image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                ZAGREB, 11. VELJAČE 2011./11 FEBRUARY, 2011                                       BROJ/NUMBER: 12.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2008.

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS
AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2008

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije u 2008. prema područjima djelatnosti.

 

This Release presents data on the gross domestic product for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties in 2008 according to economic activities.

 

 

 

Rezultati su dostupni u tekućim cijenama i po glavi stanovnika.

 

The results are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci se temelje na privremenim podacima bruto domaćeg proizvoda za 2008., koji su zbroj tromjesečnih obračuna BDP-a.

 

The data are based on the provisional data on the gross domestic product for 2008, which were obtained as the sum of quarterly calculation of GDP data.

 

 

 

Treba napomenuti da BDP na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija po stanovniku mjeri proizvodnju, a ne životni standard.

 

It should be noted that GDP per capita at the level of statistical regions at level 2 and counties measures the production rather than the living standard.

 

 

 

1.     BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2008.

        GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2008

tekuće cijene

Current prices

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

Bruto domaći proizvod,
 mil. kn

Gross domestic product,
mln kuna

Bruto domaći
proizvod,
mil. EUR

Gross domestic product,
mln EUR

Bruto domaći proizvod,
mil. USD
Gross domestic product,
mln USD

Struktura po
županijama, % (Hrvatska = 100)

Structure by counties, %
(Croatia = 100)

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, kn

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, EUR

Gross domestic product per capita, EUR

Bruto domaći
proizvod po stanovniku, USD

Gross domestic product per capita, USD

Indeks

Hrvatska = 100

Index
Croatia = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

342 159

47 370

69 341

100,0

77 158

10 682

15 637

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

160 247

22 185

32 475

46,8

95 911

13 278

19 437

124,3

Grad Zagreb
City of Zagreb

105 620

14 622

21 405

30,9

134 020

18 554

27 160

173,7

Zagrebačka županija
County of Zagreb

18 974

2 627

3 845

5,5

58 046

8 036

11 763

75,2

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

7 300

1 011

1 479

2,1

53 283

7 377

10 798

69,1

Varaždinska županija
County of Varaždin

12 280

1 700

2 489

3,6

67 928

9 404

13 766

88,0

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

8 441

1 169

1 711

2,5

70 279

9 730

14 243

91,1

Međimurska županija
County of Međimurje

7 632

1 057

1 547

2,2

64 721

8 960

13 116

83,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

72 869

10 088

14 768

21,3

56 194

7 780

11 388

72,8

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

7 493

1 037

1 518

2,2

59 631

8 255

12 085

77,3

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

4 774

661

967

1,4

54 064

7 485

10 957

70,1

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

4 025

557

816

1,2

48 754

6 750

9 880

63,2

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

7 754

1 074

1 572

2,3

44 661

6 183

9 051

57,9

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

20 545

2 844

4 164

6,0

64 079

8 871

12 986

83,0

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

9 520

1 318

1 929

2,8

48 010

6 647

9 730

62,2

Karlovačka županija
County of Karlovac

8 143

1 127

1 650

2,4

61 042

8 451

12 371

79,1

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

10 616

1 470

2 151

3,1

60 905

8 432

12 343

78,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

109 042

15 096

22 098

31,9

74 331

10 291

15 064

96,3

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

27 911

3 864

5 656

8,2

91 588

12 680

18 561

118,7

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

3 553

492

720

1,0

70 247

9 725

14 236

91,0

Zadarska županija
County of Zadar

11 415

1 580

2 313

3,3

65 378

9 051

13 249

84,7

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

6 733

932

1 364

2,0

58 914

8 156

11 939

76,4

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

29 314

4 058

5 941

8,6

60 833

8 422

12 328

78,8

Istarska županija
County of Istria

20 411

2 826

4 137

6,0

95 310

13 195

19 315

123,5

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

9 705

1 344

1 967

2,8

76 571

10 601

15 518

99,2

 

 

 

 

2.     BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
        PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. U 2008.

        GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, ACCORDING
        TO NKD 2002. ACTIVITIES, 2008

tekuće cijene, mil. kuna
Current prices, mln kuna

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value
added
of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory
social security, Education,
Health and social work, Other
community, social
and personal
services and Activities of households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

19 011

59 753

24 659

36 122

12 791

25 480

67 743

49 870

295 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

5 289

29 433

9 675

20 761

2 793

11 692

35 375

23 345

138 362

Grad Zagreb
City of Zagreb

208

15 695

5 499

15 211

1 662

7 936

27 613

17 372

91 196

Zagrebačka županija
County of Zagreb

1 025

4 232

1 798

2 826

390

1 639

2 666

1 806

16 383

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

526

1 966

578

551

193

480

1 017

993

6 303

Varaždinska županija
County of Varaždin

1 192

2 956

861

1 041

308

859

1 755

1 631

10 603

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

1 484

2 352

411

560

116

424

1 149

792

7 288

Međimurska županija
County of Međimurje

854

2 232

528

571

124

355

1 175

751

6 590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

10 485

13 434

5 529

5 283

1 237

4 617

11 131

11 201

62 917

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

1 650

1 179

346

501

125

523

1 217

929

6 469

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

1 116

859

237

320

69

226

704

590

4 122

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

701

688

234

239

51

302

548

712

3 475

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

1 052

1 362

627

531

157

537

1 304

1 125

6 695

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

2 768

2 866

2 194

1 813

306

1 251

3 318

3 221

17 739

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

1 787

1 284

726

864

139

591

1 275

1 554

8 220

Karlovačka županija
County of Karlovac

530

1 934

504

520

231

537

1 258

1 517

7 031

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

880

3 261

662

494

158

650

1 507

1 553

9 166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

3 237

16 885

9 455

10 079

8 762

9 171

21 237

15 324

94 150

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

350

5 230

2 351

2 771

1 996

2 494

5 308

3 600

24 099

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

338

505

496

135

200

291

536

567

3 068

Zadarska županija
County of Zadar

633

1 051

1 137

1 034

738

753

2 758

1 752

9 856

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

249

934

449

501

440

552

1 468

1 221

5 813

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

686

4 249

2 309

3 207

1 459

2 678

6 108

4 614

25 310

Istarska županija
County of Istria

556

4 292

1 474

1 734

2 777

1 163

3 398

2 229

17 624

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

426

624

1 239

698

1 152

1 240

1 660

1 341

8 380

 

 

 

3.     BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
        PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. U 2008.

        GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, ACCORDING
        TO NKD 2002. ACTIVITIES, 2008

 

%

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value
added
of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb, ostale
društvene, soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory
social security, Education,
Health and social work, Other
community, social
and personal
services and Activities of households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

