image description

 

GODINA/YEAR: XLVIII.                                  ZAGREB, 28. LISTOPADA 2011./ 28 OCTOBER, 2011                                BROJ/NUMBER: 14.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

 

THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

 

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE

I PRIMANJA KUĆANSTAVA U 2010.

BASIC CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD CONSUMPTION

AND HOUSEHOLD INCOME, 2010

 

 

 

Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava izračunane su na osnovi podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava. Anketa je provedena tijekom 2010. na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. U anketni uzorak bilo je izabrano 6 500 stambenih jedinica nastanjenih privatnim kućanstvima, od kojih je uspješno anketirano njih 3 461.

 

Basic characteristics of household consumption and household income were calculated on the basis of data collected by the Household Budget Survey. The Survey was conducted during 2010 on the random sample of private households. Thus, 6 500 dwellings occupied by private households were selected, out of which there were 3 461 private households successfully interviewed.

 

 

 

Izdaci za potrošnju u 2010. iznosili su u prosjeku 75 167 kuna po kućanstvu, što je manje za 1,3%, u odnosu na prosječne izdatke kućanstava u 2009.

 

In 2010, consumption expenditures amounted to 75 167 kuna per household on the average, which represented a decrease of 1.3%, as compared to 2009.

 

 

 

Struktura izdataka iskazana s pomoću 12 osnovnih skupina izdataka za proizvode i usluge kojima se podmiruju životne potrebe članova kućanstva ne razlikuje se bitno u odnosu na prethodne godine.

 

The structure of expenditures was presented in 12 basic expenditure groups of products and services by which household members meet their existential needs. In comparison with previous years, it did not significantly change.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama, najveće udjele u izdacima čine izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 32,13%, i izdaci za Stanovanje i potrošnju energenata, 14,93%, koji zajedno čine oko polovinu ukupnih izdataka kućanstava. Izdaci za Prijevoz nalaze se s 11,97% na trećem mjestu po udjelu u ukupnim izdacima. Ostale skupine u ukupnim izdacima sudjeluju s udjelom manjim od 10%.

 

Reviewed by the main groups, the major shares of consumption expenditures belonged to the expenditures for Food and non-alcoholic beverages, 32.13%, and Housing and energy consumption, 14.93%, which together make about a half of the total households’ expenditures. The expenditures for Transport held the third place with the share of 11.97%. Other groups in the total expenditures had the share of less than 10%.

 

 

 

U 2010. zabilježen je blagi pad udjela izdataka u skupini Odjeća i obuća s 7,29% u 2009. na 6,37%, skupini Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće s 5,22% u 2009. na 4,92% i skupini Restorani i hoteli s 3,11% u 2009. na 2,41%. Blaži porast udjela izdataka zabilježen je za skupine Zdravstvo s 2,77% u 2009. na 3,25% te Prijevoz s 10,98% u 2009. na 11,97%. 

 

In 2010, a slight decrease of expenditures’ shares was recorded in the following groups: Clothing and footwear, from 7.29% in 2009 to 6.37%, Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house, from 5.22% in 2009 to 4.92%, and Restaurants and hotels, from 3.11% in 2009 to 2.41%. A slight increase was recorded in Health, from 2.77% in 2009 to 3.25%, and Transport, from 10.98% in 2009 to 11.97%.

 

 

 

image description

 

 

 

1.  GODIŠNJI IZDACI ZA POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2010.

     ANNUAL CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE BY HOUSEHOLD, 2010

COICOP

Skupine izdataka potrošnje

Izdaci, kuna

Expenditures, kuna

Struktura,%

Structure, %

Consumption expenditure groups

 

 

 

 

 

00

 Izdaci za potrošnju – ukupno

75 167

100,00

 Consumption expenditures − total

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

24 154

32,13

Food and non-alcoholic beverages

  01.1

Hrana

22 283

92,25

Food

  01.2

Bezalkoholna pića

1 871

7,75

Non-alcoholic beverages

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

2 861

3,81

Alcoholic beverages and tobacco

  02.1

Alkoholna pića

1 100

38,46

Alcoholic beverages

  02.2

Duhan

1 761

61,54

Tobacco

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

4 787

6,37

Clothing and footwear

  03.1

Odjeća

3 323

69,41

Clothing

  03.2

Obuća

1 464

30,59

Footwear

 

 

 

 

 

04

Stanovanje i potrošnja energenata1)

11 221

14,93

Housing and energy consumption1)

