

-

-

-

-

All

5th    grade

 

učenice

 115

 115

 115

 115

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

 303

 297

 303

 297

-

-

-

-

All

6th    grade

 

učenice

 114

 110

 114

 110

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

 287

 281

 287

 281

-

-

-

-

All

7th    grade

 

učenice

 108

 106

 108

 106

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

 300

 298

 299

 297

1

1

-

-

All

8th    grade

 

učenice

 108

 107

 107

 106

1

1

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.   UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

Učitelji
Teachers

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti
Teachers, FTE

Učitelji koji predaju
Teachers in

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
Assistants,
 FTE

Ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim vremenom
Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena
Part-time

u nižim razredima
Lower grades

u višim razredima
Upper grades

u nižim
 i višim razredima
Lower and upper grades

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

30 980

24 977

24 888

20 929

6 092

4 048

27 687,54

22 824,45

11 544

15 948

3 488

1 987,19

1 813,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

30 832

24 861

24 804

20 857

6 028

4 004

27 576,87

22 733,52

11 499

15 880

3 453

1 980,59

1 807,72

Privatne
Private

 141

 109

 79

 67

 62

 42

 105,13

 85,39

 38

 68

 35

 3,40

 2,60

Vjerskih zajednica
Of religious communities

 7

 7

 5

 5

 2

 2

 5,54

 5,54

 7

-

-

 3,20

 3,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež
s teškoćama u razvoju

Basic schools for
disabled children and youth

 846

 725

 759

 665

 87

 60

 790,84

 687,98

 217

 331

 298

 221,20

 199,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

 845

 724

 758

 664

 87

 60

 789,84

 686,98

 217

 331

 297

 220,20

 198,80

Privatne
Private

 1

 1

 1

 1

-

-

 1,00

 1,00

-

-

 1

 1,00

 1,00

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.   UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES,
         END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

488 487

40 905

44 079

45 384

73 610

74 950

74 801

69 307

65 451

5 129

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

341 843

36 272

37 646

38 592

44 714

47 128

48 289

45 310

43 892

3 308

English

Francuski

3 445

 53

 57

 120

 620

 813

 634

 620

 528

 63

French

Njemački

115 023

4 250

5 019

5 251

22 259

21 394

20 694

18 951

17 205

1 372

German

Talijanski

27 040

 224

1 234

1 287

5 842

5 439

5 032

4 287

3 695

 349

Italian

Španjolski

 243

-

-

-

 46

 64

 47

 41

 45

 6

Spanish

Mađarski

 402

 44

 61

 82

 62

 47

 47

 33

 26

 13

Hungarian

Češki

 156

 21

 18

 19

 19

 13

 22

 28

 16

 8

Czech

Slovački

 309

 41

 42

 33

 48

 50

 29

 29

 37

 6

Slovak

Ostali jezici

 26

-

 2

-

-

 2

 7

 8

 7

 4

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

288

-

-

-

47

49

57

57

78

17

Basic schools  for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

275

-

-

-

44

48

57

56

70

15

English

Njemački

13

-

-

-

3

1

-

1

8

2

German

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.   POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2008./2009.

         SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2008/2009 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji su
završili školu
Graduated pupils

Učitelji1)
Teachers1)

 

 

ukupno
Total

samo-
stalne
Self- contained

područ-
ne
Satellite

odjeli

Departments

ukupno
Total

učenice
Female pupils

ukupno
Total

učenice
Female pupils

ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim
vremenom
 Full-time

 

 

svega
All

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 84

 35

 15

 34

14 501

9 013

1 635

1 070

1 686

1 080

1 336

 904

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 80

 33

 15

 32

14 064

8 581

1 565

1 000

1 593

1 010

1 270

 852

Music schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 75

 30

 13

 32

13 901

8 472

1 543

 984

1 568

 991

1 264

 848

State

Privatne

 5

 3

 2

-

 163

 109

 22

 16

 25

 19

 6

 4

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 4

 2

 -

 2

 437

 432

 70

 70

 93

 70

 66

 52

Ballet schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 4

 2

-

 2

 437

 432

 70

 70

 93

 70

 66

 52

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

17

9

1

7

349

86

125

33

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

10

9

1

-

108

13

26

5

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

7

-

-

7

241

73

99

28

67

46

21

17

At other institutions

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

image description

 

 

 

 

2.  OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2009./2010.

 

2.  BASIC SCHOOLS – beginning of 2009/2010 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2009./2010. broj osnovnih škola i razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2008./2009. Broj učenika manji je za 2,3%. Udio učenica  iznosi 48,7%.

