Crno-linija

 

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                     ZAGREB, 3. LISTOPADA 2012./ 3 OCTOBER, 2012                                   BROJ/ NUMBER: 3.1.9.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2011.

COMPLETED BUILDINGS AND DWELLINGS, 2011

 

 

 

U 2011. završeno je 6 777 zgrada. Od toga je 80,7% stambenih zgrada i 19,3% nestambenih zgrada.

 

in 2011, there were 6 777 buildings completed, of which 80.7% were residential and 19.3% non-residential ones.

 

 

 

Površina završenih zgrada iznosila je 2 660 604 m2, što je za 20,6% manje nego u 2010.

 

The floor area of completed buildings was 2 660 604 m2, which was by 20.6% less than in 2010.

 

 

 

Ukupno je završeno 12 390 novih stanova s prosječnom korisnom površinom od 90,4 m2.

 

There were 12 390 new dwellings completed with the average useful floor area of 90.4 m2.

 

 

 

Prema vrsti radova, pretežan broj stanova (92,0%) sagrađen je kao novogradnja (uključujući obnovu teško oštećenih stanova u ratu i dr.), 7,3% dogradnjom/nadogradnjom postojećih zgrada, a 0,7% prenamjenom nestambenog prostora u stan.

 

By type of works, the greatest number of dwellings (92.0%) was built as new constructions (including renewals of dwellings heavily damaged in the war etc.), 7.3% as additions (extensions) on existing buildings and 0.7% as conversions of a non-residential space into a residential one.

 

 

 

1.   ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI u 2010. i 2011.

      COMPLETED BUILDINGS AND DWELLINGS, 2010 AND 2011

 

Završene zgrade
Completed buildings

Završeni stanovi
Completed dwellings

ukupno
Total

stambene zgrade
Residential buildings

nestambene zgrade
Non-residential buildings

broj stanova
Number of
dwellings

korisna
površina, m2

Useful floor
area, m2

broj
Number

površina, m2
Floor area, m2

broj
Number

površina, m2
Floor area, m2

broj
Number

površina, m2
Floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

7 491

3 352 329

6 108

1 854 330

1 383

1 497 999

14 972

1 324 347

2011.

6 777

2 660 604

5 468

1 578 601

1 309

1 082 003

12 390

1 120 032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeksi
Indices

  2011.

  2010.

90,5

79,4

89,5

85,1

94,6

72,2

82,7

84,6

 

 

 

G-1_2

 

 

 

2.   ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI RADOVA I VRSTI INVESTITORA U 2011.

      COMPLETED BUILDINGS AND DWELLINGS, BY TYPE OF BUILDINGS, TYPE OF CONSTRUCTION

      WORKS and type of investor, 2011

 

Završene zgrade
Completed buildings

Završeni stanovi1)
Completed dwellings1)

 

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

volumen, m3

Volume, m3

broj stanova

Number of

dwellings

korisna površina,
m2

Useful floor area,
m2

prosječna korisna površina, m2

Average useful
 floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

ukupno

total

6 777

2 660 604

9 457 936

12 390

1 120 032

90,4

 

 

 

 

 

 

 

Prema vrsti zgrade

By type of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

Residential buildings

5 468

1 578 601

4 820 990

12 172

1 103 357

90,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

Non-residential buildings

1 309

1 082 003

4 636 946

218

16 675

76,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema  vrsti  radova

By type of works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogradnja

New construction works

5 921

2 426 324

8 619 710

11 401

1 032 330

90,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja

Additions (extensions)

856

234 280

838 226

906

81 110

89,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenamjena nestambenog prostora u stambeni

Conversion non-residential space into a residential one

-

-

-

83

6 592

79,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema vrsti investitora

By type of investor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizičke osobe

Natural persons

5 431

1 212 875

3 824 274

7 369

770 432

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijela državne vlasti i uprave i lokalne uprave i samouprave

State government bodies and bodies of local government and self-government

331

189 802

691 470

659

39 577

60,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale pravne osobe

Other legal entities

1 015

1 257 927

4 942 192

4 362

310 023

71,1

 

 

1)   Od ukupnog broja stanova, 149 stanova završeno je na temelju Programa obnove obiteljskih kuća 2011. (stanovi porušeni u Domovinskom ratu).

