Crno-linija

GODINA/ YEAR: XLIX.                                     ZAGREB, 3. PROSINCA 2012./ 3 DECEMBER, 2012                                   BROJ/ NUMBER: 2.3.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

UPORABA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT) U
KUĆANSTVIMA I KOD POJEDINACA U 2012., PRVI REZULTATI

 

USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN
HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, 2012, FIRST RESULTS

 

 

 

Tendencije

 

Tendencies

 

 

 

 

 

-

blagi porast opremljenosti kućanstava IKT-om

 

-

A slight increase in households equipped with the ICT

 

 

 

 

 

-

dostupnost širokopojasnog pristupa internetu je u porastu;   primijećen je znatan porast uporabe širokopojasnog interneta

 

-

Accessibility of broadband internet access rose, a significant increase in usage of broadband internet is noticed

 

 

 

 

 

-

uporaba računala i interneta je na zadovoljavajućoj razini samo kod mlađe populacije do 24 godine; primijećen je porast kod svih dobnih skupina osim kod populacije starije dobi

 

-

Computer and internet usage was satisfactory only with younger population up to age 24; an increase among all age groups was noticed except for the elderly population

 

 

 

 

 

-

niska razina uporabe online usluga, poput e-bankarstva i e-uprave

 

-

Low level of using online services such as e-banking and e-government

 

 

 

 

 

-

nerazvijena trgovina putem interneta; samo je 16% osoba tijekom prošle godine kupovalo robe i usluge putem interneta (pad od 1% u odnosu na 2011.)

 

-

Underdeveloped commerce via the internet; only 16% of individuals purchased goods or services via the internet during last year (a decrease of 1% compared to 2011)

 

 

 

 

 

-

velik dio aktivnosti pri uporabi interneta odnosi se na zabavne i obrazovne sadržaje; očekuje se porast u ovom segmentu s daljnjim razvojem infrastrukture IKT-a.

 

-

Large portion of the internet usage relates to leisure and educational activities, a growth in this segment is expected with further development of the ICT infrastructure.

 

 

 

g-1

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazali su da su kućanstva u Republici Hrvatskoj još uvijek na relativno niskom stupnju opremljenosti IKT-om. Primijećen je porast od 4% u posjedovanju računala te porast od 5% u posjedovanju internetskog priključka, u odnosu na prethodnu godinu.

 

The survey results showed that households in the Republic of Croatia were still relatively poorly equipped with the ICT. An increase of 4% was spotted in having a personal computer. Also, there was a 5% increase in having internet access, as compared to the previous year.

 

 

 

g-2

 

 

 

U odnosu na prethodnu godinu primijećen je porast od 8% u udjelu kućanstava koja pristupaju internetu putem DSL-a. Istodobno je primijećen pad udjela kućanstava koja upotrebljavaju pristup internetu putem mobilnog telefona, s 6% na 4%. Udio kabelskog pristupa internetu pao je u odnosu na prethodnu godinu, s 24% na 23%, dok je dial-up pristup gotovo posve  nestao.

 

As compared to the previous year, the increase of 8% was spotted in the share of households that use xDSL to access to the internet. At the same time, there was a decrease in the number of households using a mobile phone access, ranging from 6% to 4%. The share of households using the cable internet decreased, ranging from 24% to 23% compared to the previous year, while the dial-up access almost does not exist .

 

 

 

g-3

 

 

 

Nisu primijećeni znatniji pomaci u dobnoj strukturi korisnika računala u odnosu na prethodnu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u uporabi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu gdje đaci i studenti kao najmlađa skupina najčešće upotrebljavaju računala. Primijećen je porast broja korisnika u svim dobnim skupinama.

 

There were no noticeable changes in the age structure of computer users compared to the last year. The youngest population still maintained lead in the computer usage and the number of users decreased proportionally with age. A similar trend was noticed in the employment status structure, where pupils and students, as the youngest group, were the most frequent computer users. An increase of users was noticed among all age groups.

 

 

 

g-4

 

 

 

Kao i u prethodnom poglavlju, primijećen je znatan porast korisnika interneta u svim dobnim skupinama. Porastao je i broj korisnika interneta u studentskoj populaciji kao i u populaciji zaposlenih osoba.

 

As shown in the previous chapter, there was a noticeable increase in internet users among all age groups. There was an increase of internet users in the student population as well as in the employed-persons population.

 

 

 

g-5

 

 

 

Usporede li se rezultati s podacima iz prethodne godine, može se uočiti da pojedinci najčešće upotrebljavaju internet za prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama (84%),  korištenje elektroničke pošte (78%), čitanje dnevnih novosti i časopisa (85%), preuzimanje igara, glazbe ili filmova (57%) te sudjelovanje u socijalnim mrežama (56%). Relativno nizak udio uporabe usluga e-bankarstva i e-uprave pokazuje nam da online uporaba tih usluga nije još raširena.

