Crno-linija

 

GODINA/YEAR: XLIX.                                      ZAGREB, 26. SIJEČNJA 2012./ 26 JANUARY, 2012                                    BROJ/NUMBER: 4.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA TE NJIHOVIM DIJELOVIMA
I PRIBOROM PREMA SKUPINAMA PROIZVODA U 2010.

 

SALE OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES AND THEIR PARTS
AND ACCESSORIES, BY PRODUCT GROUPS, 2010

 

 

 

 

U 2010. ukupan promet koji su ostvarili poslovni subjekti s pretežnom djelatnosti u trgovini motornim vozilima, motociklima, njihovim dijelovima i priborom (odjeljak 45 prema NKD-u 2007.) iznosio je 19,4 milijarde kuna bez PDV-a. Promet što su ga ti poslovni subjekti ostvarili od trgovinskih djelatnosti iznosio je 17,1 milijardu kuna bez PDV-a.

 

In 2010, the total turnover realised by business entities with the main activity in the trade of motor vehicles and motorcycles and their parts and accessories (division 45 according to the NKD 2007.) amounted to 19.4 billion kuna excluding VAT. The turnover realised in trade activities by these business entities amounted to 17.1 billion kuna excluding VAT.

 

 

 

Najveći je udio prometa ostvaren od trgovine na veliko automobilima i motornim vozilima lake kategorije (42,0%), od specijalizirane trgovine na malo automobilima i motornim vozilima lake kategorije (22,4%) te od trgovine na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (22,1%).

 

The greatest share in the turnover was realised in the wholesale of cars and light motor vehicles (42.0%), in the specialised store retail sale of cars and light motor vehicles (22.4%) and in the wholesale of motor vehicle parts and accessories (22.1%).

 

 

 

image description

 

 

 

1.   STRUKTURA PROMETA U TRGOVINI MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA TE NJIHOVIM DIJELOVIMA
      I PRIBOROM PO SKUPINAMA PROIZVODA U 2010.

      TURNOVER IN SALE OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES AND THEIR PARTS AND ACCESSORIES, BY GROUPS
      OF PRODUCTS, 2010

 

Promet

Turnover

 

tis. kn,
bez PDV-a
Thousand kuna
excluding VAT

struktura u %
Structure, %

 

 

 

 

NKD 2007. Odjeljak 45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima
i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 

 

NKD 2007. Division 45 Wholesale and retail trade of motor vehicles and motorcycles; repair of motor vehicles and motorcycles

Ukupan promet od svih djelatnosti poslovnog subjekta

19 422 2471)

-

Total turnover of all activities of business entity

Promet od trgovinskih djelatnosti

17 068 3741)

-

Turnover from trading activities

Skupine proizvoda prema KPD-u 2008.

 

 

 Product groups according to KPD 2008.

 

 

 

 

Promet od trgovinskih djelatnosti

17 068 3741)

100,0

 Turnover from trading activities

45111

Trgovina na veliko automobilima i motornim vozilima lake kategorije

7 163 824

42,0

45111

Wholesale trade services of cars and light motor vehicles

45112

Specijalizirana trgovina na malo automobilima i motornim vozilima
lake kategorije

3 824 752

22,4

45112

Specialised store retail trade services of cars and light motor vehicles

45113

Ostala trgovina na malo automobilima i motornim vozilima lake kategorije

48 770

0,3

45113

Other retail trade services of cars and light motor vehicles

45114

Posredovanje u trgovini automobilima i motornim vozilima lake kategorije

28 258

0,2

45114

Wholesale trade services on a fee or contract basis of cars and light motor vehicles

45191

Trgovina na veliko ostalim motornim vozilima

574 536

3,4

45191

Wholesale trade services of other motor vehicles

45192

Specijalizirana trgovina na malo ostalim motornim vozilima

6 124

0,0

45192

Specialised store retail trade services of other motor vehicles

45193

Ostala trgovina na malo ostalim motornim vozilima

5 661

0,0

45193

Other retail trade services of other motor vehicles

45194

Posredovanje u trgovini ostalim motornim vozilima

535

0,0

45194

Wholesale trade services on a fee or contract basis of other motor vehicles

45311

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

3 768 002

22,1

45311

Wholesale trade services of motor vehicle parts and accessories

45312

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila

7 123

0,0

45312

Wholesale trade services on a fee or contract basis of motor vehicle parts and accessories

45321

Specijalizirana trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

647 045

3,8

45321

Specialised store retail trade services of motor vehicle parts and accessories

45322

Ostala trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

555 531

3,3

45322

Other retail trade services of parts and accessories of motor vehicles

45401

Trgovina na veliko motociklima i dijelovima i priborom

175 547

1,0

45401

Wholesale trade services of motorcycles and related parts and accessories

45402

Specijalizirana trgovina na malo motociklima i dijelovima te
njihovim dijelovima i priborom

