Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                           ZAGREB, 29. LIPNJA 2012./ 29 JUNE, 2012                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2011.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2011

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2002. do 2011. te za razinu županija od 2007. do 2011.

 

This first release contains data on the international and internal migration of population of the Republic of Croatia for the period from 2002 to 2011 and data at the county level for the period from 2007 to 2011.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije za 2011. obrađeni su prema novoj metodologiji.

 

In order to harmonize international migration statistics with the international standards and EU legislation data for 2011 have been processed according to a new methodology.

 

 

 

U 2011. godini 8 534 osobe doselile su se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 12 699 osoba odselilo se u inozemstvo. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4 165.

 

In 2011, there were 8 534 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 12 699 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had the negative net migration with foreign countries that amounted to -4 165.

 

 

 

Negativni migracijski saldo rezultat je manjeg broja doseljenih osoba od broja odseljenih osoba.

 

The negative net migration is the result of lower number of immigrants than the number of emigrants.

 

 

 

U 2011. iz inozemstva se doselilo 55,3% hrvatskih državljana i 44,7% stranaca, a odselilo se 75,0% hrvatskih državljana i 20,1% stranaca (za 4,9% osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 43,0% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Bosnu i Hercegovinu (31,7%) te Srbiju (26,0%).

 

In 2011, there were 55.3% of Croatian citizens and 44.7% of aliens who immigrated into the Republic of Croatia, while 75.0% of Croatian citizens and 20.1% of aliens emigrated abroad (there were 4.9% of persons whose citizenship was unknown). Out of the total number of immigrants, there were 43.0% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 31.7% of persons departed to Bosnia and Herzegovina and 26.0% to Serbia.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio žena (50,2%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo veći je udio muškaraca (53,3%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more women than men (50.2%). Out of the total number of emigrants, there were more men (53.3%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2011. najveći je udio imao Grad Zagreb (23,9%) i Splitsko-dalmatinska županija (14,4%). Po broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2011. na prvom je mjestu Grad Zagreb s 15,7% od ukupnog broja odseljenih, a slijede Sisačko-moslavačka županija s 10,3% i Splitsko-dalmatinska županija s 9,8%.

 

In 2011, the greatest share in the total number of persons that immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (23.9%) and the County of Split-Dalmatia (14.4%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (15.7%), followed by the County of Sisak-Moslavina (10.3%) and the County of Split-Dalmatia (9.8%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2011. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Republike Hrvatske promijenile su 71 403 osobe.

 

In 2011, there were 71 403 persons who changed their place of permanent residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (47,0%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,7%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia was aged 20 − 39 (47.0%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.7%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2011., najviše osoba (39,9%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,2% osoba, a između naselja istoga grada/općine 21,9% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2011, the largest number of persons (39.9%) migrated between counties, 38.2% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 21.9% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2011. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2011 were recorded in the County of Split-
-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb .

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima šest županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (2 095 osobe). Negativan saldo migracije među županijama ima četrnaest županija, s time da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-778 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-612 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, six counties and the City of Zagreb had the positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (2 095 persons). Fourteen counties had the negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium  (-778 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-612 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2011.

 

The total migration of population in 2011

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2011. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imali su Grad Zagreb (2 139 osoba) i Zagrebačka županija (865 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-1 551 osoba) i Vukovarsko-srijemska županija (-1 239 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2011 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (2 139 persons) and the County of Zagreb (865 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Sisak-Moslavina (-1 551 persons) and the County of Vukovar-Sirmium (-1 239 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2002.

20 365

11 767

8 598

2003.

18 455

6 534

11 921

2004.

18 383

6 812

11 571

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije za 2011. obrađeni su prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonize international migration statistics with the international standards and EU legislation data for 2011 have been processed according to a new methodology.

