image description

 

GODINA/YEAR: XLVII.                                      ZAGREB, 18. SIJEČNJA 2011./18 JANUARY, 2011                BROJ/NUMBER: 13.1.1/12.-CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2010.

CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2010

 

 

image description

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. u prosjeku su ostale na istoj razini, a u odnosu na prosinac 2009., tj. na godišnjoj razini, više su za 1,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,1%.

 

In December 2010, as compared to November 2010, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, remained at the same level on the average. As compared to December 2009, that is, at the annual level, they increased by 1.8% and on the annual average by 1.1%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. najviše su porasle cijene prometa, koje su u prosjeku više za 1,6%, (goriva), cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje su više za 1,0%, (svježe povrće i voće), cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su više za 0,4%, te cijene zdravstva, koje su u prosjeku više za 0,2%.

 

Reviewed by the main groups by purpose of consumption, the highest increase in consumer price indices in December 2010, as compared to November 2010, was recorded in the prices of Transport (1.6%, fuels), the prices of Food and non-alcoholic beverages (1.0%, fresh vegetables and fruits), in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (0.4%) and in the prices of Health (0.2%).

 

 

 

Porast indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. ublažile su cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 5,4%,
(blagdansko sniženje odjeće i obuće), cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, koje su niže za 0,7%, cijene rekreacije i kulture, koje su niže za 0,6%, cijene ugostiteljskih usluga koje su niže za 0,2% te cijene alkoholnih pića i duhana, cijene komunikacija i cijene ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

 

The increase in the consumer price indices in December 2010, as compared to November 2010, was alleviated by a decrease of 5.4% in the prices of Clothing and footwear (holiday sales of clothing and footwear), 0.7% in the prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house, 0.6% in the prices of Recreation and culture, 0.2% in the prices of Catering and accommodation services and 0.1% in each of the following groups: Alcoholic beverages and tobacco, Communication and Miscellaneous goods and services.

 

 

 

Istodobno su jedino cijene obrazovanja u prosincu 2010., u odnosu na studeni 2010., u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga.

 

At the same time, in December 2010, as compared to November 2010, the  prices of Education remained at the November level on the average.

 

 

 

Najveći doprinos smanjenju indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. imale su cijene odjeće i obuće (za - 0,41%), cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja te cijene rekreacije i kulture (po svakoj skupini za - 0,04%), a doprinos povećanju indeksa imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 0,31%), cijene prometa (za 0,17%) te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za 0,06%).

 

In December 2010, as compared to November 2010, the prices of Food and non-alcoholic beverages  (by 0.31%), the prices of Transport (by 0.17%) and the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (by 0.06%) contributed the most to the increase of consumer price indices, while the prices of Clothing and footwear (by -0.41%) and the prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house as well as the prices of Recreation and culture (by -0.04% in each group) contributed the most to their decrease.

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju 13.1.1/12. Indeksi potrošačkih cijena u prosincu 2010., došlo je do pogreške u tablici 3. Godišnji indeksi potrošačkih cijena pa molimo korisnike da se koriste ovom koju prilažemo. Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the release No. 13.1.1/12. entitled the „Consumer price indices, December 2010“, an error occurred in table 3. entitled the „Annual consumer price indices“. Therefore, users are kindly asked to use the table attached here. Thank you for your consideration.

 

 

 


(nastavak komentara)

(continued overleaf)

 

 

 

 

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. u prosjeku su više za 0,1%, a cijene usluga u prosjeku su niže za 0,1%.

 

Within the consumer price indices, in December 2010, as compared to November 2010, the prices of Goods increased on the average by 0.1%, while the prices of Services decreased by 0.1%.

 

 

 

Promatrano po podindeksima, u prosincu 2010. u odnosu na studeni 2010. indeks neprerađenih prehrambenih proizvoda viši je u prosjeku za 2,5%, indeks energije viši je za 1,9%, indeks prehrane, pića i duhana viši je za 0,8%, a indeks dobara bez električne energije i indeks dobara bez električne energije i vode viši su u prosjeku svaki za 0,1%, dok je indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije niži u prosjeku za 1,9%, indeks ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana niži je za 1,1% i indeks ukupno bez energije i prehrane niži je u prosjeku za 1,0%, indeks ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda niži je za 0,8%, indeks dobara bez prehrane, pića i duhana niži je za 0,6%, indeks ukupno bez energije niži je u prosjeku za 0,3%, a indeks prerađenih prehrambenih proizvoda niži je u prosjeku za samo 0,1%.

 

Reviewed by sub–indices, in December 2010, as compared to November 2010, the index of Unprocessed food increased by 2.5%, the index of Energy  by 1.9%, the index of Food, beverages and tobacco by 0.8% and indices of Goods without electricity as well as Goods without electricity and water  supply by 0.1% each, while the index of Non-food industrial goods without energy decreased by 1.9% on the average, the index of Total, without energy, food, beverages and tobacco by 1.1%, the index of Total, without energy and food by 1.0%, the index of Total without energy and unprocessed food by 0.8%, the index of Goods without food, beverages and tobacco by 0.6%, the index of Total without energy by 0.3% and the index of Processed food by only 0.1%.

 

 

 

3.   GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      ANNUAL CONSUMER PRICE INDICES

 

2005. = 100

Prethodna godina = 100
Previous year = 100

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

dobra
Goods

usluge
Services

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

 

 

 

 

 

1998.

81,2

84,0

71,4

     -

1999.

84,4

86,4

77,2

104,0

2000.

88,3

90,3

81,2

104,6

2001.

91,7

93,3

85,5

103,8

2002.

93,2

93,6

91,7

101,7

2003.

94,8

95,1

94,1

101,8

2004.

96,8

96,7

97,2

102,1

2005.

100,0

100,0

100,0

103,3

2006.1)

103,2

103,0

104,7

103,2

2007.1)

106,2

105,9

107,7

102,9

2008.1)

112,6

113,0

111,8

106,1

2009.1)

115,3

115,1

116,7

102,4

2010.1)

116,5

116,2

118,4

101,1

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja u Priopćenju 13.1.1/12. od 14. siječnja 2011.

1)       See Notes on Methodology in the first release No. 13.1.1/12. of 14 January 2011.

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ana Nedeljković, Snježana Strukar i Stanka Radoš-Kordić 

Prepared by: Ana Nedeljković, Snježana Strukar and Stanka Radoš-Kordić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.