  04.1

Najamnine

687

6,12

Actual rentals for housing

  04.3

Redovito održavanje i popravci u stanu

621

5,53

Maintenance and repair of the dwelling

  04.4

Opskrba vodom i ostale usluge vezane za stanovanje

2 701

24,07

Watter supply and miscellaneous services relating to the dwelling

  04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

7 212

64,27

Electricity, gas and other fuels

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće

3 697

4,92

Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house

  05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke

777

21,01

Furniture and furnishing, carpets and other floor covering

  05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

146

3,96

Household textiles

  05.3

Kućanski aparati

564

15,27

Household appliances

  05.4

Stakleno i stolno posuđe

138

3,74

Glassware and tableware utensils

  05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

295

7,99

Tools and equipment for house and garden

  05.6

Proizvodi i usluge za redovito održavanje kućanstva

1 776

48,03

Goods and services for routine household maintenance

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

2 439

3,25

Health

  06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

1 793

73,50

Medical products, appliances and equipment

  06.2

Zdravstvene usluge, osim bolničkih

593

24,31

Medical services, except hospital services

  06.3

Bolničke usluge

(53)

(2,19)

Hospital services

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

8 999

11,97

Transport

  07.1

Kupnja vozila

1 588

17,65

Purchase of vehicles

  07.2

Održavanje i upotreba vozila

6 408

71,20

Operation of personal transport equipment

  07.3

Prometne usluge

1 003

11,15

Transport services

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

3 950

5,25

Communication

  08.1

Poštanske usluge

47

1,19

Postal services

  08.2

Telefonska oprema

58

1,47

Telephone equipment

  08.3

Telefonske usluge

3 845

97,35

Telephone services

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

4 195

5,58

Recreation and culture

  09.1

Audiovizualna, fotografska i informatička oprema

304

7,25

Audio-visual, photographic and information processing equipment

  09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu

(14)

(0,34)

Other durables for recreation and culture

  09.3

Ostala oprema za rekreaciju, vrtlarstvo i kućni
ljubimci

601

14,33

Other recreational equipment, gardens and pets

  09.4

Usluge rekreacije i kulture

1 685

40,18

Recreational and cultural services

  09.5

Novine, knjige i pisaći pribor

1 226

29,23

Newspapers, books and stationery

  09.6

Paket-aranžmani

364

8,67

Package holidays

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

643

0,86

Education

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli 

1 813

2,41

Restaurants and hotels

  11.1

Ugostiteljske usluge

1 648

90,90

Catering services

  11.2

Usluge smještaja

165

9,10

Accommodation services

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

6 408

8,52

Miscellaneous goods and services

  12.1

Proizvodi i usluge za osobnu njegu

2 897

45,21

Products and services for personal care

  12.3

Osobni predmeti, d. n.

234

3,65

Personal effects n.e.c.

  12.4

Usluge socijalne skrbi

(138)

(2,16)

Social protection services

  12.5

Osiguranje

2 329

36,34

Insurance

  12.6

Financijske usluge, d. n.

108

1,69

Financial services n.e.c.

  12.7

Ostale usluge, d. n.

702

10,95

Other services n.e.c

 

 

1)    Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu.

1)    Expenditures for the group Housing and energy consumption do not include imputed rent. 

 

 

 

2.  UPOTRIJEBLJENA SREDSTVA, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2010.

     USED ASSETS, AVERAGE BY HOUSEHOLD, 2010

 

Upotrijebljena sredstva, kuna

Used assets, kuna

Struktura, %

Structure, %

 

 

 

 

 

Upotrijebljena sredstva – ukupno

89 464

100,00

Used assets – total

Izdaci za potrošnju

75 167

84,02

Consumption expenditures

Investicije u kuću, stan i imovinu1)

5 844

6,53

Investments in a flat, house and property1)

Otplate kredita

6 945

7,76

Loans repayment

Ostali izdaci

1 508

1,69

Other expenditures

 

1)    Obuhvaćaju izdatke za veće popravke i radove u stanu, izdatke za kupnju nepokretne imovine te izdatke za kupnju vrijednosnih papira.

1)    Including expenditures for major repairs, expenses for investing in immovable property and expenses for investing in securities.

 

 

 

Izdaci za potrošnju imaju najveći udio u upotrijebljenim sredstvima kućanstava, 84,02% (tablica 2.). Osim izdataka za potrošnju, upotrijebljena sredstva kućanstava uključuju i izdatke za investicije u kuću, stan i imovinu, čiji udio iznosi 6,53%, otplate kredita s udjelom od 7,76% te ostale izdatke kućanstava.

 

Consumption expenditures had the highest share in used assets of the household, 84.02% (table 2). Besides consumption expenditures, used assets include expenditures for investments to a house, flat or property with the share of 6.53%, repayments of loans with the share of 7.76% and other household expenditures.

 

 

 

image description

 

 

 

U 2010. ukupno raspoloživi dohodak (tablica 3.) iznosio je u prosjeku   86 975 kuna po kućanstvu. Raspoloživi dohodak kućanstava temelji se na sredstvima koja su ostvarili svi članovi kućanstva, a obuhvaća dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine, mirovine te transfere i ostale primitke. Sve stavke ukupno raspoloživog dohotka iskazane su u neto iznosima.

