image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                   ZAGREB, 15. RUJNA 2011./ 15 SEPTEMBER, 2011                                    BROJ/NUMBER: 7.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2010.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2010

 

 

U ovom priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2006. do 2010., procjena stanovništva sredinom 2010. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This release contains data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2006 to 2010 and mid-2010 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2010. Republika Hrvatska imala je 4 417 781 stanovnika, što je za 11 297 ili 0,25% manje nego u prethodnoj godini. Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2001., prirodnog kretanja i migracijskog salda.

 

According to the mid-2010 estimate, the Republic of Croatia had 4 417 781 inhabitants, which is by 11 297 or 0.25% less than in the previous year. Population estimate is calculated on the basis of the 2001 Census, natural change and net migration.

 

 

 

Unatoč smanjenju ukupnog broja stanovnika, pet županija bilježi lagani porast stanovništva.

 

In spite of the total decrease in the population number, five counties recorded a slight increase in population.

 

 

 

U odnosu na procjenu prethodne godine, najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji, 861 ili 1,72%, dok je najveći relativni porast zabilježen u Zadarskoj županiji, 634 ili 0,36%.

 

As compared to the previous year estimate, the largest relative decrease in the population number was recorded in the County of Lika-Senj, 861 inhabitants or 1.72%, while the largest relative increase was recorded in the County of Zadar, 634 inhabitants or 0.36%.

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske smanjen je s 51,8%, koliko je iznosio u prošloj godini, na 51,7%, a udio muškaraca povećan je na 48,3%. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,3%.

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia dropped from 51.8% last year to 51.7%, while the share of men increased to 48.3%, Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj, 50.3%.

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu u 2010. iznosio je 45,0% te se u posljednjih devet godina smanjio za 1,9 postotnih bodova.

 

The share of a fertility contingent in the total female population in 2010 was 45.0%, which means that in the last nine years it decreased by 1.9 percentage points.

 

 

 

U 2010. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske  iznosila je 41,3 godine.

 

In 2010, the continuous ageing of population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 41.3 years.

 

 

 

Procesu starenja uvelike doprinosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Navedeni udio na razini države u 2010. iznosio je 20,93%, dok je na razini županija, kao i u prošloj godini, najveći u Požeško-slavonskoj županiji, 23,88%, a najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 17,00%.

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 20.93% in 2010, while at the county level, the same as last year, this share was the highest in the County of Požega-Slavonia, 23.88% and the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar, 17.00%.

 

 

 

Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji (22,6%), dok samo tri županije (Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Međimurska) bilježe navedeni udio manji od 16%.

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (22.6%), while only in three counties, Zagreb, Split-Dalmatia and Međimurje, this number was less than 16%.

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 50% stanovništva živi u svega pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (792 860 ili 17,9%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (482 604 ili 10,9%), dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska (81 024 ili 1,8%) i Ličko-senjska županija (49 063 ili 1,1%).

 

Fifty percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, the most of them in the City of Zagreb (792 860 or 17.9%) and the County of Split-Dalmatia (482 604 or 10.9%), while the less populated counties were Požega-Slavonia (81 024 or 1.8%) and Lika-Senj (49 063 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2006. DO 2010.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2006 – 2010

 

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 440 022

4 435 982

4 434 508

4 429 078

4 417 781

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

322 874

325 037

326 880

328 123

329 253

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

138 514

137 735

137 001

136 357

135 635

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

178 355

176 189

174 301

171 975

169 419

County of Sisak-Moslavina

Karlovačka županija

135 714

134 479

133 405

132 150

130 533

County of Karlovac

Varaždinska županija

181 724

181 244

180 781

180 252

179 895

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

121 260

120 645

120 106

119 586

119 000

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija

127 811

126 651

125 652

124 646

123 632

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

305 083

304 738

304 750

304 228

303 491

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

51 830

51 167

50 576

49 924

49 063

County of Lika-Senj

Virovitičko-podravska županija

89 856

88 983

88 299

87 596

86 487

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

83 714

83 110

82 548

81 891

81 024

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

174 792

174 111

173 628

172 681

171 563

County of Slavonski Brod-Posavina

Zadarska županija

171 201

172 982

174 595

175 682

176 316

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

324 466

322 327

320 617

319 239

317 802

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

114 200

114 386

114 283

114 122

112 927

County of Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska županija

199 572

198 761

198 289

197 472

195 674

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

479 474

480 696

481 872

482 501

482 604

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

211 812

212 915

214 156

214 991

214 967

County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

125 328

125 966

126 751

127 473

127 746

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

118 231

117 994

117 923

117 891

117 890

County of Međimurje

Grad Zagreb

784 211

785 866

788 095

790 298

792 860

City of Zagreb

 