 

At the beginning of the 2009/2010 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the beginning of the 2008/2009 school year. The number of pupils decreased by 2.3%. The share of female pupils was 48.7%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1:11,5; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,3. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,0%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education was 1:11.5 and in education of disabled children and youth it was 1:2.3. The share of female teachers was 81.0%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,4% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,7% učenika, od čega 88,4% pohađa VIII. razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under 7 years of age in regular schools amounted to just 2.4%. At the same time, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.7%, out of which 88.4% attended the 8th grade.

 

 

 

2.1.   ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2009./2010.

         SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Učitelji1)
Teachers1)

Učitelji u
ekvivalentu pune
zaposlenosti
Teachers, FTE

Učitelji koji predaju
Teachers in

 

u nižim razredima
Lower grades

u višim razredima
Upper grades

u nižim i višim razredima
Lower and upper grades

ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim
vremenom
Full-time

s kraćim od punoga
radnog vremena
Part-time

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite
Basic schools – regular

2 072

18 455

31 235

25 240

24 955

21 037

6 280

4 203

27 820,40

22 980,87

11 540

16 155

3 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

2 061

18 376

31 075

25 113

24 860

20 957

6 215

4 156

27 697,81

22 880,47

11 484

16 083

3 508

Privatne

Private

 9

 72

 145

 112

 83

 68

 62

 44

 109,62

 87,43

 41

 72

 32

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 2

 7

 15

 15

 12

 12

 3

 3

 12,97

 12,97

 15

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled
children and youth

 59

 324

 848

 733

 770

 681

 78

 52

 798,99

 701,07

 206

 332

 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 58

 323

 847

 732

 769

 680

 78

 52

 797,99

 700,07

 206

 332

 309

Privatne

Private

 1

 1

 1

 1

 1

 1

-

 -

 1,00

 1,00

-

-

 1

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.   OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2009./2010. 

         BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

Škole1)
Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Učitelji1)
Teachers1)

Učenici
Pupils

 

ukupno
Total

I. – IV.
razred
1st – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 131

18 779

32 083

361 052

167 452

193 600

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

 126

1 323

2 101

27 744

13 173

14 571

County of Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

 88

 647

1 080

11 437

5 259

6 178

County of Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

 93

 767

1 296

14 586

6 693

7 893

County of Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

 80

 550

 979

9 565

4 526

5 039

County of Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

 72

 808

1 331

15 379

7 231

8 148

County of Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 93

 562

 903

10 328

4 813

5 515

County of Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

 107

 604

1 016

10 684

4 890

5 794

County of Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

 125

1 112

2 059

20 291

9 579

10 712

County of Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

 51

 274

 466

4 127

1 821

2 306

County of Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

 80

 442

 679

7 952

3 545

4 407

County of Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

 64

 400

 589

7 911

3 457

4 454

County of Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

 114

 790

1 196

15 984

7 272

8 712

County of Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

 113

 796

1 352

15 112

7 021

8 091

County of Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

 183

1 472

2 387

27 308

12 565

14 743

County of Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

 56

 488

 877

9 089

4 094

4 995

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

 93

 935

1 603

17 536

8 060

9 476

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

 216

2 044

3 543

40 922

19 095

21 827

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

 107

 858

1 568

14 871

7 071

7 800

County of Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

 74

 582

1 049

10 520

4 751

5 769

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

 59

 593

1 028

10 608

5 253

5 355

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 137

2 732

4 981

59 098

27 283

31 815

City of Zagreb

 

1)    Vidi Metodološka objašnjenja.

