image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                          ZAGREB, 21. TRAVNJA 2011./21 APRIL, 2011                                     BROJ/NUMBER: 1.1.27/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA
veljača 2011.

LIVESTOCK AND POULTRY SLAUGHTERED IN ABATTOIRS
February 2011

 

 

U veljači 2011. u odnosu na veljaču 2010. u ukupnim kategorijama stoke bilježi se povećanje klanja svinja u broju (5%) i neto težini (1%) te goveda u broju (2%).

 

In the total livestock categories, in February 2011, as compared to February 2010, there was an increase recorded in the number (5%) and the net weight (1%) of the slaughtered pigs as well as in the number of slaughtered cattle (2%).

 

 

 

U klanju goveda bilježi se smanjenje u neto težini (3%), ovaca u broju (21%) i neto težini (15%) te peradi u broju (3%) i neto težini (7%).

 

The decrease was recorded in the slaughtering of cattle (3% in the net weight), sheep (21% in the number and of 15% in the net weight) and poultry (3% in the number and 7% in the net weight).

 

 

 

1.   KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA

     LIVESTOCK AND POULTRY SLAUGHTERED IN ABATTOIRS

 

Zaklana stoka i perad
Slaughtered livestock and poultry

Indeksi/Indices
II. 2011.
II. 2010.

 

 

II. 2011.

broj grla
Number
of head

neto težina
Net weight

 

 

broj grla
Number
of head

neto težina, t1)
Net weight, t1)

randman1)
Coefficient of utilisation1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Goveda – ukupno

16 396

3 702

54,8

102

97

Cattle total

Telad i mlada goveda do 1 godine

5 171

389

57,0

99

96

Calves and young cattle under 1 year old

Junice

1 529

399

54,0

111

107

Heifers

Krave

3 045

908

52,0

121

112

Cows

Bikovi i volovi

6 651

2 006

56,0

95

89

Bulls and bullocks

Ostala goveda

-

-

-

-

-

Other cattle

 

 

 

 

 

 

 

Ovce – ukupno

2 286

22

50,6

79

85

Sheep total

Janjad

2 244

21

50,7

79

87

Lambs

Šilježad, ovce i ovnovi

42

1

45,9

93

44

Tags, ewes and rams

 

 

 

 

 

 

 

Koze – ukupno

z

z

z

z

z

Goats total

 

 

 

 

 

 

 

Svinje – ukupno

84 600

6 993

78,0

105

101

Pigs total

 

 

 

 

 

 

 

Perad – ukupno

2 427 742

4 201

70,6

97

93

Poultry total

Tovljeni pilići (brojleri)

2 339 572

3 395

69,2

97

97

Fattened chickens (broilers)

Kokoši

13 800

16

71,0

z

z

Hens

Pure

74 370

790

77,2

80

78

Turkeys

Guske

-

-

-

-

-

Geese

Patke

z

z

z

z

z

Ducks

Ostala perad

-

-

-

-

-

Other poultry

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvještaj o klanju stoke i peradi (obrasci PO-52/M i PO-52/M/OBRT) radi se mjesečno, posebno za pravne osobe, a posebno za obrtnike. Obrasci su usklađeni s metodološkim i pravnim propisima EU-a.

 

The reports on livestock and poultry slaughtering (PO-52/M and PO-52/M/OBRT forms) are submitted on monthly basis, separately for legal entities and for tradesmen. The forms have been harmonised with methodological and legal regulations of the EU.

 

 

 

Tim istraživanjem prikupljaju se podaci o broju zaklane stoke po vrstama i kategorijama, njihovoj težini prije klanja (bruto težina), težini obrađenog trupa (neto težina) i podaci o randmanima.

 

This survey serves for collecting data on the number of slaughtered livestock by types and categories, their weight before slaughtering (gross weight), the weight of dressed carcass (net weight) and data on coefficients of utilisation.

 

 

 

Od siječnja 2010. Državni zavod za statistiku preuzima podatke o broju i težini zaklanih goveda i svinja od Hrvatske poljoprivredne agencije, koja je administrativni izvor podataka.

 

Since January 2010, the Croatian Bureau of Statistics has taken over data on the number and weight of slaughtered cattle and pigs from the Croatian Agricultural Agency, which is the administrative data source.

 

 

 

Podaci o broju i težini zaklane peradi, ovaca i koza prikupljaju se mjesečnim izvještajima za pravne osobe i obrtnike.

 

Data on the number and weight of slaughtered poultry, sheep and goats are collected on monthly reports for legal entities and for tradesmen.

 

 

 

Upisuje se sva stoka i perad zaklana na području Republike Hrvatske te stoka i perad uvezena iz zemalja EU-a ili izvan nje.

 

All livestock and poultry slaughtered on the territory of the Republic of Croatia and those imported from the EU countries or outside of the EU have been registered.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

U skladu s procesima prilagodbe statistike stočarstva i stočne proizvodnje europskim statističkim standardima, od 1. siječnja 2009. uvedeno je mjesečno prikupljanje podataka o klanju stoke i peradi u klaonicama umjesto dotadašnjega tromjesečnog prikupljanja podataka.

 

In line with the process of harmonising the livestock production statistics with the European standards, monthly data collection on livestock and poultry slaughtered in abattoirs has been introduced since 1 January 2009 instead of the former quarterly data collection.

 

 

 

Izvještajne jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o klanju stoke i peradi jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici koji se bave djelatnošću klanja stoke i peradi. Adresar za pravne osobe i njihove dijelove (PO-52/M) te obrtnike (PO-52/M/OBRT) preuzet je iz Upisnika odobrenih objekata Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave za veterinarstvo.

 

Reporting units that submit monthly reports on livestock and poultry slaughtering are legal entities, parts thereof and tradesmen engaged in the activity of livestock and poultry slaughtering. The Address Book for Legal Entities and Parts Thereof (PO-52/M form) and that for tradesmen (PO-52/M/OBRT) was taken over from the Entry Book of Approved Facilities of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development Veterinarian Directorate.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Neto težina jest težina očišćenog trupa, zaklane stoke i peradi bez kože, krvi, glave (osim kod odojaka i peradi), utrobe, prednjih nogu do koljena i stražnjih nogu do skočnog zgloba.

 

Net weight is the weight of dressed carcass of slaughtered animals without skin and blood, eviscerated and beheaded (not including piglets and poultry), and after removal of the viscera, fore ends and hind legs with knuckle.

 

 

 

Randman zaklane stoke i peradi jest odnos težine zaklane stoke i peradi (neto težina) i težine žive stoke i peradi (bruto težina), a iskazuje se u postocima s jednom decimalom.

 

Coefficient of utilisation of slaughtered livestock and poultry is a ratio of the weight of the slaughtered cattle and poultry (net weight) and the weight of livestock and live poultry (gross weight), and it is presented in percentage calculated to one decimal place.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

EU

Europska unija

 

EU

European Union

t

tona

 

t

tonne

z

podatak radi povjerljivosti nije objavljen

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović i Mario Valentić

Prepared by: Mira Šimanović and Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.