 

 

image description

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTIGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, u%

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49 u %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

 

 

 

image description

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2010.1)

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-20101)

 

 

 

 

 

(nastavak)
(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno / Total

4 417 781

2 131 812

2 285 969

 

42

60 999

30 511

30 488

 

 

 

 

 

43

63 009

31 439

31 570

0

44 515

22 969

21 546

 

44

64 560

32 046

32 514

1

43 452

22 254

21 198

 

45

63 134

31 372

31 762

2

43 292

22 143

21 149

 

46

61 293

30 695

30 598

3

40 817

21 049

19 768

 

47

63 898

31 647

32 251

4

41 742

21 470

20 272

 

48

65 003

32 200

32 803

5

42 863

22 059

20 804

 

49

64 891

31 924

32 967

6

39 780

20 464

19 316

 

50

66 490

32 901

33 589

7

40 032

20 520

19 512

 

51

66 190

32 732

33 458

8

41 428

21 298

20 130

 

52

64 250

31 563

32 687

9

43 589

22 406

21 183

 

53

66 297

32 600

33 697

10

46 687

23 868

22 819

 

54

66 848

32 798

34 050

11

47 693

24 375

23 318

 

55

68 241

33 605

34 636

12

50 350

25 706

24 644

 

56

63 842

31 521

32 321

13

53 195

27 327

25 868

 

57

65 685

32 157

33 528

14

51 856

26 510

25 346

 

58

59 492

29 166

30 326

15

50 224

25 548

24 676

 

59

59 487

29 056

30 431

16

49 957

25 385

24 572

 

60

60 442

29 292

31 150

17

50 937

26 153

24 784

 

61

57 045

27 040

30 005

18

51 114

26 383

24 731

 

62

51 978

24 448

27 530

19

53 639

27 450

26 189

 

63

53 664

25 034

28 630

20

52 986

27 066

25 920

 

64

37 427

17 251

20 176

21

54 893

27 944

26 949

 

65

37 603

17 043

20 560

22

56 600

28 884

27 716

 

66

41 667

18 525

23 142

23

56 370

28 760

27 610

 

67

43 810

19 382

24 428

24

57 798

29 275

28 523

 

68

44 939

19 768

25 171

25

61 317

31 211

30 106

 

69

44 411

19 396

25 015

26

62 596

32 130

30 466

 

70

45 327

19 527

25 800

27

62 152

31 694

30 458

 

71

42 903

18 120

24 783

28

62 603

31 890

30 713

 

72

42 901

17 887

25 014

29

63 317

32 151

31 166

 

73

42 401

17 245

25 156

30

63 679

32 399

31 280

 

74

40 455

16 430

24 025

31

63 320

32 150

31 170

 

75

38 560

15 137

23 423

32

61 911

31 369

30 542

 

76

38 094

14 783

23 311

33

60 935

30 744

30 191

 

77

34 819

12 838

21 981

34

60 890

30 733

30 157

 

78

32 773

11 943

20 830

35

60 154

30 408

29 746

 

79

30 640

10 970

19 670

36

59 555

29 971

29 584

 

80

27 238

9 485

17 753

37

59 855

30 232

29 623

 

81

23 226

7 982

15 244

38

60 196

30 285

29 911

 

82

20 378

6 766

13 612

39

56 683

28 480

28 203

 

83

17 926

5 515

12 411

40

57 485

28 846

28 639

 

84

15 654

4 497

11 157

41

58 869

29 327

29 542

 

85+

56 565

14 289

42 276

 

1)       Stanovništvo nepoznate starosti raspoređeno je prema dobi i spolu razmjerno njihovim udjelima u ukupnom stanovništvu.

1)       The population of unknown age has been distributed by age and sex proportionally of their percentages in the total population.