 

 

 

01

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 622

9 002

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

Total

Hrvatska

13 704

8 084

12 525

6 623

7 621

8 637

4 176

9 623

4 720

9 518

Croatia

Europa

854

268

1 848

 429

729

135

735

94

3 381

2 318

Europe

Europska unija

251

33

536

64

201

23

149

12

1 052

 671

European Union

Austrija

15

1

 47

-

21

3

10

-

60

 68

Austria

Belgija

2

-

5

-

-

-

1

-

7

 7

Belgium

Češka

10

-

21

-

9

-

2

-

24

 21

Czech Republic

Francuska

5

2

 8

 4

2

-

5

-

40

 68

France

Italija

28

2

 58

 8

21

1

18

-

129

 112

Italy

Mađarska

8

1

 18

-

8

1

1

1

38

 48

Hungary

Nizozemska

3

2

 6

 4

6

1

8

-

27

 12

Netherlands

Njemačka

78

7

 139

 17

50

3

39

4

244

 98

Germany

Poljska

12

2

 16

 2

6

-

9

1

34

 13

Poland

Rumunjska

10

-

 20

 2

10

-

4

-

40

 28

Romania

Slovačka

12

-

24

1

2

2

2

-

50

 16

Slovakia

Slovenija

46

13

 127

 24

51

10

36

5

215

 73

Slovenia

Švedska

4

2

 6

 1

1

1

-

-

21

 10

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

10

1

 22

-

7

-

9

-

50

 36

United Kingdom

Ostale europske zemlje

603

235

1 312

365

528

112

586

82

2 329

1 647

Other European countries

Bosna i Hercegovina

297

158

 639

 242

341

80

436

55

1 219

1 225

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

64

13

 169

 20

50

4

36

6

185

 95

Macedonia

Rusija

22

2

 40

-

15

1

12

1

147

 36

Russian Federation

Srbija

181

60

 364

 95

75

27

47

17

397

 161

Serbia

Crna Gora

7

-

 10

 2

5

-

3

-

34

 7

Montenegro

Švicarska

4

1

 18

 2

4

-

3

-

21

 9

Switzerland

Ukrajina

19

-

 36

 2

7

-

5

-

52

 25

Ukraine

Azija

26

-

 93

-

93

1

44

1

256

 125

Asia

Kina

16

-

60

-

77

-

35

-

175

 68

China

Afrika

5

-

 15

 1

1

-

2

-

38

 9

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

21

2

 40

 3

17

-

24

1

87

 81

North and Central America

Kanada

1

2

 4

 3

5

-

4

-

8

 9

Canada

SAD

20

-

 30

-

11

-

18

1

66

 70

USA

Južna Amerika

5

3

 7

 1

1

-

3

-

35

 16

South America

Oceanija

4

-

 10

-

2

2

1

-

12

 9

Oceania

Australija

4

-

 10

-

2

2

1

-

6

 8

Australia

Nepoznato

3

645

 3

 431

4

1 165

-

141

5

 623

Unknown

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2011. PREMA STAROSTI I SPOLU

INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2011

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

8 534

4 254

4 280

12 699

6 768

5 931

 0 – 4

248

111

137

244

131

113

 5 – 9

529

279

250

378

188

190

10 – 14

421

215

206

425

221

204

15 – 19

746

405

341

640

372

268

20 – 24

1 130

521

609

1 092

601

491

25 – 29

1 064

512

552

1 251

690

561

30 – 34

885

418

467

1 275

665

610

35 – 39

647

354

293

1 219

658

561

40 – 44

543

300

243

1 104

600

504

45 – 49

490

253

237

969

565

404

50 – 54

366

196

170

871

482

389

55 – 59

367

175

192

803

428

375

60 – 64

411

191

220

853

404

449

65 – 69

245

138

107

526

295

231

70 – 74

209

102

107

484

219

265

75 i više
75 and over

233

84

149

565

249

316

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2011. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

        INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2011

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 534

4 720

3 809

 5

12 699

9 518

2 558

 623

Total

Europa

7 043

3 752

3 289

 2

10 643

8 406

2 145

 92

Europe

Europska unija

1 818

 755

1 062

 1

2 633

1 969

 663

 1

European Union

Austrija

 144

 84

 60

 -

 480

 411

 69

-

Austria

Belgija

 13

 5

 8

 -

 22

 15

 7

 -

Belgium

Češka

 27

 3

 24

 -

 43

 22

 21

 -

Czech Republic

Francuska

 57

 21

 36

 -

 104

 31

 73

 -

France

Italija

 183

 45

 137

 1

 310

 193

 116

 1

Italy

Mađarska

 49

 9

 40

-

 55

 9

 46

 -

Hungary

Nizozemska

 33

 7

 26

-

 68

 58

 10

 -

Netherlands

Njemačka

 679

 422

 257

 -

1 061

 964

 97

 -

Germany

Poljska

 39

 4

 35

-

 18

 4

 14

 -

Poland

Rumunjska

 41

 1

 40

-

 29

 2

 27

 -

Romania

Slovačka

 51

 2

 49

 -

 18

 1

 17

 -

Slovakia

Slovenija

 306

 97

 209

-

 237

 167

 70

 -

Slovenia

Švedska

 45

 24

 21

 -

 50

 40

 10

 -

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 66

 18

 48

-

 51

 22

 29

 -

United Kingdom

Ostale europske zemlje

5 225

2 997

2 227

 1

8 010

6 437

1 482

 91

Other European countries

Bosna i Hercegovina

3 666

2 505

1 161

-

4 029

2 901

1 125

 3

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

 211

 28

 183

-

 102

 16

 86

 -

Macedonia

Rusija

 155

 11

 144

-

 40

 5

 35

 -

Russian Federation

Srbija

 690

 289

 401

-

3 301

3 097

 121

 83

Serbia

Crna Gora

 50

 18

 31

 1

 252

 242

 5

 5

Montenegro

Švicarska

 134

 110

 24

 -

 153

 143

 10

 -

Switzerland

Ukrajina

 55

 4

 51

-

 25

 1

 24

 -

Ukraine

Azija

 247

 6

 241

 -

 139

 20

 119

 -

Asia

Kina

 160

 -

 160

 -

 65

 -

 65

 -

China

Afrika

 45

 10

 35

 -

 20

 9

 11

 -

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

 225

 132

 93

 -

 222

 147

 73

 2

North and Central America

Kanada

 63

 51

 12

 -

 70

 61

 9

 -

Canada

SAD

 147

 78

 69

 -

 149

 85

 62

 2

USA

Južna Amerika

 57

 21

 36

 -

 16

 2

 14

 -

South America

Oceanija

 109

 97

 12

 -

 86

 74

 10

 2

Oceania

Australija

 100

 94

 6

 -

 85

 74

 9

 2

Australia

Novi Zeland

9

3

6

-

 1

 -

 1

 -

New Zealand

Nepoznato

 808

 702

 103

 3

1 573

 860

 186

 527

Unknown

 

 

 

02

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

 

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

14 622

9 002

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

828

328

819

224

470

180

341

312

520

400

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

123

54

110

41

62

28

65

36

78

45

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

576

1 464

571

1 172

249

1 342

161

1 094

266

1 307

Karlovačka županija
County of Karlovac

354

458

337

402

175

786

77

373

122

541

Varaždinska županija
County of Varaždin

172

101

175

83

134

77

67

64

140

98

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

117

74

118

69

56

57

32

77

73

83

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

222

285

228

187

91

228

28

302

104

449

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski  kotar

858

340

943

299

479

255

291

300

727

617

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

215

387

226

392

117

581

66

400

146

434

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

233

279

273

224

135

673

79

252

66

228

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

173

253

152

216

61

303

43

291

57

414

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

824

362

668

265

336

827

185

333

248

325

Zadarska županija
County of Zadar

1 376

404

1 368

504

669

477

373

368

563

533

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

721

1 042

765

643

441

618

232

539

401

611

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

770

362

871

483

438

800

153

860

246

1 016

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

854

598

763

500

429

804

190

931

311

772

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

1 693

510

1 756

466

1 140

541

823

1 041

1 226

1 249

Istarska županija
County of Istria

1 023

237

1 088

174

474

213

293

468

606

946

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

910

245

939

166

682

186

300

386

503

510

Međimurska županija
County of Međimurje

142

85

106

66

93

57

74

68

88

122

Grad Zagreb
City of Zagreb

2 438

1 134

2 265

912

1 737

907

1 112

1 365

2 043

1 999

 

 

 

03

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2002.