 

In 2010, the total available income amounted to 86 975 kuna per household on the average (table 3). The household’s income is based on resources gained by all household members. The available household’s income includes income from paid employment, income from self-employment, income from property, pensions and transfers and other receipts. All items of the total available income are presented in net amounts.

 

 

 

3.  UKUPNO RASPOLOŽIVI DOHODAK, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2010.

     TOTAL AVAILABLE INCOME, AVERAGE PER HOUSEHOLD, 2010

 

Raspoloživi dohodak, kuna

Available income, kuna

Struktura, %

Structure, %

 

 

 

 

 

Raspoloživi dohodak – ukupno

86 975

100,00

Available income – total

Dohodak od nesamostalnog rada

43 797

50,36

Income from paid employment

Dohodak od samostalne djelatnosti

12 526

14,40

Income from self-employment

Dohodak od imovine

1 046

1,20

Income from property

Mirovine

17 363

19,96

Pensions

Transferi i ostali primici

12 242

14,08

Transfers and other receipts

Naknade vezane za nezaposlenost

709

5,79

Renumerations related to unemployment

Ostali socijalni transferi1)

9 927

81,09

Other social transfers1)

Ostali primici2)

1 606

13,12

Other receipts2)

 

 

1)    Uključuju obiteljske i invalidske mirovine, primanja vezana za obitelj, primanja na teret bolovanja, socijalnu pomoć, stipendije.

2)    Uključuju primitke i darove u novcu i naturi iz zemlje i inozemstva, povrat poreza, primljenu alimentaciju.

 

1)    Including family and disability pensions, income related to family, compensation for a sick leave, social welfare receipts, scholarships.

2)    Including gifts in cash or kind from Croatia or abroad, income tax repayment, alimonies.

 

 

 

U tablici 4. prikazani su podaci o utrošenim količinama prehrambenih proizvoda i pića – godišnji prosjek po članu kućanstva.

 

Data on consumed quantities – average per household member are presented in table 4.

 

 

 

Utrošene količine prehrambenih proizvoda i pića obuhvaćaju: hranu i piće kupljeno za potrošnju u kućanstvu, utrošenu hranu i piće iz vlastite proizvodnje te hranu i piće koje je kućanstvo primilo na dar. Podaci ne uključuju količine hrane i pića koje su kupljene i konzumirane u ugostiteljskim objektima (restorani, kavane, zalogajnice, kantine, dostava hrane u kuću).

 

Consumed quantities of food and beverages include: food and beverages purchased for consumption in the household, consumed food and beverages from own-production and food and beverages received as gifts. Data on consumed quantities do not include food and beverages bought and consumed in hotel and restaurant facilities (restaurants, cafés, snack bars, canteens, catering).

 

 

 

 

4.  KOLIČINE PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA UTROŠENE U KUĆANSTVIMA, PROSJEK PO ČLANU KUĆANSTVA U 2010. 

     QUANTITIES OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES CONSUMED IN HOUSEHOLDS, AVERAGE PER HOUSEHOLD MEMBER, 2010

 

Mjerna jedinica

Unit of measure

Utrošene količine

Consumed quantities

 

 

 

 

 

Prehrambeni proizvodi

 

 

Food products

 

 

 

 

