Crno-linija

 

GODINA/YEAR: XLVIII.

ZAGREB, 12. LISTOPADA 2011./12 OCTOBER, 2011

BROJ/NUMBER: 3.1.5/1..

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011.

PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2011

 

 

 

U prvom polugodištu 2011. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 12 163 kune. Ta cijena veća je za 2,8% u odnosu na drugo polugodište 2010. i veća je za 3,7% u odnosu na cijenu 1 m2 u cijeloj 2010. Na taj porast najviše je utjecao porast cijena u ostalim naseljima, tj. u priobalnom području Republike Hrvatske.

 

In the first half-year of 2011, the average price per 1m2 of new dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS1), was 12 163 kuna. It was by 2.8% higher than the price per 1m2 in the second half-year of 2010 and by 3.7% higher than the price per 1m2 in the whole 2010. That increase was mostly caused by the increase in the prices in other settlements, that is, in the coastal area of the Republic of Croatia.

 

 

 

Prosječna cijena 1m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2011. iznosila je 6 264 kune.

 

The average price per 1m2 of dwellings sold according to POS amounted in the first half-year of 2011 to 6 264 kuna.

 

 

 

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 12 081 kunu.

 

In the same period, the total average price per 1m2 of all sold dwellings (irrespective of the seller) was 12 081 kuna.

 

 

 

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stanova u prvom polugodištu 2011., stanovi POS-a sudjelovali su s 1,4% u ukupnoj snimljenoj masi prodanih m2, a ostali prodavatelji s 98,6%.

 

In the first half-year of 2011, the calculation of the average price per 1m2 of dwellings sold according to POS participated with 1.4% in the total volume of monitored m2 sold and other sellers with 98.6%.

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011.

      PRICE INDICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2011

 

Indeksi
Indices

 

I. – VI. 2011.
VII. – XII. 2010.

I. – VI. 2011.
I. – VI. 2010.

I. – VI. 2011.
I. – XII. 2010.

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

108,7

111,6

110,1

Republic of Croatia

Zagreb

100,9

103,9

102,3

Zagreb

Ostala naselja

118,7

117,6

118,1

Other settlements

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge pravne osobe,
bez POS-a

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

102,8

104,7

103,7

Republic of Croatia

Zagreb

100,7

96,3

98,8

Zagreb

Ostala naselja

107,8

112,6

110,4

Other settlements

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

87,4

87,9

87,7

Republic of Croatia

Zagreb

100,0

98,2

98,3

Zagreb

Ostala naselja

85,0

82,4

83,9

Other settlements

 

1)       Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, NN, br. 109/01. 82/04., 76/07. i 38/09.)

1)       Sellers who sell dwellings on the basis of the Programme of Subsidized Residential Construction – POS (the Act on Subsidized Residential Construction, NN, Nos. 109/01, 82/04, 76/07 and 38/09).

 

 

 

2.   PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, PER 1 m2

 

2009.

2010.

2011.

 

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

12 382

11 391

11 944

10 820

11 111

10 971

12 081

Republic of Croatia

Zagreb

14 295

13 741

14 100

12 124

12 486

12 322

12 602

Zagreb

Ostala naselja

10 198

10 028

10 110

9 659

9 562

9 611

11 355

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge
pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

12 684

11 538

12 174

11 614

11 829

11 727

12 163

Republic of Croatia

Zagreb

14 892

13 898

14 529

13 138

12 559

12 798

12 647

Zagreb

Ostala naselja

10 286

10 133

10 208

10 196

10 646

10 399

11 479

Other settlements

POS

 

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

7 028

7 771

7 299

7 126

7 165

7 145

6 264

Republic of Croatia

Zagreb

6 986

7 074

6 999

6 728

6 604

6 718

6 604

Zagreb

Ostala naselja

7 155

7 964

7 678

7 416

7 190

7 278

6 110

Other settlements

 

 

 

3.   Broj I površina NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2011.

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD AND PRICE STRUCTURE, FIRST HALF-YEAR OF 2011

 

Prodani stanovi
Dwellings sold

Prosječna cijena po 1 m2, kune
Average price per 1 m2, kuna

 

