Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                      ZAGREB, 7. VELJAČE 2013./ 7 FEBRUARY, 2013                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.6/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do prosinca 2012.1)

FOREIGN VESSELS ON CRUISE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

January – December 20121)

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2012. ostvarena su 802 kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj. Na tim brodovima bilo je 1 154 814 putnika, koji su u Republici Hrvatskoj boravili ukupno 1 486 dana, što je u prosjeku dva dana.

 

In the period from January to September 2012, foreign vessels realised 802 cruises in the Republic of Croatia. During these cruises, the total of 1 154 814 passengers arrived. They stayed for 1 486 days in the Republic of Croatia, that is, 2 days on the average.

 

 

 

U strukturi kružnih putovanja stranih brodova najviše stranih brodova na kružnim putovanjima prvi ulazak u teritorijalno more Republike Hrvatske evidentiralo je u Dubrovačko-neretvanskoj (71,6%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (19,2%), što je ukupno 90,8%. Ostalih 9,2% stranih brodova na kružnim putovanjima prvi ulazak u teritorijalno more Republike Hrvatske evidentiralo je u ostale četiri županije: Šibensko-kninskoj (3,5%), Istarskoj (2,9%), Primorsko-goranskoj (1,7%) te Zadarskoj (1,1%).

 

The structure of foreign vessels on cruise shows that the majority of foreign vessels on cruise recorded their first entry into the internal sea waters of the Republic of Croatia in the County of Dubrovnik-Neretva (71.6%) and the County of Split-Dalmatia (19.2%), which makes the total of 90.8%. The rest of 9.2% of foreign vessels on cruise recorded their first entry into the internal sea waters of the Republic of Croatia in the remaining four counties: the County of Šibenik-Knin (3.5%), the County of Istria (2.9%), the County of Primorje-Gorski kotar (1.7%) and the County of Zadar (1.1%).

 

 

 

U odnosu na isto razdoblje 2011., broj putovanja manji je za 3,4%, dok je broj putnika koji su na taj način ušli u Republiku Hrvatsku veći za 1,2%. Ukupan broj dana boravka tih putnika u istom razdoblju manji je za 10,4%.

 

As compared to the same period of 2011, the number of cruises decreased by 3.4%, while the number of passengers entering the Republic of Croatia in this manner increased by 1.2%. In the same period, the total number of passengers’ sojourns in Croatia was by 10.4% lower.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data

 

 

 

1.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

      CRUISES OF FOREIGN VESSELS

 

 

I. – XII. 2011.

I. – XII. 2012.

Indeksi

Indices

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

Putovanja
Cruises

830

802

96,6

 

 

 

 

Dani boravka broda
Sojourns

1 659

1 486

89,6

 

 

 

 

Putnici na brodu
Passengers on board

1 141 454

1 154 814

101,2

 

4-3-6

 

 

 

2.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU
      OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2012.
1)

      CRUISES OF FOREIGN VESSELS, SOJOURNS AND PASSENGERS, BY FLAG OF VESSEL, JANUARY – DECEMBER 20121)

Zastava broda

Putovanja
Cruises

Dani boravka
Sojourns

Putnici na brodu
Passengers on board

Flag of vessel

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9

802

47

1 486

491

1 154 814

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahami

1

172

1

318

131

159 757

Bahamas

Belgija

          -

20

          -

107

          -

3 272

Belgium

Bermudi

          -

69

          -

79

          -

130 889

Bermuda

Crna Gora

          -

1

          -

1

          -

103

Montenegro

Finska

          -

4

          -

8

          -

1 276

Finland

Francuska

          -

38

          -

109

          -

7 729

France

Grčka

          -

14

          -

39

          -

395

Greece

Italija

          -

123

          -

131

          -

279 538

Italy

Luksemburg

          -

24

          -

61

          -

4 179

Luxembourg

Malta

8

155

46

425

360

150 759

Malta

Maršalovi Otoci

          -

24

          -

38

          -

18 345

Marshall Islands

Nizozemska

          -

28

          -

29

          -

53 532

Netherlands

Panama

          -

89

          -

91

          -

282 772

Panama

Portugal

          -

27

          -

31

          -

29 489

Portugal

Velika Britanija i Sjeverna Irska

          -

14

          -

19

          -

32 779

Great Britain and Northern Ireland

 

1)       Obradom su obuhvaćene samo luke prvog ulaska stranog broda na turističkome kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske.

