image description

GODINA/YEAR: XLVII.                                         ZAGREB, 26. OŽUJKA 2010./26 MARCH, 2010                                        BROJ/NUMBER: 8.1.8.

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA
OBLIGED TO NOTIFY DATA SOURCE

 
 

 

 

 

 


DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME
PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Početak ped. g. 2009./2010.

 

KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL
EDUCATION PROGRAMMES, BEGINNING OF
2009/2010 SCHOOL YEAR

 

 

Na početku pedagoške godine 2009./2010., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bile su 1 444 izvještajne jedinice koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe,  od toga 1 276 dječjih vrtića i 168 drugih pravnih osoba (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

 

At the beginning of the 2009/2010 school year, according to the methodology of statistical data collection, there were
1 444 reporting units implementing
preschool education and care programmes, 1 276 kindergartens and 168 other legal entities (basic schools, playrooms in libraries or other institutions or organisations).

 

 

 

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 121 433, od čega 58 474 djevojčice (48,15%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 108 366 djece, programom predškole 11 497 djece i kraćim programom 1 570 djece.

 

The total number of children covered by any preschool education and care programmes was 121 433, out of which
58 474 were girls (48.15%). There were 108 366 children covered by a regular programme, 11 497 by a preschool programme and 1 570 by a shorter programme.

 

 

 

Od ukupnog broja vrtića, 275 su samostalna, tj. bez područnih odjela, 238 dječjih vrtića ima u svom sastavu područne odjele, a područnih je odjela 763.

 

Out of the total number of kindergartens, 275 were self-contained kindergartens, that is, without departments, 238 of them included departments, while the number of departments amounted to 763.

 

 

 

Ukupan broj izvještajnih jedinica porastao je za 8,98% u odnosu na prethodnu godinu, a porastao je i ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama (za 4,34%).

 

As compared to the previous year, the total number of reporting units increased by 8.98% and the total number of children in kindergartens by 4.34%.

 

 

 

U školskoj godini 2008./2009. programom predškole bilo je obuhvaćeno 11 497 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je za 2,11% manje nego prethodne godine.

 

In the 2008/2009 school year, the preschool programme covered 11 497 children who did not attended a regular preschool programme, which was by 2.11% less, as compared to the previous year.

 

 

1.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, POČETAK PEDAGOŠKE
      GODINE 2009./2010.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES, BEGINNING OF
      2009/2010 SCHOOL YEAR

Osnivač

Ukupno

Total

Dječji vrtići

Kindergartens

Druge pravne osobe

Other legal entities

Founder

samostalni

Self-contained

s područnim
odjelima

With
departments

područni
 odjeli

Departments

osnovne
 škole

Basic
 schools

igraonice u
knjižnici

Playrooms
in libraries

druge
ustanove
 i udruge

Other
institutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 444

275

238

763

148

4

16

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

27

3

4

14

6

-

-

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

1 106

129

184

650

129

4

10

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

255

130

37

70

13

-

5

Other domestic legal entities and natural persons (private)

Vjerske zajednice

56

13

13

29

-

-

1

Religious communities

 

 

2.   DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2009./2010.

      CHILDREN, BY TYPE OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMME AND BY SEX, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

Osnivač

Ukupno
Total

U redovitim
programima

In regular
programmes

U predškoli1)

In preschool
 institutions1)

U kraćim
 programima

In shorter
 programmes

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

121 433

58 474

108 366

51 839

11 497

5 702

1 570

933

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 673

1 263

2 477

1 158

112

55

84

50

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

101 598

49 007

90 259

43 232

10 247

5 116

1 092

659

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

13 727

6 533

12 392

5 875

970

447

365

211

Other domestic legal entities and natural persons (private)

Vjerske zajednice

3 435

1 671

3 238

1 574

168

84

29

13

Religious communities

 

1)    Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2008./2009.

 

1)    The data  refer to a preschool programme implemented in the 2008/2009 school year.

 

 

3.   DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2009./2010.

      CHILDREN, BY SEX AND BY TIME SPENT DAILY IN PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

Osnivač

Djeca

Children

Duljina dnevnog boravka, sati

Time spent daily in
preschool programmes, hours

Postotak djece prema
duljini dnevnog boravka, sati

Percentage of children by time
spent in preschool programmes,
hours

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

manje
od 5

Less than 5

5 – 8

5 – 8

8 i dulje

8 and
 more

manje
 od 5

Less
 than 5

5 – 8

5 – 8

8 i dulje

8 and
 more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

121 433

58 474

16 012

18 234

87 187

13,18

15,01

71,79

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 673

1 263

202

497

1 974

7,55

18,59

73,84

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

101 598

49 007

13 896

14 656

73 046

13,67

14,42

71,89

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

13 727

6 533

1 671

2 516

9 540

12,17

18,32

69,49

Other domestic legal entities and natural persons (private)

