Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                     ZAGREB, 31. SIJEČNJA 2013./ 31 JANUARY, 2013                             BROJ/ NUMBER: 9.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u prosincu 2012.

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

December 2012

 

U prosincu 2012. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 109 719, a od toga 521 292 čine žene. U odnosu na studeni 2012., broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1%, dok je broj zaposlenih žena  pao za 1,1%.

 

In December 2012, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to1 109 719, out of which there were 521 292 women. As compared to November 2012, the total number of persons in paid employment in legal entities decreased by 1% and those of employed women by 1.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u prosincu 2012., u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena pao je za 1,1%.

 

In December 2012, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 1.2% and the number of employed women by 1.1%.

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je u prosincu 2012. u odnosu na prethodni mjesec za 2%, a broj zaposlenih žena pao je za 1,4%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,9%, a broj žena pao je za 1,1%.

 

In December 2012, as compared to the previous month, the number of persons in employment in trade and crafts and free lances decreased by 2% and that of employed women by 1.4%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.9%, out of which the number of women by 1.1%.

 

 

 

Broj nezaposlenih porastao je u prosincu 2012. u odnosu na studeni 2012. za 3,2%, a broj nezaposlenih žena porastao je za 2,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2012. iznosila je 21,1%, a za žene je iznosila 23,5%.

 

The number of unemployed persons increased in December 2012 by 3.2%, out of which the number of women by 2.4%, as compared to November 2012. The total registered unemployment rate in December 2012 was 21.1% and for women 23.5%.

 

 

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XI. 2012.

XII. 2012.

Indeksi
Indices

XII. 2012.
XI. 2012.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 700 373

811 977

1 695 960

809 535

99,7

99,7

Active population (labour force)

  Ukupno zaposleni

1 353 326

626 581

1 337 746

619 679

98,8

98,9

  Total persons in employment

      Zaposleni u pravnim osobama1)

1 120 899

526 856

1 109 719

521 292

99,0

98,9

      Persons in paid employment in legal entities1)

      Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

204 628

88 751

200 472

87 538

98,0

98,6

      Persons in employment in crafts and
      trades and free lances2)

      Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

27 799

10 974

27 555

10 849

99,1

98,9

      Employed insured persons – private farmers2)

  Nezaposleni3)

347 047

185 396

358 214

189 856

103,2

102,4

  Unemployed persons3)

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

20,4

22,8

21,1

23,5

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)       Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za studeni i prosinac 2012.  privremeni su.

2)       Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)       Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)       Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)       Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. Data for November and December 2012 are provisional.

2)       Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)       Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)       The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2012.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
      AND BY SEX, DECEMBER 2012

 

 

Broj zaposlenih
u prosincu 2012.2)

Number of persons
in paid employment,

December 20122)

Indeksi
Indices

 

 

XII. 2012.

XI. 2012.

XII. 2012.

XII. 2011.

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2011.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 109 719

521 292

99,0

98,9

97,0

97,7

97,9

98,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

23 935

6 381

98,2

99,1

96,1

96,5

98,3

97,7

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

5 821

816

99,6

100,0

94,9

90,2

94,0

91,5

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

199 828

70 026

99,4

99,3

94,7

92,9

96,0

95,0

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

16 335

3 524

99,8

99,7

98,6

99,3

98,9

99,4

D

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

21 891

4 128

98,4

97,3

98,9

96,3

99,9

99,7

E

Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

74 911

9 273

98,5

97,5

90,4

91,8

92,4

94,6

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

178 202

95 973

99,3

99,3

96,6

97,9

97,0

97,8

G

Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

59 995

15 155

99,1

98,9

97,1

98,1

98,2

98,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

41 472

23 004

93,1

92,6

98,3

99,2

98,7

99,2

I

Accommodation and food service
activities

J

Informacije i komunikacije

31 808

12 403

100,0

99,8

97,1

97,0

97,8

97,6

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

36 467

25 190

99,9

99,8

99,6

99,3

99,8

99,6

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5 773

2 515

99,4

100,1

98,5

97,7

97,4

97,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

48 256

22 922

99,1

99,4

95,8

96,5

95,5

97,1

M

Professional, scientific and technical
activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

34 449

13 859

96,7

95,1

100,8

97,7

103,0

101,0

N

Administrative and support service
activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

105 074

47 983

99,0

98,9

98,6

98,8

100,0

100,4

O

Public administration and defence;
compulsory social security

P

Obrazovanje

108 341

83 361

100,1

100,0

100,3

100,4

100,9

101,0

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

82 308

65 205

99,7

99,6

98,9

98,9

100,0

100,2

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

20 585

11 532

99,5

99,7

100,6

100,3

100,7

99,7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

14 268

8 042

97,8

97,4

98,5

94,3

101,4

98,7

S

Other service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2011.