77 154

14 847

29 465

32 842

2003.

84 444

18 545

32 610

33 289

2004.

79 800

16 993

30 930

31 877

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

 

 

 

04

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2011.
       
PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2011

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima
istoga grada/općine

Between settlements
of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

71 403

15 653

27 236

28 514

Total

Total

 

muškarci

32 328

7 014

12 038

13 276

Men

 

 

žene

39 075

8 639

15 198

15 238

Women

 

0 – 4

ukupno

5 215

1 098

2 179

1 938

Total

0 4

 

muškarci

2 734

 565

1 131

1 038

Men

 

 

žene

2 481

 533

1 048

 900

Women

 

5 – 9

ukupno

4 065

1 171

1 638

1 256

Total

5 9

 

muškarci

2 050

 597

 820

 633

Men

 

 

žene

2 015

 574

 818

 623

Women

 

10 – 14

ukupno

3 255

1 064

1 300

 891

Total

10 14

 

muškarci

1 631

 531

 672

 428

Men

 

 

žene

1 624

 533

 628

 463

Women

 

15 – 19

ukupno

4 124

1 157

1 710

1 257

Total

15 19

 

muškarci

1 784

 541

 704

 539

Men

 

 

žene

2 340

 616

1 006

 718

Women

 

20 – 24

ukupno

7 438

1 630

2 932

2 876

Total

20 24

 

muškarci

2 226

 454

 792

 980

Men

 

 

žene

5 212

1 176

2 140

1 896

Women

 

25 – 29

ukupno

11 312

2 207

4 202

4 903

Total

25 29

 

muškarci

4 047

 754

1 416

1 877

Men

 

 

žene

7 265

1 453

2 786

3 026

Women

 

30 – 34

ukupno

8 642

1 764

3 173

3 705

Total

30 34

 

muškarci

4 005

 822

1 403

1 780

Men

 

 

žene

4 637

 942

1 770

1 925

Women

 

35 – 39

ukupno

6 152

1 307

2 415

2 430

Total

35 39

 

muškarci

3 160

 661

1 195

1 304

Men

 

 

žene

2 992

 646

1 220

1 126

Women

 

40 – 44

ukupno

4 416

 966

1 670

1 780

Total

40 44

 

muškarci

2 342

 484

 871

 987

Men

 

 

žene

2 074

 482

 799

 793

Women

 

45 – 49

ukupno

3 559

 817

1 334

1 408

Total

45 49

 

muškarci

1 868

 398

 713

 757

Men

 

 

žene

1 691

 419

 621

 651

Women

 

50 – 54

ukupno

3 220

 731

1 190

1 299

Total

50 54

 

muškarci

1 673

 384

 609

 680

Men

 

 

žene

1 547

 347

 581

 619

Women

 

55 – 59

ukupno

2 916

 580

1 079

1 257

Total

55 59

 

muškarci

1 432

 282

 542

 608

Men

 

 

žene

1 484

 298

 537

 649

Women

 

60 – 64

ukupno

2 766

 483

 974

1 309

Total

60 64

 

muškarci

1 429

 258

 509

 662

Men

 

 

žene

1 337

 225

 465

 647

Women

 

65 – 69

ukupno

1 596

 237

 517

 842

Total

65 69

 

muškarci

 812

 126

 262

 424

Men

 

 

žene

 784

 111

 255

 418

Women

 

70 – 74

ukupno

1 251

 223

 432

 596

Total

70 74

 

muškarci

 595

 87

 214

 294

Men

 

 

žene

 656

 136

 218

 302

Women

 

75 i više

ukupno

1 476

 218

 491

 767

Total

75 and over

 

muškarci

 540

 70

 185

 285

Men

 

 

žene

 936

 148

 306

 482

Women

 

 

 

 

05

 

 

 

06

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2011. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2011

 