 

 

 

image description

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA, SREDINOM 2010.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2010

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 417 781

2 131 812

2 285 969

329 253

160 428

168 825

135 635

66 134

69 501

169 419

81 974

87 445

0 – 4

213 818

109 885

103 933

16 595

8 509

8 086

6 126

3 161

2 965

7 761

3 968

3 793

5 – 9

207 485

106 646

100 839

15 892

8 118

7 774

6 263

3 244

3 019

7 871

3 967

3 904

10 – 14

248 597

127 212

121 385

19 169

9 807

9 362

7 641

3 867

3 774

9 947

5 176

4 771

15 – 19

254 659

130 332

124 327

19 091

9 707

9 384

7 963

4 128

3 835

9 876

5 056

4 820

20 – 24

277 324

141 291

136 033

20 737

10 509

10 228

8 862

4 601

4 261

10 380

5 321

5 059

25 – 29

310 505

158 363

152 142

23 610

11 985

11 625

9 193

4 732

4 461

11 211

5 825

5 386

30 – 34

309 261

156 689

152 572

24 475

12 553

11 922

8 914

4 638

4 276

10 866

5 622

5 244

35 – 39

295 036

148 705

146 331

23 445

11 957

11 488

8 940

4 589

4 351

10 745

5 547

5 198

40 – 44

303 473

151 485

151 988

22 970

11 660

11 310

9 873

5 118

4 755

11 773

6 082

5 691

45 – 49

316 708

157 129

159 579

23 482

11 770

11 712

10 414

5 436

4 978

12 151

6 136

6 015

50 – 54

328 508

161 864

166 644

24 252

11 898

12 354

10 284

5 419

4 865

12 652

6 469

6 183

55 – 59

315 243

154 808

160 435

23 790

11 683

12 107

9 308

4 793

4 515

12 181

6 090

6 091

60 – 64

259 318

122 514

136 804

19 242

9 256

9 986

7 689

3 777

3 912

9 777

4 713

5 064

65 – 69

211 420

93 695

117 725

15 508

7 280

8 228

6 687

2 971

3 716

8 495

3 581

4 914

70 – 74

212 968

88 811

124 157

14 022

5 954

8 068

6 575

2 508

4 067

8 995

3 591

5 404

75 –  79

174 053

65 381

108 672

11 011

3 929

7 082

5 542

1 749

3 793

7 945

2 854

5 091

80 – 84

103 923

34 093

69 830

6 443

2 032

4 411

3 329

899

2 430

4 378

1 373

3 005

85 +

56 294

14 225

42 069

3 523

853

2 670

1 704

371

1 333

1 955

425

1 530

Nepoznato

Unknown

19 188

8 684

10 504

1 996

968

1 028

328

133

195

460

178

282

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2010.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2010

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

130 533

63 305

67 228

179 895

87 550

92 345

119 000

57 871

61 129

0 – 4

5 642

2 868

2 774

8 745

4 520

4 225

5 875

3 133

2 742

5 – 9

5 461

2 810

2 651

8 708

4 382

4 326

5 729

2 973

2 756

10 – 14

6 417

3 374

3 043

10 208

5 205

5 003

6 901

3 549

3 352

15 – 19

6 597

3 359

3 238

10 386

5 330

5 056

6 970

3 590

3 380

20 – 24

7 657

3 885

3 772

11 550

5 924

5 626

7 531

3 865

3 666

25 – 29

8 679

4 512

4 167

12 900

6 696

6 204

8 093

4 213

3 880

30 – 34

8 595

4 474

4 121

12 520

6 513

6 007

7 638

3 992

3 646

35 – 39

8 156

4 288

3 868

12 190

6 375

5 815

7 702

3 996

3 706

40 – 44

8 844

4 530

4 314

12 856

6 572

6 284

8 349

4 178

4 171

45 – 49

9 819

4 981

4 838

13 409

6 874

6 535

8 770

4 493

4 277

50 – 54

10 333

5 314

5 019

13 505

6 921

6 584

8 990

4 571

4 419

55 – 59

9 464

4 830

4 634

12 239

6 235

6 004

8 422

4 223

4 199

60 – 64

7 294

3 512

3 782

10 075

4 885

5 190

6 911

3 237

3 674

65 – 69

6 425

2 851

3 574

8 599

3 728

4 871

5 995

2 556

3 439

70 – 74

7 407

2 998

4 409

8 371

3 245

5 126

5 727

2 195

3 532

75 –  79

6 774

2 481

4 293

6 743

2 198

4 545

4 866

1 729

3 137

80 – 84

4 078

1 355

2 723

3 972

1 146

2 826

2 709

843

1 866

85 +

1 977

466

1 511

2 265

513

1 752

1 433

361

1 072

Nepoznato

Unknown

914

417

497

654

288

366

389

174

215

 

 

 