2012.2)

 

 

 

XI.

XII.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 159 657

 540 290

1 120 899

 526 856

1 109 719

 521 292

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 24 891

 6 653

 24 386

 6 440

 23 935

 6 381

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

 14 421

 4 648

 13 882

 4 405

 13 485

 4 369

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 495

 1 584

 8 454

 1 552

 8 374

 1 532

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 975

  421

 2 050

  483

 2 076

  480

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 6 259

  950

 5 847

  816

 5 821

  816

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 541

  343

 1 472

  290

 1 462

  288

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 117

  314

 2 086

  305

 2 059

  305

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 601

  293

 2 289

  221

 2 300

  223

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 214 302

 76 688

 201 019

 70 555

 199 828

 70 026

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 36 598

 16 816

 35 209

 16 128

 35 094

 16 070

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 5 642

 1 795

 4 890

 1 520

 4 806

 1 507

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  683

  230

  734

  242

  656

  201

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 4 350

 3 069

 4 040

 2 847

 4 055

 2 853

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 17 004

 14 747

 14 632

 12 748

 14 377

 12 559

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 9 133

 7 236

 8 289

 6 526

 8 235

 6 475

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

 10 839

 3 158

 10 188

 2 876

 10 219

 2 877

 

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 693

 1 043

 3 362

  955

 3 337

  974

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 6 089

 2 538

 5 904

 2 425

 5 912

 2 448

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

 3 203

  942

 3 032

  865

 2 992

  859

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 7 198

 2 125

 6 781

 1 984

 6 722

 1 965

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

 3 664

 2 218

 3 678

 2 192

 3 683

 2 196

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 621

 2 221

 6 954

 2 020

 6 856

 1 993

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 10 151

 1 982

 9 325

 1 922

 9 200

 1 893

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 5 137

  828

 3 694

  559

 3 694

  560

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 23 236

 2 716

 22 944

 2 589

 22 939

 2 598

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 4 649

 1 722

 4 150

 1 411

 4 056

 1 318

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 8 410

 2 831

 8 382

 2 792

 8 347

 2 776

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 805

 1 229

 10 829

 1 167

 10 833

 1 165

 

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

 2 103

  547

 2 089

  547

 2 082

  547

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 12 119

 1 286

 11 074

 1 233

 11 039

 1 229

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 9 357

 2 892

 9 086

 2 757

 9 031

 2 743

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 2 042

 1 145

 1 811

 1 035

 1 785

 1 016

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 10 576

 1 372

 9 942

 1 215

 9 878

 1 204

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 16 635

 3 570

 16 363

 3 534

 16 335

 3 524

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 16 635

 3 570

 16 363

 3 534

 16 335

 3 524

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 22 213

 4 309

 22 240

 4 243

 21 891

 4 128

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 9 455

 1 929

 9 491

 1 923

 9 349

 1 888

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  250

  53

  279

  55

  265

  48

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 10 703

 2 096

 10 648

 2 025

 10 515

 1 977

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 805

  231

 1 822

  240

 1 762

  215

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 84 194

 10 315

 76 061

 9 506

 74 911

 9 273

 F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 33 661

 4 413

 28 031

 3 966

 27 517

 3 774

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 26 760

 3 005

 25 133

 2 788

 24 786

 2 772

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 23 773

 2 897

 22 897

 2 752

 22 608

 2 727

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikala

 187 645

 99 577

 179 376

 96 651

 178 202

 95 973

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima
i motociklima; popravak motornih vozila
i motocikala

 13 557

 3 067

 13 038

 2 911

 12 956

 2 886

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 76 904

 30 792

 72 218

 29 521

 71 518

 29 251

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 97 184

 65 718

 94 120

 64 219

 93 728

 63 836

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 62 347

 15 694

 60 519

 15 319

 59 995

 15 155

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 25 185

 4 496

 24 514

 4 443

 24 351

 4 435

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 2 955

  547

 2 954

  521

 2 890

  492

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 1 320

  622

 1 278

  601

 1 277

  601

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 21 295

 5 055

 20 091

 4 821

 19 790

 4 700

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 11 592

 4 974

 11 682

 4 933

 11 687

 4 927

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

 47 499

 26 436

 44 537

 24 837

 41 472

 23 004

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 30 276

 17 302

 28 300

 16 077

 25 395

 14 367

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 17 223

 9 134

 16 237

 8 760

 16 077

 8 637

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i  komunikacije

 32 835

 12 842

 31 808

 12 422

 31 808

 12 403

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 6 106

 3 138

 5 868

 2 966

 5 847

 2 945

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog
programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa

 1 272

  543

 1 222

  531

 1 208

  515

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 513

 2 345

 5 373

 2 297

 5 374

 2 298

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 9 394

 3 428

 8 964

 3 330

 8 985

 3 334

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

 8 626

 2 629

 8 632

 2 662

 8 641

 2 673

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 924

  759

 1 749

  636

 1 753

  638

 

63

Information service activities

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 36 681

 25 436

 36 518

 25 241

 36 467

 25 190

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 23 539

 16 964

 23 353

 16 805

 23 311

 16 763

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 170

 4 946

 8 124

 4 882

 8 125

 4 880

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga
i djelatnosti osiguranja

 4 972

 3 526

 5 041

 3 554

 5 031

 3 547

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 5 985

 2 627

 5 805

 2 513

 5 773

 2 515

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 5 985

 2 627

 5 805

 2 513

 5 773

 2 515

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 51 452

 24 030

 48 675

 23 052

 48 256

 22 922

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 108

 7 249

 10 061

 7 183

 10 057

 7 179

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
u vezi s upravljanjem

 5 005

 2 791

 4 965

 2 748

 4 887

 2 771

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

 20 755

 6 649

 19 334

 6 357

 19 189

 6 281

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 477

 2 711

 5 218

 2 589

 5 171

 2 563

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 4 912

 2 769

 4 693

 2 638

 4 627

 2 612

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

 2 982

 1 115

 2 304

  827

 2 252

  811

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 213

  746

 2 100

  710

 2 073

  705

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 35 110

 14 777

 35 614

 14 568

 34 449

 13 859

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 2 671

  854

 2 451

  703

 2 344

  682

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 043

 2 273

 4 492

 2 619

 3 910

 2 229

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 223

 2 978

 5 022

 2 807

 4 886

 2 722

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 289

 1 549

 13 019

 1 667

 13 015

 1 672

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 9 982

 6 660

 9 613

 6 248

 9 279

 6 032

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

  902

  463

 1 017

  524

 1 015

  522

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 699

 48 558

 106 097

 48 537

 105 074

 47 983

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 699

 48 558

 106 097

 48 537

 105 074

 47 983

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 106 804

 82 001

 108 252

 83 345

 108 341

 83 361

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 106 804

 82 001

 108 252

 83 345

 108 341

 83 361

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 83 045

 65 690

 82 515

 65 452

 82 308

 65 205

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 66 808

 52 033

 66 041

 51 619

 66 004

 51 537

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 077

 9 430

 11 139

 9 440

 11 091

 9 391

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 160

 4 227

 5 335

 4 393

 5 213

 4 277

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 20 578

 11 622

 20 680

 11 569

 20 585

 11 532

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 233

 1 599

 3 237

 1 588

 3 240

 1 590

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 555

 3 624

 5 594

 3 605

 5 484

 3 557

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 741

 4 245

 5 811

 4 209

 5 839

 4 248

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 049

 2 154

 6 038

 2 167

 6 022

 2 137

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 14 483

 8 515

 14 587

 8 256

 14 268

 8 042

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 7 235

 4 303

 7 409

 4 393

 7 370

 4 386

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 750

  391

 1 673

  350

 1 673

  352

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 5 498

 3 821

 5 505

 3 513

 5 225

 3 304

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

9-2-1_2

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A       Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A        Agriculture, forestry and fishing

B       Rudarstvo i vađenje

 

B        Mining and quarrying

C       Prerađivačka industrija

 

C        Manufacturing

D       Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D        Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E       Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
          otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E        Water supply; sewerage, waste management and remediation
          activities

F       Građevinarstvo

 

F        Construction

G       Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
          i motocikla

 

G       Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
          motorcycles

H       Prijevoz i skladištenje

 

H        Transportation and storage

I         Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I         Accommodation and food service activities

J        Informacije i komunikacije

 

J        Information and communication

K       Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K        Financial and insurance activities

L        Poslovanje nekretninama

 

L        Real estate activities

M       Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M       Professional, scientific and technical activities

N       Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N        Administrative and support service activities

O       Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O       Public administration and defence; compulsory social security

P       Obrazovanje

 

P        Education

Q       Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q       Human health and social work activities

R       Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R        Arts, entertainment and recreation

S       Ostale uslužne djelatnosti

 

S        Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES OF METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities results from data processing of regular annual and monthly surveys, which comprises 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through the report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem na određeno ili neodređeno vrijeme neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of type of ownership and of whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of data by months corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons and total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Assistant Professor Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Snježana Varga i Zrinka Lokas

Prepared by: Snježana Varga and Zrinka Lokas

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 40 primjeraka

40 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.