1)       The analysis covers only seaports of the first entry of a foreign vessel on cruise into the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

3.   KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI U 2011. I 2012.1)

      CRUISES OF FOREIGN VESSELS, SOJOURNS AND PASSENGERS, 2011 AND 20121)

Mjesec
Month

Putovanja
Cruises

Dani boravka
Sojourns

Putnici na brodu
Passengers on board

2011.

2012.

indeksi
Indices
2012.
2011.

2011.

2012.

indeksi
Indices
2012.
2011.

2011.

2012.

indeksi
Indices
2012.
2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

830

802

96,6

1 659

1 486

89,6

1 141 454

1 154 814

101,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

13

3

23,1

54

6

11,1

8 578

148

1,7

II.

10

3

30,0

47

16

34,0

7 892

139

1,8

III.

10

4

40,0

44

16

36,4

10 658

3 199

30,0

IV.

45

57

126,7

80

91

113,7

67 510

84 055

124,5

V.

96

99

103,1

190

193

101,6

131 322

126 059

96,0

VI.

111

124

111,7

208

234

112,5

144 280

167 367

116,0

VII.

121

111

91,7

247

186

75,3

178 406

178 254

99,9

VIII.

120

117

97,5

218

206

94,5

177 503

187 313

105,5

IX.

137

125

91,2

261

235

90,0

174 710

173 333

99,2

X.

114

118

103,5

197

206

104,6

174 317

175 775

100,8

XI.

44

32

72,7

88

50

56,8

58 061

58 681

101,1

XII.

9

9

100,0

25

47

188,0

8 217

491

6,0

 

1)       Obradom su obuhvaćene samo luke prvog ulaska stranog broda na turističkome kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske.

1)       The analysis covers only seaports of the first entry of a foreign vessel on cruise into the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Od 2010. izvor podataka za statistiku kružnih putovanja stranih brodova u morskim lukama jesu izvještaji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: Prijava o dolasku broda u luku i Prijava o odlasku broda iz luke (obrasci PP/m-31a i PP/m-31b). Državni zavod za statistiku preuzima bazu podataka od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

 

Since 2010, the following reports of the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure have been the data source for the cruises of foreign vessels statistics in seaports: the Report on the Entry of a Vessel to Seaport and the Report on the Exit of a Vessel from Seaport (forms PP/m-31a and PP/m-31b). The Croatian Bureau of Statistics takes over the data base from the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure and further processes it statistically.

 

 

 

Do 2010. izvor podataka bilo je redovito istraživanje Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj (obrazac TU-19), koje se provodilo u mjesečnoj periodici. Prikupljanje podataka za to istraživanje provodilo se izvještajnom metodom. Izvještajne jedinice za istraživanje bile su lučke uprave. Izvještaj se ispunjavao u lučkoj upravi u čiju luku brod prvi put ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Until 2010, the data source was the regular survey entitled Cruises of Foreign Vessels in the Republic of Croatia (TU-19 form), carried out on a monthly basis. The data collection for that survey was done by using the reporting method. Reporting units were port authorities. The report was filled in by a port authority that was in charge of a port of the first entrance of a vessel into the Croatian internal sea waters.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

Observation unit for this survey is a foreign vessel on a tourist cruise that enters the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Obradom su obuhvaćene samo luke prvog ulaska stranog broda na turističkome kružnom putovanju u teritorijalno more Republike Hrvatske.

 

The analysis covers only seaports of the first entrance of a foreign vessel on a tourist cruise into the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Kružno putovanje jest turističko putovanje od nekoliko dana prema određenom itinereru (razrađenom planu putovanja) kružnog tipa.

 

A cruise is a tourist journey that lasts for several days according to a specified itinerary (elaborated plan of a journey) for cruises.

 

 

 

Broj putnika na brodu jest broj putnika na brodu bez članova posade. Pod pojmom putnika podrazumijeva se svaka osoba koja je doputovala brodom, bez obzira na dob, a nije član posade.

 

Number of cruise passengers is the number of passengers excluding the crew. A cruise passenger is any person who arrived by ship irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.

 

 

 

Ukupan broj dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske jest ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

 

The total number of sojourns in the internal sea waters of the Republic of Croatia represents the total number of days a ship spends in the internal sea waters of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Assistant Professor Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Ivana Brozović i Gordana Šiklić

Prepared by: Ivana Brozović and Gordana Šiklić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 45 primjeraka

45 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.