1)   Out of the total number of dwellings 149 ones were completed on the basis of the Programme of the Renewal of Single-Family Houses in 2011 (dwellings demolished in the Croatian War of Independence).

 

 

 

G-3_6

 

 

 

3.   BROJ I GRAĐEVINSKA VELIČINA ZAVRŠENIH  ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADE I VRSTI RADOVA U 2011.

      NUMBER AND SIZE OF COMPLETED BUILDINGS, BY TYPE OF BUILDINGS AND TYPE OF CONSTRUCTION WORKS, 2011

 

 

 

Završene zgrade

Completed buildings

 

 

 

 

 

 

broj zgrada

Number of

buildings

površina, m2

Floor area, m2

volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 777

2 660 604

9 457 936

 Total

 

Nove zgrade

5 921

2 426 324

8 619 710

 New buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

4 830

1 467 564

4 486 096

 

Residential buildings

 

 

 

S 1 stanom

3 192

582 912

1 775 574

 

 

One-dwelling buildings

 

 

 

S 2 stana

670

183 769

551 781

 

 

Two-dwelling buildings

 

 

 

S 3 stana i više

963

672 735

2 068 507

 

 

Three and more dwelling buildings

 

 

 

Zgrade za stanovanje zajednica

5

28 148

90 234

 

 

Residences for communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestambene zgrade

1 091

958 760

4 133 614

 

Non-residential buildings

 

 

 

Hoteli i slične zgrade

89

97 829

330 164

 

 

Hotels and similar buildings

 

 

 

Uredske zgrade

49

158 068

532 843

 

 

Office buildings

 

 

 

Zgrade za trgovinu na veliko i malo

136

227 857

998 811

 

 

Wholesale and retail trade buildings

 

 

 

Zgrade za promet i komunikacije1)

158

35 867

146 894

 

 

Traffic and communication buildings1)

 

 

 

Industrijske zgrade i skladišta

214

199 188

1 058 789

 

 

Industrial buildings and warehouse

 

 

 

Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i
zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade
za zdravstvenu zaštitu

65

97 695

372 209

 

 

Public entertainment, education, hospital or institutional care buildings

 

 

 

Ostale nestambene zgrade2)

380

142 256

693 904

 

 

Other non-residential building2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja3)

856

234 280

838 226

 Additions (extensions)3)

 

 

Stambene zgrade

638

111 037

334 894

 

Residential buildings

 

 

 

Nestambene zgrade

218

123 243

503 332

 

Non-residential buildings

 

 

1)       Od ukupnog broja zgrada obuhvaćenih ovom skupinom, najveći je udio garaža (154 zgrade s površinom od 17 223 m2), i to privatnih uz obiteljske kuće te javne garaže.

2)       Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.

3)       Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade (novi stanovi, poslovni i drugi prostori) ili na njima

 

1)       Out of the total number of buildings included in this group, garages had the greatest share (with 154 buildings and the floor area of 17 223 m2). This mostly refers to privately-owned garages situated
          besides family houses and public garages.

2)       This group includes farm buildings, buildings for religious services, etc.

3)       Works leading to the creation of new usable entireties beside or on an already existing construction (new dwellings, space for economic activity and other spaces)

 

 

 

4.   ZAVRŠENI STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI GRADNJE I BROJU SOBA U 2011.

      COMPLETED DWELLINGS, BY TYPE OF BUILDINGS, TYPE OF CONSTRUCTION WORKS AND NUMBER OF ROOMS, 2011

 

Broj

stanova

Number of dwellings

Korisna

površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings, by number of rooms

 

