image description

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                    ZAGREB, 11. VELJAČE 2013./ 11 FEBRUARY, 2013                            BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2012.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2012

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2012. iznosio je 4 065 operacija, što je u usporedbi s prosincem 2011., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 031 operaciju, porast za 0,8%. U razdoblju I. XII. 2012. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 0,3%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted in December 2012 to 4 065 operations, which was by 0.8% more than in December 2011 when it amounted to 4 031. In the period from January to December 2012, this number increased by 0.3%, as compared to the same period of 2011.

 

 

 

Ukupan promet putnika u zračnim lukama u prosincu 2012. iznosio je 196 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2011., u kojem je promet putnika iznosio 189 tisuća, porast za 3,9%. U razdoblju I. XII. 2012. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 6,7%.

 

The traffic of passengers in airports amounted in December 2012 to196 thousand, which was by 3.9% more than in December 2011 when it amounted to 189 thousand. In the period from January to December 2012, it increased by 6.7%, as compared to the same period of 2011.

 

 

 

U prosincu 2012. porast prometa putnika u odnosu na prosinac 2011. bilježe zračne luke Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb te Pula. U razdoblju od I. do XII. 2012. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine najveći porast prometa putnika bilježe zračne luke Zadar (30,0%), Dubrovnik (9,7%) i Split (9,6%).

 

In December 2012, as compared to December 2011, the increase in the traffic of passengers was recorded at the airports of Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb and Pula. In the period from January to December 2012, as compared to the same period of 2011, the highest increase in the traffic of passengers was recorded at the airports of Zadar (30.0%), Dubrovnik (9.7%) and Split (9.6%).

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2012. iznosio je 632 tone, što je u usporedbi s prometom od 701 tonu u prosincu 2011. pad za 9,8%. U razdoblju I. XII. 2012. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se pad za 5,2%.

 

The traffic of freight in airports amounted in December 2012 to 632 tonnes, which was by 9.8% less as compared to December 2011 when it amounted to 701 tonnes. In the period from January to December 2012, it decreased by 5.2% compared to the same period of 2011.

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2011.

2012.

Indeksi
Indices

Unit of
measure

 

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2012.
XI. 2012.

XII. 2012.
XII. 2011.

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

        4 031

      92 692

       4 065

      92 944

90,1

100,8

100,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

189

       5 585

196

       5 960

87,6

103,9

106,7

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

701

       8 280

632

       7 852

90,5

90,2

94,8

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2012.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS, DECEMBER 2012

 

2012.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2012.
XII. 2011.

I. – XII. 2012.
I. – XII. 2011.

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

       196 458

5 960 281

103,9

106,7

 

 

 

 

 

Brač

             -

 11 402

         -

100,3

Dubrovnik

        19 676

1 455 470

106,3

109,7

Mali Lošinj

92

  794

68,1

49,7

Osijek

             -

 2 164

         -

9,9

Pula

972

 362 415

100,7

105,2

Rijeka

4

 71 558

19,0

90,2

Split

        28 931

1 393 649

108,5

109,6

Zadar

         1 692

 345 659

110,2

130,0

Zagreb

       145 091

2 317 170

102,7

102,4

 

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2012.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2012

 

Promet putnika
Traffic of
passengers

Indeksi
Indices
XII. 2012.

XII. 2011.

 

 

 

 

 

Njemačka

 51 816

95,1

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 17 613

121,7

United Kingdom

Francuska

 11 584

88,1

France

Austrija

 10 673

97,4

Austria

Turska

 8 844

193,0

Turkey

Italija

 8 097

147,9

Italy

Švicarska

 6 134

118,8

Switzerland

Nizozemska

 4 765

104,7

Netherlands

Bosna i Hercegovina

 3 923

102,6

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

 3 316

101,3

FYR Macedonia

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding to thousands.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta u zračnim lukama te pristaništima Republike Hrvatske. Istraživanje je usklađeno sa statističkim standardima Europske unije (Uredba br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te sve zakonske izmjene i dopune te uredbe).

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of aircraft movements as well as on the traffic of passengers and freight in airports and air landing places of the Republic of Croatia. The survey is harmonised with statistical standards of the European Union (the Regulation No 437/2003 of the European Parliament and of the Council and all amending regulations).

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place Mali Lošinj.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relates to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojeg su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relates to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tis.

tona

tisuća

 

t

'000

tonne

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Assistant Professor Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Edita Omerzo i Ana Veledar

Prepared by Edita Omerzo and Ana Veledar

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 35 primjeraka

35 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.