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

71 403

28 514

71 403

28 514

0

15 653

27 236

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija
County of Zagreb

6 976

4 214

6 231

3 469

 745

1 458

1 304

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

1 639

 573

1 792

 726

- 153

 386

 680

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

2 579

 785

3 089

1 295

- 510

 930

 864

Karlovačka županija
County of Karlovac

1 960

 565

2 127

 732

- 167

 630

 765

Varaždinska županija
County of Varaždin

2 350

 649

2 326

 625

 24

 530

1 171

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

1 537

 481

1 672

 616

- 135

 360

 696

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

1 827

 600

2 253

1 026

- 426

 575

 652

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski  kotar

5 935

1 640

5 796

1 501

 139

 651

3 644

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

1 004

 461

1 013

 470

- 9

 371

 172

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

1 249

 401

1 413

 565

- 164

 335

 513

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

1 247

 356

1 575

 684

- 328

 351

 540

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

2 023

 628

2 635

1 240

- 612

 205

1 190

Zadarska županija
County of Zadar

3 480

1 643

2 768

 931

 712

 367

1 470

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

4 592

1 193

4 936

1 537

- 344

1 043

2 356

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

1 818

 803

1 948

 933

- 130

 421

 594

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

2 400

 726

3 178

1 504

- 778

 222

1 452

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

8 410

1 881

8 355

1 826

 55

1 362

5 167

Istarska županija
County of Istria

3 953

1 140

3 702

 889

 251

 734

2 079

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

2 205

 643

2 356

 794

- 151

 615

 947

Međimurska županija
County of Međimurje

1 958

 249

2 072

 363

- 114

 729

 980

Grad Zagreb
City of Zagreb

12 261

8 883

10 166

6 788

2 095

3 3781)

-

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2011.

      TOTAL MIGRATION IN 2011

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2011. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2011

 

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From another county

iz
inozemstva

From abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

28 514

8 534

-1)

28 514

12 699

-1)

0

-4 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

4 734

4 214

520

3 869

3 469

400

 865

 745

 120

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

651

 573

78

 771

 726

45

- 120

- 153

 33

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

1 051

 785

266

2 602

1 295

1 307

-1 551

- 510

-1 041

Karlovačka županija

County of Karlovac

687

 565

122

1 273

 732

541

- 586

- 167

- 419

Varaždinska županija

County of Varaždin

789

 649

140

 723

 625

98

 66

 24

 42

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

554

 481

73

 699

 616

83

- 145

- 135

- 10

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

704

 600

104

1 475

1 026

449

- 771

- 426

- 345

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski  kotar

2 367

1 640

727

2 118

1 501

617

 249

 139

 110

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

607

 461

146

 904

 470

434

- 297

- 9

- 288

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

467

 401

66

 793

 565

228

- 326

- 164

- 162

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

413

 356

57

1 098

 684

414

- 685

- 328

- 357

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

876

 628

248

1 565

1 240

325

- 689

- 612

- 77

Zadarska županija

County of Zadar

2 206

1 643

563

1 464

 931

533

 742

 712

 30

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

1 594

1 193

401

2 148

1 537

611

- 554

- 344

- 210

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

1 049

 803

246

1 949

 933

1 016

- 900

- 130

- 770

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

1 037

 726

311

2 276

1 504

772

-1 239

- 778

- 461

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

3 107

1 881

1 226

3 075

1 826

1 249

 32

 55

- 23

Istarska županija

County of Istria

1 746

1 140

606

1 835

 889

946

- 89

 251

- 340

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

1 146

 643

503

1 304

 794

510

- 158

- 151

- 7

Međimurska županija

County of Međimurje

337

 249

88

 485

 363

122

- 148

- 114

- 34

Grad Zagreb

City of Zagreb

10 926

8 883

2 043

8 787

6 788

1 999

2 139

2 095

 44

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

07

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Odjelu za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu i boravištu građana (NN, br. 53/91., 26/93. i 11/00.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Department for Administrative Affairs of the Ministry of Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Act on Permanent and Temporary Residence of Citizens (NN, Nos. 53/91, 26/93 and 11/00). The Aliens Act (NN, No. 130/11) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of aliens in the Republic of Croatia.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije za 2011. obrađeni su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics for 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Preuzimanje i provedba pravne stečevine Europske unije za područje migracija obveza je koja proizlazi iz procesa pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.