37 689

0,2

45402

Specialised store retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

45403

Ostala trgovina na malo motociklima te njihovim dijelovima
i priborom

6 199

0,0

45403

Other retail trade services of motorcycles and related parts and accessories

45404

Posredovanje u trgovini motociklima te njihovim dijelovima
i priborom

319

0,0

45404

Wholesale trade services on a fee or contract basis of motorcycles and related parts and accessories

46

Trgovina na veliko ostalim proizvodima, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

154 600

0,9

46

Wholesale trade services, except of motor vehicles and motorcycles

47

Trgovina na malo ostalim proizvodima, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

63 859

0,4

47

Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles

 

1)  Izvor: Strukturne poslovne statistike Državnog zavoda za statistiku, privremeni podaci.

1)  Source: Structural Business Statistics of Croatian Bureau of Statistics, provisional data.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o strukturi prometa dobiveni su višegodišnjim istraživanjem Izvještaj o trgovini motornim vozilima, dijelovima i priborom po skupinama proizvoda u 2010. Prikupljanje podataka provodi se izvještajnom metodom na obrascu CPA-45.

 

Data on the turnover structure were obtained on the multiyear survey entitled the Report on the Sale of Motor Vehicles, Parts and Accessories by Groups of Products in 2010. The data collection is carried out by using the reporting method on the CPA-45 form.

 

 

 

Osnovna je svrha istraživanja osigurati podatke o strukturi prometa u trgovini motornim vozilima, dijelovima i priborom po skupinama proizvoda, za razliku od ostalih (kratkoročnih) istraživanja kojima se prati tromjesečna dinamika kretanja prometa u toj djelatnosti.

 

The main aim of the survey is to provide data on the turnover structure in the sale of motor vehicles, parts and accessories by product groups, as opposed to other (short-term) surveys that are used in monitoring of the quarterly dynamics of changes in the turnover in this activity.

 

 

 

Podaci o strukturi prometa dobiveni ovim istraživanjem primijenjeni su na rezultate strukturnih poslovnih statistika za 2010. kako bi se dobili apsolutni iznosi prometa u kunama po skupinama proizvoda. Skupine proizvoda definirane su u skladu s Klasifikacijom proizvoda po djelatnostima (KPD 2008.).

 

The data on the turnover structure obtained by this survey have been applied to the results of the Structural Business Statistics for 2010 in order to get absolute turnover amounts in kuna by product groups. Groups of products are defined in line with the Classification of Products by Activities (KPD 2008.).

 

 

 

Istraživanje provodi Državni zavod za statistiku zajedno sa svojim područnim jedinicama i upravnim tijelom Grada Zagreba nadležnim za poslove službene statistike.

 

The survey is carried out by the Croatian Bureau of Statistics together with its branch offices and the administrative body of the City of Zagreb competent for official statistics affairs.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za uzorak jest Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku. Čine ga pravne osobe i obrtnici koji obavljaju trgovinu motornim vozilima, dijelovima i priborom, a prema pretežnoj djelatnosti registrirani su u odjeljku 45 NKD-a 2007. Nisu obuhvaćeni poslovni subjekti koji obavljaju spomenute djelatnosti ako su prema pretežnoj djelatnosti registrirani izvan odjeljka 45.

 

The survey is carried out by using the sample method. The sample frame is the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics. It consists of legal entities and tradesmen engaged in the sale of motor vehicles, parts and accessories, registered by their main activity in the NKD 2007. division 45. Business entities engaged in the mentioned activities, but registered by their main activity outside division 45, are not included.

 

 

 

Uzorkom su obuhvaćeni svi veliki i srednje veliki poslovni subjekti te slučajnim uzorkom izabrani vrlo mali i mali poslovni subjekti. Okvir za uzorak čini 5 368 poslovnih subjekata, dok je u uzorak izabrano 848 poslovnih subjekata.

 

The sample covered all large and medium-sized business entities as well as randomly sampled very small and small ones. The sample frame contains 5 368 business entities, out of which 848 were selected into the sample.

 

 

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta.

 

The sample has been divided to strata by main activity and size of the business entity.

 

 

 

Prema pretežnoj djelatnosti jedinice su razvrstane na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07.).

 

The units are broken down by their main activity according to he NKD 2007. (NN, No. 58/07).

 

 

 

Prema veličini razvrstane su na vrlo male, male, srednje velike i velike. Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih.

 

By size, they are divided to very small, small, medium-sized and large ones. The criterion for determining of the size of a business entity is the number of persons in employment.

 

 

 

Prema veličini poslovni subjekti razvrstani su na sljedeći način:

 

By size, business entities have been broken down in the following way:

 

 

 

 

 

 

 

veličina

zaposleni

 

Size

Persons in employment

 

1

0 – 4

 

1

0 – 4

 

2

5 – 9

 

2

5 – 9

 

3

10 – 19

 

3

10 – 19

 

4

20 – 49

 

4

20 – 49

 

5

50 – 99

 

5

50 – 99

 

6

100 – 249

 

6

100 – 249

 

7

250 i više.