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 390

1 120 032

1 462

3 593

2 920

2 482

1 153

579

157

44

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

11 401

1 032 330

1 326

3 337

2 675

2 254

1 075

540

150

44

Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

11 195

1 016 655

1 254

3 269

2 657

2 218

1 067

537

149

44

Residential buildings

S 1 stanom

3 192

433 979

94

299

481

887

764

486

141

40

One-dwelling buildings

S 2 stana

1 322

131 039

67

243

359

470

144

31

4

4

Two-dwelling buildings

S 3 stana i više

6 681

451 637

1 093

2 727

1 817

861

159

20

4

-

Three and more dwelling buildings

Nestambene zgrade

206

15 675

72

68

18

36

8

3

1

-

Non-residential buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni
dogradnjom i
nadogradnjom

906

81 110

121

229

227

214

71

37

7

-

Dwellings created by
additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni
prenamjenom
nestambenog
prostora u stambeni

83

6 592

15

27

18

14

7

2

-

-

Dwellings got by
conversions non-residential
area into a dwelling

 

 

 

5.   ZAVRŠENI STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI U 2011.

      COMPLETED DWELLINGS, BY TYPE OF EQUIPMENT, 2011

 

Broj
stanova

Number of dwellings

Stanovi s instalacijama

Dwellings with installations

Stanovi s pomoćnim prostorijama

Dwellings with auxiliary spaces

 

vodovoda

Water supply system

kanalizacije

Sewage system

centralnoga grijanja Central heating

dizala1)

Lift1)

kuhinjom većom od
4 m2

Kitchen,
 4 m2 and larger

kuhinjom manjom od
4 m2

Kitchen,
 less than
4 m2

zahodom

Toilet

kupaonicom

Bathroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 390

12 390

12 390

5 702

2 241

11 640

750

12 390

12 390

 Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi u novim zgradama

11 401

11 401

11 401

5 267

2 237

10 722

679

11 401

11 401

 Dwellings in new buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stambene zgrade

11 195

11 195

11 195

5 214

2 124

10 522

673

11 195

11 195

Residential buildings

S 1 stanom

3 192

3 192

3 192

1 142

7

3 108

84

3 192

3 192

One-dwelling buildings

S 2 stana

1 322

1 322

1 322

343

6

1 289

33

1 322

1 322

Two-dwelling buildings

S 3 stana i više

6 681

6 681

6 681

3 729

2 111

6 125

556

6 681

6 681

Three and more  dwelling buildings

Nestambene zgrade

206

206

206

53

113

200

6

206

206

Non-residential  buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni dogradnjom i
nadogradnjom

906

906

906

397

4

838

68

906

906

 Dwellings created by
 additions and extensions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi dobiveni prenamjenom
nestambenog prostora u stambeni

83

83

83

38

-

80

3

83

83

 Dwellings got by conversions
 non-residential area into
 a dwelling

 

 

1)   Završeni stanovi u zgradama s osobnim dizalom

1)   Completed dwellings in buildings equipped with a passenger lift

 

 

 

G-7

 

 

 

 

