Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                         ZAGREB, 27. TRAVNJA 2012./ 27 APRIL, 2012                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2010./2011. I POČETAK ŠK. G. 2011./2012.

 

BASIC SCHOOLS

END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR

 

 

 

1.  OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2010./2011.

 

1. BASIC SCHOOLSend of 2010/2011 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2010./2011. djelovalo je 850 osnovnih škola (matične i samostalne). Škole su u svom sastavu imale 1 221 područnu školu/odjel.

 

At the end of the 2010/2011 school year, there were 850 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia, which comprised 1 221 satellite schools and departments.

 

 

 

Na kraju školske godine 2010./2011. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2009./2010. Broj učenika manji je za 2,6%, a udio učenica jest 48,6%.

 

At the end of the 2010/2011 school year, the number of basic schools and class units did not change, as compared to the end of the 2009/2010 school year. The number of pupils decreased by 2.6%, out of which the share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1:11,2. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,2. Udio žena u populaciji učitelja jest 80,9%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education in the 2010/2011 school year was 1:11.2. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1:2.2. The share of women in the total number of teachers was 80.9%.

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 071 školske jedinice u 2 044 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 2 006 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u tri na mađarskome, u 7 na češkome i u 17 na srpskome. Dvadeset i sedam škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to jedna na češkome, četiri na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome i 15 na srpskome. Ukupno je 4 108 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 333 na češkome, 1 468 na talijanskome, 195 na mađarskome, 53 na njemačkome i 2 059 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 044 basic schools, out of 2 071 of them, classes were conducted in one language: 2 006 in Croatian, 11 in Italian, 3 in Hungarian, 7 in Czech and 17 in Serbian. Besides in Croatian, in 27 schools classes were conducted in languages of ethnic minorities: 1 in Czech, 4 in Hungarian, 6 in Italian, 1 in German and 15 in Serbian. The total of 4 108 pupils attended the classes conducted in the languages of ethnic minorities: 333 in Czech, 1 468 in Italian, 195 in Hungarian, 53 in German and 2 059 in Serbian.

 

 

 

1.1.   OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

Škole1)
Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Škole s organiziranom prehranom
Schools providing school meals

 

ukupno
Total

matične i
samo-
stalne
Self-contained schools

područne
i odjeli

Satellite schools
and departments

ukupno
Total

čisti
Homogenous

kombini-
rani
Combined

ukupno
Total

samo
mliječni
obrok
Snack
 only

samo
topli
obrok
Warm
 meal only

oba
obroka
Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 071

 850

1 221

18 259

16 673

1 586

1 275

 628

 399

 248

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 061

 840

1 221

18 192

16 612

1 580

1 265

 628

 397

 240

State

Privatne

 8

8

 -

56

50

6

 8

 -

 2

 6

Private

Vjerskih zajednica

 2

 2

 -

 11

11

 -

2

 -

 -

2

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež
 s teškoćama u razvoju

 62

 26

36

 334

222

 112

 59

 19

14

26

Basic schools for
disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 62

 26

 36

 334

 222

 112

 59

 19

14

 26

State

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, COMPLETION AND SCHOOL MEALS, END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

Ukupno
Total

Učenice
Female pupils

Učenici koji su
završili školu
Pupils who
completed school

Korisnici prehrane
u školi
Pupils taking
school meals

 

 

svega
All

I. – IV.
razred
1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

svega
All

I. – IV.
razred
1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

svega
All

učenice
Female pupils

mliječnog
obroka
Snacks

toplog
obroka
Warm
meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osnovne škole ukupno

351 281

162 130

189 151

170 814

78 827

91 987

49 586

24 166

137 782

84 322

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

349 260

161 336

187 924

170 076

78 536

91 540

49 255

24 051

135 247

82 572

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

348 442

160 842

187 600

169 709

78 308

91 401

49 132

24 000

134 688

81 865

State

Privatne

 613

 289

324

 272

133

139

 123

 51

354

523

Private

Vjerskih zajednica

 205

 205

 -

 95

 95

 -

 -

 -

205

184

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

2 021

794

1 227

 738

291

 447

 331

 115

2 535

1 750

Basic schools for
disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 021

 794

1 227

 738

 291

 447

 331

115

2 535

1 750

State

 

 

 

1.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno
Total

U državnim školama
In state schools

U privatnim školama
In private schools

U školama vjerskih
zajednica
In schools of religious
communities

 

 

