image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                      ZAGREB, 9. RUJNA 2011./ 9 SEPTEMBER, 2011                                    BROJ/NUMBER: 5.1.5/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U SRPNJU 2011.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

JULY 2011

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se podaci o broju ukupnih operacija zrakoplova te prometu putnika i tereta u zračnim lukama.

 

This release reports on data concerning the total aircraft movements as well as the traffic of passengers and freight in airports.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2011. u odnosu na srpanj 2010. bilježi porast za 1,3%.

 

The number of the total aircraft movements in airports increased in July 2011 by 1.3%, as compared to July 2010.

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama u srpnju 2011. bio je 937 tisuća, što je za 8,9% više u odnosu na srpanj 2010.

 

The traffic of passengers in airports amounted in July 2011 to
937 thousand, which was by 8.9% more than in July 2010.

 

 

 

Promet tereta u srpnju 2011. u odnosu na srpanj 2010. bilježi pad za 15,8%.

 

The traffic of freight decreased in July 2011 by 15.8%, as compared to July 2010.

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2010.

2011.

Indeksi
Indices

Unit of
measure

 

 

VII.

I. – VII.

VII.

I. – VII.

VII. 2011.
VI. 2011.

VII. 2011.
VII. 2010.

I. – VII. 2011.
I. – VII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

13 151

50 538

13 324

52 081

120,7

101,3

103,1

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

861

2 757

937

3 070

137,1

108,9

111,4

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

854

5 204

719

4 483

116,5

84,2

86,1

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2011.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS, JULY 2011

 

Promet putnika
Traffic of passengers

Indeksi
Indices
VII. 2011.

VII. 2010.

 

 

 

 

Ukupno
Total

937 211

108,9

 

 

 

Brač

3 003

110,7

Dubrovnik

251 725

112,9

Mali Lošinj

191

59,0

Osijek

3 761

92,7

Pula

87 034

105,8

Rijeka

20 882

136,5

Split

270 051

108,9

Zadar

51 418

91,8

Zagreb

249 146

108,7

 

image description

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding to thousands.

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta u zračnim lukama te pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of aircraft movements as well as on the traffic of passengers and freight in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i obrascem PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place  Mali Lošinj.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relate to the number of all (commercial and non commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojeg su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.  

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relate to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit are excluded.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tis.

tona

tisuća

 

t

'000

tonne

thousand

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Edita Omerzo i Ana Veledar

Prepared by Edita Omerzo and Ana Veledar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.