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

123 632

60 112

63 520

303 491

146 186

157 305

49 063

24 360

24 703

0 – 4

5 970

3 086

2 884

12 255

6 340

5 915

2 009

1 036

973

5 – 9

5 752

2 901

2 851

11 824

6 032

5 792

2 180

1 146

1 034

10 – 14

7 141

3 717

3 424

13 293

6 851

6 442

2 795

1 432

1 363

15 – 19

7 609

3 967

3 642

14 224

7 259

6 965

2 664

1 327

1 337

20 – 24

7 922

4 124

3 798

17 597

8 888

8 709

2 755

1 395

1 360

25 – 29

8 442

4 423

4 019

21 349

10 885

10 464

2 873

1 529

1 344

30 – 34

7 737

4 105

3 632

22 247

11 434

10 813

2 936

1 491

1 445

35 – 39

7 623

3 912

3 711

20 079

10 036

10 043

2 960

1 606

1 354

40 – 44

8 110

4 121

3 989

20 074

9 813

10 261

3 262

1 724

1 538

45 – 49

9 010

4 535

4 475

21 890

10 530

11 360

3 625

1 929

1 696

50 – 54

9 661

4 892

4 769

24 405

11 681

12 724

3 657

1 973

1 684

55 – 59

8 981

4 543

4 438

25 416

12 403

13 013

3 242

1 693

1 549

60 – 64

7 096

3 384

3 712

21 031

10 043

10 988

2 756

1 350

1 406

65 – 69

5 981

2 584

3 397

15 259

6 998

8 261

2 609

1 192

1 417

70 – 74

6 205

2 351

3 854

15 946

7 026

8 920

3 185

1 385

1 800

75 –  79

5 281

1 919

3 362

12 830

5 222

7 608

2 956

1 205

1 751

80 – 84

3 192

986

2 206

7 566

2 718

4 848

1 669

645

1 024

85 +

1 471

377

1 094

4 548

1 248

3 300

664

183

481

Nepoznato

Unknown

448

185

263

1 658

779

879

266

119

147

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2010.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2010

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

86 487

41 709

44 778

81 024

39 370

41 654

171 563

83 831

87 732

0 – 4

4 198

2 202

1 996

4 051

2 119

1 932

8 536

4 408

4 128

5 – 9

4 328

2 230

2 098

4 037

2 063

1 974

8 824

4 572

4 252

10 – 14

5 488

2 794

2 694

5 599

2 919

2 680

11 424

5 878

5 546

15 – 19

5 661

2 838

2 823

5 660

2 884

2 776

11 653

5 980

5 673

20 – 24

5 732

2 949

2 783

5 533

2 822

2 711

11 855

6 088

5 767

25 – 29

5 963

3 123

2 840

5 637

2 928

2 709

11 800

6 254

5 546

30 – 34

5 475

2 864

2 611

5 017

2 580

2 437

10 997

5 651

5 346

35 – 39

5 109

2 507

2 602

5 001

2 516

2 485

10 703

5 510

5 193

40 – 44

5 958

2 994

2 964

5 508

2 797

2 711

11 603

5 868

5 735

45 – 49

6 626

3 373

3 253

5 671

2 976

2 695

12 586

6 400

6 186

50 – 54

6 606

3 292

3 314

5 807

2 950

2 857

12 292

6 215

6 077

55 – 59

5 913

3 061

2 852

5 405

2 711

2 694

11 139

5 678

5 461

60 – 64

4 557

2 140

2 417

4 084

1 938

2 146

8 721

4 194

4 527

65 – 69

4 117

1 674

2 443

3 802

1 581

2 221

7 772

3 359

4 413

70 – 74

3 974

1 541

2 433

3 906

1 507

2 399

8 202

3 285

4 917

75 –  79

3 545

1 198

2 347

3 309

1 176

2 133

6 937

2 514

4 423

80 – 84

1 908

535

1 373

1 780

552

1 228

3 685

1 088

2 597

85 +

782

146

636

869

197

672

1 845

444

1 401

Nepoznato

Unknown

547

248

299

348

154

194

989

445

544

 

 

 