6.   BROJ I GRAĐEVINSKE VELIČINE ZAVRŠENIH ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2011.

      NUMBER AND SIZE OF COMPLETED BUILDINGS, BY COUNTIES, 2011

Županija
County of

Zgrade

Buildings

ukupno

Total

stambene

Residential

nestambene

Non-residential

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

volumen, m3

Volume, m3

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

volumen, m3

Volume, m3

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

volumen, m3

Volume, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

6 777

2 660 604

9 457 936

5 468

1 578 601

4 820 990

1 309

1 082 003

4 636 946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

703

210 926

800 543

553

133 798

400 716

150

77 128

399 827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

188

56 367

208 424

128

33 679

102 909

60

22 688

105 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

271

50 874

168 204

231

36 897

110 519

40

13 977

57 685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

Karlovac

130

31 997

143 499

89

18 088

55 354

41

13 909

88 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

Varaždin

298

93 432

355 718

193

39 852

126 046

105

53 580

229 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

174

53 371

213 480

113

26 277

82 851

61

27 094

130 629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

256

81 987

302 426

153

36 681

111 785

103

45 306

190 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

761

227 289

727 209

683

185 129

564 010

78

42 160

163 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

Lika-Senj

241

53 357

178 108

194

38 937

116 779

47

14 420

61 329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

168

39 074

157 557

108

19 042

58 393

60

20 032

99 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

140

37 178

152 416

109

20 028

62 860

31

17 150

89 556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-posavina

349

79 471

270 309

303

57 385

175 902

46

22 086

94 407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

Zadar

446

158 624

484 845

424

118 920

334 715

22

39 704

150 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

396

191 424

 743 521

300

85 756

255 177

96

105 668

488 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

187

51 918

175 278

172

42 095

125 338

15

9 823

49 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

268

81 367

312 065

213

52 854

167 477

55

28 513

144 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

452

236 384

793 547

384

148 300

452 917

68

88 084

340 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

Istria

452

163 303

536 618

390

103 427

312 587

62

59 876

224 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

237

131 961

404 990

207

67 742

199 505

30

64 219

205 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

Međimurje

213

74 335

374 983

128

31 460

95 286

85

42 875

279 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

City of Zagreb

447

555 965

1 954 196

393

282 254

909 864

54

273 711

1 044 332

 

 

 

7.   ZAVRŠENI STANOVI PREMA BROJU SOBA PO ŽUPANIJAMA U 2011.

      COMPLETED DWELLINGS, BY NUMBER OF ROOMS, BY COUNTIES, 2011

Županija
County of

Broj

stanova

Number of dwellings

Korisna

površina, m2

Useful floor area, m2

stanovi prema broju soba

Dwellings by number of rooms

1-sobni

1 room

2-sobni

2 rooms

3-sobni

3 rooms

4-sobni

4 rooms

5-sobni

5 rooms

6-sobni

6 rooms

7-sobni

7 rooms

8-sobni i višesobni

8 or more rooms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

12 390

1 120 032

1 462

3 593

2 920

2 482

1 153

579

157

44

Prema načinu uporabe

By type of use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi za stalno stanovanje

Dwellings for permanent residence

12 284

1 109 757

1 448

3 569

2 897

2 451

1 141

578

156

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovi za odmor

Dwellings for vacation and recreation

106

10 275

14

24

23

31

12

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

774

100 232

14

57

136

189

228

114

29

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

236

22 091

14

58

61

55

24

21

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

285

27 341

30

54

77

61

42

20

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

Karlovac

142

13 353

38

22

26

30

13

7

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

Varaždin

267

29 188

16

20

76

78

48

26

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

218

19 606

18

38

72

52

23

12

2

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

182

23 419

3

31

34

40

39

25

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

1 509

135 496

190

416

415

325

114

41

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

Lika-Senj

               405

          29 450

57

143

123

47

15

13

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

141

13 961

5

29

33

39

22

10

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 176

14 612

25

33

49

48

10

6

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

378

43 616

11

48

81

109

77

38

10

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

Zadar

            1 093

88 036

182

455

208

184

35

25

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

606

56 514

61

202

103

103

80

48

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

327

33 145

38

82

94

60

33

13

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

423

38 982

15

103

116

94

53

26

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 300

99 201

294

520

215

210

39

17

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

Istria

 814

79 340

95

180

217

188

93

35

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

554

51 471

83

118

150

137

38

16

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

Međimurje

172

23 970

3

26

25

49

26

33

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 388

177 008

270

958

609

384

101

33

21

12

 

 

 

G-8_9

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom priopćenju iskazani su podaci prikupljeni Godišnjim izvještajem o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10). Taj izvještaj ispunjavaju popisivači na temelju obilaska područja županije u tijeku kojega se utvrđuje koje su zgrade i stanovi završeni u izvještajnoj godini. Popis se obavlja preko nadležnih upravnih tijela županija, velikih gradova, gradova sjedišta županija i Grada Zagreba (u nastavku teksta: nadležno upravno tijelo) ovlaštenih za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi. Osnova za obilazak terena jest adresar sastavljen na temelju podataka o izdanim odobrenjima za građenje zgrada.