Vjerske zajednice

3 435

1 671

243

565

2 627

7,07

16,44

76,47

Religious communities

 

 

 

image description

 

 

 

4.   ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA
      I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2009./2010.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION
      PROGRAMMES AND PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

 

Zaposlenici

Persons in
employment

Odgojitelji
 i učitelji

Kindergarten
teachers
 and  teachers

Zdravstveno
osoblje

Medical staff

Pedagozi

Pedagogues

Psiholozi,
 defektolozi

Psychologists, special education teachers

Administrativno
 osoblje

Administrative
 staff

Ostalo osoblje

Other staff

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

svega
Total

16 216

15 566

9 699

9 623

630

628

310

305

389

378

751

692

4 437

3 940

s punim radnim
vremenom
Full-time

15 236

14 625

9 315

9 252

554

552

220

219

307

298

667

616

4 173

3 688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtići
Kindergartens

svega
Total

15 751

15 117

9 342

9 277

620

618

303

298

364

354

731

673

15 751

15 117

s punim radnim
vremenom
Full-time

15 023

14 422

9 169

9 113

549

547

217

216

287

278

657

606

15 023

14 422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškola1)

Preschool institutions1)

svega
Total

171

167

171

167

-

-

-

-

-

-

-

-

171

167

s punim radnim
vremenom
Full-time

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druge pravne osobe
Other legal entities

svega
Total

294

282

186

179

10

10

7

7

25

24

20

19

46

43

s punim radnim
vremenom
Full-time

213

203

146

139

5

5

3

3

20

20

10

10

29

26

 

1)    Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2008./2009.

 

1)    The data refer to a preschool programme implemented in the 2008/2009 school year.

 

 

 

image description

 

 

 

5.   ZAPOSLENICI S PUNIM RADNIM VREMENOM U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU,
      POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2009./2010.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

Osnivač

Zaposlenici
Persons in
 employment

Odgojitelji
Kindergarten
 teachers

Zdravstveno
osoblje
Medical staff

Stručni
suradnici

Professional
assistants

Admini-
strativno
 osoblje
Administra-tive staff

Ostalo
osoblje
Other
staff

Founder

svega
All

žene
Women

svega
All

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

svega

15 751

15 117

9 174

9 121

620

835

731

4 391

All

Total

 

visoko

1 008

958

108

106

19

732

115

34

High

 

 

više

8 840

8 762

8 235

8 188

208

88

229

80

Higher

 

 

srednje

3 919

3 451

831

827

393

15

386

2 294

Secondary

 

 

osnovno

1 984

1 946

-

-

-

-

1

1 983

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

svega

388

364

217

214

14

21

19

117

All

Republic of Croatia

 

visoko

29

27

4

4

1

20

4

-

High

 

 

više

190

187

184

181

3

1

2

-

Higher

 

 

srednje

102

83

29

29

10

-

13

50

Secondary

 

 

osnovno

67

67

-

-

-

-

-

67

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinice lokalne
uprave i samouprave

svega

13 124

12 584

7 579

7 542

527

582

605

3 831

All

Local government and
self-government units

 

visoko

699

672

77

76

5

507

87

23

High

 

 

više

7 242

7 182

6 754

6 721

166

66

202

54

Higher

 

 

srednje

3 350

2 934

748

745

356

9

315

1 922

Secondary

 

 

osnovno

1 833

1 796

-

-

-

-

1

1 832

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge domaće pravne
i fizičke osobe (privatne)

svega

1 796

1 733

1 114

1 101

65

180

86

351

All

Other domestic legal
entities and natural persons

 

visoko

218

199

16

15

12

163

22

5

High

 

 

više

1 154

1 141

1 068

1 057

34

14

17

21

Higher

 

 

srednje

356

326

30

29

19

3

47

257

Secondary

 

 

osnovno

68

67

-

-

-

-

-

68

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjerske zajednice

svega

443

436

264

264

14

52

21

92

All

Religious communities

 

visoko

62

60

11

11

1

42

2

6

High

 

 

više

254

252

229

229

5

7

8

5

Higher

 

 

srednje

111

108

24

24

8

3

11

65

Secondary

 

 

osnovno

16

16

-

-

-

-

-

16

Basic

 

 

 

 

image description

 

 

 

6.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBI
      I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PEDAGOŠKE GODINE 2009./2010.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES AND PRESCHOOL
      PROGRAMMES, CHILDREN BY AGE, PERSONS IN EMPLOYMENT BY COUNTIES, BEGINNING OF 2009/2010 SCHOOL YEAR

 