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

svega
All

položili
Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

351 281

349 328

350 463

348 510

613

613

205

205

All

Basic schools – total

 

učenice

170 814

170 194

170 447

169 827

272

272

95

95

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

349 260

347 367

348 442

346 549

613

613

205

205

All

Basic schools – regular

 

učenice

170 076

169 484

169 709

169 117

272

272

95

95

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

39 070

38 884

38 928

38 742

65

65

77

77

All

1st       grade

 

učenice

18 990

18 910

18 917

18 837

37

37

36

36

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

39 294

39 203

39 151

39 060

66

66

77

77

All

2nd      grade

 

učenice

19 194

19 159

19 127

19 092

27

27

40

40

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

40 393

40 327

40 284

40 218

75

75

34

34

All

3rd           grade

 

učenice

19 689

19 661

19 637

19 609

38

38

14

14

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

42 579

42 500

42 479

42 400

83

83

17

17

All

4th      grade

 

učenice

20 663

20 629

20 627

20 593

31

31

5

5

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

44 023

43 574

43 954

43 505

69

69

-

-

All

5th            grade

 

učenice

21 408

21 284

21 373

21 249

35

35

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

46 063

45 750

46 004

45 691

59

59

-

-

All

6th            grade

 

učenice

22 406

22 323

22 380

22 297

26

26

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

48 417

47 874

48 344

47 801

73

73

-

-

All

7th            grade

 

učenice

23 623

23 467

23 596

23 440

27

27

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

49 421

49 255

49 298

49 132

123

123

-

-

All

8th            grade

 

učenice

24 103

24 051

24 052

24 000

51

51

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

2 021

1 961

2 021

1 961

-

-

-

-

All

Basic schools for disabled       

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

738

 710

 738

 710

-

-

-

-

Female pupils

children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

 180

169

 180

 169

-

-

-

-

All

1st       grade

 

učenice

 66

63

 66

 63

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

176

172

 176

172

-

-

-

-

All

2nd      grade

 

učenice

 69

65

 69

 65

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

 225

 220

225

220

-

-

-

-

All

3rd           grade

 

učenice

79

79

79

79

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

213

 205

 213

 205

-

-

-

-

All

4th      grade

 

učenice

 77

 73

 77

 73

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

289

283

289

 283

-

-

-

-

All

5th      grade

 

učenice

 108

 105

 108

 105

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

 291

 279

 291

 279

-

-

-

-

All

6th      grade

 

učenice

 106

102

106

 102

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

309

 302

 309

 302

-

-

-

-

All

7th      grade

 

učenice

 112

 108

 112

 108

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

 338

 331

338

 331

-

-

-

-

All

8th      grade

 

učenice

 121

 115

 121

 115

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.   UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

Učitelji
Teachers

Učitelji
u ekvivalentu
pune zaposlenosti
Teachers, FTE

Učitelji koji predaju
Teachers in

Stručni suradnici u
ekvivalentu pune
zaposlenosti
Assistants,
 FTE

ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim
vremenom
Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena
Part-time

u nižim razredima
Lower
grades

u višim razredima
Upper
grades

u nižim
 i višim razredima
Lower and upper grades

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

31 320

25 350

24 644

20 879

6 676

4 471

27 692,46

22 956,27

11 454

16 278

3 588

2 044,13

1 862,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

31 165

25 231

24 550

20 798

6 615

4 433

27 572,94

22 859,19

11 400

16 210

3 555

2 035,01

1 853,87

Privatne
Private

 131

 95

75

 62

56

 33

 97,34

 74,90

 30

 68

 33

 5,92

 5,52

Vjerskih zajednica
Of religious communities

24

 24

 19

 19

5

 5

 22,18

 22,18

 24

-

-

 3,20

 3,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež
s teškoćama u razvoju

Basic schools for
disabled children and youth

900

 779

 810

 715

 90

 64

 845,45

 741,85

 240

 327

 333

 210,52

 188,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

 900

 779

 810

 715

 90

 64

 845,45

 741,85

 240

 327

 333

 210,52

 188,62

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.   UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES,
         END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

472 250

39 356

40 549

41 777

68 877

68 381

69 870

71 789

71 651

4 942

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

330 102

35 100

34 932

36 223

41 413

42 825

44 989

46 807

47 813

3 244

English

Francuski

3 601

69

 79

75

725

 776

601

 725

 551

 65

French

Njemački

110 429

3 862

4 272

4 155

20 940

19 612

19 202

19 591

18 795

1 240

German

Talijanski

26 402

 206

1 040

1 119

5 564

4 899

4 841

4 441

4 292

344

Italian

Španjolski

 170

 -

 -

 -

27

54

 28

35

 26

4

Spanish

Mađarski

568

52

82

75

 70

90

75

65

 59

14

Hungarian

Češki

156

21

 21

 32

 24

17

 14

 10

 17

12

Czech

Slovački

378

 40

 51

50

 50

 40

 49

61

 37

 8

Slovak

Ruski

337

-

59

37

51

50

46

49

45

4

Russian

Ostali jezici

107

 6

13

 11

13

 18

 25

 5

 16

7

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i
mladež s teškoćama u razvoju

339

-

-

-

56

69

67

68

79

18

Basic schools  for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

312

-

-

-

51

67

61

59

74

16

English

Njemački

5

-

-

-

1

-

2

2

-

1

German

Talijanski

22

-

-

-

4

2

4

7

5

1

Italian

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.   POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2010./2011.

         SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2010/2011 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji su
završili školu
Graduated pupils

Učitelji1)
Teachers1)

 

 

ukupno
Total

samo-
stalne
Self- contained

područ-
ne
Satellite

odjeli

Departments

ukupno
Total

učenice
Female pupils

ukupno
Total

učenice
Female pupils

ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim
vremenom
 Full-time

 

 

svega
All

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 89

 34

 16

39

15 148

9 214

1 781

1 126

1 803

1 133

1 406

 941

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 85

32

 16

37

14 713

8 787

1 709

1 056

1 707

1 061

1 337

887

Music schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 80

29

 14

37

14 573

8 688

1 695

1 046

1 681

1 042

1 329

 881

State

Privatne

 5

 3

 2

 -

 140

 99

 14

 10

 26

 19

 8

 6

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 4

 2

 -

 2

 435

 427

 72

 70

 96

 72

 69

 54

Ballet schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 4

 2

 -

 2

 435

 427

 72

 70

 96

 72

 69

 54

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

13

7

-

6

245

72

130

30

 …

… 

… 

… 

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

7

7

-

-

30

12

18

3

 …

… 

… 

… 

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

6

-

-

6

215

60

112

27

54

37

14

11

At other institutions

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

g 01

 

 

 

2.  OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2011./2012.

 

2.  BASIC SCHOOLS – beginning of 2011/2012 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2011./2012. broj osnovnih škola i razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2010./2011. Broj učenika manji je za 2,7%. Udio učenica jest 48,6%.

 

At the beginning of the 2011/2012 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the beginning of the 2010/2011 school year. The number of pupils decreased by 2.7%. The share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1:10,8; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1:2,2. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,1%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education was 1:10.8 and in education of disabled children and youth it was 1:2.2. The share of female teachers was 81.1%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,8% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,6% učenika. Od toga 88,5% pohađa VIII. razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under 7 years of age in regular schools amounted to just 2.8%. At the same time, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.6%, out of which 88.5% attended the 8th grade.

 

 

2.1.   ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2011./2012.

         SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Učitelji1)
Teachers1)

Učitelji u
ekvivalentu pune
zaposlenosti
Teachers, FTE

Učitelji koji predaju
Teachers in

ukupno
Total

žene
Women

s punim radnim
vremenom
Full-time

s kraćim od punoga
radnog vremena
Part-time

ukupno
Total

žene
Women

u nižim
razredima
Lower
grades

u višim
razredima
Upper
grades

u nižim
 i višim razredima
Lower
and
upper
grades

ukupno
Total

žene
Women

ukupno
Total

žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite
Basic schools – regular

2 073

18 099

31 512

25 567

24 665

20 937

6 847

4 630

27 782,27

23 074,21

11 468

16 347

3 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

 

2 063

18 029

31 339

25 433

24 566

20 849

6 773

4 584

27 655,02

22 968,50

11 413

16 266

3 660

Privatne
Private

 

8

55

 137

 101

 74

 63

 63

 38

 98,34

 77,60

30

 72

35

Vjerskih zajednica
Of religious communities

 

 2

 15

36

 33

 25

 25

 11

 8

 28,91

 28,11

 25

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
imladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled
children and youth

 63

 328

 882

 768

 791

 705

91

 63

 825,92

 730,42

 228

 337

317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne
State

 63

 328

 882

 768

 791

 705

 91

63

 825,92

 730,42

 228

 337

 317

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.   OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2011./2012. 

         BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR

Županije

Škole1)
Schools1)

Razredni odjeli
Class units

Učitelji1)
Teachers1)

Učenici
Pupils

County of

ukupno
Total

I. – IV.
razred
1st – 4th grade

V. – VIII.
razred
5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 136

18 427

32 394

342 028

159 945

182 083

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 127

1 319

2 168

26 861

12 715

14 146

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

88

 642

1 094

10 763

4 978

5 785

Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

96

 746

1 290

13 692

6 217

7 475

Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

80

 542

999

9 105

4 300

4 805

Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

72

 803

1 387

14 777

6 988

7 789

Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

93

 556

 933

9 801

4 614

5 187

Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

 108

591

1 033

9 876

4 529

5 347

Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

 126

1 098

2 106

19 507

9 440

10 067

Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

 54

 266

 468

3 827

1 725

2 102

Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

80

 434

 665

7 403

3 319

4 084

Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

 64

 382

 576

7 157

3 187

3 970

Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

115

785

1 242

14 788

6 647

8 141

Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

 114

 784

1 351

14 125

6 571

7 554

Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

186

1 424

2 379

25 241

11 533

13 708

Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

54

 470

 817

8 372

3 712

4 660

Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

92

 914

1 617

16 501

7 568

8 933

Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

214

2 022

3 616

39 527

18 569

20 958

Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

 106

 849

1 613

14 315

6 918

7 397

Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

73

 564

1 040

9 860

4 551

5 309

Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

 59

590

1 058

10 151

5 015

5 136

Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 135

2 646

4 942

56 379

26 849

29 530

Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2011./2012.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja
By year of birth

 

ukupno
Total

2005. i
poslije
2005 and
after

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996. i
prije
1996 and before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

340 116

9 500

39 163

39 055

38 689

40 078

42 974

45 380

47 773

35 585

1 919

All

Basic schools – regular

 

učenice

165 541

4 979

18 991

18 980

18 898

19 568

20 882

22 056

23 369

17 042

776

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

40 651

9 382

30 322

 846

64

 15

 11

 6

2

3

-

All

1st  grade

 

učenice

19 785

4 912

14 487

 334

 33

 6

 5

 3

2

 3

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

38 946

118

8 436

29 509

774

62

 23

13

2

7

 2

All

2nd  grade

 

učenice

18 885

67

4 334

14 125

 297

 35

13

9

-

 3

2

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

39 217

-

 405

8 700

28 923

1 055

 81

 28

 12

 8

5

All

3rd grade

 

učenice

19 202

-

 170

4 521

14 014

 439

 34

 10

 7

 5

 2

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

40 356

 -

 -

 -

8 928

29 998

1 288

 87

28

 20

7

All

4th grade

 

učenice

19 628

 -

 -

 -

4 554

14 481

 526

 38

 14

 9

6

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

42 898

 -

 -

 -

 -

8 948

32 324

1 355

 169

 83

19

All

5th grade

 

učenice

20 727

 -

 -

 -

 -

4 607

15 453

 553

 68

 39

7

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

43 872

 -

 -

 -

 -

 -

9 247

32 955

1 504

 132

 34

All

6th grade

 

učenice

21 359

 -

 -

 -

 -

 -

4 851

15 814

 631

 50

 13

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

46 252

 -

 -

 -

 -

 -

 -

9 955

34 295

1 849

 153

All

7th grade

 

svega

22 465

 -

 -

 -

 -

 -

 -

5 127

16 522

 748

 68

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

47 924

 -

 -

 -

 -

 -

 -

981

11 761

33 483

1 699

All

8th grade

 

učenice

23 490

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 502

6 125

16 185

 678

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

1 912

 1

 71

 178

 191

181

 230

 296

 302

 287

 175

All

Basic schools for disabled

i mladež s teškoćama u
razvoju

učenice

 706

1

 36

 62

 76

 60

84

 111

 120

 93

 63

Female pupils

children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

 167

1

63

85

14

1

1

1

-

1

-

All

1st  grade

 

učenice

 68

1

32

29

5

-

-

1

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

 195

-

8

86

85

7

2

2

2

1

2

All

2nd  grade

 

učenice

 74

-

4

30

35

3

1

-

1

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

 186

-

-

7

84

69

14

10

2

-

-

All

3rd grade

 

učenice

 67

-

-

3

34

25

2

2

1

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

 227

-

-

-

8

97

96

14

8

3

1

All

4th grade

 

učenice

 81

-

-

-

2

32

38

4

2

2

1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

 249

-

-

-

-

7

108

111

16

4

3

All

5th grade

 

učenice

 88

-

-

-

-

-

42

39

5

-

2

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

 301

-

-

-

-

-

9

144

102

34

12

All

6th grade

 

učenice

 114

-

-

-

-

-

1

60

40

10

3

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

 284

-

-

-

-

-

-

14

150

103

17

All

7th grade

 

učenice

 101

-

-

-

-

-

-

5

61

31

4

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

303

-

-

-

-

-

-

-

22

141

140

All

8th grade

 

učenice

 113

-

-

-

-

-

-

-

10

50

53

Female pupils

 

 

 

 

g 02

 

 

 

2.4.   UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2011./2012.

         PUPILS IN BASIC SCHOOLS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2011/2012 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno
Total