 

Data presented in this publication are collected using the Annual Report on Completed Buildings and Dwellings (GRAĐ-10 form). This report is filled in by enumerators on the basis of their visits to counties. In the course of these visits, they define which buildings and dwellings were completed in the reporting year. The census is conducted through services in competent administration offices in counties, major cities and county seats as well as the administrative body of the City of Zagreb authorised for issuing documents by which the construction is approved. Visits are based on an address book made up from data on building permits issued for buildings.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Do 2002. podaci o ukupnom broju završenih zgrada i stanova prikupljali su se iz dvaju izvora: podataka o gradnji u režiji privatnih vlasnika na temelju dokumentacije mjerodavnih tijela graditeljstva u županijama i dokumentacije izvođača radova (pravnih osoba) s pet i više zaposlenih. Zbog sve slabije metodološke usklađenosti i mogućnosti kontrole obuhvata iz različitih izvora podataka, novo istraživanje uvedeno je prvi put za 2002., kojim se svi podaci o završenim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora, odnosno prema istoj metodologiji.

 

Until 2002, data on total number of completed buildings and dwellings were collected from two sources: data on construction in private ownership based on records kept by bodies competent for construction in counties and records kept by contractors (legal entities) employing 5 or more persons. Due to the decreasing compatibility and difficulties in the control of coverage from different sources, a new report was introduced in 2002, which enables the monitoring of all data on completed buildings and dwellings from one source and using the same methodology.

 

 

 

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). U ovom priopćenju objavljeni su na troznamenkastoj šifrarskoj razini. Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version, Eurostat 1997).

 

Data on types of constructions and works are classified according to the National Classification of Types of Constructions – NKVG (Methodological Guidelines No. 41, ISBN 953-6667-33-9, CBS, 2002). In this first release they are processed at the 3-digit code level. This Classification is harmonised with the classification recommended by the Statistical Office of the European Communities (Classification of Types of Constructions – CC, final version, Eurostat 1997).

 

 

 

Podaci o stanovima prikupljeni su prema metodologiji koja se primjenjuje u popisima stanovništva, kućanstava i stanova te je usklađena s Preporukama Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006. (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006).

 

Data on dwellings were collected according to the methodology applied in the censuses of population, households and dwellings, which are harmonised with the Recommendations of the Conference of European Statisticians for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

 

Buildings are permanent constructions covered with roof and closed with outer walls. They are built as separate useful units that protect from weather and other conditions, intended for dwelling, performing a certain activity or for placing and up-keeping of animals, goods, equipment used in various industrial activities and services etc.

 

 

 

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nadstrešnice za vozila i na skladišnim prostorima) te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje (npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima).

 

In this survey buildings are also constructions covered with roof but without (some of) the walls (e.g. porches for vehicles, storage places) and underground constructions (e.g. underground shelters, underground garages, underground shopping centres).

 

 

 

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

 

Residential buildings are constructions in which 50% or more of useful floor area is intended for dwelling purposes.

 

 

 

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

 

Non-residential buildings are constructions without dwelling area, in which less than 50% of the overall useful floor area is used for dwelling purposes.

 

 

 

površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

 

Floor area of buildings is a sum total of the area of all floors of the building placed inside the outer walls.

 

 

 

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

 

Volume of building is sum total of volumes of all roofed over space of the building, including outer walls.

 

 

 

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu gdje prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

 

New construction is a newly-built structure built on a location where no structure existed or on a location previously cleared by demolition.

 

 

 

Novogradnjom se smatra i ponovna gradnja od temelja onih zgrada koje su potpuno srušene zbog ratnih razaranja ili su bile toliko oštećene da su se morale potpuno srušiti.

 

Construction of new buildings also means building from the foundations of buildings that were completely demolished in war or were so dilapidated that they had to be demolished.

 

 

 

Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz ili na postojećim građevinama, npr. potpuno novi stan ili poslovni prostor.

 

Additions and extensions are construction works that result in new usable units, or in addition to an existing construction, for example, a completely new dwelling or business premise.

 

 

 

Ne obuhvaćaju se proširenja postojećih građevina, odnosno uporabnih cjelina, npr. dogradnja pojedinih soba u postojećem stanu ili poslovnom prostoru.