 (nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

176 316

86 986

89 330

317 802

153 213

164 589

112 927

55 414

57 513

0 – 4

8 954

4 570

4 384

14 752

7 450

7 302

4 865

2 494

2 371

5 – 9

8 822

4 489

4 333

14 901

7 654

7 247

5 070

2 622

2 448

10 – 14

10 554

5 415

5 139

18 975

9 693

9 282

6 446

3 312

3 134

15 – 19

10 918

5 562

5 356

19 314

10 023

9 291

6 736

3 383

3 353

20 – 24

11 006

5 626

5 380

21 090

10 807

10 283

6 814

3 458

3 356

25 – 29

12 184

6 179

6 005

22 363

11 522

10 841

7 125

3 745

3 380

30 – 34

12 040

5 988

6 052

21 148

10 747

10 401

6 956

3 668

3 288

35 – 39

11 242

5 635

5 607

20 039

10 049

9 990

6 668

3 426

3 242

40 – 44

11 714

5 909

5 805

22 500

11 237

11 263

7 217

3 584

3 633

45 – 49

11 925

5 983

5 942

24 561

12 210

12 351

7 962

4 015

3 947

50 – 54

12 407

6 437

5 970

24 372

12 237

12 135

8 331

4 278

4 053

55 – 59

12 239

6 257

5 982

22 501

11 227

11 274

8 181

4 202

3 979

60 – 64

10 990

5 452

5 538

17 761

8 318

9 443

7 187

3 577

3 610

65 – 69

8 592

4 047

4 545

15 165

6 573

8 592

5 249

2 454

2 795

70 – 74

8 485

3 865

4 620

14 946

5 945

9 001

6 677

2 895

3 782

75 –  79

6 937

2 970

3 967

12 281

4 277

8 004

5 716

2 334

3 382

80 – 84

3 984

1 455

2 529

7 001

2 135

4 866

3 505

1 298

2 207

85 +

2 353

704

1 649

3 275

733

2 542

1 727

444

1 283

Nepoznato

Unknown

970

443

527

857

376

481

495

225

270

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2010.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2010

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

195 674

94 765

100 909

482 604

235 632

246 972

214 967

104 115

110 852

0 – 4

9 616

4 928

4 688

24 372

12 421

11 951

9 531

4 987

4 544

5 – 9

9 915

5 166

4 749

24 386

12 499

11 887

8 499

4 440

4 059

10 – 14

12 638

6 355

6 283

28 656

14 500

14 156

9 640

4 889

4 751

15 – 19

12 550

6 399

6 151

29 902

15 348

14 554

10 731

5 447

5 284

20 – 24

13 407

6 849

6 558

31 715

16 096

15 619

13 491

6 923

6 568

25 – 29

13 675

7 034

6 641

34 236

17 329

16 907

15 427

7 730

7 697

30 – 34

12 813

6 462

6 351

33 665

17 211

16 454

15 632

7 927

7 705

35 – 39

12 803

6 573

6 230

32 651

16 581

16 070

13 983

7 144

6 839

40 – 44

13 405

6 873

6 532

32 724

16 441

16 283

14 698

7 142

7 556

45 – 49

14 221

7 252

6 969

33 561

16 621

16 940

16 558

8 236

8 322

50 – 54

14 112

7 087

7 025

35 267

17 409

17 858

17 488

8 576

8 912

55 – 59

13 040

6 398

6 642

33 343

16 411

16 932

16 955

8 367

8 588

60 – 64

10 696

4 993

5 703

28 954

13 750

15 204

13 237

6 417

6 820

65 – 69

8 908

3 960

4 948

20 173

9 245

10 928

10 299

4 743

5 556

70 – 74

9 256

3 648

5 608

22 091

9 926

12 165

10 960

4 752

6 208

75 –  79

7 551

2 696

4 855

17 642

7 193

10 449

8 403

3 404

4 999

80 – 84

4 235

1 292

2 943

11 039

4 032

7 007

5 452

1 795

3 657

85 +

1 865

397

1 468

6 058

1 642

4 416

3 247

876

2 371

Nepoznato

Unknown

968

403

565

2 169

977

1 192

736

320

416

 

 

 