 

The comparison of the results with the last year’s data showed that individuals mostly used the internet for obtaining information on goods and services (84%), e-mail usage (78%), for reading daily news and magazines (76%), downloading games, music or movies (57%) and participating in social networks (56%). A relatively low share of the usage of e-banking and e-government services showed that the usage of online services was still not widespread.

 

 

 

g-6

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazuju da trgovina putem interneta još nije zastupljena u dovoljnoj mjeri. Samo 16% pojedinaca kupovalo je robu i usluge putem interneta, što je pad od 1% u odnosu na prethodnu godinu. Navike kupaca vrlo su slične onima od prethodne godine; još uvijek prednjači kupnja knjiga i časopisa te odjeće i sportske opreme, dok je u konstantnom porastu broj pojedinaca koji se koriste internetom za kupnju ulaznica za priredbe.

 

The survey results showed that commerce via the internet was not represented as much as it should had been; only 16% of individuals purchased goods and services via the internet, a decrease of 1% compared to previous year. Buyers' habits were very similar to those recorded in the previous year: books, magazines and educational material, together with clothes and sports equipment were still favoured, while the number of individuals using internet for purchasing tickets for events is steadily rising.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Purpose of the statistical survey

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju jesu procjene dobivene iz istraživanja IKT-DOM. To je godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Cilj ovog istraživanja jest da izmjeri uporabu računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i u koje svrhe upotrebljavaju internet. Podaci su važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

Data shown in this publication are estimates obtained through the IKT-DOM Survey. This is an annual survey on the usage of information and communication technologies (ICT) in households and by individuals. It provides information computer and information literacy of the Croatian population. This survey measures the usage of computers, of other information and communication technologies and the number of persons in the Republic of Croatia who use the internet and for what purposes. The data are an important source for conducting policies in the field of information society in the Republic of Croatia as well as in the European Union.

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal framework

 

 

 

Istraživanje IKT-DOM provedeno je u okviru smjernica Eurostata tijekom 2012., a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.). Provela ga je agencija Ipsos Puls d. o. o. uime Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Istraživanja su provedena u svim državama EU-a, dakle podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci su dostupni na e-adresi http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data. Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IKT-DOM usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2008.

 

According to Eurostat guidelines, the IKT-DOM Survey was conducted in 2012 on the legal basis of the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09). It was conducted by the Ipsos Puls d.o.o. agency on behalf of the Croatian Bureau of Statistics. Harmonised surveys were conducted in all EU Member States and, therefore, the data are internationally comparable. The international data are available on the following web site address: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data. Concepts and definitions used in the IKT-DOM Survey are in line with the EU Methodology for Statistics on the Information Society, 2008.

 

 

 

Promatrane jedinice

 

Observation units

 

 

 

Promatrane jedinice jesu osobe u dobi između 16 i 74 godine i njihova kućanstva.

 

The observation units are persons aged 16 to 74 and their households.

 

 

 

Odabrane osobe odgovaraju na pitanja iz upitnika, a u slučaju njihove odsutnosti na pitanja može odgovarati i neki drugi član kućanstva uime odabrane osobe.

 

Selected persons answer the questionnaire. In case of their absence, another household member can answer instead, but on behalf of the selected person.

 

 

 

Veličina uzorka

 

Sample size

 

 

 

Veličina uzorka jest 5 000 osoba čija je dob u vrijeme prikupljanja podataka (od  5. svibnja do 15. srpnja 2012.) bila između 16 i 74 godine.

 

The sample size was 5 000 persons aged 16 to 74 at the time of data collection (in the period from 5 May to 15 July 2012).

 

 

 

Okvir uzorka

 

Sampling frame

 

 

 

Osnova za okvir uzorka su: Popis stanovništva Hrvatske iz 2001. i telefonski imenici telefonskih operatera.

 

The basis for the sampling frame are the 2001 Census of Population of the Republic of Croatia and phone directories of phone companies.

 

 

 

Metoda prikupljanja podataka

 

Methods of data collection

 

 

 

Podaci su prikupljeni telefonskim intervjuom koji je praćen putem računala. Referentno razdoblje bilo je prvo tromjesečje 2012.

 

The data were collected in the field by computer-assisted telephone interviewing. The reference period was the first quarter of 2012.