1)    See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2009./2010.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja
By year of birth

 

ukupno
Total

2003. i
poslije
and
after

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994. i
prije
and before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

359 073

8 700

38 646

40 038

42 609

44 220

46 513

50 040

51 589

34 268

2 450

All

Basic schools – regular

 

učenice

174 787

4 515

18 843

19 617

20 743

21 527

22 771

24 457

24 952

16 313

1 049

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

39 522

8 578

29 419

1 379

 88

 26

 12

 9

 6

 3

 2

All

1st  grade

 

učenice

19 259

4 456

14 186

 554

 33

 10

 8

 6

 3

 3

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

40 501

 122

8 965

29 601

1 680

 76

 23

 16

 8

 8

 2

All

2nd  grade

 

učenice

19 745

 59

4 533

14 364

 723

 33

 15

 7

 5

 5

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

42 667

-

 262

9 058

31 520

1 697

 70

 33

 16

 10

 1

All

3rd grade

 

učenice

20 777

-

 124

4 699

15 155

 739

 33

 13

 9

 4

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

43 933

-

-

-

9 321

32 547

1 884

 137

 27

 16

 1

All

4th grade

 

učenice

21 418

-

-

-

4 832

15 630

 868

 73

 10

 5

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

46 346

-

-

-

-

9 874

33 930

2 232

 213

 81

 16

All

5th grade

 

učenice

22 508

-

-

-

-

5 115

16 275

1 000

 73

 39

 6

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

48 502

-

-

-

-

-

10 594

35 605

2 071

 193

 39

All

6th grade

 

učenice

23 668

-

-

-

-

-

5 572

17 099

 922

 65

 10

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

49 941

-

-

-

-

-

-

11 092

36 450

2 175

 224

All

7th grade

 

svega

24 254

-

-

-

-

-

-

5 783

17 473

 896

 102

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

47 661

-

-

-

-

-

-

 916

12 798

31 782

2 165

All

8th grade

 

učenice

23 158

-

-

-

-

-

-

 476

6 457

15 296

 929

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

1 979

5

68

162

197

237

261

273

292

299

185

All

Basic schools for disabled

i mladež s teškoćama u
razvoju

učenice

 741

2

30

56

71

88

104

96

119

112

63

Female pupils

children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

 148

2

61

64

12

5

2

1

-

-

1

All

1st  grade

 

učenice

 55

1

28

24

-

1

1

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

 219

3

6

93

93

15

6

3

-

-

-

All

2nd  grade

 

učenice

 76

1

2

31

33

6

-

3

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

 208

-

1

5

87

100

11

1

-

1

2

All

3rd grade

 

učenice

 79

-

-

1

36

36

3

1

-

1

1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

 254

-

-

-

5

104

99

28

10

7

1

All

4th grade

 

učenice

 95

-

-

-

2

40

39

9

4

1

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

 262

-

-

-

-

13

128

104

14

2

1

All

5th grade

 

učenice

 101

-

-

-

-

5

57

33

5

1

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

 294

-

-

-

-

-

15

132

113

24

10

All

6th grade

 

učenice

 113

-

-

-

-

-

4

49

50

8

2

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

 315

-

-

-

-

-

-

4

141

129

41

All

7th grade

 

učenice

 121

-

-

-

-

-

-

1

55

50

15

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

 279

-

-

-

-

-

-

-

14

136

129

All

8th grade

 

učenice

 101

-

-

-

-

-

-

-

5

51

45

Female pupils

 

 

 

 

image description

 

 

 

2.4.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2009./2010.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno
Total

Učenici u nižim razredima
Pupils in lower grades

Učenici u višim razredima
Pupils in upper grades

 

ukupno
Total

I.

II.

III.

IV.

ukupno
Total

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – ukupno

361 052

167 452

39 670

40 720

42 875

44 187

193 600

46 608

48 796

50 256

47 940

Basic schools – total

Učenice

175 528

81 504

19 314

19 821

20 856

21 513

94 024

22 609

23 781

24 375

23 259

Female pupils

Ponavljači

1 713

 484

 259

 89

 52

 84

1 229

 399

 298

 438

 94

Repeaters

Učenice

 498

 195

 104

 42

 20

 29

 303

 100

 65

 122

 16

Female pupils