27,8

49,3

39,2

57,5

21,8

45,9

52,2

46,8

46,8

Grad Zagreb
City of Zagreb

1,1

26,3

22,3

42,1

13,0

31,1

40,8

34,8

30,9

Zagrebačka županija
County of Zagreb

5,4

7,1

7,3

7,8

3,1

6,4

3,9

3,6

5,5

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

2,8

3,3

2,3

1,5

1,5

1,9

1,5

2,0

2,1

Varaždinska županija
County of Varaždin

6,3

4,9

3,5

2,9

2,4

3,4

2,6

3,3

3,6

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

7,8

3,9

1,7

1,6

0,9

1,7

1,7

1,6

2,5

Međimurska županija
County of Međimurje

4,5

3,7

2,1

1,6

1,0

1,4

1,7

1,5

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

55,2

22,5

22,4

14,6

9,7

18,1

16,4

22,5

21,3

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

8,7

2,0

1,4

1,4

1,0

2,1

1,8

1,9

2,2

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

5,9

1,4

1,0

0,9

0,5

0,9

1,0

1,2

1,4

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

3,7

1,2

0,9

0,7

0,4

1,2

0,8

1,4

1,2

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

5,5

2,3

2,5

1,5

1,2

2,1

1,9

2,3

2,3

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

14,6

4,8

8,9

5,0

2,4

4,9

4,9

6,5

6,0

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

9,4

2,1

2,9

2,4

1,1

2,3

1,9

3,1

2,8

Karlovačka županija
County of Karlovac

2,8

3,2

2,0

1,4

1,8

2,1

1,9

3,0

2,4

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

4,6

5,5

2,7

1,4

1,2

2,6

2,2

3,1

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

17,0

28,3

38,3

27,9

68,5

36,0

31,3

30,7

31,9

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

1,8

8,8

9,5

7,7

15,6

9,8

7,8

7,2

8,2

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

1,8

0,8

2,0

0,4

1,6

1,1

0,8

1,1

1,0

Zadarska županija
County of Zadar

3,3

1,8

4,6

2,9

5,8

3,0

4,1

3,5

3,3

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

1,3

1,6

1,8

1,4

3,4

2,2

2,2

2,4

2,0

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

3,6

7,1

9,4

8,9

11,4

10,5

9,0

9,3

8,6

Istarska županija
County of Istria

2,9

7,2

6,0

4,8

21,7

4,6

5,0

4,5

6,0

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

2,2

1,0

5,0

1,9

9,0

4,9

2,5

2,7

2,8

 

 

 

4.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
      PO DJELATNOSTIMA NKD-a 2002. U 2008.

      GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, ACCORDING
      TO NKD 2002. ACTIVITIES, 2008

%

Prostorne  jedinice za statistiku
2. razine i županije

Statistical regions at level
2 and counties

A, B

C, D, E

F

G

H

I

J, K

L, M, N, O, P

Ukupno
dodana
vrijednost
djelatnosti

Total value
added
of activities

Poljopriv-
reda, lov,
šumarstvo
i ribarstvo

Agriculture,
hunting and
forestry,
Fishing

Rudarstvo,
vađenje,
prerađivačka
industrija,
opskrba
električnom
energijom,
plinom i
vodom

Mining and
quarrying,
Manufacturing,
Electricity,
gas and
water supply

Građevinarstvo

Construction

Trgovina na
veliko i na
malo; popravak
motornih
vozila i
motocikla te
predmeta
za osobnu
uporabu i
kućanstvo

Wholesale
and retail
trade; repair
of motor
vehicles
motorcycles
and personal
and household
goods

Hoteli i
restorani

Hotels
and
restaurants

Prijevoz,
skladištenje
i veze

Transport,
storage
and
communication

Financijsko
posredovanje,
poslovanje
nekretninama,
iznajmljivanje
i poslovne
usluge

Financial
intermediation,
Real estate,
renting and
business
activities

Javna uprava
i obrana, soc.
osiguranje,
obrazovanje, zdravstv. zaštita
i soc. skrb,
ostale

društvene,
 soc. i
osobne uslužne
djelatnosti i
aktivnosti
kućanstava

Public administration
 and defence;
Compulsory
 social security,
Education,
Health and
social work,
 Other
community, social
and personal
services and
Activities of
households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

