image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                    ZAGREB, 16. RUJNA 2011./ 16 SEPTEMBER, 2011                                  BROJ/NUMBER: 1.1.31.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROIZVODNJA I KORIŠTENJE MLIJEKA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

U 2010.

 

PRODUCTION AND USAGE OF MILK AT AGRICULTURAL FARMS,

2010

 

 

 

Ukupna proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2010. u odnosu na 2009. bilježi smanjenje za 15,6%. Istodobno je količina mlijeka koju su gospodarstva predala u otkup mljekarama u padu za 15,2%.

 

In 2010, as compared to 2009, the total production of milk at private family farms decreased by 15.6%. At the same time, the quantities of milk delivered to dairies decreased by 15.2%.

 

 

 

Količina mlijeka utrošena unutar kućanstva u svježem stanju smanjena je za 13,0% u odnosu na proteklu godinu. Također je zabilježen pad izravne prodaje mlijeka (za 21,1%) te upotrebe mlijeka za ishranu stoke (za 16,4%).

 

The quantity of fresh milk used in a household decreased by 13.0% compared to the previous year. The direct sale of milk decreased by 21.1% and the quantity of milk used for animal feedingstuffs by 16.4%.

 

 

 

U preradi mlijeka na gospodarstvu bilježi se smanjenje za 19,5% u količini upotrijebljenoj za proizvodnju vrhnja, maslaca, sireva i ostalih proizvoda.

 

Concerning the processing of milk at farms, there was a decrease of 19.5% in the quantities used for the production of cream, butter, cheese and other products.

 

 

 

Što se tiče ostvarenih proizvoda u 2010., količina proizvedenog vrhnja manja je za 28,1%, maslaca za 53,8%, ostalih sireva za 23,5% te ostalih proizvoda za 56,5%, dok je količina proizvedenoga svježeg sira veća za 7,9%.

 

As for products obtained in 2010, the quantity of produced cream decreased by 28.1%, of butter by 53.8%, of other types of cheese by 23.5% and of other products by 56.5%, while the quantity of produced fresh cheese increased by 7.9%.

 

 

 

1.   MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2010.1)

     MILK AND DAIRY PRODUCTS AT AGRICULTURAL FARMS, 20101)

tona

Tonne

 

Količina, t

Quantities, t

Indeksi/ Indices

2010.

2009.

 

2009.

2010.

 

 

 

 

 

 

Raspoloživost i korištenje
Availability and usage

 

 

 

 

 

 

Ukupna proizvodnja mlijeka (kravlje + ovčje + kozje)

 745 524

629 178

84,4

Total milk production (cows’ + ewes’ + goats’)

Dano u otkup mljekarama

 584 737

495 608

84,8

Delivered to dairies

Kućna potrošnja

 37 183

32 333

87,0

Home consumption

Izravna prodaja (na gospodarstvu, tržnici, darovano i sl.)

 24 498

19 322

78,9

Direct sales

Upotrijebljeno za ishranu stoke, cjelovito mlijeko

 59 638

49 883

83,6

Feed

Upotrijebljeno za preradu na gospodarstvu

38 197

30 736

80,5

Home processing (cream, butter and fresh cheese)

Razlika i gubici

 1 271

1 296

102,0

Differences and losses

 

 

 

 

Ostvareni proizvodi
Products obtained

 

 

 

 

 

 

Vrhnje

 1 294*

931

71,9

Cream

Maslac

  52

24

46,2

Butter

Svježi sir

 3 292

3 553

107,9

Fresh cheese

Ostali sirevi

 1 172

896

76,5

Other cheese

Ostali proizvodi (jogurt, kiselo mlijeko i sl.)

 1 565

680

43,5

Other products (yoghurt, acidified milk etc.)

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima prikupljaju se u okviru redovitoga godišnjeg istraživanja o broju stoke i stočnoj proizvodnji koje se provodi na uzorku.

 

Data on the annual milk production at agricultural farms are collected as a part of a regular annual survey on the number of livestock and livestock production, which is done by using the sampling method.

 

 

 

Novi uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2010. izabran je na bazi Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava i  ima oko 8 000 jedinica.

 

The new sample for the Annual Report on Livestock Production of 1 December 2010 has been selected on the basis of the Statistical Register of Agricultural Holdings and numbers about 8 000 units.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice za Godišnji izvještaj o stočarstvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jesu poljoprivredna kućanstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

 

Reporting units for the Annual Report on Livestock Production on Agricultural Farms are private family farms engaged in the breeding of livestock and poultry.

 

 

 

Ukupna količina mlijeka koje su mljekare otkupile od proizvođača (podatak SLKM-a objavljen u Priopćenju br. 1.1.30.) veća je od podatka navedenog u ovom priopćenju jer su ovdje uključena samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

The total quantity of milk delivered to dairies (the Central Laboratory for Milk Control data published in the first release No. 1.1.30.) exceeds a figure issued in this first release due to the fact that it includes only private family farms.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Ukupna proizvodnja mlijeka obuhvaća kravlje, ovčje i kozje mlijeko dobiveno mužnjom. Količine raspoloživog mlijeka i način korištenja izraženi su u tonama. Koeficijent za preračun mlijeka iznosi 1,03 (1l = 1,03 kg).

 

Total milk production includes cows’, ewes’ and goats’ milk obtained by milking. Quantities of available milk and its usage are expressed in tonnes. The conversion coefficient for milk is 1.03 (1l = 1.03 kg).

 

 

 

Dano u otkup obuhvaća isporuke mljekarama svih tipova mlijeka (kravlje, ovčje i kozje).

 

Delivered to diaries includes deliveries of all types of milk (cows’, ewes’ and goats’).

 

 

 

Kućna potrošnja obuhvaća cjelovito mlijeko konzumirano na gospodarstvu (samo za ljudsku potrošnju).

 

Home consumption includes whole milk consumed by a holder’s household (for human consumption only).

 

 

 

Izravna prodaja obuhvaća izravnu prodaju na gospodarstvu ili tržnici te darivanje cjelovitog mlijeka za ljudsku potrošnju krajnjim potrošačima.

 

Direct sales include the direct sale at agricultural farm or market as well as delivering of the whole milk for human consumption directly to final consumers (sold or given).

 

 

 

Mlijeko za ishranu stoke obuhvaća cjelovito mlijeko korišteno na gospodarstvu kao stočna hrana (čisto ili pomiješano s ostalom stočnom hranom).

 

Milk for feedingstuffs includes whole milk used on the farm for animal feedingstuffs (either as they are or as a compound of other animal feedingstuffs).

 

 

 

Razlika i gubici obuhvaćaju statističku razliku i gubitke mlijeka tijekom procesa proizvodnje.

 

Differences and Losses refers to the statistical difference and the quantities of milk lost during manufacturing.

 

 

 

Ostvareni proizvodi obuhvaćaju vrhnje, maslac, sireve i ostale proizvode dobivene preradom mlijeka na gospodarstvu. Količina je izražena u neto iznosu u tonama.

 

Products obtained include cream, butter, cheese and other products obtained by milk processing on farm. Quantities are expressed as net amounts in tonnes.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

br.

broj

 

 

 

i sl.

i slično

 

etc.

and so on (from Latin: et cetera)

kg

kilogram

 

kg

kilogram

l

litra

 

l

litre

SLKM

Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka

 

No.

number

t

tona

 

t

tonne

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

* ispravljeni podatak

 

* corrected data

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredili: Mira Šimanović i Mario Valentić

Prepared by: Mira Šimanović and Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.