image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                           ZAGREB, 15. LIPNJA 2011./15 JUNE, 2011                                           BROJ/NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2010.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2010

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2001. do 2010. te za razinu županija od 2006. do 2010.

 

This first release contains data on the international and internal migration of population of the Republic of Croatia for the period from 2001 to 2010 and data at the county level for the period from 2006 to 2010.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2010. godini 4 985 osoba doselilo se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 9 860 osoba odselilo se u inozemstvo. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4 875.

 

In 2010, there were 4 985 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 9 860 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had the negative net migration with foreign countries that amounted to -4 875.

 

 

 

Negativni migracijski saldo rezultat je manjeg broja doseljenih osoba od broja odseljenih osoba (broj doseljenih iz inozemstva u odnosu na 2009. smanjio se za više od 40%). Osim toga, poboljšava se kvaliteta administrativnih podataka kojima se koristi službena statistika za istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva.

 

 

The negative net migration is the result of lower number of immigrants than the number of emigrants (the year 2010, as compared to 2009, recorded a decrease of more than 40% in the number of immigrants from abroad). Besides that, the quality of administrative data used by the official statistics in surveys on internal and international migration of population has been improved.

 

 

 

Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima kontinuirane napore radi postizanja što većeg stupnja usklađenosti evidencije prebivališta sa stvarnim stanjem stanovanja osoba na određenim adresama.

 

The Ministry of Interior is continuously taking efforts in order to achieve the greatest possible degree of compliance of the register of permanent residence with the actual state of residence of persons on specific addresses.

 

 

 

Također, u 2008. stupio je na snagu novi Zakon o strancima, kojim su propisani stroži uvjeti odobrenja boravka strancima, što je također moglo pridonijeti postupnom smanjenju broja doseljenih stranaca.

 

Moreover, the new Aliens Act entered into force in 2008, which laid down stricter conditions for granting of stay permits to foreigners, which could have also contributed to the gradual reduction of the number of foreign immigrants.

 

 

 

U 2010. iz inozemstva se doselilo 83,8% hrvatskih državljana i 16,2% stranaca, a odselilo se 97,6% hrvatskih državljana i 1,0% stranaca (za 1,4% osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 51,9% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Bosnu i Hercegovinu (36,0%) te Srbiju (30,9%).

 

In 2010, there were 83.8% of Croatian citizens and 16.2% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 97.6% of Croatian citizens and 1.0% of foreigners emigrated abroad (there were 1.4% of persons whose citizenship was unknown). Out of the total number of immigrants, there were 51.9% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 36.0% of persons departed to Bosnia and Herzegovina and 30.9% to Serbia.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (52,8%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo veći je udio žena (50,9%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (52.8%). Out of the total number of emigrants, there were more women (50.9%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2010. najveći je udio imao Grad Zagreb (22,3%) i Splitsko-dalmatinska županija (16,5%). Po broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2010. na prvom je mjestu Grad Zagreb s 13,8% od ukupnog broja odseljenih, a slijede Sisačko-moslavačka županija s 11,1% i Splitsko-dalmatinska županija s 10,6%.

 

In 2010, the greatest share in the total number of persons that immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (22.3%) and the County of Split-Dalmatia (16.5%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (13.8%), followed by the County of Sisak-Moslavina (11.1%) and the County of Split-Dalmatia (10.6%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2010. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Republike Hrvatske promijenilo je 66 739 osoba.

 

In 2010, there were 66 739 persons who changed their place of permanent residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (47,7%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 55,2%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia was aged 20 − 39 (47.7%), while the share of women in the total number of migrated population was 55.2%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2010., najviše osoba (38,8%) selilo se između gradova/općina iste županije, između županija selilo se 38,7% osoba, a između naselja istoga grada/općine 22,5% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2010, the largest number of persons (38.8%) migrated between towns/municipalities of the same county, 38.7% of persons migrated between counties and 22.5% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2010. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2010 were recorded in the County of Split-
-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties was recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima pet županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (1 620 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima petnaest županija, s time da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-651 osoba) i Brodsko-
-posavskoj županiji (-552 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, five counties and the City of Zagreb had the positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (1 620 persons). Fifteen counties had the negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium  (-651 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina      (-552 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2010.