Riža        

kg

4,7

Rice

Brašno

kg

23,0

Flour

Kruh i pecivo

kg

71,0

Bread 

Ostali pekarski proizvodi

kg

5,2

Other bakery products

Tjestenina

kg

9,3

Pasta products

Govedina          

kg

8,7

Beef

Teletina         

kg

1,8

Veal

Svinjetina         

kg

19,8

Pork

Meso peradi                 

kg

19,1

Poultry

Ovčetina, janjetina, jaretina

kg

1,0

Mutton, lamb and goat

Suhomesnati proizvodi, salame i paštete

kg

15,4

Dried, smoked and salted meat, salami and pâté

Morska i slatkovodna riba       

kg

7,5

Sea fish and freshwater fish

Plodovi mora

kg

0,7

Sea-food

Konzervirana i prerađena riba

kg

0,8

Preserved or processed fish

Mlijeko                

l

77,4

Milk

Mliječni proizvodi

l

16,4

Dairy products

Sirevi svih vrsta

kg

7,6

Cheese

Jaja

kom./piece

158

Eggs

Maslac

kg

0,6

Butter

Margarin

kg

2,0

Margarine

Jestiva ulja      

l

13,5

Edible oils

Ostale životinjske masti

kg

1,6

Other animal fats

Južno voće

kg

13,2

Citrus fruit

Banane          

kg

9,1

Bananas

Jabuke      

kg

16,0

Apples

Kruške

kg

1,5

Pears

Koštuničavo voće 

kg

3,8

Stone fruit

Bobičasto voće

kg

2,3

Berry-shaped fruit

Ostalo voće

kg

4,9

Other fruit

Sušeno voće i jestive sjemenke     

kg

1,7

Dried fruit and edible seeds

Lisnato povrće

kg

10,9

Leaf vegetables

Zeljasto povrće

kg

11,0

Cabbage, kale, broccoli

Plodovito povrće

kg

17,9

Vegetables grown for their fruit

Korjenasto povrće

kg

14,8

Root vegetables

Suho povrće

kg

4,1

Dried vegetables

Konzervirano i prerađeno povrće

kg

7,3

Preserved and processed vegetables

Krumpir

kg

42,8

Potato

Šećer

kg

11,0

Sugar

Džem, marmelade, kompoti

kg

1,7

Jams, marmalades, compotes

Med

kg

1,2

Honey

Čokolada

kg

1,8

Chocolate

Sladoled

kg

1,9

Ice cream

Ocat

l

2,0

Vinegar

Sol

kg

5,1

Salt

Začini

kg

1,5

Spices

Umaci (senf, majoneza, kečap)

kg

2,6

Sauces (mustard, mayonnaise, ketchup)

 

 

 

 

Pića

 

 

Beverages

 

 

 

 

Kava

kg

3,7

Coffee

Mineralna voda       

l

25,4

Mineral water

Osvježavajuća gazirana pića           

l

10,9

Soft drinks

Voćni sokovi i sokovi od povrća       

l

17,0

Fruit and vegetable juices

Sirupi za pripremu napitaka

l

3,4

Syrups for the preparation of beverages

Koncentrati za pripremu napitaka

l

0,7

Concentrates for the preparation of beverages

Žestoka alkoholna pića          

l

0,7

Spirits

Vino

l

10,7

Wine

Pivo

l

15,6

Beer

 

 

 

Prema podacima Ankete 2010. (tablica 6.), većina kućanstava živi u vlastitom stanu ili kući, 90,7%. Prema opremljenosti trajnim dobrima, većina kućanstava raspolaže osnovnim trajnim dobrima kao što su televizor u boji, hladnjak i stroj za pranje rublja. Više od polovine kućanstava ima automobil. Strojeve za pranje posuđa imalo je 27,5% kućanstava, mikrovalne pećnice 38,5%, kućanstava, dok je klimatizacijske uređaje imalo 24,3% kućanstava.

 

Reffering to the 2010 Survey, table 6, most households (90.7%) live in an owner-occupied dwelling or a house. Most households are equipped with basic durables such as colour TV, refrigerator and washing machine. More than a half of households possess a car. There were 27.5% of households having dish-washers, 38.5% had microwave ovens and 24.3% had air conditioning.

 

 

 

5.  SMJEŠTAJ I OPREMLJENOST KUĆANSTAVA TRAJNIM DOBRIMA U 2010.

     ACCOMODATION AND POSSESSION OF CONSUMER DURABLES IN HOUSEHOLDS, 2010

 

 

%

 

 

 

 

Smještaj

 

Accomodation

   U vlastitom stanu ili kući

90,7

   Owner-occupied dwelling or house

   Unajmljeni stan ili kuća 

9,3

   Rented dwelling or house

 

 

 

Trajna dobra

 

Durables

   TV u boji

96,8

   Colour TV

   Hladnjak

98,1

   Refrigerator

   Zamrzivač

78,6

   Freezer

   Stroj za pranje rublja

93,2

   Washing machine

   Stroj za pranje posuđa

27,5

   Dish-washer

   Automobil

59,6

   Car

   Drugi automobil

12,5

   Second car

   Motocikl do 50 ccm

5,0

   Motorcycle up to 50 cc

   Motocikl preko 50 ccm

2,2

   Motorcycle over 50 cc

   Radioaparat

83,2

   Radio set

   Glazbeni uređaj

39,8

   Music stereo device

   Videorekorder

23,2

   Video recorder

   DVD

48,4

   DVD

   Mikrovalna pećnica

38,5

   Microwave oven

   Klimatizacijski uređaj

24,3

   Air conditioning

 

 

 

Pregled podataka o prosječnim godišnjim izdacima za potrošnju za razdoblje od 2006. do 2010. dan je u tablici 6. Svi podaci temelje se na Anketi o potrošnji kućanstava, koja se provodila na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava tako da je uzorak za svaku godinu posebno definiran, tj. kućanstva se ne ponavljaju u sljedećoj godini.

 

The review of data on average annual expenditures in the period from 2006 to 2010 was given in table 6. All data are based on the Household Budget Srurvey, which was carried out on the random sample of private households in a way that the sample was separately defined for each year, that is, households were not repeatedly interviewed every year.