Dječji
vrtići
Kindergartens

Druge
 pravne
osobe
Other legal entities

Djeca prema dobi
Children’s age

Zaposlenici
Persons in employment

svega
All

do 3 godine
Up to
3 years

3 – 5
 godina
3 – 5 years

5 – 7 godina
 i stariji
5 – 7 years
and older

svega
All

od toga
Out of that

odgojitelji i učitelji
Kindergarten teachers
 and teachers

zdravstveno
 osoblje

Medical
staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

1 276

168

121 433

22 116

45 435

53 882

16 216

9 699

630

        Državni
        State-owned

984

149

104 271

18 545

38 755

46 971

13 928

8 224

551

        Privatni
        Private

237

18

13 727

3 003

5 311

5 413

1 839

1 186

65

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

55

1

3 435

568

1 369

1 498

449

289

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

75

5

9 422

1 849

3 443

4 130

1 180

714

41

        Državni
        State-owned

55

5

7 986

1 433

2 896

3 657

987

594

32

        Privatni
        Private

16

-

1 249

344

483

422

169

103

9

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

4

-

187

72

64

51

24

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

18

11

2 867

475

781

1 611

317

206

11

        Državni
        State-owned

15

11

2 662

378

708

1 576

281

183

8

        Privatni
        Private

3

-

205

97

73

35

36

23

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

29

4

3 697

662

1 289

1 746

481

278

19

        Državni
        State-owned

28

4

3 618

662

1 251

1 705

472

274

19

        Privatni
        Private

1

-

79

-

38

41

9

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija
County
of Karlovac

20

11

2 791

423

962

1 406

296

191

10

        Državni
        State-owned

17

11

2 635

423

894

1 318

287

182

10

        Privatni
        Private

3

-

156

-

68

88

9

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija
County
of Varaždin

42

8

5 221

756

1 586

2 879

515

343

8

        Državni
        State-owned

19

6

2 862

365

830

1 667

290

185

5

        Privatni
        Private

22

2

2 284

391

748

1 145

221

155

3

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

-

75

-

8

67

4

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

27

16

2 757

427

937

1 393

324

199

13

        Državni
        State-owned

23

16

2 451

399

798

1 254

283

175

13

        Privatni
        Private

1

-

97

-

39

58

12

7

-

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

3

-

209

28

100

81

29

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

23

15

2 555

437

692

1 426

299

180

17

        Državni
        State-owned

17

14

2 078

354

548

1 176

245

144

17

        Privatni
        Private

5

1

450

83

144

223

51

34

-

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

-

27

-

-

27

3

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija
County
of Primorje-Gorski kotar