 

The total migration of population in 2010

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2010. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imali su Grad Zagreb (1 367 osoba) i Zagrebačka županija (894 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-1 392 osobe) i Sisačko-moslavačka županija (-1 328 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2010 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (1 367 persons) and the County of Zagreb (894 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-1 392 persons) and the County of Sisak-Moslavina (-1 328 persons).

 

 

 

I.      VANJSKA MIGRACIJA

        INTERNATIONAL MIGRATION

 

1.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE1)

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA1)

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2001.

24 415

7 488

16 927

2002.

20 365

11 767

8 598

2003.

18 455

6 534

11 921

2004.

18 383

6 812

11 571

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

 

 

1)   Vidi Metodološka objašnjenja.

1)   See Notes on Methodology.

 

 

 

 

image description

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 978

7 692

14 622

9 002

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

Total

Hrvatska

13 944

6 967

13 704

8 084

12 525

6 623

7 621

8 637

4 176

9 623

Croatia

Europa

967

315

854

268

1 848

 429

729

135

735

94

Europe

Europska unija

284

52

251

33

536

64

201

23

149

12

European Union

Austrija

9

-

15

1

 47

-

21

3

10

-

Austria

Belgija

3

-

2

-

5

-

-

-

1

-

Belgium

Češka

4

2

10

-

21

-

9

-

2

-

Czech Republic

Francuska

3

3

5

2

 8

 4

2

-

5

-

France

Italija

34

6

28

2

 58

 8

21

1

18

-

Italy

Mađarska

11

1

8

1

 18

-

8

1

1

1

Hungary

Nizozemska

6

-

3

2

 6

 4

6

1

8

-

Netherlands

Njemačka

107

19

78

7

 139

 17

50

3

39

4

Germany

Poljska

10

-

12

2

 16

 2

6

-

9

1

Poland

Rumunjska

8

-

10

-

 20

 2

10

-

4

-

Romania

Slovačka

7

-

12

-

24

1

2

2

2

-

Slovakia

Slovenija

66

18

46

13

 127

 24

51

10

36

5

Slovenia

Švedska

1

1

4

2

 6

 1

1

1

-

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

12

-

10

1

 22

-

7

-

9

-

United Kingdom

Ostale europske zemlje

683

263

603

235

1 312

365

528

112

586

82

Other European countries

Bosna i Hercegovina

387

148

297

158

 639

 242

341

80

436

55

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

80

26

64

13

 169

 20

50

4

36

6

Macedonia

Rusija

14

-

22

2

 40

-

15

1

12

1

Russian Federation

Srbija1)

182

80

181

60

 364

 95

75

27

47

17

Serbia1)

Crna Gora1)

-

-

7

-

 10

 2

5

-

3

-

Montenegro1)

Švicarska

3

3

4

1

 18

 2

4

-

3

-

Switzerland

Ukrajina

10

4

19

-

 36

 2

7

-

5

-

Ukraine

Azija

24

4

26

-

 93

-

93

1

44

1

Asia

Kina

15

1

16

-

60

-

77

-

35

-

China

Afrika

4

1

5

-

 15

 1

1

-

2

-

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

30

7

21

2

 40

 3

17

-

24

1

North and Central America

Kanada

3

2

1

2

 4

 3

5

-

4

-

Canada

SAD

27

5

20

-

 30

-

11

-

18

1

USA

Južna Amerika

3

1

5

3

 7

 1

1

-

3

-

South America

Oceanija

1

5

4

-

 10

-

2

2

1

-

Oceania

Australija

1

5

4

-

 10

-

2

2

1

-

Australia

Nepoznato

5

392

3

645

 3

 431

4

1 165

-

141

Unknown

 

 

1)    Podaci za Crnu Goru u 2006. uključeni su s podacima za Srbiju.

1)    In 2006, data on Montenegro were included in data on Serbia.