 

 

 

6.  IZDACI ZA POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU 2006. – 2010.

     CONSUMPTION EXPENDITURES, AVERAGE PER HOUSEHOLD, 2006 – 2010

 

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj anketiranih kućanstava

2 790

3 004

3 108

3 004

3 461

Number of households surveyed

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju – ukupno, kuna

69  457

74 006

74 524

76 188

75 167

Consumption expenditures – total, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Struktura izdataka prema glavnim skupinama izdataka, %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Structure of expenditures according to main groups,%

Hrana i bezalkoholna pića

32,63

31,62

32,09

32,06

32,13

Food and non-alcoholic beverages

Alkoholna pića i duhan

3,67

3,88

3,48

3,59

3,81

Alcoholic beverages and tobacco

Odjeća i obuća

8,00

7,93

7,92

7,29

6,37

Clothing and footwear

Stanovanje i potrošnja energenata1)

13,68

13,34

13,83

14,39

14,93

Housing and energy consumption1)

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito
održavanje kuće

5,12

5,42

5,34

5,22

4,92

Furnishings, household equipment and routine
maintenance of the house

Zdravstvo

2,50

2,63

2,78

2,77

3,25

Health

Prijevoz

11,41

11,54

12,00

10,98

11,97

Transport

Komunikacije

5,11

5,21

5,37

5,14

5,25

Communication

Rekreacija i kultura

6,21

6,22

5,44

5,99

5,58

Recreation and culture

Obrazovanje

0,67

0,88

0,89

1,00

0,86

Education

Restorani i hoteli

3,28

3,17

3,14

3,11

2,41

Restaurants and hotels

Ostala dobra i usluge

7,73

8,16

7,71

8,45

8,52

Miscellaneous goods and services

 

1)    Izdaci za skupinu Stanovanje i potrošnja energenata ne uključuju imputiranu najamninu.

1)    Expenditures for the group Housing and energy consumption do not include imputed rent.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) jest godišnje istraživanje, a provodi se na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava i dohocima kućanstava te podaci o društveno-ekonomskim karakteristikama kućanstava.

 

The Household Budget Survey (HBS) is an annual survey that has been carried out on the sample of private households. The Survey collects data on household consumption expenditures and data on income as well as data on socio-economic characteristics of households.

 

 

 

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok  institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično) te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem.

 

The Survey is in line with the Eurostat’s methodological recommendations and international standards and classifications. The structure of the household consumption expenditures is observed according to the international classification COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). The Survey covers only private households, while the population residing in institutions (such as homes, prisons, hospitals for long-term treatments) as well as the consumption made by foreign tourists are excluded.

 

 

 

Svrha provedbe Ankete o potrošnji kućanstava jest dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju karakteristike kućanstva kao što su primanja kućanstva, društveno-ekonomske karakteristike, uvjeti stanovanja i slično.

 

The Household Budget Survey aims at giving a picture of height and structure of household consumption expenditures according to their characteristics such as income, socio-economic characteristics, housing conditions, etc.

 

 

 

Podaci Ankete koriste se za izračun pondera za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za izračun finalne potrošnje kućanstava (dio sustava nacionalnih računa).

 

The Survey data are used in the calculation of weights used in monitoring of consumer price indices as well as for measuring of final household consumption (a part of the system of national accounts).

 

 

 

Prikupljanje podataka

 

Data collection

 

 

 

Anketa je godišnje istraživanje i podaci se prikupljaju 12 mjeseci te se ovo razdoblje poklapa s kalendarskom godinom. Provedba je kontinuirana, a anketiranje na terenu provodi se u 26 dvotjednih intervala tijekom cijele godine. Svaka dva tjedna anketira se dio kućanstava iz uzorka, a rezultati se objavljuju na godišnjoj razini.

 

The Survey is conducted as an annual survey and data are being collected for 12 months. This period corresponds to the calendar year. The conduction of the Survey is continuous and interviews on the field are carried out in the course of a year at 26 two-week intervals. Every other week, a part of the total sampled households are interviewed. Data are published annually.

 

 

 

Podaci Ankete prikupljaju se anketnim upitnicima i dnevnikom. Metodom intervjua prikupljaju se podaci o primanjima te većina podataka o izdacima za osobnu potrošnju. Dnevnikom koji vodi kućanstvo tijekom 14 dana dobivaju se podaci o potrošnji hrane, pića i duhana.

 

Data are collected through questionnaires and a diary. Data on income and earnings as well as on most personal consumption expenditures are collected by interviewing. Data referring to food, beverages and tobacco are obtained from a diary kept in a household for 14 days.

 

 

 

Anketiranje na terenu provodi 145 anketara, a njihov rad organizira i kontrolira 28 kontrolora. Unos, kontrolu, tabeliranje i publiciranje podataka obavlja Državni zavod za statistiku.

 

The field work is carried out with 145 interviewers engaged for this purpose. Their work is organised and monitored by 28 field supervisors. The Croatian Bureau of Statistics carries out data entry, control, tabulation and publishing of the Survey results.

 

 

 

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe te se objavljuju u agregiranom obliku.

 

According to the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09), all information given by interviewed persons are confidential. The data collected are used for statistical purposes only and they are published at the aggregate level.

