image description

 

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                           ZAGREB, 17. LIPNJA 2011./17 JUNE, 2011                                           BROJ/NUMBER: 1.4.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

MORSKO RIBARSTVO U 2010.

SEAWATER FISHING, 2010

 

 

 

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2010. iznosio je 63 252 tone i manji je za 5% u odnosu na prethodnu godinu. Ulov i uzgoj (proizvodnja) plave ribe i kamenica te ostalih mekušaca i školjkaša manji je za 6%. Povećanje se bilježi kod ostale ribe za 2% i ljuskavaca za 3% u odnosu za prethodnu godinu.

 

The total catches and production of sea fish and other sea organisms amounted in 2010 to 63 252 tonnes, which means that it decreased by 5% compared to the previous year. The catches and production of pelagic fish and oysters as well as of other molluscs and shellfish decreased by 6%, while the catches and production of other fish increased by 2% and of crustaceans by 3%, all compared to the previous year.

 

 

 

 

1.   ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE,  LJUSKAVACA, KAMENICA TE OSTALIH MEKUŠACA I ŠKOLJKAŠA U 2010.

CATCHES AND PRODUCTION OF SEA FISH, CRUSTACEANS, OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH, 2010

 

Ulov i uzgoj (proizvodnja), t

Catches and production, t

Indeksi, ukupno

Indices, total

2010.
2009.

 

 

2009.

2010.

 

ukupno

Total

ukupno

Total

ulov

Catches

uzgoj
(proizvodnja)

Production

 

 

 

 

 

 

 
Ukupno

66 619

63 252

52 360

10 892

95

Total

 

 

 

 

 

 

 

Ribe

62 796

59 601

50 809

8 792

95

Fish 

 

 

 

 

 

 

 

Plava riba

53 659

50 303

46 711

3 592

94

Pelagic fish

Srdela

28 815

26 749

26 749

-

93

Pilchard

Inćun

13 835

13 758

13 758

-

99

Anchovy

Tuna

4 819

3 980

388

3 592

83

Bluefin tuna

Miješana sitna riba

5 105

4 451

4 451

-

87

Mixed small fish

Ostale vrste

1 085

1 365

1 365

-

126

Other species

 

 

 

 

 

 

 

Ostala riba

9 137

9 298

4 098

5 200

102

Other fish

Oslić

840

690

690

-

82

Hake

Trlja

844

791

791

-

94

Red mullet

Cipal

59

143

143

-

242

Grey mullet

Ugor

34

45

45

-

132

Conger

Lubin

2 811

2 812

12

2 800

100

Seabass

Komarča

2 233

2 459

59

2 400

110

Gilthead seabream

Gira

150

180

180

-

120

Picarels

Bukva

145

149

149

-

103

Bogue

List

301

238

238

-

79

Sole

Ostale vrste

1 720

1 791

1 791

-

104

Other species

 

 

 

 

 

 

 

Ljuskavci1)

529

543

543

-

103

Crustaceans1)

Jastog

15

17

17

-

113

Spiny lobster

Škamp

371

328

328

-

88

Norway lobster

Kozice i ostali ljuskavci

143

198

198

-

138

Prawn and other crustaceans

 

 

 

 

 

 

 

Kamenice te ostali mekušci i školjkaši

3 294

3 108

1 008

2 100

94

Oysters and other molluscs and shellfish

Kamenice, dagnje i ostali školjkaši1)

2 193

2 208

108

2 100

101

Oysters, mussels and other shellfish1)

Lignja i lignjun

180

213

213

-

118

Squid

Sipa

68

82

82

-

121

Cuttlefish

Hobotnica

146

141

141

-

97

Octopus

Muzgavac

707

464

464

-

66

Cephalopods

 

1)       Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

1)       Data refer to edible and non-edible fish.

 

 

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske ribe i drugih morskih organizama za 2010. preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prikupljaju se podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske ribe, ljuskavaca, kamenica te ostalih mekušaca i školjkaša po najvažnijim skupinama.

 

Data for 2010 on catches and production of sea fish and other sea organisms were taken over from the Ministry of Agriculture, Fishing and Rural Development – the Directory of Fisheries, in line with the Co-operation Agreement. In such a way, data on catches and production of sea fish, crustaceans, oysters and other molluscs and shellfish by main groups are collected.

 

 

 

Prikupljene podatke Uprava ribarstva obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenom terminu i u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

Collected data are processed in the Directory of Fisheries and forwarded to the Croatian Bureau of Statistics according to previously arranged deadlines and in a form suitable for the further processing.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava ribarstva o izdanim povlasticama.

 

Reporting units are legal entities and parts thereof as well as individual fishermen who are engaged in commercial fishing or production of sea fish and other sea organisms according to the records of the Ministry of Agriculture, Fishing and Rural Development – the Directory of Fisheries on issued licences.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova i uzgoja (proizvodnje) morske ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

 

Commercial fishing is an activity of catches and production of sea fish and other sea organisms for making profit.

 

 

 

Pod ulovljenim količinama podrazumijevaju se količine iskrcane svježe ribe, ljuskavaca, kamenica i ostalih mekušaca i školjkaša, tj. stvarni ulov umanjen za one količine koje su iz bilo kojeg razloga odbačene od trenutka izvlačenja iz mora do istovara na kopno.

 

Caught quantities are quantities of unloaded fresh fish, crustaceans, oysters and other molluscs and shellfish, i.e. actual catch minus quantities thrown away for no matter what reason from the moment of pulling out from the sea until loading.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tj.

tona

to jest

 

t

tonne

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr.sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Mira Šimanović i Delfa Ćališ

Prepared: Mira Šimanović and Delfa Ćališ

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.