 

 

 

3.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2010. PREMA STAROSTI I SPOLU

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2010

Starost

Age

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

 

 

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

 

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

4 985

2 630

2 355

9 860

4 838

5 022

 0 – 4

185

86

99

234

120

114

 5 – 9

211

99

112

363

195

168

10 – 14

238

112

126

333

171

162

15 – 19

500

293

207

579

297

282

20 – 24

660

300

360

807

413

394

25 – 29

613

319

294

946

443

503

30 – 34

414

259

155

816

384

432

35 – 39

356

209

147

807

382

425

40 – 44

309

189

120

809

425

384

45 – 49

305

170

135

646

356

290

50 – 54

259

146

113

612

329

283

55 – 59

244

129

115

638

289

349

60 – 64

227

106

121

649

276

373

65 – 69

204

110

94

519

257

262

70 – 74

123

55

68

518

261

257

75 i više

75 and over

137

48

89

584

240

344

 

 

 

4.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2010. PREMA ZEMLJI PRETHODNOG/BUDUĆEG PREBIVALIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

        INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF PREVIOUS RESIDENCE/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2010

Zemlja prethodnog/budućeg prebivališta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of previous residence/destination

ukupno

Total

hrvatski

državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski

državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

4 985

4 176

809

-

9 860

9 623

96

141

Total

Europa

4 278

3 549

729

-

8 561

8 442

3

116

Europe

Europska unija

997

842

155

-

1 697

1 689

-

8

European Union

Austrija

115

106

9

-

410

410

-

-

Austria

Belgija

6

5

1

-

3

3

-

-

Belgium

Češka

6

3

3

-

30

30

-

-

Czech Republic

Francuska

35

28

7

-

18

18

-

-

France

Italija

65

45

20

-

145

144

-

1

Italy

Mađarska

6

5

1

-

15

14

-

1

Hungary

Nizozemska

21

13

8

-

59

58

-

1

Netherlands

Njemačka

456

414

42

-

775

773

-

2

Germany

Poljska

12

3

9

-

3

3

-

-

Poland

Rumunjska

7

3

4

-

2

2

-

-

Romania

Slovačka

7

5

2

-

3

3

-

-

Slovakia

Slovenija

183

147

36

-

149

146

-

3

Slovenia

Švedska

26

26

-

-

38

38

-

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

32

23

9

-

23

23

-

-

United Kingdom

Ostale europske zemlje

3 281

2 707

574

-

6 864

6 753

3

108

Other European countries

Bosna i Hercegovina

2 589

2 161

428

-

3 549

3 542

-

7

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

66

31

35

-

24

24

-

-

Macedonia

Rusija

27

15

12

-

7

7

-

-

Russian Federation

Srbija

371

308

63

-

3 044

2 949

-

95

Serbia

Crna Gora

9

6

3

-

73

67

-

6

Montenegro

Švicarska

159

156

3

-

140

140

-

-

Switzerland

Ukrajina

8

3

5

-

-

-

-

-

Ukraine

Azija

50

8

42

-

11

11

-

-

Asia

Kina

35

2

33

-

-

-

-

-

China

Afrika

12

10

2

-

8

8

-

-

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

164

142

22

-

105

101

-

4

North and Central America

Kanada

60

57

3

-

38

35

-

3

Canada

SAD

101

84

17

-

67

66

-

1

USA

Južna Amerika

16

13

3

-

5

5

-

-

South America

Oceanija

104

103

1

-

66

63

-

3

Oceania

Australija

98

97

1

-

65

62

-

3

Australia

Novi Zeland

6

6

-

-

1

1

-

-

New Zealand

Nepoznato

361

351

10

-

1 104

993

93

18

Unknown

 

 

 

image description

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

 

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

14 978

7 692

14 622

9 002

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

 881

377

828

328

819

224

470

180

341

312

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

 106

111

123

54

110

41

62

28

65

36

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

 580

738

576

1 464

571

1 172

249

1 342

161

1 094

Karlovačka županija

County of Karlovac

 290

422

354

458

337

402

175

786

77

373

Varaždinska županija

County of Varaždin

 183

177

172

101

175

83

134

77

67

64

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

 120

66

117

74

118

69

56

57

32

77

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

 232

236

222

285

228

187

91

228

28

302

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski  kotar

 825

326

858

340

943

299

479

255

291

300

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

 175

317

215

387

226

392

117

581

66

400

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

 214

246

233

279

273

224

135

673

79

252

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

 165

212

173

253

152

216

61

303

43

291

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

 766

363

824

362

668

265

336

827

185

333

Zadarska županija

County of Zadar

1 526

330

1 376

404

1 368

504

669

477

373

368

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

 696

863

721

1 042

765

643

441

618

232

539

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 887

247

770

362

871

483

438

800

153

860

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 614

580

854

598

763

500

429

804

190

931

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

2 103

425

1 693

510

1 756

466

1 140

541

823

1 041

Istarska županija

County of Istria

 961

185

1 023

237

1 088

174

474

213

293

468

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 901

224

910

245

939

166

682

186

300

386

Međimurska županija

County of Međimurje

 123

112

142

85

106

66

93

57

74

68

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 630

1 135

2 438

1 134

2 265

912

1 737

907

1 112

1 365

 

 

 

image description

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA1)  

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION1)

               

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga

grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama

iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2001.