 

 

 

Osnovne definicije

 

Basic definitions

 

 

 

Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i drugo). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama (samačko kućanstvo).

 

Household is every family or other community of individuals who live together and spend their income together for meeting the basic existential needs (accommodation, food and so on). Household is also considered every person who lives alone (one-person household).

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstva podrazumijevaju novčanu i naturalnu potrošnju proizvoda i usluga koji služe za podmirivanje životnih potreba članova toga kućanstva. Struktura izdataka za potrošnju prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP, koja ih razvrstava na 12 glavnih skupina: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 02 Alkoholna pića i duhan, 03 Odjeća i obuća, 04 Stanovanje i potrošnja energenata, 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće, 06 Zdravstvo, 07 Prijevoz, 08 Komunikacije, 09 Rekreacija i kultura, 10 Obrazovanje, 11 Restorani i hoteli te 12 Ostala dobra i usluge.

 

Household consumption expenditures comprise natural and financial consumption of products and services used for meeting existential needs of household members. The structure of consumption expenditures is observed according to the international classification COICOP, by which expenditures are classified into 12 major groups: 01 Food and non-alcoholic beverages, 02 Alcoholic beverages and tobacco, 03 Clothing and footwear, 04 Housing and energy consumption, 05 Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house, 06 Health, 07 Transport, 08 Communication, 09 Recreation and culture, 10 Education, 11 Restaurants and hotels, 12 Miscellaneous goods and services.

 

 

 

Skupina 01 Hrana i bezalkoholna pića uključuje izdatke za proizvode od žitarica, meso i mesne prerađevine, ribu i riblje prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, ulja i masnoće, voće i povrće, šećer, džem, konditorske proizvode, ostale prehrambene proizvode (npr. dodatke jelima) i bezalkoholna pića (npr. osvježavajuća pića, čaj).

 

Group 01 Food and non-alcoholic beverages includes expenditures on bread and cereal products, meat and meat products, fish and fish products, milk and milk products, oils and fats, fruits and vegetables, sugar, jam, confectionery, other food products (e.g. condiments) and  non-alcoholic beverages (e.g. soft drinks, tea).

 

 

 

Skupina 02 Alkoholna pića i duhan uključuje izdatke za sve vrste alkoholnih pića (vino, pivo, žestoka alkoholna pića) i duhanske proizvode.

 

Group 02 Alcoholic beverages and tobacco includes expenditures on all types of alcoholic beverages (wine, beer, spirits) and tobacco products.

 

 

 

Skupina 03 Odjeća i obuća uključuje izdatke za sve vrste muške, ženske i dječje odjeće i obuće te njihov popravak, čišćenje i posuđivanje.

 

Group 03 Clothing and footwear includes expenditures on all types of clothing and footwear for men, women and children as well as repair, cleaning services and hire of clothing and footwear.

 

 

 

Skupina 04 Stanovanje i potrošnja energenata uključuje izdatke za plaćanje najamnine, komunalija, električne energije, vode, plina, popravaka u stanu te proizvoda i usluga za redovito održavanje stana. U izdatke ove grupe nije uključena imputirana najamnina.  Imputirana najamnina, odnosi se na kategorije vlasnika stana (kuće) i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari i predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za najam stana koju bi kućanstvo, koje stanuje u vlastitom stanu, platilo kada bi isti takav stan trebalo unajmiti za potrebe svoga kućanstva.

 

Group 04 Housing and energy consumption includes expenditures on rent, municipal services, utility payments, repairs, products and services for the regular maintenance of the flat. Imputed rent is not included.  Imputed rent refers to categories like owner of a dwelling and all other categories of occupants who are not subtenants as an assumed amount of a rent that a household would have to pay if they rented the same type of dwelling they live in for the needs of their own household.

 

 

 

Skupina 05 Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kuće uključuje izdatke za kupnju pokućstva, kućnog tekstila, popravke namještaja, izdatke za kupnju posuđa i kućanskih aparata, alata i pribora za kuću i vrt te izdatke za proizvode i usluge za održavanje kućanstva.

 

Group 05 Furnishings, household equipment and the routine maintenance of the house includes expenditures on furnishings, household textiles, repair of furniture, expenditure on the purchase of utensils and household appliances, house and garden tools and equipment and goods and services for mainternace of the house.

 

 

 

Skupina 06 Zdravstvo uključuje izdatke za kupnju farmaceutskih proizvoda, terapeutskih pomagala i opreme te izdatke za zdravstvene usluge.

 

Group 06 Health includes expenditures on purchase of pharmaceutical products, therapeutical appliances and equipment as well as expenditures on medical services.

 

 

 

Skupina 07 Prijevoz uključuje izdatke za kupnju vozila i rezervnih dijelova, izdatke za popravak vozila, kupnju goriva te izdatke za javni prijevoz.