 

Adoption and implementation of the EU acquis in the field of migration is the obligation arising from the process of Croatian accession into full membership in the European Union.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu, doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

A statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenom ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data in this first release comprise Croatian citizens and aliens who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema dosadašnjoj metodologiji podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to methodology that was used up to now, international migration statistics included Croatian citizens and aliens who have been granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označava prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of permanent residence on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

 

International migration of population is the change of a country of usual residence.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile prebivalište unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

The internal migration statistics collects and processes data on migration flows of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their place of permanent residence in a given calendar year.

 

 

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tokovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

 

The international migration statistics collects and processes data on international migration flows, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their country of usual residence in a given calendar year.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, određeno kao "mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Act on Permanent and Temporary Residence of Citizens, is "a place where a person settled with an intention of staying permanently".

 

 

 

Privremeni boravak, prema članku 47. Zakona o strancima, "odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 

Temporary stay, according to Article 47 of the Aliens Act, "shall be granted to aliens who intend to stay or are staying in the Republic of Croatia for the following purposes:

 

 

 

1.

spajanja obitelji,

 

1.

family reunification,

2.

srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,

 

2.

secondary school education and university studies,

3.

znanstvenog istraživanja,

 

3.

scientific research,

4.

humanitarnog razloga,

 

4.

humanitarian grounds,

5.

rada i

 

5.

work, and

6.

rada raspoređenog radnika (primjenjuje se pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji).

 

6.

work of posted workers (to be applied upon the accession of the Republic of Croatia to the European Union).

 

 

 

Strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe, najduže do 6 mjeseci u godini dana". Prema članku 52. Zakona o strancima, "odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana".

 

Aliens may be granted temporary stay for other purposes, as well, but for a maximum period of 6 months in the course of one year". According to Article 52 of the Aliens Act, "a temporary stay permit shall be issued for the term of validity of up to one year".

 

 

 

Stalni boravak, prema članku 92. Zakona o strancima, "može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do deset mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci".

 

Permanent stay, according to Article 92 of the Aliens Act, "may be granted to aliens who have been in possession of a temporary stay permit for an uninterrupted period of 5 years before the submission of their application. It shall be deemed that the stay of aliens in the Republic of Croatia has been continuous, without any interruptions, if their several-time absence from the Republic of Croatia within a period of five years has not lasted longer than 10 months, or if their one-time absence from the Republic of Croatia within a period of five years has not lasted longer than 6 months".

 

 

 

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status. Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 28/92. i 113/93.) stječe se: podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje: otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

 

Citizenship is defined as person's permanent legal relation with a state, which admits a special legal status to a person. Croatian citizenship can be obtained according to the Croatian Citizenship Act (NN, Nos. 53/91, 28/92 and 113/93) by origin, birth on the territory of the Republic of Croatia, naturalisation and on the basis of international contracts. Citizenship of the Republic of Croatia terminates: by discharge, renouncement and in accordance with international agreements.

 

 

 

Stranac je, prema članku 2. Zakona o strancima, "osoba koja nije hrvatski državljanin".

 

An alien, according to Article 2 of the Aliens Act, is "any person who is not a Croatian national".

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika, a ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and emigrants of a particular area or country in a given period of time. The contribution of migration to overall population growth or decline is due to positive or negative net migration (net migration is positive when the number of immigrants exceeds the number of emigrants, or net migration is negative when the opposite is true).

 

 

 

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz dotične županije u druge županije i inozemstvo.

 

Total net migration of population of the county is the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad.

 

 

 

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Age of migrants is presented as an age reached at the moment of migration. Each age group includes persons who reached age within limits of an interval. For example, the age group from 15 to 19 years includes all persons who have reached 15 years and more, but have not yet turned 20.

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06. i 16/07.) sa stanjem 31. prosinca 2011.

 

Data on migration are presented by territorial constitution as on 31 December 2011, according to the Act on the Territory of Counties, Cities and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos. 86/06 and 16/07).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

npr.

na primjer

 

 

 

tj.

to jest

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 


-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredila: Grozdana Stolnik

Prepared by: Grozdana Stolnik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 55 primjeraka

55 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.