 

7

250 and more.

 

 

 

Vrlo mali poslovni subjekti imaju 0 – 9 zaposlenih (veličine 1 i 2), mali imaju 10 – 49 zaposlenih (veličine 3 i 4), srednje veliki su oni s 50 – 249 zaposlenih (veličine 5 i 6), a veliki imaju 250 i više zaposlenih (veličina 7).

 

Very small business entities employ 0 – 9 persons (sizes 1 and 2), small ones employ 10 – 49 persons (sizes 3 and 4), medium-sized ones employ 50 – 249 persons (sizes 5 and 6) and large ones employ 250 and more persons (size 7).

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Trgovina motornim vozilima, dijelovima i priborom obuhvaća sve djelatnosti iz odjeljka 45 NKD-a 2007. tj. sve djelatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) povezane s motornim vozilima i motociklima, uključujući kamione i teretnjake.

 

Sale of motor vehicles, parts and accessories comprises all activities classified in the NKD 2007. division 45, that is, all activities (except the manufacture and renting and leasing) connected with motor vehicles and motorcycles, including trucks and freight vehicles.

 

 

 

Obuhvaćaju se:

 

Included are:

 

 

 

-

trgovina na veliko i na malo novim i rabljenim vozilima

 

-

wholesale and retail sale of new and second-hand vehicles

-

popravak i održavanje vozila

 

-

repair and maintenance of vehicles

-

trgovina na veliko i na malo dijelovima i priborom za motorna vozila i motocikle

 

-

wholesale and retail sale of parts and accessories for motor vehicles and motorcycles

-

djelatnosti posredovanja u trgovini na veliko i na malo vozilima

 

-

wholesale and retail sale on a fee or contract basis of vehicles

-

dražbe automobila u vezi s trgovinom na veliko te trgovina na veliko putem interneta

 

-

auctions of cars related to wholesale and wholesale via internet

-

pranje i poliranje vozila

 

-

washing and polishing of vehicles

-

vulkanizacija itd.

 

-

vulcanisation etc.

 

 

 

Isključuje se:

 

Excluded are:

 

 

 

 

 

-

trgovina na malo motornim gorivima, mazivima ili proizvodima za hlađenje

 

-

retail sale of motor fuels, lubricants and coolers and

-

iznajmljivanje motornih vozila ili motocikla.

 

-

renting and leasing of motor vehicles or motorcycles.

 

 

 

Trgovina na veliko jest djelatnost prodaje robe industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim poslovnim subjektima koji se bave trgovinom na veliko ili na malo.

 

Wholesale is an activity of sale of goods to industrial, trading and professional users and organisations as well as to other business entities engaged in wholesale or retail sale.

 

 

 

Trgovina na malo jest prodaja robe stanovništvu za osobnu uporabu ili za uporabu u kućanstvu.

 

Retail sale is the sale of goods to final consumers for personal consumption or use in households.

 

 

 

Posredovanje u trgovini na veliko jest obavljanje djelatnosti trgovine na veliko uz naplatu ili prema ugovoru.

 

Wholesale on a fee or contract basis consists of performing of wholesale by payment or contract.

 

 

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom godine bez obzira jesu li naplaćene ili ne. Iz prometa je isključen porez na dodanu vrijednost. U ovom istraživanju pod prometom je obuhvaćen samo dio prometa poslovnih subjekata i to onaj dio koji se odnosi na trgovinu motornim vozilima i motociklima, njihovim dijelovima i priborom.

 

Turnover is a value of sold goods and services on the market during a year irrespective of whether they are paid for or not.  The value added tax is excluded from the turnover. In this survey, the term “turnover” covers only a part of the turnover of business entities, the one concerning the sale of motor vehicles and motorcycles, their parts and accessories.

 

 

 

Promet od trgovinskih djelatnosti po grupama proizvoda KPD-a 2008. obuhvaća promet po grupama proizvoda u trgovini na veliko i na malo te u posredovanju, ali bez djelatnosti popravaka.

 

The turnover of trading activities by product groups of the KPD 2008. comprises the turnover by product groups in wholesale and retail sale as well as in the wholesale and retail sale on a fee or contract basis, but excluding repairing activities.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

kn

KPD 2008.

NKD 2007.

NN

PDV

tis.

tj.

kuna

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2008.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Narodne novine

porez na dodanu vrijednost

tisuća

to jest

 

e.g.

Fina

KPD 2008.

NKD 2007

NN

 

VAT

000'

for example (from Latin: exempli gratia)

Financial Agency

Classification of Products by Activities, 2008 version

National Classification of Activities, 2007 version

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

value added tax

thousand

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value not zero but less than 0.05 the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredila: Anka Javor

Prepared by: Anka Javor

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 115 primjeraka

115 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.