 

Group 07 Transport includes expenditures on the purchase of vehicles and spare parts, expenditures on vehicle repairs, the purchase of fuels and expenditures on public transport.

 

 

 

Skupina 08 Komunikacije uključuje izdatke za poštanske i telefonske usluge te kupnju komunikacijske opreme.

 

Group 08 Communications includes expenditures on postal and telephone services and purchase of communication equipment.

 

 

 

Skupina 09 Rekreacija i kultura uključuje izdatke za kupnju opreme za sport, rekreaciju i kulturu, izdatke za kućne ljubimce, izdatke za usluge vezane za sportske i kulturne događaje, kupnju školskih i ostalih knjiga, pribora za crtanje i pisanje te izdatke za paket-aranžmane.

 

Group 09 Recreation and culture includes expenditures on equipment for sports, recreation and culture, expenditures on pets, expenditures on sports and cultural services, purchase of books, stationery and writing materials and expenditures on package holidays.

 

 

 

Skupina 10 Obrazovanje obuhvaća izdatke za obrazovne usluge. Uključeni su izdaci za predškolsko obrazovanje djece u dobi od 3 godine i više, izdaci za upisnine i školarine u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju te izdaci za neformalno obrazovanje. Obuhvat obrazovnih usluga temelji se na kategorijama obrazovanja definiranima Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED-97). Izdaci vezani za obrazovanje koji se odnose, npr. na kupnju knjiga uključeni su u skupinu 09, dok su, npr. izdaci za studentski dom uključeni u skupinu 11.

 

Group 10 Education includes expenditures for education services only. Included are expenditures of pre-school education for children of three years and over, expenditures on school registration fees in primary, secondary and tertiary education and expenditures on education not definable by level. The coverage of educational services is based on the categories defined by the International Standard Clasification of Education – ISCED 97. Expenditures related to education, such as purchase of books, are included in Group 09, while expenditures on accommodation services of students are included in Group 11.  

 

 

 

Skupina 11 Restorani i hoteli uključuje izdatke za ugostiteljske usluge (gostionice, restorani, kafići, kantine i slično), izdatke za usluge smještaja u hotelima, motelima, planinarskim domovima, kampovima te usluge smještaja u đačkim i studentskim domovima.

 

Group 11 Restaurants and hotels includes expenditures for hotel and restaurant services (inns, restaurants, cafes, canteens and similar), accommodation services in hotels, motels, mountain chalets, camping sites, accommodation services in pupils’ and students’ boarding schools.

 

 

 

Skupina 12 Ostala dobra i usluge uključuje izdatke za proizvode i usluge za osobnu njegu, kupnju osobnih predmeta, plaćanje usluga socijalne skrbi (npr. domovi za starije), izdatke za usluge osiguranja,  financijske i ostale usluge.

 

Group 12 Miscellaneous goods and services includes expenditures on products and services for personal care, the purchase of personal effects, the payment of social protection services (e.g. homes for the elderly), expenditures for insurance services, financial services and other services.

 

 

 

Upotrijebljena sredstva kućanstva uključuju izdatke za potrošnju, investicije u kuću, stan i imovinu (izdaci za veće popravke i radove u stanu, izdaci za kupnju drugog stana, vikendice ili gradilišta te izdaci za kupnju vrijednosnih papira), otplaćene kredite i ostale izdatke (npr. izdaci za plaćene kazne, izdaci za obiteljske svečanosti, životno osiguranje).

 

Used assets of the household include consumption expenditures, expenditures for investments in a house, flat or property (expenditures for major repairs, expenses for a second flat, summer house or construction site or expenses for the investing in securities), repayments of loans and other expenditures (e.g. expenditures for penalties, family feasts, life insurance).

 

 

 

Ukupno raspoloživi dohodak kućanstva obuhvaća dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine, mirovine te transfere i ostale primitke. Sve stavke ukupno raspoloživog dohotka iskazane su u neto iznosima.

 

Total available income includes income from paid employment, income from self-employment, income from property, pensions and transfers and other receipts. All items of the total available income are presented in net amounts.

 

 

 

Dohodak od nesamostalnog rada uključuje sva primanja iz radnog odnosa iz zemlje i inozemstva, regres za godišnji odmor, naknadu za topli obrok, naknadu za prijevoz, naknadu za odvojeni život, jubilarne i ostale nagrade, posebne primitke u novcu i naturi te primitke od rada preko studentskog ili učeničkog servisa.

 

Income from paid employment includes all net incomes from employment from Croatia and abroad, refund for holidays, remuneration for meals, refund for transport costs, remuneration for living separately, jubilee and other rewards, special receipts in cash or kind and income from student’s or pupil’s work through students’ or pupils’ employment agency.