 (nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

127 746

62 394

65 352

117 890

58 006

59 884

792 860

368 457

424 403

0 – 4

6 784

3 525

3 259

6 191

3 215

2 976

40 990

20 945

20 045

5 – 9

6 166

3 222

2 944

6 252

3 245

3 007

36 605

18 871

17 734

10 – 14

7 375

3 770

3 605

6 956

3 531

3 425

41 334

21 178

20 156

15 – 19

7 879

4 002

3 877

7 100

3 694

3 406

41 175

21 049

20 126

20 – 24

8 342

4 243

4 099

7 905

3 999

3 906

45 443

22 919

22 524

25 – 29

8 842

4 516

4 326

8 630

4 470

4 160

58 273

28 733

29 540

30 – 34

8 713

4 519

4 194

8 427

4 324

4 103

62 450

29 926

32 524

35 – 39

7 853

4 033

3 820

7 970

4 112

3 858

59 174

28 313

30 861

40 – 44

8 240

4 060

4 180

8 046

4 062

3 984

55 749

26 720

29 029

45 – 49

8 571

4 133

4 438

8 653

4 377

4 276

53 243

24 869

28 374

50 – 54

9 134

4 547

4 587

9 057

4 652

4 405

55 896

25 046

30 850

55 – 59

9 019

4 450

4 569

8 267

4 375

3 892

56 198

25 178

31 020

60 – 64

7 575

3 643

3 932

6 133

3 095

3 038

47 552

20 840

26 712

65 – 69

5 741

2 653

3 088

5 560

2 603

2 957

40 484

17 062

23 422

70 – 74

6 346

2 860

3 486

4 805

1 853

2 952

36 887

15 481

21 406

75 –  79

5 175

2 168

3 007

3 869

1 212

2 657

28 740

10 953

17 787

80 – 84

3 279

1 204

2 075

2 473

705

1 768

18 246

6 005

12 241

85 +

2 159

598

1 561

1 324

342

982

11 250

2 905

8 345

Nepoznato

Unknown

553

248

305

272

140

132

3 171

1 464

1 707

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are data sources for the estimate of the number of population of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

-

2001 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics  

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of  internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

The estimate is done on the basis of census data collected in the 2001 Census of Population, Dwellings and Households.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

Data on births are collected on the Statistical Report on Births (DEM-1 form) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

Data on deaths are collected on the Statistical Report on Deaths (DEM-2 form) for every entry in the State death register.

 

 

 

Podaci o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koje prikuplja Odjel za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Data on internal and international migration of population are based on data collected by the Department for Administrative Affairs of the Ministry of Interior.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2001. godine do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene i sve osobe koje su prijavile i/ili odjavile prebivalište Ministarstvu unutarnjih poslova u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene.

 

Data published in this release comprise all persons included in the total number of population of the Republic of Croatia in the 2001 Census of Population, Households and Dwellings then all who were after birth entered in a State birth register in the period from 31 March 2001 to the estimate date, all persons who were after death entered in a State death register in the period from 31 March to the estimate date and all persons who registered and/or cancelled registration of their place of residence in the Ministry of Interior in the period from 31 March to the estimate date.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika izračunava se na temelju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2001., prirodnog kretanja i migracijskog salda.

 

Population estimate is calculated on the basis of the 2001 Census of Population, Households and Dwellings, natural change and net migration.

 

 

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001. proveden je prema međunarodnim preporukama za popise stanovništva prema kojima se u ukupan broj stanovnika uključuju osobe koje imaju ˝uobičajeno mjesto stanovanja˝ na području države, uz vremensko ograničenje odsutnosti od dvanaest mjeseci.

 

The 2001 Census of Population, Households and Dwellings was carried out according to international recommendations for censuses, according to which the total population includes persons who have place of usual residence on the territory of a country, with absence time limit of not longer than twelve months. 

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i umrlih osoba.

 

Natural increase is a difference between the number of live born children and the number of dead persons.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. Data in age group includes persons who turned the years put as the limits of one interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as arithmetic mean of the age of total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) starih 60 i više godina prema broju stanovnika starih od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 or over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, određeno kao ˝mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi˝.

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Act on Permanent and Temporary Residence of Citizens, is "a place where a person settled with an intention of staying permanently".

 

 

 

Doseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je prijavilo prebivalište u nekom naselju Republike Hrvatske, a njihovo je prethodno prebivalište bilo u drugom naselju u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

 

Immigrants are persons who registered their place of permanent residence in any settlement of the Republic of Croatia, while their previous place of permanent residence was situated in another settlement in the Republic of Croatia or abroad.

 

 

 

Odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je odjavilo prebivalište iz nekog naselja u Republici Hrvatskoj s namjerom da ga prijavi u drugom naselju Republike Hrvatske ili u nekoj stranoj državi.

 

Emigrants are persons who cancelled their place of permanent residence situated within the Republic of Croatia with an intention to register it in another settlement either in the Republic of Croatia or abroad.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06. i 16/07.) sa stanjem 31. prosinca 2010.

 

Data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos. 86/06 and 16/07) with the situation as on 31st December 2010.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ telefax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredila: Ivana Lasan

Prepared by: Ivana Lasan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 115 primjeraka

115 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.