73 089

13 931

28 313

30 845

2002.

77 154

14 847

29 465

32 842

2003.

84 444

18 545

32 610

33 289

2004.

79 800

16 993

30 930

31 877

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

 

 

1)      Vidi Metodološka objašnjenja.

1)      See Notes on Methodology.

 

 

 

image description

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2010.
        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2010

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima

istoga grada/općine

Between settlements

of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities

of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

66 739

15 008

25 885

25 846

Total

Total

 

muškarci

29 874

6 611

11 247

12 016

Men

 

 

žene

36 865

8 397

14 638

13 830

Women

 

0 – 4

ukupno

4 869

 982

2 097

1 790

Total

0 4

 

muškarci

2 487

 502

1 065

 920

Men

 

 

žene

2 382

 480

1 032

 870

Women

 

5 – 9

ukupno

3 732

1 047

1 587

1 098

Total

5 9

 

muškarci

1 928

 525

 838

 565

Men

 

 

žene

1 804

 522

 749

 533

Women

 

10 – 14

ukupno

3 062

 946

1 270

 846

Total

10 14

 

muškarci

1 554

 459

 631

 464

Men

 

 

žene

1 508

 487

 639

 382

Women

 

15 – 19

ukupno

4 324

1 286

1 763

1 275

Total

15 19

 

muškarci

1 846

 594

 724

 528

Men

 

 

žene

2 478

 692

1 039

 747

Women

 

20 – 24

ukupno

7 343

1 600

2 945

2 798

Total

20 24

 

muškarci

2 065

 435

 734

 896

Men

 

 

žene

5 278

1 165

2 211

1 902

Women

 

25 – 29

ukupno

10 816

2 171

4 092

4 553

Total

25 29

 

muškarci

3 825

 718

1 340

1 767

Men

 

 

žene

6 991

1 453

2 752

2 786

Women

 

30 – 34

ukupno

8 054

1 631

3 012

3 411

Total

30 34

 

muškarci

3 638

 752

1 313

1 573

Men

 

 

žene

4 416

 879

1 699

1 838

Women

 

35 – 39

ukupno

5 651

1 281

2 106

2 264

Total

35 39

 

muškarci

2 815

 622

1 013

1 180

Men

 

 

žene

2 836

 659

1 093

1 084

Women

 

40 – 44

ukupno

4 184

1 013

1 614

1 557

Total

40 44

 

muškarci

2 247

 521

 844

 882

Men

 

 

žene

1 937

 492

 770

 675

Women

 

45 – 49

ukupno

3 285

 823

1 208

1 254

Total

45 49

 

muškarci

1 777

 416

 655

 706

Men

 

 

žene

1 508

 407

 553

 548

Women

 

50 – 54

ukupno

3 009

 708

1 100

1 201

Total

50 54

 

muškarci

1 550

 349

 556

 645

Men

 

 

žene

1 459

 359

 544

 556

Women

 

55 – 59

ukupno

2 606

 526

 981

1 099

Total

55 59

 

muškarci

1 361

 260

 513

 588

Men

 

 

žene

1 245

 266

 468

 511

Women

 

60 – 64

ukupno

2 257

 427

 823

1 007

Total

60 64

 

muškarci

1 171

 216

 426

 529

Men

 

 

žene

1 086

 211

 397

 478

Women

 

65 – 69

ukupno

1 314

 226

 481

 607

Total

65 69

 

muškarci

 673

 104

 255

 314

Men

 

 

žene

 641

 122

 226

 293

Women

 

70 – 74

ukupno

1 025

 154

 374

 497

Total

70 74

 

muškarci

 497

 72

 190

 235

Men

 

 

žene

 528

 82

 184

 262

Women

 

75 i više

ukupno

1 208

 187

 432

 589

Total

75 and over

 

muškarci

 440

 66

 150

 224

Men

 