 

 

 

Dohodak od samostalne djelatnosti uključuje prihod ostvaren radom u vlastitom obrtu, poduzeću, slobodnom zanimanju, poljoprivredi, od autorskih djela, povremenog i privremenog rada, prihod u novcu i naturi ostvaren neposrednom pogodbom, primanja od iznajmljivanja poslovnog prostora i pokretne imovine te vrijednost dobara proizvedenih u vlastitoj proizvodnji i utrošenih u vlastitom kućanstvu.

 

Income from self-employment includes the income earned from own craft, company, free-lance, agriculture, author’s fees, occasional and temporary work, income in cash or kind obtained through the direct deal, income from leasing of business premises and movables as well as goods produced in own production and consumed in own household.

 

 

 

Dohodak od imovine uključuje primanja od dobiti na patente, licencije i autorska prava, kamata na štedne uloge, obveznica i drugih vrijednosnih papira, dividendi na dionice te primanja od iznajmljivanja nepokretne imovine (stan, kuća) i zemljišta.

 

Income from property includes income from royalties from patents, licences and author's property, income from interests on savings deposits, income from bonds and other securities, income from letting immovable property (flat, house) and lend.

 

 

 

Mirovine uključuju primanja na ime starosne mirovine ostvarene u zemlji ili inozemstvu.

 

Pensions includes remuneration for old age pensions from Croatia or abroad.

 

 

 

Transferi i ostali primici uključuju naknade vezane za nezaposlenost (naknade za nezaposlenost i prekvalifikaciju, naknade za otkaz i otpremnine zbog trajnog viška radnika), socijalne transfere (obiteljske i invalidske mirovine, primanja vezana za obitelj, primanja na teret bolovanja, socijalnu pomoć, stipendije) te ostale primitke (primici i darovi u novcu i naturi iz zemlje i inozemstva, povrat poreza, alimentacija). 

 

Transfers and other receipts includes remunerations related to unemployment (remunerations for unemployment and retraining, dismissal contributions and severance pays due to a continuous problem of surplus of workers), social transfers (family and disability pensions, income related to family, compensation for sick leave, social welfare receipts, scholarships) and other receipts (gifts in cash or kind from Croatia or abroad, income tax repayment, alimonies).

 

 

 

Smještaj pokazuje status stanovanja kućanstva. Tipovi smještaja jesu: smještaj u vlastitom stanu ili kući i smještaj u unajmljenom stanu ili kući. Unajmljeni smještaj uključuje stanare koji plaćaju sniženu ili punu najamninu te stanare koji žive u unajmljenom stanu, ali ne plaćaju najamninu (besplatni smještaj).

 

Accommodation indicates the accommodation status of a household. Types of accommodation are as follows: accommodation in a dwelling or a house owned by an occupier and accommodation in a rented dwelling or a house. Accommodation in a rented dwelling includes tenants who  pay a full or reduced rent as well as tenants who live in a rented flat without paying for rent (rent-free accomodation).

 

 

 

Nacrt i veličina uzorka

 

Sampling design and sample size

 

 

 

Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava.

 

The Survey was carried out on the random sample of private households.

 

 

 

Okvir za izbor uzorka stanova nastanjenih privatnim kućanstvima temeljio se na podacima dobivenima Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001. Uzorak za Anketu o potrošnji kućanstava u 2010. izabran je u dvije etape. U prvoj etapi izabrano je 650 segmenata (segmenti su skupine susjednih popisnih krugova) između segmenata prethodno izabranih za Anketu o radnoj snazi 2010. U drugoj etapi iz svakog od izabranih segmenata izabrano je 10 stanova nastanjenih privatnim kućanstvima koji nisu bili prethodno izabrani za Anketu o radnoj snazi. Tako je izabrano 6 500 stanova nastanjenih privatnim kućanstvima.

 

The sample frame used for the selection of dwellings occupied by private households was based on the Census 2001 data. In 2010, the Household Budget Survey sample was selected in two stages. In the first one, there were 650 segments selected (segments are groups of neighbouring enumeration areas) out of segments previously selected for the 2010 Labour Force Survey. In the second stage, 10 dwellings, occupied by private households not previously selected into the Survey, were selected from each of selected segments. Thus, 6 500 dwellings occupied by private households were selected.

 

 

 

Uspješno je anketirano 3 461 privatno kućanstvo. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 61%.

 

There were 3 461 private households successfully interviewed. The response rate at the household level was 61%.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ccm

kubični centimetar

 

cc

cubic centimetre

COICOP

Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni

 

e.g.

for example (from Latin: exempli gratia)

d. n.

drugdje nespomenuto

 

etc.

and so on (from Latin: et cetera)

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

kg

kilogram

 

ISCED

International Standard Clasification of Education

kom.

komad

 

n.e.c.

not elsewhere classified

l

litra

 

kg

kilogram

npr.

na primjer

 

l

litre

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

( )   manje pouzdan podatak

 

( )      less reliable data

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredila: Andreja Pajtak

Prepared by: Andreja Pajtak

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 115 primjeraka

115 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.