6,4

20,2

8,3

12,2

4,3

8,6

22,9

16,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

3,8

21,3

7,0

15,0

2,0

8,5

25,6

16,9

100,0

Grad Zagreb
City of Zagreb

0,2

17,2

6,0

16,7

1,8

8,7

30,3

19,0

100,0

Zagrebačka županija
County of Zagreb

6,3

25,8

11,0

17,3

2,4

10,0

16,3

11,0

100,0

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

8,3

31,2

9,2

8,7

3,1

7,6

16,1

15,8

100,0

Varaždinska županija
County of Varaždin

11,2

27,9

8,1

9,8

2,9

8,1

16,5

15,4

100,0

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

20,4

32,3

5,6

7,7

1,6

5,8

15,8

10,9

100,0

Međimurska županija
County of Međimurje

13,0

33,9

8,0

8,7

1,9

5,4

17,8

11,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

16,7

21,4

8,8

8,4

2,0

7,3

17,7

17,8

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

25,5

18,2

5,3

7,7

1,9

8,1

18,8

14,4

100,0

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

27,1

20,9

5,7

7,8

1,7

5,5

17,1

14,3

100,0

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

20,2

19,8

6,7

6,9

1,5

8,7

15,8

20,5

100,0

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

15,7

20,3

9,4

7,9

2,3

8,0

19,5

16,8

100,0

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

15,6

16,2

12,4

10,2

1,7

7,1

18,7

18,2

100,0

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

21,7

15,6

8,8

10,5

1,7

7,2

15,5

18,9

100,0

Karlovačka županija
County of Karlovac

7,5

27,5

7,2

7,4

3,3

7,6

17,9

21,6

100,0

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

9,6

35,6

7,2

5,4

1,7

7,1

16,4

16,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

3,4

17,9

10,0

10,7

9,3

9,7

22,6

16,3

100,0

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

1,5

21,7

9,8

11,5

8,3

10,3

22,0

14,9

100,0

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

11,0

16,5

16,2

4,4

6,5

9,5

17,5

18,5

100,0

Zadarska županija
County of Zadar

6,4

10,7

11,5

10,5

7,5

7,6

28,0

17,8

100,0

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

4,3

16,1

7,7

8,6

7,6

9,5

25,3

21,0

100,0

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

2,7

16,8

9,1

12,7

5,8

10,6

24,1

18,2

100,0

Istarska županija
County of Istria

3,2

24,4

8,4

9,8

15,8

6,6

19,3

12,6

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

5,1

7,4

14,8

8,3

13,7

14,8

19,8

16,0

100,0

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of a statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties.

 

 

 

Izvori i metode prikupljenih podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, godišnja istraživanja poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, annual reports on agriculture production, annual data on persons in employment and earnings and various other statistical data.

 

 

 

Podaci su objavljeni prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku – NKPJS-u (NN, br. 35/07.), koja je usklađena s Uredbom EZ-a br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), službene novine L 154.

 

The data are published according to the National Classification of Territorial Units for Statistics – NKPJS (NN, No. 35/07), which is harmonised with the Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L 154.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa iz 1993. (SNA 93) i Europskog sustava nacionalnih računa iz 1995. (ESA 95). U skladu s ESA-om 95, bruto dodana vrijednost obuhvaća korekcije za procjenu sive ekonomije. Obračun imputirane stambene rente i usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) također je usklađen s međunarodnim standardima.

 

The calculation covers all activities, following the concept of the 1993 System of National Accounts (SNA 93) and the 1995 European System of Accounts (ESA 95). In accordance with ESA 95, gross value added includes corrections for the estimation of the non-observed economy. The calculation of imputed dwelling rents and financial intermediation services indirectly measured (FISIM) is also harmonised with the international standards.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja posebne prostorne jedinice za statistiku. Korišteni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti djelatnosti uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which specified spatial units for statistics are the main objects of observation. The concepts used in regional accounts are the same as those used in national accounts. A gross domestic product at market prices is the sum of values added by activities including items at the level of national economy, which are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su po prostornim jedinicama za statistiku primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties are calculated by using the indirect method. National GVA figures by activities were allocated to regions by applying adequate distribution keys.

 

 

 

Zbog rada na unapređenju metodologije obračuna regionalnog BDP-a i BDV-a, moguće su revizije postojećih podataka u sljedećim razdobljima.

 

Since the work on improving the methodology of the regional GDP and GVA calculation is still in progress, it is possible that in forthcoming periods some revisions of the existing data will have to be done.

 

 

 

Kratice

 

Abrevations

 

 

 

 

BDP

BDV

ESA 95

EUR

EZ

kn

mil.

NKD 2002.

NKPJS

NN

SNA 93

UFPIM

USD

bruto domaći proizvod

bruto dodana vrijednost

Europski sustav nacionalnih računa, 1995.

euro

Europska zajednica

kuna

milijun

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

Narodne novine

sustav nacionalnih računa, 1993.

usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene

američki dolar

 

EC

ESA 95

EUR

FISIM

GDP

GVA

Mln

NKD 2002.

NKPJS

NN

 

OJ

SNA

USD

European Communities

European System of Accounts, 1995

euro

financial intermediation services indirectly measured

gross domestic product

gross value added

million

National Classification of Activities, 2002 version

National Classification of Territorial Units for Statistics

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

Official Journal (EU)

System of National Accounts

US dollar

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/telefax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Andrea Galić Nagyszombaty, Anita Pavlović i Natalija Sabljak

Prepared by: Jasna Kiš, Andrea Galić Nagyszombaty, Anita Pavlović and Natalija Sabljak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

Naklada: 130 primjeraka

130 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.