 

 

 

Stupanj neodaziva

 

Non-response rate

 

 

 

Od ukupnog uzorka (5 000 jedinica), 4 791 jedinica bila je prihvatljiva, a 2 609 osoba sudjelovalo je u istraživanju. To znači da je stupanj odaziva bio 54,5%, a stupanj prihvatljivosti 95,8%. Stupanj neodaziva bio je 45,5%, a stupanj odbijanja 24%.

 

Out of the total sample size (5 000 units), there were 4 791 eligible units and 2 609 persons took part in the survey. It means that the response rate was 54.5% and the eligibility rate was 95.8%. The non-response rate was 45.5% and the refusal rate was 24%.

 

 

 

Ponderacija

 

Weighting

 

 

 

Ponderacijom se računa nepristrana procjena i postiže reprezentativnost uzorka za ukupnu populaciju. Podaci u istraživanju odnose se na pojedince i kućanstvo, stoga se računaju dva pondera:

 

Weighting helps in the calculation of an unbiased estimate and in achieving of the representativeness of the sample for the whole population. The survey data refer to persons and households and therefore two weights were calculated:

 

 

 

-

ponder za pojedince

 

-

The weight for individuals and

-

ponder za kućanstvo.

 

-

The household weight

 

 

 

RIM weighting metoda (iterative proportional fitting – IPF) upotrijebljena za projiciranje pojedinaca na ukupnu populaciju. Varijable upotrijebljene za projiciranje jesu sljedeće: županija, veličina naselja, spol, dob i razina obrazovanja.

 

The RIM weighting procedure (iterative proportional fitting – IPF) was used for the grossing-up of individuals. Variables used for the grossing-up were the following: county, settlement size, sex, age and education level.

 

 

 

RIM weighting metoda upotrijebljena je i za projiciranje  kućanstava na ukupnu populaciju. Ekstrapolacijski ponder izračunan je za svako kućanstvo koje je sudjelovalo u istraživanju. Metoda izračuna obuhvatila je županiju, veličinu naselja i broj članova kućanstva.

 

The Rim-weighting procedure was used for the grossing-up of households as well. The extrapolation weight was calculated for each household that participated in the survey and the calculation method included a county, settlement size and the number of household members.

 

 

 

Proširen je izračunani ponder za pojedince na ukupnu populaciju osoba u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2001. bilo je 3 426 813 osoba u dobi između 16 i 74 godine.

 

We extended the calculated weights for persons to the whole population of the persons aged 16 to 74. On 31 December 2001, there were 3 426 813 people aged 16 to 74 in the Republic of Croatia.

 

 

 

Proširen je izračunani ponder za kućanstva na ukupnu populaciju kućanstava, tj. kućanstva s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2001. bilo je 1 451 730 kućanstava s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine.

 

The calculated household weight is extended to the whole population of the households, that is, households with at least one person aged 16 to 74. On 31 December 2001, there were 1 451 730 households with at least one person aged 16 to 74.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Blog je internetski dnevnik. Izraz potječe od engleskog jezika: WEB + LOG = WEBLOG, BLOG. Blog je dnevnik napisan na internetu.

 

Blog is an internet diary. The expression originates from the English language: WEB + LOG = WEBLOG, BLOG. Blog is a diary written on the internet.

 

 

 

Bežično povezivanje jest povezivanje s internetom bez žice uporabom radiofrekvencije, infracrvene veze, satelitske veze, mikrovalova, wimaxa itd. Najčešće upotrijebljen način bežičnog povezivanja jest putem mobilnog telefona.

 

Wireless connection is a connection with the internet without wire by using a radio-frequency, infrared, satellite or microwave connection, wimax, etc. One of the most frequent uses of wireless connection is via a mobile phone.

 

 

 

Dlanovnik ili PDA (Personal Digital Assistant) je računalo s ekranom, obično u boji, osjetljivim na dodir. Ekran osjetljiv na dodir ili virtualna tipkovnica upotrebljavaju se za unos podataka. Upotrebljava memorijsku karticu za pohranu podataka i posjeduje najmanje jedan način za povezivanje: infracrveno, Bluetooth ili Wi-Fi. Dlanovnik je manje učinkovit od osobnog računala istoga cijenovnog razreda, ali može biti upotrijebljen kao mobilni telefon, klijent elektroničke pošte, internetski pretraživač ili media player.

 

Palmtop or PDA (Personal Digital Assistant) is a computer with a screen, usually in colour, sensitive to touch. Touch sensitive screen or a virtual type device on a screen serves for data entering. It uses a memory card for storing data and has at least one type of connectivity: infrared, Bluetooth or Wi-Fi. A handheld computer is less efficient as a personal computer in the same price class, but can be used as a mobile phone (smart phone), e-mail client, the internet browser or a media player.