 

žene

 768

 121

 282

 365

Women

 

 

 

 

image description

 

 

 

 

image description

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2010. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2010

 

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

66 739

25 846

66 739

25 846

0

15 008

25 885

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

6 346

3 802

5 481

2 937

865

1 328

1 216

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

1 628

565

1 707

644

-79

378

685

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

2 715

803

3 110

1 198

-395

1 016

896

Karlovačka županija

County of Karlovac

1 778

561

1 999

782

-221

511

706

Varaždinska županija

County of Varaždin

2 137

529

2 167

559

-30

483

1 125

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

1 481

459

1 543

521

-62

322

700

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

1 752

563

2 123

934

-371

550

639

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski  kotar

5 824

1 636

5 583

1 395

241

547

3 641

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

837

408

806

377

31

270

159

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

1 080

289

1 346

555

-266

280

511

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

1 133

333

1 392

592

-259

308

492

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

1 962

632

2 514

1 184

-552

197

1 133

Zadarska županija

County of Zadar

3 157

1 460

2 493

796

664

300

1 397

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

4 223

1 120

4 540

1 437

-317

909

2 194

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

1 727

737

1 773

783

-46

422

568

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

2 291

756

2 942

1 407

-651

166

1 369

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

7 696

1 631

7 908

1 843

-212

1 257

4 808

Istarska županija

County of Istria

3 773

1 011

3 513

751

260

762

2 000

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1 926

553

2 052

679

-126

576

797

Međimurska županija

County of Međimurje

1 572

252

1 666

346

-94

471

849

Grad Zagreb

City of Zagreb

11 701

7 746

10 081

6 126

1 620

3 9551)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2010.

      TOTAL MIGRATION IN 2010

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2010. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2010

 

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From another county

iz
inozemstva

From abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

25 846

4 985

-1)

25 846

9 860

-1)

0

-4 875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

4 143

3 802

341

3 249

2 937

312

894

865

29

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

630

565

65

680

644

36

-50

-79

29

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

964

803

161

2 292

1 198

1 094

-1 328

-395

-933

Karlovačka županija

County of Karlovac

638

561

77

1 155

782

373

-517

-221

-296

Varaždinska županija

County of Varaždin

596

529

67

623

559

64

-27

-30

3

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

491

459

32

598

521

77

-107

-62

-45

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

591

563

28

1 236

934

302

-645

-371

-274

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski  kotar

1 927

1 636

291

1 695

1 395

300

232

241

-9

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

474

408

66

777

377

400

-303

31

-334

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

368

289

79

807

555

252

-439

-266

-173

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

376

333

43

883

592

291

-507

-259

-248

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

817

632

185

1 517

1 184

333

-700

-552

-148

Zadarska županija

County of Zadar

1 833

1 460

373

1 164

796

368

669

664

5

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

1 352

1 120

232

1 976

1 437

539

-624

-317

-307

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

890

737

153

1 643

783

860

-753

-46

-707

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

946

756

190

2 338

1 407

931

-1 392

-651

-741

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

2 454

1 631

823

2 884

1 843

1 041

-430

-212

-218

Istarska županija

County of Istria

1 304

1 011

293

1 219

751

468

85

260

-175

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

853

553

300

1 065

679

386

-212

-126

-86

Međimurska županija

County of Međimurje

326

252

74

414

346

68

-88

-94

6

Grad Zagreb

City of Zagreb

8 858

7 746

1 112

7 491

6 126

1 365

1 367

1 620

-253

 

 

1)       Podaci za ukupno se ne iskazuju jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

image description

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na osnovi podataka koji se prikupljaju u Odjelu za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu i boravištu građana (NN, br. 53/91., 26/93. i 11/00.) i Zakonu o strancima (NN, br. 79/07. i 36/09.).

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Department for Administrative Affairs of the Ministry of Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Act on Permanent and Temporary Residence of Citizens (NN, Nos. 53/91, 26/93 and 11/00) and the Aliens Act (NN, Nos. 79/07 and 36/09).