103

6

8 060

1 338

3 276

3 446

1 075

697

54

        Državni
        State-owned

81

6

6 879

1 180

2 757

2 942

930

597

51

        Privatni
        Private

17

-

902

118

420

364

118

83

3

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

5

-

279

40

99

140

27

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

11

2

943

127

353

463

141

90

2

        Državni
        State-owned

11

2

943

127

353

463

141

90

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

7

5

1 542

241

447

854

162

102

7

        Državni
        State-owned

6

5

1 516

241

430

845

160

100

7

        Privatni
        Private

1

-

26

-

17

9

2

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

14

2

1 258

133

433

692

150

98

6

        Državni
        State-owned

12

2

1 054

93

353

608

127

82

6

        Privatni
        Private

1

-

80

20

40

20

8

6

-

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

.-

124

20

40

64

15

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

17

10

2 172

259

538

1 375

231

129

12

        Državni
        State-owned

16

9

2 047

259

471

1 317

207

115

11

        Privatni
        Private

-

1

33

-

27

6

5

4

-

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

-

92

-

40

52

19

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija
County
of Zadar

61

2

4 031

420

1 550

2 061

482

299

9

        Državni
        State-owned

45

2

3 397

327

1 260

1 810

407

246

7

        Privatni
        Private

15

-

594

93

271

230

71

50

2

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

-

40

-

19

21

4

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

72

22

6 272

825

2 171

3 276

708

449

29

        Državni
        State-owned

60

22

5 743

727

1 967

3 049

609

398

20

        Privatni
        Private

9

-

372

66

146

160

65

32

6

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

3

-

157

32

58

67

34

19

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

46

1

2 764

404

1 095

1 265

371

236

3

        Državni
        State-owned

30

1

1 886

266

789

831

269

170

3

        Privatni
        Private

14

-

784

138

251

395

87

56

-

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

2

-

94

-

55

39

15

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

34

9

3 094

532

975

1 587

359

227

10

        Državni
        State-owned

25

9

2 472

377

735

1 360

280

173

6

        Privatni
        Private

6

-

403

92

145

166

42

30

1

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

3

-

219

63

95

61

37

24

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

209

11

13 704

1 417

5 558

6 729

1 760

958

81

        Državni
        State-owned

168

1

11 228

1 091

4 463

5 674

1 408

761

55

        Privatni
        Private

31

10

1 776

280

804

692

280

148

23

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

10

-

700

46

291

363

72

49

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija
County of Istria

125

7

6 703

1 435

2 826

2 442

1 118

664

25

        Državni
        State-owned

95

6

5 512

1 037

2 332

2 143

928

535

21

        Privatni
        Private

29

1

1 150

381

474

295

183

124

4

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

1

-

41

17

20

4

7

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

46

3

3 824

744

1 626

1 454

515

322

18

        Državni
        State-owned

38

3

3 493

684

1 504

1 305

475

296

13

        Privatni
        Private

5

-

150

22

52

76

17

11

2

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

3

-

181

38

70

73

23

15

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija
County
of Međimurje

50

5

3 043

404

1 058

1 581

401

255

18

        Državni
        State-owned

27

5

1 979

206

686

1 087

261

161

11

        Privatni
        Private

21

-

1 007

173

354

480

134

89

6

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

2

-

57

25

18

14

6

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

247

13

34 713

8 808

13 839

12 066

5 331

3 062

237

        Državni
        State-owned

196

9

31 830

7 916

12 730

11 184

4 881

2 763

234

        Privatni
        Private

37

3

1 930

705

717

508

320

216

3

        Vjerskih zajednica
        Established by religious communities

14

1

953

187

392

374

130

83

-

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2009./2010., a odnose se na dan 31. listopada 2009.

 

Data are the result of statistical data processing collected through the Annual Report on Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes (DV-PO form) from self-contained kindergartens, kindergartens with departments, departments and other legal entities (basic schools, playrooms in libraries and other health, social, sports and cultural institutions and organizations implementing preschool education programmes) in the Republic of Croatia active in the 2009/2010 school year, and refer to 31 October 2009.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni svi dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2008./2009.

 

The statistical survey covers all kindergartens and other legal entities implementing preschool education and care programmes on the territory of the Republic of Croatia. The Data are comparable to the data from previous years relating to kindergartens. The coverage for 2004/2005 has been expanded on other legal entities other legal entities implementing preschool education programmes. Data on the preschool programme refers to the 2008/2009 school year.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

 

Preschool education and care programmes intended for preschool children are implemented in nursery and kindergarten groups in kindergarten, irrespective of the founder, and can be classified as follows: regular programmes, preschool programme and shorter programmes.

 

 

 

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

 

Preschool education programmes (not kindergartens) in other legal entities are realised in basic schools, in health institutions caring for children with developmental difficulties, in social institutions caring for children with developmental difficulties; as playrooms in libraries, shorter programmes in cultural institutions and shorter programmes in different organisations.

 

 

 

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

 

All preschool education programmes must be verified by the Ministry of Science, Education and Sports and realised as constitutional units of the legal entities in question and fulfil all conditions required for work with preschool children.

 

 

 

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

 

Kindergartens are public institutions that provide preschool education as a public service. Kindergarten can be established by the Republic of Croatia and local government units (state-owned kindergarten), religious communities (kindergartens established by religious communities) and other domestic legal entities and natural persons (private kindergartens).

 

 

 

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

 

Departments are dislocated parts of a central kindergarten, which include one or more education groups, established by kindergartens as required.

 

 

 

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

Preschool upbringing in kindergartens covers children of 6 months of age until school age.

 

 

 

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od 3 godine odgovara razini 0 Nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja (NSKO) i Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 97).

 

Preschool education conducted in kindergartens and other legal entities for children over 3 years of age in the Republic of Croatia corresponds to the level 0 of NSKO and ISCED 97.

 

 

 

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

 

Professional assistants are education professional, psychologist, special education teacher, foreign language teacher, music teacher, art teacher, dance teacher etc.

 

 

 

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

 

Preschool programme provides for children aged 6 who don't attend a regular preschool education programme, as a preparation for school.

 

 

 

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati tjedno ili mjesečno.

 

Shorter programmes include various contents (foreign languages, religious education, sports, dancing, musical or art classes etc.), which children attend for few hours per week or month.

 

 

 

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97. i 107/07.).

 

The organisation and activity in kindergartens is based on the Act on Preschool Education (NN, Nos 10/97 and 107/07).

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2009.

 

Data on counties are presented according to the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No 86/06), situation as on 31 December 2009.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

i sl.

i slično

 

etc.

and so on (from Latin: et cetera)

itd.

i tako dalje

 

ISCED 97

International Standard Classification of Education,
1997 version

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

ped. g.

pedagoška godina

 

NSKO

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja
(national version of ISCED 97)

šk. g.

školska godina

 

 

 

tj.

to jest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Ivan Kovač, Ph.D, Director General

Priredile: Matija Škegro Vdović, Tihana Koščević i Ana Šojat

Prepared by: Matija Škegro Vdović, Tihana Koščević i Ana Šojat

Naklada: 120 primjeraka

120 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.