 

 

 

Digitalna televizija omogućuje prijenos televizijskih i radioprograma u digitalnom formatu. Prijenos omogućuje signal visoke kvalitete i gledatelj može uživati u kvaliteti slike kakvu ima televizijski studio.

 

Digital television enables transmission of the television and radio programs in a digital format. The transmission enables high quality signals and the television viewer can enjoy the quality of the picture as it can be seen in a television studio.

 

 

 

xDSL je širokopojasna tehnologija dizajnirana da poveća frekvencijsko područje za prijenos podataka dostupan preko standardnih bakrenih telefonskih žica. Uključuje ADSL, SDSL, HDSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite i sl. DSL linija omogućuje prijenos podataka i glasa. Dio linije vezan uz prijenos podataka uvijek je spojen. ADSL je jedna od xDSL tehnologija koja omogućuje asimetrični prijenos podataka, tj. brzina preuzimanja bitno je brža od brzine uploada.

 

xDSL is a broadband technology designed to increase a frequency area and enable the transmission of data available via standard copper telephone wires. It includes ADSL, SDSL, HDSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite, etc. A DSL line can carry both data and voice signals and the data part of the line is continuously connected. An ADSL is one of the xDSL technologies, which enables asymmetrical transmission of data, meaning that the speed of downloading is much faster than the speed of uploading.

 

 

 

Broadband su širokopojasne tehnologije ili veze koje omogućuju brz prijenos podataka, osobito filmova, igara, videokonferencija putem internetske mreže (npr. ADSL, kabelska veza, UMTS, optička veza, VDSL, unajmljeni vod).

 

Broadband are technologies or connections that enable rapid transmission of data, respectively films, games, video-conferences over the internet network (e.g. ADSL, cable connection, UMTS, optical connection, VDSL, leased lines).

 

 

 

Internetski kafić jest javno mjesto koje nudi pristup internetu. To je jedna od javnih internetskih točaka.

 

Internet café is a public place that offers access to the internet. It is one of the public internet points.

 

 

 

E-trgovina označuje kupnju ili naručivanje proizvoda i usluga putem interneta. Pisane elektroničke poruke ne smatraju se e-trgovinom.

 

E-commerce means buying or ordering of goods and services over the internet. Typed e-mails are not considered e-commerce.

 

 

 

E-obrazovanje označuje obrazovanje putem interneta.

 

E-learning means education via the internet.

 

 

 

GPRS (General Packet Radio Service) poznat je kao 2,5G tehnologija koja omogućuje slanje/primanje blokova podataka od/na mobilne telefone. GPRS omogućuje kontinuiranu vezu s internetom. Korisnicima se naplaćuje količina prenesenih podataka, a ne vrijeme provedeno na internetu.

 

GPRS (General Packet Radio Service) is known as 2.5G technology, which makes it possible to send/receive blocks of data from/to mobile phone. GPRS provides an “always-on” connection to the internet and users are charged according to the volume of data transmitted rather than the time spent connected.

 

 

 

IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) su softver i hardver upotrijebljen za komuniciranje podacima (npr. računalo, telefaks, internet, fiksni mobilni telefon).

 

ICT (Information and Communication Technology) are software and hardware used for data communication (e.g. computer, fax, the internet, fixed, mobile phone).

 

 

 

Internet je svjetska mreža računala, komunicira na temelju standardnih internetskih protokola i omogućuje korisnicima razmjenu tekstualnih i audiovizualnih informacija.

 

Internet is a worldwide network of computers, communicating on the basis of standard internet protocols and providing users with the exchange of textual and audio-visual information.

 

 

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) je digitalna mreža koja omogućuje istodobni prijenos podataka, slike i glasa (128 Kb/s).

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) is a digital network that enables transmission of voice, picture and data at the same time (128 Kb/s).

 

 

 

Javna pristupna točka jest bilo koja informacijska točka koja omogućuje pristup internetu na javnome mjestu. Javne pristupne točke jesu: knjižnica, centar za mlade, škola, cyber café, hotel, aerodrom i sl.

 

Public access point is any information point that enables the internet access at a public place. Public internet points are: library, youth centre, school, cyber café, hotel, airport, etc.

 

 

 

P2P (peer to peer) je mreža kojom se podaci i informacije distribuiraju između većeg broja računala i nisu ograničena na jedan središnji server. Mreža se koristi za dijeljenje datoteka, filmova i glazbe uporabom različitih programa (eMule, Kazaa, DC++).

 

P2P (peer to peer) is a network where data and information are distributed between a multiple number of computers and are not limited to one central server. The network is used for sharing of files, movies and music using different programs (eMule, Kazaa, DC++).

