Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLVIII.                                    ZAGREB, 9. VELJAČE 2012./ 9 FEBRUARY, 2012                                BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2011.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2011

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2011. iznosio je 4 031 operaciju, što je u usporedbi s prosincem 2010., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 3 703 operacije, porast za 8,9%. U razdoblju I. XII. 2011. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 4,5%.

 

The number of landing and taking-off in airports amounted in December 2011 to 4 031 movements, which was by 8.9% more than in December 2010 when it amounted to 3 703. In the period from January to December 2011 it increased by 4.5%, as compared to the same period of 2010.

 

 

 

Ukupan promet putnika u zračnim lukama u prosincu 2011. iznosio je 189 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2010., u kojem je promet putnika iznosio 188 tisuća, porast za 0,4%. U razdoblju I. XII. 2011. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 8,6%.

 

The traffic of passengers in airports amounted in December 2011 to 189 thousand, which was by 0.4% more than in December 2010 when it amounted to 188 thousand. In the period from January to December 2011 it increased by 8.6%, as compared to the same period of 2010.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2011. iznosio je 701 tonu, što je u usporedbi s prometom od 639 tona u prosincu 2010. porast za 9,7%. U razdoblju I. XII. 2011. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se pad za 2,4%.

 

The traffic of freight in airports amounted in December 2011 to 701 tonnes, which was by 9.7% more as compared to December 2010 when it amounted 639 tonnes. In the period from January to December 2011 it decreased by 2.4%, as compared to the same period of 2010.

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2010.

2011.

Indeksi
Indices

Unit of
measure

 

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2011.
XI. 2011.

XII. 2011.
XII. 2010.

I. – XII. 2011.
I. – XII. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

3 703

88 607

4 031

92 606

98,8

108,9

104,5

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

188

5 136

189

5 579

88,7

100,4

108,6

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

639

8 471

701

8 266

111,4

109,7

97,6

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2011.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS, DECEMBER 2011

 

2011.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2011.
XII. 2010.

I. – XII. 2011.
I. – XII. 2010.

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

189 099

5 578 771

100,4

108,6

 

 

 

 

 

Brač

-

11 367

-

104,9

Dubrovnik

18 506

1 326 250

91,7

106,1

Mali Lošinj

135

1 597

-

88,3

Osijek

51

21 903

77,3

109,0

Pula

965

344 640

90,7

108,1

Rijeka

21

79 316

150,0

131,1

Split

26 653

1 271 202

99,2

106,1

Zadar

1 535

265 982

85,0

103,2

Zagreb

141 233

2 256 514

102,1

111,9

 

 

G-1

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding to thousands.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta u zračnim lukama te pristaništima Republike Hrvatske. Istraživanje je usklađeno sa statističkim standardima Europske unije (Uredba br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća) te svim zakonskim izmjenama i dopunama te uredbe.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of aircraft movements as well as on the traffic of passengers and freight in airports and air landing places of the Republic of Croatia. The survey is harmonised with statistical standards of the European Union (the Regulation No 437/2003 of the European Parliament and of the Council and all amending regulations).

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i obrascem PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place  Mali Lošinj.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relate to the number of all (commercial and non commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojeg su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.  

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relate to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit are excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tis.

tona

tisuća

 

t

'000

tonne

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Edita Omerzo i Ana Veledar

Prepared by Edita Omerzo and Ana Veledar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 110 primjeraka

110 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.