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su u Ministarstvu unutarnjih poslova prijavili prebivalište u Republici Hrvatskoj te sve osobe koje su odjavile prebivalište s namjerom da se stalno nastane u nekome drugom naselju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

 

Data in this first release comprise all Croatian citizens and foreigners who have been granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered their place of permanent residence with the Ministry of Interior as well as persons who have cancelled their residence with an intention to permanently take up residence in another settlement in the Republic of Croatia or abroad.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označava prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su mijenjale prebivalište unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

The internal migration statistics collects and processes data on migration flows of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their place of permanent residence in a given calendar year.

 

 

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su mijenjale državu prebivališta u određenoj kalendarskoj godini.

 

The international migration statistics collects and processes data on international migration flows, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their country of permanent residence in a given calendar year.

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske, odnosno područje podrijetla (prethodnog prebivališta) i područje odredišta (novog prebivališta) osobe u granicama je Republike Hrvatske.

 

Internal migration is the change of permanent residence of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, both place of the previous residence and the place of destination are situated within the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu s namjerom stalnog nastanjenja.

 

International migration of population is the change of a country of permanent residence for the purpose of establishing a new permanent residence in another country.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, određeno kao "mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Act on Permanent and Temporary Residence of Citizens, is "a place where a person settled with an intention of staying permanently".

 

 

 

Stalni boravak, prema članku 78. Zakona o strancima, "može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj, ako je u razdoblju od pet godina izbivao višekratno do deset mjeseci ili jednokratno do šest mjeseci".

 

Permanent stay, according to Article 78 of the Aliens Act, “may be granted if foreigner had approved temporary stay for an uninterrupted period of 5 years before the submission of the application. It shall be deemed that foreigner had an uninterrupted stay in the Republic of Croatia if his several-time absence from the Republic of Croatia within a period of five years is not longer than 10 months, that is, if his one-time absence from the Republic of Croatia within a period of five years is not longer than 6 months“.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of permanent residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Doseljenim stanovništvom smatra se ono stanovništvo koje je prijavilo prebivalište u nekom naselju Republike Hrvatske, a njihovo je prethodno prebivalište bilo u drugom naselju u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

 

Immigrants are persons who registered their place of permanent residence in any settlement of the Republic of Croatia, while their previous place of permanent residence was situated in another settlement in the Republic of Croatia or abroad.

 

 

 

Odseljenim stanovništvom smatra se ono stanovništvo koje je odjavilo prebivalište iz nekog naselja u Republici Hrvatskoj s namjerom da ga prijavi u drugom naselju Republike Hrvatske ili u nekoj stranoj državi.

 

Emigrants are persons who cancelled their place of permanent residence situated within the Republic of Croatia with an intention to register it in another settlement either in the Republic of Croatia or abroad.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika, a ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and emigrants of a particular area or country in a given period of time. The contribution of migration to overall population growth or decline is due to positive or negative net migration (net migration is positive when the number of immigrants exceeds the number of emigrants, or net migration is negative when the opposite is true).

 

 

 

 

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz dotične županije u druge županije i inozemstvo.

 

Total net migration of population of the county is the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad.

 

 

 

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Age of migrants is presented as an age reached at the moment of migration. Each age group includes persons who reached age within limits of an interval. For example, the age group from 15 to 19 years includes all persons who have reached 15 years and more, but have not yet turned 20.

 

 

 

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status.

 

Citizenship is defined as person's permanent legal relation with a state, which admits a special legal status to a person.

 

 

 

Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 28/92. i 113/93.) stječe se: podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje: otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

 

Croatian citizenship can be obtained according to the Croatian Citizenship Act (NN, Nos. 53/91, 28/92 and 113/93) by origin, birth on the territory of the Republic of Croatia, naturalisation and on the basis of international contracts. Citizenship of the Republic of Croatia terminates: by discharge, renouncement and in accordance with international agreements.

 

 

 

Strancem se, prema članku 2. Zakona o strancima, "smatra osoba koja nije hrvatski državljanin".

 

Foreigner, according to Article 2 of the Aliens Act, is "a person who is not a citizen of the Republic of Croatia".

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06. i 16/07.) sa stanjem 31. prosinca 2010.

 

Data on migration are presented by territorial constitution as on 31 December 2010, according to the Act on the Territory of Counties, Cities and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos. 86/06 and 16/07).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

npr.

na primjer

 

 

 

tj.

to jest

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 


-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredila: Grozdana Stolnik

Prepared by: Grozdana Stolnik

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 115 primjeraka

115 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.