 

broj
Number

korisna
površina, m2
Useful floor area, m2

ukupno
Total

troškovi građevinskog
zemljišta
Costs of building
sites

troškovi gradnje
 i dobit
izvođača
Construction costs
and
constructor's
profit margins

ostali
troškovi
Other
costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

918

54 671

12 081

2 444

7 386

2 251

Republic of Croatia

Zagreb

538

31 813

12 602

2 616

7 384

2 602

Zagreb

Ostala naselja

380

22 858

11 355

2 204

7 387

1 764

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge
pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal
entities, excluding POS

Republika Hrvatska

907

53 905

12 163

2 468

7 420

2 275

Republic of Croatia

Zagreb

535

31 575

12 647

2 632

7 401

2 614

Zagreb

Ostala naselja

372

22 330

11 479

2 236

7 448

1 795

Other settlements

POS

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

11

766

6 264

735

4 901

628

Republic of Croatia

Zagreb

3

238

6 604

508

5 080

1 016

Zagreb

Ostala naselja

8

528

6 110

837

4 820

453

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

 

This release presents data collected by a reporting method using the Quarterly Report on Prices of Sold New Dwellings (GRAĐ-41 form).

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

 

The Quarterly Report is filled in by legal entities that are at the same time contractors of construction works, that is, who are engaged in the sale of dwellings, regardless of whether they carry out construction works with own facilities or through specialised companies. Excluded are those legal entities that solely intermediate in the sale of the existing dwelling stock, that is, "old dwellings".

 

 

 

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

 

Data are collected on the basis of contracts carried out in the reporting quarter. A contract is considered carried out if a buyer, in terms defined by a seller, paid, in whole or partly, the price of the dwelling.

 

 

 

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

 

Excluded are prices of new dwellings on which only rough construction works were conducted (the so called "Rohbau") as well as those of dwellings constructed/sold by a reporting unit, if it did not provide for a building site, that is, the building site was provided by an orderer.

 

 

 

Prilikom uporabe podataka objavljenih u ovom priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

 

When using data published in this Release it should be kept in mind that:

 

 

 

 

 

-

zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja

 

-

due to unavailability of up-to-date information on all legal entities engaged in selling the dwellings in a particular period, this statistical survey covers a limited number of legal entities/trade companies. Their selection is based on their activity as recorded in the Register of Business Entities, number of persons in employment and/or net turnover (the total of approximately 1 000 potential reporting units). Therefore, data on the number and useful floor area of dwellings do not cover the volume of all sold new dwellings in a reporting period, but this figure is published only to help users to asses, according to their needs, the analytical value of data on average prices regarding the coverage of monitored units

 

 

 

 

 

-

od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prijašnje godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji "trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a."

 

-

since 2004, the calculation of the total average price has included data on prices of new dwellings sold according to POS. Therefore, average prices in 2003 and previous years are comparable only to the prices in 2004 and later years of dwellings sold by "trade companies and other legal entities", excluding POS.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

 

The price of 1 m2 of a dwelling sold includes the following:

 

 

 

 

 

-

troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualni troškovi raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

 

-

costs of building-sites (price of land and costs of displacing of residents or owners of the existing facilities if the land is not empty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

troškove gradnje  (gradnja zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

 

-

construction price (demolition of the existing facilities, cleaning of construction-site, excavation works, erection of building, erection of roof covering and frames, installation and final works) as well as constructor’s profit margins

 

 

 

 

 

-

ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i porezi, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškovi i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

-

other costs (fees on acquiring building permits, building design and drafting, land surveying activities, supervision of construction, different taxes, insurance costs, interests on loans, VAT, expenses and profit of a business entity which ordered the construction for further sale on market).

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

PDV
POS

i sl.

m2

NN

tj.

tzv.

porez na dodanu vrijednost
stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

i slično

četvorni metar

Narodne novine

to jest

takozvani

 

m2

NN

 

POS

VAT

square meter

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

Programme of Subsidized Residential Construction

value added tax

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817- 666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Blanka Pađen i Mirjana Bogdanović

Prepared by: Blanka Pađen and Mirjana Bogdanović

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 115 primjeraka

115 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.