 

 

 

Vatrozid je kombinacija softvera i/ili hardvera koji štite podatke i računala od štetnih i zlonamjernih prijetnji s interneta.

 

Firewall is a combination of software and/or hardware that protects data and computers from harmful and malicious threats from the internet.

 

 

 

Set-top box ili TV-komunikator je naprava koja omogućuje TV uređaju da postane korisničko sučelje za internet. Konvergencija između TV uređaja i interneta omogućuje gledanje velikog broja domaćih i stranih televizijskih programa i uporabu interneta preko običnoga televizijskog ekrana.

 

Set-top box or TV communicator is a device that enables a television set to become a user interface to the internet. The convergence between television and the internet enables watching numerous domestic and foreign television programs and the internet usage through the usual television screen.

 

 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) poznat je kao 3G tehnologija dizajnirana kao nasljednik GSM-a. Omogućuje korisniku prijenos slika i videozapisa, velike količine podataka  bežičnim načinom te pristup internetu.

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is also known as 3G technology that was designed as a successor to GSM. It enables users to transmit images, video, high volume of data through wireless connection and access to the internet.


 

 

 

Lokacije su prema tipu podijeljene na:

 

Localities are divided by types as follows:

 

 

 

 

 

-

gusto naseljeno područje; uključuje lokalna područja, od kojih svako ima gustoću naseljenosti veću od 500 ljudi po km2 gdje ukupna populacija iznosi najmanje 50 000 ljudi

 

-

Densely-populated area; includes local areas, each of which has a density superior to 500 people per square kilometre, where the total population for the set is at least 50 000 people

 

 

 

 

 

-

srednje naseljeno područje; uključuje lokalna područja od kojih svako ima gustoću naseljenosti veću od 100 ljudi po km2, a ukupna populacija iznosi najmanje 50 000 ljudi ili se nalazi neposredno uz gusto naseljeno područje

 

-

Intermediate area; includes local areas, each of which has a density superior to 100 people per square kilometre, with a total population for the set of at least 50 000 people or is adjacent to a densely populated area

 

 

 

 

 

-

rijetko naseljeno područje; uključuje lokalna područja koja ne pripadaju ni gusto naseljenom području ni srednje naseljenom području.

 

-

Thinly-populated area; includes local areas belonging neither to a densely-populated nor to an intermediate area

 

 

 

Obrazovanje je podijeljeno na:

 

Education is divided as follows:

 

 

 

 

 

-

niže obrazovanje uključuje osobe bez školskog obrazovanja ili s nedovršenim osnovnim obrazovanjem i pojedince sa završenom osnovnom školom

 

-

Low education; includes persons without schooling or with incomplete basic education and persons with primary education

 

 

 

 

 

-

srednje obrazovanje uključuje osobe s nižim ili višim srednjoškolskim neakademskim obrazovanjem, osobe s višim tehničkim obrazovanjem i osobe s višim srednjoškolskim općim obrazovanjem

 

-

Medium education; includes persons with lower or upper secondary vocational education, persons with upper secondary technical education and persons with upper secondary general education

 

 

 

 

 

-

visoko obrazovanje uključuje osobe s visokim neakademskim obrazovanjem, osobe s profesionalno orijentiranim visokim obrazovanjem, fakultetskim obrazovanjem i osobe s poslijediplomskim obrazovanjem te magistarske i doktorske studije.

 

-

High education; includes persons with higher vocational education, persons with professionally-oriented higher education, university education and persons with post-graduate education, masters’ and doctoral studies

 

 

 

Objavljivanje

 

Publishing

 

 

 

Rezultati istraživanja objavljeni su u službenom priopćenju pod nazivom Informacijsko društvo – uporaba IKT-a u kućanstvima i kod pojedinaca. Detaljniji podaci bit će objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku na e-adresi http://www.dzs.hr.

 

The results of the survey are published in an official first release entitled Information Society – ICT Usage in households and by individuals. More detailed data will be published on the web portal of the Croatian Bureau of Statistics: http://www.dzs.hr.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Eurostat

i sl.

itd.

km2

tj.

uklj.

Europska unija

Statistički ured Europske unije

i slično

i tako dalje

četvorni kilometar

to jest

uključujući

 

e.g.

EU

Eurostat

incl.

km2

for example (from Latin: exempli gratia)

European Union

Statistical Office of the European Communities

including

square kilometre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, PhD., Director General

Priredili: Jasna Pugar i Hrvoje Markuš

Prepared by: Jasna Pugar and Hrvoje Markuš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 50 primjeraka

50 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.