 

Extensions of existing constructions or usable utilities, such as an additional construction of rooms in an existing dwelling or in a business premise are not included.

 

 

 

Prenamjena nestambenog prostora u nove stanove jesu građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr. tavanski ili podrumski prostor koji dotada nije bio uređen za stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka proizvodna ili uslužna djelatnost) prenamjenjuje u jedan ili više stanova.

 

Conversions of non-residential areas into new dwellings are construction works by which an existing area in building (e.g. attic or cellar area, which was not until then put in order for residence, garage, area where production or service activity is performed) is conversed into one or more dwellings.

 

 

 

Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

 

Dwelling is a residential construction unit consisting of one or more rooms and auxiliary spaces (kitchen, pantry, bathroom, toilet) or without them and with separate entrances from the passage, staircase, yard or street.

 

 

 

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

 

Useful floor area of a dwelling is a floor area of the dwelling, measured inside the walls of the dwelling.

 

 

 

Stan ima instalacije vodovoda ili centralnoga grijanja ako najmanje u jednoj prostoriji u stanu postoje odgovarajuće instalacije bez obzira na to jesu li vezane za javnu komunalnu mrežu ili neke druge građevine.

 

A dwelling has an installation for water supply or central heating when at least one room in the dwelling has those installations, no matter whether or not they are connected to the public utility network or some other facilities.

 

 

 

Stan ima kupaonicu ako ima posebnu prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije bez obzira na to jesu li te instalacije već povezane s javnom ili kućnom mrežom ili nisu.

 

A dwelling has a bathroom when there is a separate room with a bath or shower, including all installations needed for a water supply and a sewage system, irrespective of whether they are connected to a public or a house network or not.

 

 

 

Stan ima zahod ako se on nalazi unutar stana u posebnoj prostoriji ili u kupaonici.

 

A dwelling has a toilet when it is inside of a dwelling, in a separate room or in a bathroom.

 

 

 

Stanovi za stalno stanovanje jesu stanovi namijenjeni stalnom stanovanju jednog ili više kućanstava i/ili drugih osoba koje u njima privremeno stanuju radi rada, školovanja i sl.

 

Dwellings for permanent residence are dwellings designed for permanent residence of one or more households and/or other persons who temporarily occupy them for work, schooling and other purposes.

 

 

 

Stanovi za odmor u svemu odgovaraju definiciji stana, a namijenjeni su povremenoj uporabi isključivo za odmor i rekreaciju vlasnika.

 

Dwellings for vacation can be defined as conventional dwellings temporarily used only for vacation and recreation of their owners.

 

 

 

U ovom istraživanju način uporabe stana određen je na temelju raspoloživih podataka iz dokumentacije potrebne za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno prema podacima koji su se mogli utvrditi pri popisivanju završenog stana. Način uporabe može se mijenjati nekoliko puta u tijeku (građevinskog) trajanja stana, ovisno o potrebama investitora, odnosno (novih) vlasnika. Detaljniji podaci o načinu uporabe stambenog fonda mogu se prikupiti samo u popisima stanovništva i stanova.

 

In this survey, the manner of usage of a dwelling is determined on the basis of available data in documents needed for building permits, respectively according data that were possible to be determined on the occasion of enumerating a completed dwelling. It may be changed several times during the life of the dwelling, depending on investor’s needs, respectively (new) owners. Detailed data on the manner of the housing fund usage may be collected only in censuses of population and dwellings.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

i dr.

i drugo

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

i sl.

i slično

 

e.g.

for example (from Latin: exempli gratia)

itd.

i tako dalje

 

etc.

and so on (from Latin: et cetera)

m2

četvorni metar

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

m3

kubični metar

 

m2

square metre

npr.

na primjer

 

m3

cubic metre

tis.

tisuća

 

UN

United Nations

UNECE

Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu

 

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Blanka Pađen i Anamarija Takač

Prepared by: Blanka Pađen and Anamarija Takač

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 35 primjeraka

35 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.